https://www.e-tar.lt/rs/legalact/6d8c28f0b35d11e48601d026d7145559/content_files/image001.gif

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO PRIEMONĘ „INVESTICINĖ PARAMA BIOMETANO DUJŲ GAMYBAI IR (AR) BIODUJŲ VALYMO ĮRENGINIAMS ĮRENGTI“

 

2021 m. vasario 25 d. Nr. D1-110

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 113 punktu ir atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 18 d. Klimato kaitos programos projektų atrankos komiteto protokolą Nr. D4-24 „Klimato kaitos programos projektų atrankos komiteto posėdžio 2021 m. vasario 10 d. protokolas“,

skiriu finansavimą projektams pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“, 1.2.12 papunkčio priemonę „Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti“, finansavimo skyrimo sąlygos nustatomos projektų finansavimo sutartyse:

Eil. Nr.

Paraiškos registracijos Nr.

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

Maksimali skiriama subsidijos suma, Eur

1.

KK-AM-B01-0007

UAB „Auga Grūduva“

„Biometano dujų valymo įrangos diegimas „Auga Grūduvoje“ prie partnerio diegiamos biometano dujų gamybos įrangos“

1 041 332,50

2.

KK-AM-B01-0006

ŽŪB „Auga Smilgiai“

„Biometano dujų valymo įrangos diegimas „Auga Smilgiuose“ prie partnerio statomos biometano dujų gamybos įrangos“

1 041 332,50

3.

KK-AM-B01-0004

UAB „Idar“

„UAB „Idar“ konkurencingumo didinimas įdiegiant biodujų gamybos, biodujų valymo ir biometano gamybos technologinę įrangą“

3 000 000,00

4.

KK-AM-B01-0003

„Mockėnų ŽŪB“

„Biodujų valymo ir biometano gamybos infrastruktūros sukūrimas Mockėnų ŽŪB“

2 917 335,00  

IŠ VISO

8 000 000

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Simonas Gentvilas