KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS  PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 23 d.  Nr. T-46

Kelmė

 

 

                     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio            4 dalimi, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymu, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

          Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

                  Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Vaclovas Andrulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                            PATVIRTINTA                         

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-46

 

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

 

 

1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas

 

Eil. Nr.

(1) Programos finansavimo šaltiniai

Surinkta lėšų, Eur

1.1.

Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką

25 232

1.2.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

21 975

1.3.

Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija

0

1.4.

Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos

83

1.5.

Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4):

47 290

1.6.

Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

23 651

1.7.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

20

1.8.

Iš viso (1.6 + 1.7):

23 671

1.9.

Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8)

70 961

 

 

Eil. Nr.

(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos

Lėšos, Eur

1.10.

20 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

9 458

1.11.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

3 161

1.12.

Iš viso (1.10 + 1.11):

12 619

 

 

Eil. Nr.

(3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos

Lėšos, Eur

1.13.

80 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

37 832

1.14.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

   12 121

1.15.

Iš viso (1.13 + 1.14):

49 953

 

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Detalus priemonės vykdymo aprašymas

Panaudota lėšų, Eur

2.1.

Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos

   23 161

 

2.1.1.

Lėšų skyrimas              VĮ Tytuvėnų miškų urėdijai medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos išlaidoms kompensuoti

Kompensuotos VĮ Tytuvėnų miškų urėdijos repelentų įsigijimo, medelių apdorojimo jais darbų bei apsaugų įsigijimo, jų įrengimo darbų išlaidos per 2016 metus;

16 000

2.1.2.

Lėšų skyrimas             VĮ Šiaulių miškų urėdijai medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos išlaidoms kompensuoti

Kompensuotos  VĮ Šiaulių miškų urėdijos repelentų įsigijimo, medelių apdorojimo jais darbų bei apsaugų įsigijimo, jų įrengimo darbų išlaidos per 2016 metus;

5 127

2.1.3.

Lėšų skyrimas             VĮ Kuršėnų miškų urėdijai medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos išlaidoms kompensuoti

Kompensuotos VĮ Kuršėnų miškų urėdijos repelentų įsigijimo, medelių apdorojimo jais darbų bei apsaugų įsigijimo, jų įrengimo darbų išlaidos per 2016 metus;

1 459

2.1.4.

Lėšų skyrimas medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai atlyginti

Skirta finansinė parama O. Šiušienei,  A. Raubai, Z. Bogužui  vilkų ūkiniams gyvūnams padarytai žalai atlyginti.

575

2.2.

Kartografinė ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės

0

 

Iš viso:

   23 161

 

 

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

 

 

Programos pavadinimas

Panaudota lėšų, Eur

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

10 760

 

 

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

 

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Detalus priemonės vykdymo aprašymas

Panaudota lėšų, Eur

4.1.

Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės

     27 953

4.1.1.

Valstybės saugomų teritorijų tvarkymo darbai

Tytuvėnų regioninio parko direkcija  atliko  Giliaus ir Bridvaišio ežerų rekreacinėse teritorijose nendrių išvalymo darbus;

       2 300

4.1.2.

Vandens tiekimo ir jo kokybės gerinimo sistemos įrengimas

Vijurkų k. įrengta vandentiekio trasa;

     19 850

4.1.3.

Nuotekų sistemos įrengimas

Nuotekų tinklai įrengti Raseinių g. Kelmėje ir Statybininkų g., Užventyje;

       5 803

 

4.2.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymo priemonės

999

4.2.1.

Atliekomis užterštų teritorijų išvalymas

UAB „Kelmės vietinis ūkis“ surinko atliekas, kuriose   buvo gyvsidabrio, ir perdavė UAB „Žalvaris“ utilizuoti;

24

UAB „Kelmės vietinis ūkis“ išvalė bešeimininkį sąvartyną Labūnavos k. ir išvežė 7,12 t atliekų į Aukštrakių sąvartyną.

975

4.3.

Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės

6 560

4.3.1.

Pasirengimas likviduoti ekologines avarijas

Šiaulių apskrities Kelmės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba įsigijo priemonių, reikalingų avarijos padariniams likviduoti;

1 690

4.3.2.

Ekologinės avarijos padarinių likvidavimas

UAB „Kelmės vietinis ūkis“ pašalino išsiliejusių tepalų likučius po eismo įvykio, sustabdė išsiliejusių degalų plitimą į aplinką;

270

4.3.3.

Savivaldybės aplinkos monitoringo programos įgyvendinimas

UAB „Darnaus vystymosi institutas“ atliko savivaldybės gamtinės aplinkos būklės stebėseną pagal patvirtintą aplingos monitoringo programą

4 600

4.4.

Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės

2 325

4.4.1.

Aplinkosauginių leidinių prenumerata

Rajono mokymo įstaigoms (2016–2017 m.) užprenumeruoti  leidiniai: „Žaliasis pasaulis“, 18 egz., „Lututė“, 36 egz.;

     1 460

4.4.2.

Jaunųjų gamtininkų stovyklos organizavimas

Iš dalies padengtos Tytuvėnų regioninio parko direkcijos Jaunųjų gamtininkų stovyklos organizavimo 2016 m. birželio mėn. išlaidos kanceliarinėms prekėms, vaikų maitinimui;

           300

4.4.3.

Aplinkosaugos projektas „Saugokime savo žemę“

Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras organizavo renginį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams temomis „Saugau žemę – saugau save“, „Kaip reikėtų saugoti gamtą“, „Rūšiavimo ABC“;

         450

4.4.4.

Gamtosauginių mokyklų programos vykdymas

Kelmės rajono Liolių pagrindinei mokyklai padengtas metinis Gamtosauginių mokyklų programos dalyvio mokestis.

         115

 

Iš viso:

 

     37 837

 

 

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

 

 

Eil. Nr.

Programos priemonių grupės pavadinimas

Lėšų likutis,            Eur

5.1.

Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2)

               510

5.2.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3)

            1 859

5.3.

Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4)

          12 116

 

Iš viso:

          14 485

___________________