LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS REPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-383 „DĖL VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 29 d. Nr. V-975

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir papildau 201 punktu:

201. Šeimos gydytojas, gavęs pranešimą ESPBI IS apie asmens, nurodyto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“, 5.6 papunktyje, teigiamą antigeno testo atsakymą, susisiekia su asmeniu nuotolinės konsultacijos būdu ir, jei asmuo neturi COVID-19 ligos simptomų bei nėra turėjęs didelės rizikos sąlyčio, nukreipia atlikti patvirtinamąjį PGR tyrimą per 48 val. nuo teigiamo antigeno testo atsakymo gavimo, jei ėminys šiam tyrimui iš asmens dar nepaimtas. Laikotarpiu iki patvirtinamojo PGR tyrimo rezultatų gavimo šeimos gydytojas paskiria asmeniui izoliaciją ir įrašo ESPBI IS formoje E025 TLK-10-AM kodą Z03.8 „Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių“. Jei šeimos gydytojo nuotolinės konsultacijos metu asmuo atsisako atlikti patvirtinamąjį PGR tyrimą arba ėminys patvirtinamajam PGR tyrimui nepaimamas per 48 val. nuo teigiamo antigeno testo atsakymo gavimo, šeimos gydytojas formoje E025 įrašo COVID-19 ligos diagnozę, nurodydamas TLK-10-AM kodą U07.1 „COVID-19 liga, virusas nustatytas“.

Jei asmeniui atlikus patvirtinamąjį PGR tyrimą gaunamas neigiamas tyrimo atsakymas, šeimos gydytojas nuotolinės konsultacijos būdu susisiekia su asmeniu, išsiaiškina ar jam nepareiškia COVID-19 ligos simptomai ir, jei ne, nutraukia izoliaciją. Jei asmeniui atlikus patvirtinamąjį PGR tyrimą, gaunamas neigiamas tyrimo atsakymas, bet asmuo per šį laikotarpį nesikreipia į pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią ASPĮ ir šeimos gydytojui turimais kontaktais nepavyksta susisiekti su asmeniu, jam izoliacija nutraukiama. Nutraukus izoliaciją Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos pažymi apie tai Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinėje sistemoje.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                                  Arūnas Dulkys