LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2019   M. GEGUŽĖS 7 D. ĮSAKYMO NR. A1-260 „DĖL UŽIMTUMO TARYBOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

 

2020 m. kovo 2 d. Nr. A1-179

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Užimtumo tarybos veiklos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. A1-260 „Dėl Užimtumo tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo“:

1.       Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Taryba sudaroma iš dvylikos narių – po šešis atstovus iš kiekvienos šalies.“

2.       Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Iš darbdavių dalyvauti Tarybos veikloje Lietuvos Respublikos trišalėje taryboje esančių darbdavių organizacijų bendru sutarimu deleguojami šeši atstovai – darbdavių organizacijos vadovas arba jo paskirtas atstovas.“

3. Pripažįstu netekusiu galios 9 punktą.

4. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Tarybos posėdžiai fiksuojami garso įrašu, kuris daromas kiekvieno Tarybos posėdžio metu. Prieš pradedant daryti garso įrašą, apie tai Tarybos posėdyje dalyvaujantys asmenys informuojami žodžiu. Skaitmeninis posėdžio garso įrašas perkeliamas į kompiuterinę laikmeną, o skaitmeninis posėdžio garso įrašas sunaikinamas. Tarybos posėdžio garso įrašas laikomas posėdžio protokolu.

5. Papildau 22 punktu:

22. Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Užimtumo tarnybos nustatyta tvarka.“

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                               Linas Kukuraitis