LIETUVOS RESPUBLIKOS

MEDICINOS PRAKTIKOS ĮSTATYMO NR. I-1555 2, 3 IR 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1410

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 2 dalį.

2. Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Gydytojas rezidentas – asmuo, kuris studijuoja medicinos rezidentūroje pagal medicinos krypties rezidentūros studijų programą ir prižiūrimas gydytojo rezidento vadovo dirba gydytoju rezidentu bei savarankiškai verčiasi medicinos praktika pagal rezidentūros studijų programos metu įgytas kompetencijas, patvirtintas jam išduotu pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimu.“

3. Papildyti 2 straipsnį 51 dalimi:

51. Jaunesnysis gydytojas rezidentas – gydytojas rezidentas, studijuojantis pirmame medicinos rezidentūros kurse pagal medicinos rezidentūros studijų programą, kurios apimtis (trukmė) yra mažiau kaip ketveri metai, ar studijuojantis pirmame arba antrame medicinos rezidentūros kurse pagal medicinos rezidentūros studijų programą, kurios apimtis (trukmė) yra ketveri arba daugiau metų.“

4. Pakeisti 2 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Medicinos gydytojas – asmuo, baigęs medicinos krypties vientisąsias studijas ir įgijęs sveikatos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį ir medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją arba medicinos studijų krypties lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.“

5. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 8 dalį.

6. Pakeisti 2 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

13. Medicinos rezidentūra – universitetinės medicinos krypties studijos, skirtos asmenims, baigusiems medicinos studijas ir siekiantiems teisės aktų nustatyta tvarka įgyti medicinos praktikos specializaciją.“

7. Pakeisti 2 straipsnio 14 dalį ir ją išdėstyti taip:

14. Medicinos studijos – ne trumpesnės kaip šešerių metų Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytos vientisųjų studijų programos apimties vientisosios universitetinės medicinos krypties studijos, kurias baigus išduodamas aukštojo mokslo diplomas, kuriuo patvirtinama, kad baigtos medicinos krypties vientisosios studijos, įgytas sveikatos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis ir suteikta medicinos gydytojo profesinė kvalifikacija arba medicinos studijų krypties lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.“

8. Papildyti 2 straipsnį 141 dalimi:

141. Pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimas – universiteto nustatyta tvarka medicinos rezidentūros studijų metu universiteto išduodamas pažymėjimas, kuriuo patvirtinama gydytojo rezidento sveikatos apsaugos ministro nustatyta kompetencija šio įstatymo nustatyta tvarka savarankiškai be gydytojo vadovo priežiūros verstis medicinos praktika.“

9. Pakeisti 2 straipsnio 16 dalį ir ją išdėstyti taip:

16. Rezidentūros bazė – universiteto ligoninė ar kita sveikatos priežiūros įstaiga, sveikatos apsaugos ministro ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka įgijusi teisę vykdyti medicinos rezidentūrą.“

10. Papildyti 2 straipsnį 21 dalimi:

21. Vyresnysis gydytojas rezidentas – gydytojas rezidentas, studijuojantis antrame ar aukštesniame medicinos rezidentūros kurse pagal medicinos rezidentūros studijų programą, kurios apimtis (trukmė) yra mažiau kaip ketveri metai, ar studijuojantis trečiame ar aukštesniame medicinos rezidentūros kurse pagal medicinos rezidentūros studijų programą, kurios apimtis (trukmė) yra ketveri arba daugiau metų.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Rezidentūros bazė su gydytoju rezidentu sudaro terminuotą darbo sutartį ir gydytojas rezidentas įdarbinamas gydytoju rezidentu rezidentūros bazėje. Gydytojui rezidentui mokama pareiginė alga, kuri apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio, nustatyto Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme nustatyta tvarka. Jaunesniajam gydytojui rezidentui taikomas pareiginės algos koeficientas – 7,6, vyresniajam gydytojui rezidentui – 8,1. Gydytojo rezidento pareiginė alga mokama iš Sveikatos apsaugos ministerijai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų. Medicinos rezidentūros vietų, į kurias priimtiems asmenims pareiginė alga mokama iš Sveikatos apsaugos ministerijai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų, skaičius neturi viršyti tais metais vientisąsias medicinos studijas turinčių baigti asmenų skaičiaus. Medicinos rezidentūros studijų programų vykdymo reikalavimus ir jų priežiūros tvarką nustato Vyriausybė.“

 

3 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Gydytojas verstis medicinos praktika gali tik sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Gydytojas rezidentas verstis medicinos praktika pagal rezidentūros studijų programą, išskyrus konsultavimą, gali tik rezidentūros bazėje. Verstis medicinos praktika pagal medicinos rezidentūros studijų programą gydytojas rezidentas gali tik prižiūrimas gydytojo rezidento vadovo, išskyrus gydytoją rezidentą, kuriam išduotas pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimas. Gydytojui rezidentui, kuris turi pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimą ir savarankiškai be gydytojo rezidento vadovo priežiūros verčiasi medicinos praktika, rezidentūros bazė privalo užtikrinti galimybę konsultuotis su rezidentūros bazėje dirbančiais gydytojais.“

2. Pakeisti 4 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Medicinos praktikos profesinių kvalifikacijų rūšis ir gydytojo kompetenciją nustato sveikatos apsaugos ministras. Gydytojo rezidento kompetencija įgyjama baigus rezidentūros programą ar jos dalį.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras iki 2018 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Pakopinių kompetencijų pripažinimo pažymėjimai išduodami ir tiems asmenims, kurių medicinos rezidentūros studijos prasidėjo iki šio įstatymo įsigaliojimo, jeigu šių asmenų rezidentūros studijos atitinka pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimo išdavimo reikalavimus.

4. Įsigaliojus šiam įstatymui, gydytojo rezidento pareiginės algos dydis perskaičiuojamas atsižvelgiant į šiame įstatyme nustatytus naujus pareiginės algos koeficientus. Tais atvejais, kai gydytojas rezidentas iki šio įstatymo įsigaliojimo gavo didesnę pareiginę algą negu pareiginė alga po perskaičiavimo, jam toliau mokama iki šio įstatymo įsigaliojimo mokėta pareiginė alga.

5. Iki šio įstatymo įsigaliojimo baigtos medicinos studijos pripažįstamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė