baltos zuvys

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENININĖS PAGALBOS POREIKIO NUSTATYMO IR ASMENINĖS PAGALBOS TEIKIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO, NEĮGALIOJO MOKĖJIMO UŽ ASMENINĘ PAGALBĄ DYDŽIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO, VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ ASMENINEI PAGALBAI TEIKTI IR ADMINISTRUOTI APSKAITYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. kovo 15 d. Nr. A-229

Švenčionys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsniu, Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, Neįgaliojo mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžio nustatymo tvarkos aprašu ir Valstybės biudžeto lėšų asmeninei pagalbai teikti paskirstymo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo‘‘:

1.    T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama);

1.2. Neįgaliojo mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžio nustatymo tvarkos aprašą (pridedama);

1.3. Valstybės biudžeto lėšų asmeninei pagalbai teikti ir administruoti apskaitymo ir naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u asmeninės pagalbos valandinį įkainį – 9,77 Eur.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 25 d. įsakymą Nr. A-734 „Dėl asmeninės pagalbos teikimo organizavimo, mokėjimo už asmeninę pagalbą ir lėšų asmeninei pagalbai teikti ir administruoti apskaitymo ir naudojimo Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir Švenčionių rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

ADMINISTRACIJOS DIREKTORĖ                                                               JOVITA RUDĖNIENĖ

 


PATVIRTINTA

Švenčionių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2023 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. A-229

 

 

ASMENININĖS PAGALBOS POREIKIO NUSTATYMO IR ASMENINĖS PAGALBOS TEIKIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmeninės pagalbos poreikio, gyvenamąją vietą deklaruojančių ar (ir) faktiškai gyvenančių Švenčionių rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) asmenų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, nustatymo ir vertinimo kriterijus, asmeninės pagalbos teikimo, teikimo sustabdymo, atnaujinimo ir nutraukimo tvarką.

2. Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse. Asmeninės pagalbos teikimo laikas ir trukmė (dienų, valandų skaičius) nustatomi atsižvelgiant į individualius asmens poreikius. Asmeninė pagalba negali būti teikiama tuo pačiu laiku, kai teikiamos socialinės priežiūros arba dienos socialinės globos paslaugos.

3. Asmeninę pagalbą teikia Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras (toliau – Paslaugų centras) ar asmens arba asmens atstovo pasiūlytas pasitelkti asmens poreikius atitinkantis asmeninis asistentas, atitinkantis Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, su kuriuo Paslaugų centras pasirašo sutartį.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme.

 

II SKYRIUS

ASMENYS, TURINTYS TEISĘ GAUTI ASMENINĘ PAGALBĄ

 

5. Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

6. Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

6.1. mokosi pagal formaliojo švietimo programas;

6.2. dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;

6.3. gyvena vieni.

 

III SKYRIUS

KREIPIMASIS DĖL ASMENINĖS PAGALBOS

 

7. Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar jo, kaip neįgaliojo, aprūpintojas (neįgaliojo aprūpintojas), ar asmens įgaliotas atstovas (toliau – asmens atstovas) kreipiasi į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau – Socialinės paramos skyrius) ar Paslaugų centrą ir pateikia:

7.1. nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos (Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“, 1 priedas) (toliau – prašymas-paraiška);

7.2. asmens negalią patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgaliojo pažymėjimą ar Neįgalumo lygio pažymą, ar Darbingumo lygio pažymą, ar Specialiųjų poreikių lygio pažymą;

7.3. dokumentus, pažymas arba jų kopijas, patvirtinančius asmens gaunamas pajamas (netaikoma, jei asmuo ar asmens atstovas prašyme-paraiškoje pažymi, kad sutinka apmokėti visą sumą, lygią asmeniui nustatytam mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžiui);

7.4. dokumentus ar jų kopijas ir (ar) kitą reikalingą informaciją, kuri reikalinga atsakingam specialistui pildant klausimyną (Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“, 2 priedas; toliau – Klausimynas);

7.5. dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijas (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar asmens atstovo raštišką sutikimą, kad asmeninės pagalbos gavimo klausimais asmeniui gali atstovauti kitas asmuo (nurodomas atstovaujamo ir atstovaujančio asmens vardas, pavardė, gimimo data) ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi asmens atstovas).

8. Jei asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, mokosi pagal formaliojo švietimo programą ne savo nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybėje, jis ar asmens atstovas turi teisę dėl asmeninės pagalbos gavimo kreiptis į savivaldybės, kurioje asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, mokosi pagal formaliojo švietimo programą, administraciją. Asmeninės pagalbos teikimo šiam asmeniui išlaidos padengiamos iš savivaldybės, kurioje asmuo pageidauja gauti asmeninę pagalbą, skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų arba iš kitų lėšų savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

9. Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar asmens atstovas Aprašo 7.2–7.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir (ar) kitą informaciją pateikia tik tokiu atveju, jei šių dokumentų ir (ar) informacijos Paslaugų centras neturi ar jos neįmanoma gauti iš valstybės ar žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų ar jų Paslaugų centras pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis negauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų.

Jei asmuo, kuris mokosi pagal formaliojo švietimo programą, pageidauja gauti asmeninę pagalbą ne savo nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybėje, savivaldybės, kurioje asmuo pageidauja gauti asmeninę pagalbą, Paslaugų centras siekdamas užtikrinti asmeninės pagalbos teikimą asmeniui, turi teisę kreiptis ir gauti socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytus dokumentus ir (ar) informaciją, reikalingus teisei į asmeninę pagalbą nustatyti (pavyzdžiui, informaciją apie asmens gaunamas socialines paslaugas, asmens neįgalumo ar darbingumo lygį arba specialiųjų poreikių lygį, asmens pajamas), iš Savivaldybės, kurioje yra asmens nuolatinė gyvenamoji vieta, Socialinės paramos skyriaus. Kreipiantis nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data, asmens duomenų gavimo teisinis pagrindas, panaudojimo tikslas ir duomenų apimtis.

10. Aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus ir (ar) kitą informaciją asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar asmens atstovas gali pateikti asmeniškai, kreipdamasis į Socialinės paramos skyrių ar Paslaugų centrą (kreipdamasis pateikia pasą, asmens tapatybės kortelę arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje; įsitikinus asmens tapatybe dokumentas grąžinamas ir kopija nedaroma), siųsdamas paštu, per kurjerį, per Socialinės paramos šeimai sistemą (SPIS) arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis. Jei Aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus ir (ar) kitą informaciją pateikia asmens atstovas arba jie siunčiami paštu, per kurjerį, per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, kartu turi būti pateikta (siunčiama) asmens, pageidaujančio gauti asmeninę pagalbą, tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

11. Socialinės paramos skyriuje ar Paslaugų centre gauti Aprašo 7 punkto papunkčiuose nurodyti dokumentai ir (ar) kita informacija užregistruojami suteikiant registracijos numerį. Socialinės paramos skyriuje Aprašo 7 punkte gauti  ir užregistruoti dokumentai ir (ar) kita informacija, reikalinga asmeninei pagalbai gauti,  ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų užregistravimo dienos perduodami per dokumentų valdymo sistemą „Kontorą“ Paslaugų centrui.  

 

IV SKYRIUS

ASMENINĖS PAGALBOS POREIKĮ NUSTATANTYS SUBJEKTAI IR ASMENINĖS PAGALBOS POREIKIO NUSTATYMO TVARKA

 

12.  Asmeninės pagalbos poreikį asmeniui, vadovaudamasi Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio ir Aprašo nuostatomis, vertina ir nustato Paslaugų centro vadovo įsakymu paskirtas Paslaugų centro socialinis darbuotojas (toliau – socialinis darbuotojas).

13. Asmeninės pagalbos asmeniui poreikis nustatomas vieniems metams nuo sprendimo priėmimo dienos. Likus ne daugiau kaip 30 d. iki šio termino pabaigos, pasibaigus šiam terminui ir (ar) asmeniui ar asmens atstovui Socialinės paramos skyriui ar Paslaugų centrui pateikus Aprašo 7 punkte nurodytą prašymą-paraišką ir, jei reikia, kitus pasikeitusius ar patikslintus dokumentus ir (ar) kitą informaciją, nurodytus Aprašo 7 punkto papunkčiuose, asmeniui iš naujo organizuojamas asmeninės pagalbos poreikio vertinimas Aprašo nustatyta tvarka.

14. Asmeninės pagalbos poreikis vertinamas individualiai pagal asmeninės pagalbos poreikio vertinimo Klausimyne nurodytus asmens, turinčio teisę gauti asmeninę pagalbą, poreikius.

15. Socialinis darbuotojas asmeninės pagalbos poreikį įvertina ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo Aprašo 7 punkte nurodytų dokumentų gavimo. Jei socialinis darbuotojas asmeninės pagalbos poreikio vertinimo dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, asmens ligos, traumos, išvykimo ir pan.) negali atlikti per nustatytą terminą, šis terminas gali būti pratęstas iki iš viso ne ilgiau kaip 30 d. d.

16. Jei, įvertinus asmens asmeninės pagalbos poreikį, paaiškėja, kad asmeninės pagalbos jam neužtenka, socialinis darbuotojas asmeniui ar asmens atstovui žodžiu teikia rekomendaciją dėl socialinės priežiūros paslaugų poreikio vertinimo bei Klausimyno 9 punkte užfiksuoja informaciją apie numatomą minėtą poreikio vertinimą. Jei išvadoje ir rekomendacijoje dėl asmeninės pagalbos skyrimo nurodoma, kad asmeniui tikslinga skirti asmeninę pagalbą, nurodomas valandų skaičius per dieną ir per mėnesį, dienų skaičius, veiklos, kuriose asmeniui reikia asmeninio asistento pagalbos.

17. Sprendimą dėl asmeninės pagalbos paslaugų skyrimo priima Socialinės paramos skyriaus vedėjas per 5 darbo dienas nuo visų reikalingų dokumentų, nurodytų Aprašo 7 punkte (įskaitant ir Klausimyną) gavimo dienos (sprendimo forma – Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“, 3 priedas; toliau – sprendimas).

Jei priimamas sprendimas, kad asmeniui asmeninę pagalbą skirti tikslinga, sprendime nurodoma sprendimą priėmusio subjekto pavadinimas, sprendimo priėmimo data ir numeris, asmens, dėl kurio priimtas sprendimas, vardas ir pavardė, gimimo data, teisinis ir faktinis pagrindas ar kitos sprendimui įtakos turėjusios aplinkybės, motyvai, sprendimo apskundimo tvarka, įvardijant konkrečią skundą nagrinėjančią instituciją ar įstaigą, skundo padavimo terminą, galimos suteikti asmeniui asmeninės pagalbos trukmė (valandų skaičius per mėnesį, kuris, atsižvelgiant į faktiškai teikiamą asmeninę pagalbą ir individualius asmens poreikius, gali didėti arba mažėti, bet ne daugiau kaip 15 procentų, veiklos, kuriose asmeniui gali būti teikiama asmeninė pagalba, asmeninių asistentų skaičius, asmeninės pagalbos teikėjo duomenys (juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas)).

Jei priimamas sprendimas, kad asmeniui skirti asmeninę pagalbą netikslinga, sprendime nurodoma sprendimą priėmusio subjekto pavadinimas, sprendimo priėmimo data ir numeris, asmens, dėl kurio priimtas sprendimas, vardas ir pavardė, gimimo data, teisinis ir faktinis pagrindas ar kitos sprendimui įtakos turėjusios aplinkybės, motyvai, sprendimo apskundimo tvarka, įvardijant konkrečią skundą nagrinėjančią instituciją ar įstaigą, skundo padavimo terminą.

18. Socialinės paramos skyriaus atsakingas specialistas ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo sprendimo priėmimo dienos asmens prašyme-paraiškoje nurodytu būdu informuoja asmenį ar asmens atstovą apie priimtą sprendimą, kartu pateikdamas tokio sprendimo kopiją.

19. Jei asmuo ar asmens atstovas nesutinka su sprendimu, jis turi teisę šį sprendimą apskųsti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktoriui arba Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo ir (arba) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Jei asmuo ar asmens atstovas sprendimą skundžia Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu per 20 d. d. nuo skundo gavimo dienos sudaroma komisija (toliau – komisija), kuri pakartotinai įvertina asmeninės pagalbos asmeniui poreikį ir priima sprendimą. Ginčai dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus ar komisijos priimtų sprendimų (neveikimo) nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

20. Priėmus sprendimą, kad asmeniui asmeninę pagalbą skirti tikslinga, asmuo ar asmens atstovas ne vėliau kaip per 20 d. d. nuo sprendimo gavimo dienos su Paslaugų centru pasirašo Asmeninės pagalbos teikimo sutartį (forma – Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“, 4 priedas) (toliau – Sutartis), kurioje, be kitų nuostatų, turi būti nurodyta asmeninės pagalbos teikimo asmeniui tvarka ir sąlygos, Paslaugų centro, asmeninio asistento ir asmens ar asmens atstovo teisės bei pareigos (atsakomybės), asmens veiklos, kuriose bus teikiama asmeninė pagalba, ir jų apibūdinimas, šios pagalbos teikimo laikas ir trukmė, maksimalus asmeninės pagalbos teikimo laikas per mėnesį, asmeninio asistento keitimo sąlygos ir tvarka, kita svarbi informacija, galinti turėti įtakos asmeninės pagalbos teikimui konkrečiam asmeniui (pavyzdžiui, informacija apie asmens ligą (‑as), vartojamus vaistus, galimas krizines situacijas ir veiksmus jose tokios apimties, kuri yra būtina asmeninio asistento paslaugų teikimui užtikrinti). Jei Sutarties dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, asmens ar asmens atstovo ligos, traumos, išvykimo iš šalies ir pan.) neįmanoma pasirašyti per nurodytą terminą, šis terminas gali būti pratęstas vieną kartą dar 20 d. d. nuo skirto termino pasirašyti Sutartį pasibaigimo dienos. Asmeninė pagalba asmeniui pradedama teikti tik pasirašius Sutartį.

21. Jei Sutartis nepasirašoma per 40 d. d. nuo sprendimo gavimo dienos, tačiau asmuo pageidauja gauti asmeninę pagalbą ar asmens atstovas pageidauja, kad asmeniui tokia pagalba būtų teikiama, jis turi iš naujo kreiptis į Socialinės paramos skyrių ar Paslaugų centrą Aprašo 7 punkte nustatyta tvarka.

22. Asmuo ar asmens atstovas turi teisę asmeninės pagalbos teikėjui siūlyti teikiant asmeninę pagalbą pasitelkti Asmens poreikius atitinkantį asmeninį asistentą, atitinkantį Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio 3 dalyje asmeniniam asistentui keliamus reikalavimus, nurodydamas jo vardą, pavardę, telefono ryšio numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą. Tokiu atveju Aprašo 20 punkte nurodytą Sutartį pasirašo asmeninės pagalbos teikėjas, asmuo ar asmens atstovas ir asmens ar asmens atstovo pasiūlytas pasitelkti asmeninis asistentas. Ši Sutartis gali būti keičiama tik asmens ar asmens atstovo, asmeninės pagalbos teikėjo ir (ar) asmens atstovo pasiūlyto pasitelkti asmeninio asistento rašytiniu sutarimu.

 

V SKYRIUS

ASMENINIO ASISTENTO FUNKCIJOS

 

23. Asmeninis asistentas vykdo šias funkcijas:

23.1. teikia asmeninę pagalbą, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius, asmens galimybes, Sutartyje nustatytomis sąlygomis:

23.1.1. teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;

23.1.2. teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);

23.1.3. lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;

23.1.4. teikia pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);

23.1.5. teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.), tačiau neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, mokytojo padėjėjo funkcijų, neteikia pagalbos priimant kasdienius sprendimus, nelydi vaiko iki 16 metų į sveikatos priežiūros įstaigas, nedalyvauja nepilnamečio ugdymo ar užimtumo veiklose, nepadeda teisėtiems vaiko atstovams užtikrinti jo priežiūros, kurią turi užtikrinti patys teisėti vaiko atstovai, ir kt.);

23.2. nedelsdamas, ne vėliau kaip per 2 d. d. nuo toliau išvardytų aplinkybių atsiradimo dienos, raštu informuoja Paslaugų centrą apie:

23.2.1. pasikeitusias aplinkybes, turinčias (galinčias turėti) įtakos asmeninės pagalbos konkrečiam asmeniui teikimui, ir tik tokios apimties, kokia būtina asmeninei pagalbai užtikrinti (pavyzdžiui, asmuo išvyko, pakeitė gyvenamąją vietą, mirė, pakito jo sveikatos būklė (pagerėjo ar pablogėjo) ar įvyko kitų pokyčių (pavyzdžiui, asmuo pradėjo dirbti, lankyti ugdymo įstaigą, gauti stacionarios socialinės globos paslaugas ir pan.), pasikeitė asmens gyvenamoji aplinka (pavyzdžiui, būstas buvo pritaikytas pagal asmens poreikius). Paslaugų centras šią informaciją ne vėliau kaip per 2 d. d. nuo jos gavimo raštu pateikia Socialinės paramos skyriui;

23.2.2. asmens ar asmens atstovo skundus, prašymus, pasiūlymus, susijusius su asmeninės pagalbos teikimu konkrečiam asmeniui;

23.3. pasibaigus ketvirčiui iki kito mėnesio 3 d. Paslaugų centro direktoriui pateikia asmeninės pagalbos teikimo ketvirtinę ataskaitą (toliau – Asmeninio asistento ataskaita), kurios formą tvirtina Paslaugų centro direktorius. Asmeninio asistento ataskaitoje asmeninis asistentas nurodo savo vardą ir pavardę, asmens, kuriam buvo teikiama asmeninė pagalba, vardą ir pavardę, asmeninės pagalbos teikimo datą, laiką, trumpai apibūdina suteiktos asmeninės pagalbos pobūdį, jei reikia, pateikia kitą informaciją, turėjusią įtakos teikiamos asmeninės pagalbos kokybei ir (ar) apimčiai. Asmeninio asistento ataskaitoje išvadą apie asmeniui suteiktos asmeninės pagalbos kokybę pateikia ir pats asmuo ar asmens atstovas, nurodydamas savo vardą ir pavardę. Ataskaitą pasirašo asmuo ar asmens atstovas bei asmeninis asistentas.

24. Paslaugų centras asmeniniams asistentams skiria nekontaktines valandas jų kelionėms iš vieno asmens pas kitą, asmeninių asistentų ataskaitoms pildyti, kvalifikacijai kelti, kurios neįskaičiuojamos į pagalbos asmeniui teikimo laiką ir apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų asmeninei pagalbai teikti. Vienam asmeniniam asistentui gali būti skiriama ne daugiau kaip 40 nekontaktinių valandų per 6 mėnesius.

 

VI SKYRIUS

ASMENINĖS PAGALBOS TEIKIMO SUSTABDYMAS, ATNAUJINIMAS AR NUTRAUKIMAS

 

25. Asmeninės pagalbos teikimas asmeniui sustabdomas Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu, išskyrus Aprašo 25.2 ir 25.5 papunkčiuose nurodytais atvejais ir tvarka asmeninės pagalbos teikimą asmeniui sustabdo Paslaugų centras:

25.1. paaiškėjus, kad asmuo, norintis gauti asmeninę pagalbą, ar asmens atstovas, kreipdamiesi dėl asmeninės pagalbos, pateikė netinkamus arba ne visus dokumentus ir (ar) kitą informaciją, reikalingą asmeninės pagalbos poreikiui įvertinti ir nustatyti. Tokiu atveju asmeninės pagalbos teikimas asmeniui sustabdomas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo dienos iki tol, kol asmeniui bus pakartotinai nustatytas asmeninės pagalbos poreikis, įvertinus tinkamus arba visus dokumentus ir (ar) kitą informaciją, reikalingą asmeninės pagalbos poreikiui įvertinti ir nustatyti;

25.2. įtarus, kad asmeninę pagalbą gaunantis asmuo gali sirgti užkrečiamąja liga. Tokiu atveju asmeninės pagalbos teikimas asmeniui sustabdomas nedelsiant, tą pačią dieną – iki tol, kol bus gauta sveikatos priežiūros specialisto išvada raštu, kad asmuo (nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data) nekelia pavojaus asmeninio asistento sveikatai, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Jei asmeninę pagalbą gaunantis asmuo ar asmens atstovas per 10 darbo dienų nuo asmeninės pagalbos teikimo sustabdymo dienos raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis Paslaugų centrui nepateikia sveikatos priežiūros specialisto išvados, kad asmuo, gaunantis asmeninę pagalbą, nekelia pavojaus asmeninio asistento sveikatai, Paslaugų centras apie tai raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis informuoja Socialinės paramos skyrių (nurodomas asmens, gaunančio asmeninę pagalbą, vardas, pavardė, gimimo data), o Socialinės paramos skyrius nedelsiant priima sprendimą dėl asmeninės pagalbos teikimo sustabdymo;

25.3. jei asmuo ar asmens atstovas nesilaiko Sutartyje nurodytų sąlygų ir tvarkos. Tokiu atveju asmeninės pagalbos teikimas asmeniui sustabdomas per 2 d. d. nuo šių aplinkybių paaiškėjimo dienos;

25.4. asmeniui ar asmens atstovui pateikus raštišką prašymą sustabdyti asmeninės pagalbos teikimą (nurodomas asmens, kuriam prašoma sustabdyti asmeninės pagalbos teikimą, vardas, pavardė, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, konkretus laikotarpis, kuriuo prašoma sustabdyti asmeninės pagalbos teikimą). Tokiu atveju asmeninės pagalbos teikimas asmeniui sustabdomas ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo prašymo pateikimo dienos ir ne ilgiau kaip 60 d. d. nepertraukiamai;

25.5. jei asmuo išvyksta ar gydosi stacionarioje gydymo įstaigoje ilgiau kaip 10 d. d. nepertraukiamai. Tokiu atveju Paslaugų centras sustabdo asmeninės pagalbos teikimą asmeniui nuo šių aplinkybių paaiškėjimo dienos ir apie tai raštu informuoja ar elektroninių ryšių priemonėmis informuoja Socialinės paramos skyrių (nurodomas asmens, gaunančio asmeninę pagalbą, vardas, pavardė, gimimo data, asmeninės pagalbos teikimo sustabdymo data). Jei aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas asmeninės pagalbos teikimas, neišnyksta ilgiau nei 10 darbo dienų, Paslaugų centras apie tai raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis informuoja Socialinės paramos skyrių, o Socialinės paramos skyrius nedelsiant priima sprendimą dėl asmeninės pagalbos teikimo sustabdymo;

25.6. asmeninės pagalbos teikimas asmeniui atnaujinamas ne vėliau kaip per 5 d. d. išnykus aplinkybėms, dėl kurių buvo priimtas sprendimas sustabdyti asmeninės pagalbos teikimą, ir (ar) pakartotinai nustačius asmeninės pagalbos asmeniui poreikį.

26. Asmeninės pagalbos teikimas nutraukiamas Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu nedelsiant arba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo dienos, jei Sutartyje nenustatyta kitaip:

26.1. asmeniui ar asmens atstovui raštu atsisakius asmeniui teikiamos asmeninės pagalbos (nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data bei data, nuo kada atsisakoma asmeninės pagalbos). Jei asmuo ar asmens atstovas nenurodo datos, nuo kada atsisako teikiamos asmeninės pagalbos, asmeninės pagalbos teikimas asmeniui nutraukiamas ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo asmens ar asmens atstovo raštiško atsisakymo Socialinės paramos skyriuje gavimo dienos;

26.2. jei asmeniui nebenustatomas neįgalumo lygis, darbingumo lygis ar specialiųjų poreikių lygis (asmuo, asmens atstovas arba Teikėjas informuoja Socialinės paramos skyrių);

26.3. asmeniui apsigyvenus socialinės globos įstaigoje;

26.4. asmeniui išvykus nuolat gyventi į kitą savivaldybę. Savivaldybėje, į kurią asmuo išvyko nuolat gyventi ir ten deklaravo savo gyvenamąją vietą, asmens ar asmens atstovo pageidavimu asmeninė pagalba teikiama tokiomis pačiomis sąlygomis ir tokios pačios apimties, kokia buvo teikta Savivaldybėje, iki asmeninės pagalbos poreikio pervertinimo ir (ar) sustabdymo, ir (ar) nutraukimo;

26.5. asmeniui mirus;

26.6. Aprašo 25.1–25.5 papunkčiuose nurodytoms aplinkybėms neišnykus ilgiau kaip 60 d. d.;

26.7. jei asmuo išvyksta ar gydosi stacionarioje gydymo įstaigoje ilgiau kaip 60 d. d. nepertraukiamai.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Socialinės paramos skyrius turi viešinti informaciją savivaldybės interneto svetainėje www.svencionys.lt, o Paslaugų centras savo įstaigos interneto svetainėje ir (ar) žiniasklaidos priemonėse apie teikiamą asmeninę pagalbą, sąlygas gauti asmeninę pagalbą, kitą su asmeninės pagalbos gavimu ir teikimu susijusią informaciją, neskelbdamas asmenų, kuriems teikiama asmeninė pagalba, ar asmens atstovų ar asmeninių asistentų asmens duomenų.

28. Asmuo ar asmens atstovas, pateikęs informaciją ir (ar) dokumentus, reikalingus asmeninei pagalbai gauti, atsako už pateiktų dokumentų ir (ar) informacijos teisingumą.

29. Asmuo, kuriam teikiama asmeninė pagalba, ar asmens atstovas turi teisę iš Savivaldybės administracijos, Paslaugų centro  ir (ar) asmeninės pagalbos teikėjo gauti visą informaciją ir dokumentus (jų kopijas), susijusius su jam teikiama asmenine pagalba.

30. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatomis.

31. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

32. Dokumentai saugomi ir tvarkomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

____________________________

 

part_ea34c0f282154da4ae628ad0fc6b68e8_end


PATVIRTINTA

Švenčionių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2023 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. A-229

 

NEĮGALIOJO MOKĖJIMO UŽ ASMENINĘ PAGALBĄ DYDŽIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Neįgaliojo mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžio nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) Švenčionių rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) reglamentuoja neįgaliojo, savo gyvenamąją vietą deklaruojančio ar (ir) faktiškai gyvenančio Savivaldybėje, ir gaunančio asmeninę pagalbą (toliau – Asmuo), mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžio nustatymą, Asmens finansinių galimybių mokėti už asmeninę pagalbą vertinimą (toliau – Asmens finansinių galimybių vertinimas), nustato Asmens pajamas ir jų apskaičiavimą.

2. Aprašas taikomas nustatant Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą, kuri teikiama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, dydį.

3. Asmens ir Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro (toliau - Paslaugų centras) teisės ir pareigos, susijusios su Asmens mokėjimu už asmeninę pagalbą, nustatomos rašytine asmens ar jo tėvų, įtėvių ar globėjų (rūpintojų), ar vaikų (įvaikių), ar jo, kaip neįgaliojo, aprūpintojo (neįgaliojo aprūpintojo), ar asmens įgalioto atstovo (toliau – asmens atstovas) ir Paslaugų centro sutartimi (toliau – Sutartis). Sutartyje nustatomas konkretus Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis pinigine išraiška, mokėjimo už asmeninę pagalbą tvarka ir terminai, Asmens finansinių galimybių pakartotino vertinimo dėl pasikeitusių asmens pajamų asmeninės pagalbos gavimo laikotarpiu sąlygos ir tvarka.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme.

 

II SKYRIUS

ASMENS MOKĖJIMO UŽ ASMENINĘ PAGALBĄ DYDIS

 

5. Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis pinigine išraiška nustatomas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu ir šiuo Aprašu.

6. Asmuo moka tik už valandas, kuriomis asmeninė pagalba jam buvo teikiama, išskyrus atvejį, kai asmuo ar asmens atstovas atsisako asmeninės pagalbos teikimo, Sutartyje nustatyta tvarka informuodamas apie tai asmeninį asistentą ar Paslaugų centrą, likus mažiau kaip 12 valandų iki jos teikimo pradžios. Tokiu atveju moka už vienos dienos valandas, tarsi asmeninė pagalba jam būtų teikta.

7. Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis negali viršyti 20 procentų asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio ir negali būti didesnis negu 20 procentų asmens pajamų, nustatytų ir apskaičiuojamų vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymo 30 straipsniu.

 

III SKYRIUS

MOKĖJIMO UŽ ASMENINĘ PAGALBĄ, KAI ASMENIUI NETEIKIAMOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS AR DIENOS SOCIALINĖ GLOBA, DYDŽIO NUSTATYMAS

 

8. Mokėjimo už asmeninę pagalbą, kai asmeniui neteikiamos socialinės priežiūros paslaugos ar dienos socialinė globa, dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.

9. Asmens, kai jam neteikiamos socialinės priežiūros paslaugos ar dienos socialinė globa, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis apskaičiuojamas vertinant tik jo pajamas.

10. Mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis:

10.1Asmeniui, kurio pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžiai, asmeninė pagalba teikiama nemokamai;

10.2. asmens, kurio pajamos yra 2 VRP dydžiai arba didesnės už 2 VRP dydžius, bet mažesnės už 3 VRP dydžius, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis neturi viršyti 2 proc. asmens pajamų per mėnesį;

10.3. asmens, kurio pajamos yra 3 VRP dydžiai arba didesnės už 3 VRP dydžius, bet mažesnės už 4 VRP dydžius, – mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis neturi viršyti 5 proc. asmens pajamų per mėnesį;

10.4. asmens, kurio pajamos yra 4 VRP dydžiai arba didesnės už 4 VRP dydžius, bet mažesnės už 5 VRP dydžius, – mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis neturi viršyti 8 proc. asmens pajamų per mėnesį;

10.5. asmens, kurio pajamos yra 5 VRP dydžiai arba didesnės už 5 VRP dydžius, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis neturi viršyti 12 proc. asmens pajamų per mėnesį.

 

IV SKYRIUS

MOKĖJIMO UŽ ASMENINĘ PAGALBĄ, KAI ASMENIUI TEIKIAMA SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA AR DIENOS SOCIALINĖ GLOBA, DYDŽIO NUSTATYMAS

 

11. Asmuo, turintis teisę gauti asmeninę pagalbą, turi teisę tuo pat metu gauti ir socialinės priežiūros paslaugas arba dienos socialinę globą.

12. Jei asmeniui nustatomas poreikis gauti asmeninę pagalbą ir socialinės priežiūros paslaugas arba dienos socialinę globą, asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Aprašo 10 punktu, atskaičius savivaldybės nustatyta tvarka apskaičiuotą mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas arba dienos socialinę globą dydį.

 

V SKYRIUS

ASMENS FINANSINIŲ GALIMYBIŲ VERTINIMAS

 

13. Asmens finansinių galimybių vertinimas – asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą šaltinių nustatymas ir jo gaunamų pajamų dydžio įvertinimas.

14. Asmens finansines galimybes mokėti už asmeninę pagalbą pagal prašyme-paraiškoje nurodytus duomenis, Paslaugų centro turimus duomenis bei duomenis, gaunamus iš valstybės ar žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų ar pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, vertina Paslaugų centro vadovo įsakymu paskirtas socialinis darbuotojas (toliau – socialinis darbuotojas).

15. Asmens finansinės galimybės nevertinamos, jei asmuo ar asmens atstovas prašyme-paraiškoje pažymi, kad sutinka sumokėti visą sumą – 20 procentų asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio, nustatyto Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

16. Socialinis darbuotojas, nustatantis asmeniui asmeninės pagalbos poreikį, konsultuoja asmenį ar asmens atstovą asmens finansinių galimybių mokėti už asmeninę pagalbą vertinimo, mokėjimo už asmeninę pagalbą šaltinių parinkimo klausimais.

17. Pasikeitus asmens pajamoms, asmuo ar asmens atstovas Sutartyje nustatyta tvarka ir duomenų apimtimi ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo asmens pajamų pasikeitimo dienos raštu apie tai praneša Paslaugų centrui, kuris informaciją nukreipia socialiniam darbuotojui.

18. Socialinis darbuotojas, gavęs informaciją apie pasikeitusias asmens pajamas, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šios informacijos gavimo dienos iš naujo atlieka asmens finansinių galimybių vertinimą.

19. Kilus įtarimui arba gavus kitų institucijų pranešimą apie tai, kad asmeninę pagalbą gaunantis asmuo ar asmens atstovas pateikė neteisingus duomenis, galinčius turėti įtakos asmens finansinių galimybių vertinimui, Paslaugų centras turi teisę pareikalauti iš asmens ar asmens atstovo papildomų dokumentų, patvirtinančių pateiktų duomenų teisingumą, ir savo ar asmeninės pagalbos teikėjo iniciatyva iš naujo įvertinti asmens finansines galimybes.

20. Paslaugų centras užtikrina gautų asmens duomenų konfidencialumą. Asmens duomenys tvarkomi atsižvelgiant į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), nuostatas. Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

ASMENS PAJAMOS IR JŲ APSKAIČIAVIMAS

 

21. Vertinant asmens finansines galimybes, įskaitomos Socialinių paslaugų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodytos asmens gaunamos pajamos, atskaičius gyventojų pajamų mokestį ir valstybinio socialinio draudimo įmokas.

22. Duomenis apie Socialinių paslaugų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodytas pajamas pateikia pats asmuo ar asmens atstovas, užpildydamas prašymą-paraišką, išskyrus atvejus, kai Paslaugų centras duomenis turi arba juos gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės, savivaldybių informacinių sistemų ar pagal rašytinį prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų.

23. Apskaičiuojant asmens pajamas, imamos vidutinės asmens pajamos, gautos 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi dėl asmeninės pagalbos skyrimo dienos.

24. Jeigu asmens pajamos tą mėnesį, nuo kurio pradėta teikti asmeninė pagalba, palyginti su praėjusiais 3 paskutiniais mėnesiais, pasikeitė, asmens pajamos per mėnesį apskaičiuojamos pagal to mėnesio pajamas.

25. Apskaičiuotas darbo užmokestis, užmokestis už prastovas ne dėl darbuotojo kaltės ir užmokestis už kasmetines atostogas, pensijos, išskyrus socialinio draudimo našlių pensijas, socialinio draudimo senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensijų priemokos, pensijų išmokos ir vietoj pensijų mokamos kompensacijos, rentos, valstybinės šalpos išmokos, ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos, nedarbo socialinio draudimo išmokos, stipendijos, kitos kas mėnesį gaunamos pajamos įskaitomos į pajamas tų mėnesių, už kuriuos jos paskirtos.

26. Vaiko išlaikymo periodinės išmokos, mokamos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, įskaitomos į pajamas tų mėnesių, per kuriuos jos išmokėtos.

27. Pajamos iš žemės ūkio veiklos ir išmokos žemės ūkio veiklai nustatomos tik tada, kai pateikiami šios veiklos apskaitos dokumentai.

28. Paslaugų centras, gavęs asmens ar asmens atstovo pateiktą prašymą atleisti nuo mokėjimo už asmeninę pagalbą ir Aprašo 28.1-28.2 papunkčiuose nurodytus faktus patvirtinančius papildomas išlaidas, patirtus nuostolius ar aplinkybes (pavyzdžiui, draudimo bendrovės nuostolių ar žalos aktas, patvirtinantis, kad įvykis nėra draudžiamasis, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažyma apie gaisrą ar kitos pažymos apie ištikusias nelaimes, pažyma iš policijos apie vagystės atvejį ar kiti dokumentai, patvirtinantys papildomas išlaidas ar patirtus nuostolius), turi teisę priimti sprendimą atleisti asmenį nuo mokėjimo už asmeninę pagalbą dėl:

28.1. asmens turto praradimo dėl stichinės nelaimės, gaisro ar vagystės;

28.2. asmens šeimos nario mirties.

29. Asmuo atleidžiamas nuo mokėjimo už asmeninę pagalbą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Sprendimas atleisti asmenį nuo mokėjimo už asmeninę pagalbą Aprašo 28.1–28.2 papunkčiuose nurodytais pagrindais galioja 6 mėnesius nuo šio sprendimo priėmimo dienos. Asmeninės pagalbos teikimo išlaidos šiuo laikotarpiu finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybei asmeninei pagalbai teikti.

 

____________________________________

 

 

part_237687e97ed34bc4a5e84b01f858f651_end


PATVIRTINTA

Švenčionių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2023 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. A-229

 

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ ASMENINEI PAGALBAI TEIKTI IR ADMINISTRUOTI APSKAITYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės biudžeto lėšų asmeninei pagalbai teikti ir administruoti apskaitymo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmeninei pagalbai teikti ir administruoti skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – lėšos) apskaitymo ir naudojimo Švenčionių rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) tvarką.

2. Aprašas taikomas apskaitant ir naudojant Švenčionių rajono savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracija) paskirtas lėšas asmeninei pagalbai teikti ir administruoti, asmeninės pagalbos teikėjui – Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrui (toliau – Paslaugų centras) – atsiskaitant už lėšų asmeninei pagalbai teikti naudojimą.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų asmeninei pagalbai teikti paskirstymo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“.

4. Asmeninės pagalbos teikimas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, kurias savivaldybėms paskirsto Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Valstybės biudžeto lėšų asmeninei pagalbai teikti paskirstymo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

5. Asmeninei pagalbai teikti Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka gali būti naudojamos ir kitos lėšos.

 

II SKYRIUS

LĖŠŲ APSKAITYMAS, NAUDOJIMAS, ASMENINĖS PAGALBOS TEIKIMO KONTROLĖ

 

6. Lėšos Paslaugų centrui asmeninei pagalbai teikti skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl lėšų skyrimo asmeninei pagalbai teikti (toliau – Įsakymas), kurio projektą rengia Socialinės paramos skyrius (toliau – Socialinės paramos skyrius).

7. Įsakymu dėl lėšų skyrimo asmeninei pagalbai teikti skirtas lėšas Paslaugų centras naudoja faktiškai suteiktos asmeninės pagalbos išlaidoms apmokėti, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-174 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, 18.1. – 18.2.9. papunkčiais.

8. Paslaugų centre gautos valstybės biudžeto lėšos asmeninės pagalbos teikimui bei administravimui apskaitomos atskiroje banko sąskaitoje.

9. Pervedusi lėšas asmeninei pagalbai teikti, Savivaldybės administracija apskaitoje registruoja kaip perduotą finansavimą viešojo sektoriaus subjektams, Paslaugų centras, gavęs šias lėšas, savo apskaitoje registruoja kaip nemokamai gautą finansavimą.

10. Paslaugų centras atsiskaito už lėšų asmeninei pagalbai teikti naudojimą Savivaldybės administracijai pateikdamas nustatytos formos ataskaitas:

10.1. Buhalterinės apskaitos skyriui Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (Formą Nr. 2, patvirtinta Finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“), teikiamą ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 3 dienos;

10.2. Socialinės paramos skyriui:

10.2.1. ketvirčio asmeninės pagalbos teikimo ataskaitą (Aprašo 1 priedas). Ataskaita teikiama ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos, o pasibaigus kalendorinių metų ketvirčiui iki kitų metų pirmo mėnesio 5 dienos;

10.2.2. metinę asmeninės pagalbos teikimo ataskaitą (Aprašo 2 priedas). Ataskaita teikiama pasibaigus kalendoriniams metams iki einamųjų metų pirmo mėnesio 10 dienos.

11. Einamaisiais metais skirtos lėšos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti naudojamos iki einamųjų metų gruodžio 31 d., nepanaudotas lėšas Paslaugų centras grąžina į Savivaldybės administracijos nurodytą sąskaitą iki einamųjų metų gruodžio 25 d.

12. Asmeninės pagalbos paslaugų teikimą kontroliuoja Paslaugų centras, Socialinės paramos skyrius ir Departamentas:

12.1. Paslaugų centras kontroliuoja kaip asmeninis asistentas teikia asmeninę pagalbą: gavęs asmeninio asistento Asmeninės pagalbos teikimo aprašomojo pobūdžio ataskaitą, įvertina išvadą dėl asmeniui suteiktos asmeninės pagalbos kokybės ir atitikimą asmens poreikius, teisės aktų, reglamentuojančių asmeninės pagalbos teikimą, nustatytus reikalavimus;

12.2. Socialinės paramos skyrius vertina, ar Paslaugų centro asmeniui teikiama asmeninė pagalba atitinka Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašo reikalavimus, ar paslaugos teikiamos kokybiškai. Socialinės paramos skyriaus atsakingi darbuotojai paslaugų kokybės vertinimą atlieka paslaugų gavėjų lygmeniu ir paslaugų teikėjo lygmeniu, naudojant apklausas žodžiu, telefonu ar elektroninio ryšio priemonėmis, stebėjimo ir kitus metodus. Asmeninės pagalbos paslaugos kokybė vertinama ne rečiau kaip kartą per metus bendradarbiavimo ir nešališkumo principais.

12.3. Departamentas vertina, ar Savivaldybės administracijos ir Paslaugų centro teikiama asmeninė pagalba atitinka Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašo reikalavimus, ar skirtos lėšos naudojamos efektyviai, pagal tikslinę paskirtį.

 

____________________________

 

 

part_fd31b686c8c44db5ace9ddb2c6ec3f9a_end