LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. V-685

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą
Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1.  Pakeičiu 5.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.6. asmenims, kuriems pagal šio sprendimo 3 priede pateiktą algoritmą atlikus antigeno testą nustatytas teigiamas rezultatas, užtikrinant, kad ėminio paėmimas atliekamas per 24 val. nuo antigeno testo rezultato gavimo.“

2.  Pakeičiu 6.1.1.2.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1.1.2.13. Lietuvos Respublikos prokuratūros prokurorams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, Lietuvos Respublikoje praktikuojantiems advokatams ir advokatų padėjėjams, Lietuvos administracinių ginčų komisijos nariams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, teisėjams ir teismų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, teismo ekspertams, teismo ekspertizių įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, antstoliams, jų atstovams ir padėjėjams, kitiems antstolių darbuotojams, notarams, notarų atstovams ir notarų biurų darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;“.

3.  Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

61. Gali būti atliekamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 21 punkte nurodytų savivaldybių teritorijose esančiose ugdymo įstaigose, kuriose ugdymas pagal pradinio ugdymo programą vykdomas mišriu būdu, pagal pradinio ugdymo programą ugdomų mokinių, jų namų ūkių ir mokyklos darbuotojų profilaktinis tyrimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ nuostatomis, jeigu užtikrinama, kad tiriasi ne mažiau kaip 60 proc. atitinkamos klasės mokinių.“

4.  Pakeičiu 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1. planuoti ir vykdyti šio sprendimo 6.2.2.3 papunktyje nurodytų asmenų vienkartinį profilaktinį tyrimą tik tais atvejais, jei užtikrinamas šio sprendimo 5 punkte, 6.2.1 ir 6.2.2.1–6.2.2.2 papunkčiuose numatytų asmenų ištyrimas;“.

5.  Pakeičiu 8.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.3.  organizuoti tyrimų atlikimą taip, kad per savaitę savivaldybėje tyrimų būtų atliekama ne mažiau nei 2,5 proc. nuo savivaldybės gyventojų.“

6.  Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10.  Ėminiai serologiniams tyrimams šio sprendimo 6.1.1 papunktyje nurodytiems asmenims imami mobiliuosiuose punktuose, savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtose pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ arba kitose vietose, kai užtikrinama, kad ėminių paėmimą atlieka asmens sveikatos priežiūros specialistas, užtikrindamas medicinos dokumentų pildymo ir infekcijų kontrolės reikalavimus. Kai tyrimai atliekami ne mobiliuosiuose punktuose, savivaldybės administracijos direktorius turi užtikrinti, kad savivaldybės interneto svetainėje būtų viešai skelbiama informacija apie tyrimų atlikimo vietą ir registracijos tvarką, taip pat tiriamųjų informavimą apie tyrimo rezultatus.

7.  Pakeičiu 1 priedą ir priedo žymą išdėstau taip:

„Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo

2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336

1 priedas“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas Arūnas Dulkys