LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2018 M. RUGPJŪČIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 3D-585 „DĖL PAGALBOS TEIKIMO KIAULIŲ LAIKYTOJAMS UŽ BIOLOGINIO SAUGUMO PRIEMONIŲ REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. vasario 21 d. Nr. 3D-92

Vilnius

 

P a k e i č i u Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 3D-585 „Dėl Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą taisyklių patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:        

5. Pagalba už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą (toliau – pagalba) teikiama pareiškėjams, kurie:

5.1. sudarė sąlygas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) atstovams atlikti ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą;

5.2. įsigijo biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių, išvardytų taisyklių 7 punkte;

5.3. 2018 m. nuo spalio 16 d. ir (arba) 2019 m. iki paraiškos pateikimo dienos laiko nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios, vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (toliau – CDB);

5.4. nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;

5.5. negavo pagalbos pagal šią priemonę 2018 m.“

2.   Laikau netekusiu galios 6 punktą.

3.   Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Tinkamos finansuoti yra išlaidos, patirtos nuo 2018 m. spalio 16 d. iki paraiškų pateikimo dienos.“

4.   Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Atlyginama iki 90 procentų taisyklių 7 punkte išvardytų biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 900 Eur vienam pareiškėjui.

Tuo atveju, kai lėšų poreikis pagal tinkamas finansuoti paraiškas viršija kvietime nurodytą visoms paraiškoms skiriamą bendrą pagalbos sumą, pagalbos suma pareiškėjams mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui, bet ne daugiau kaip 40 proc. Priėmus sprendimą sumažinti apskaičiuotą pagalbos sumą atsižvelgiant į kvietime nurodytą visoms paraiškoms skiriamą bendrą pagalbos sumą, likusi pagalbos dalis, kuria buvo sumažinta kompensacijos suma, neišmokama.

5.  Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21.     Savivaldybės komisija patikrina:

21.1.    ar pateikti visi reikalingi dokumentai arba patvirtintos jų kopijos;

21.2.    ar paraiškoje įrašyti rekvizitai yra teisingi;

21.3.    ar taisyklių 5.3 papunktyje nurodytu laikotarpiu pareiškėjas laikė nuo 1 iki 100 CDB įregistruotų kiaulių;

21.4.    paraiškoje apskaičiuotą prašomą pagalbos sumą;

21.5.    ar įsigytos biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos priemonės, nurodytos taisyklių 7 punkte;

21.6.    ar negavo pagalbos pagal šią priemonę 2018 m.“

6.  Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Agentūra, gavusi taisyklių 23 punkte nurodytus duomenis iš visų savivaldybių:

24.1.    vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai) ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, patikrina, ar bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, pridėjus pagal taisykles apskaičiuotą pagalbos vertę, neviršija leidžiamo nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydžio, nurodyto taisyklių 12 ir 13 punktuose;

24.2.    per 15 darbo dienų nuo taisyklių 23 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos iš visų savivaldybių, kurioms pareiškėjai teikė paraiškas, priima sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo;

24.3.    per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja pareiškėjus apie sprendimą dėl pagalbos neskyrimo, nurodant pagalbos neskyrimo motyvus ir apskundimo tvarką. Informacija apie pareiškėjui apskaičiuotą pagalbos sumą bei pritaikytas sankcijas skelbiama Agentūros informaciniame portale https://portal.nma.lt;

24.4.    vadovaudamasi Registro nuostatais per Registro nuostatų nustatytą terminą pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui informaciją apie pagalbos gavėjams skiriamą pagalbą. Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui pateikta informacija apie suteiktą pagalbą tikslinama Registro nuostatuose nustatyta tvarka;

24.5.    užsako lėšas ir išmoka jas pagalbos gavėjams Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.“

7.   Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                              Giedrius Surplys

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2019-01-28 raštu Nr. (9.8E-35) 6V-194

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2019-01-21 raštu Nr. (18) SD-44

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

2019-02-06 raštu Nr. B6-(1.19)-422

 

 

Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio

saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą taisyklių

1 priedas

 

(Paraiškos gauti pagalbą forma)

(Pildoma didžiosiomis raidėmis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vardas

          Pavardė arba įmonės pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens (įmonės) kodas

         valdos atpažinties numeris (jeigu turi)                  Telefono Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybė (pagal gyvenamąją / registracijos vietą)

       Seniūnija (pagal gyvenamąją / registracijos vietą)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaimas, miestelis ir kt.  (pagal gyvenamąją/registracijos vietą)

       Adresas (gatvė, namo Nr., buto Nr.)

(pagal gyvenamąją/registracijos vietą)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašto indeksas

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banko kodas

 

 

 

Banko atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVM mokėtojo kodas (pildoma, jei pareiškėjas PVM mokėtojas)

 

 _________________________ savivaldybei

 

PARAIŠKA GAUTI PAGALBĄ

 

___________________ Nr. ______

(data)

 

 

Kiaulių bandos numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

 

Vnt.

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma su PVM / be PVM (reikiamą pabraukti), Eur

Prašoma kompensuoti pagalbos suma su PVM / be PVM  (reikiamą pabraukti), Eur

1.

Tvora kiaulių laikymo vietai aptverti

 

 

 

2.

Vartai, skirti patekti į kiaulių laikymo vietą

 

 

 

3.

Langai kiaulių laikymo patalpai

 

 

 

4.

Pašarų terminio apdorojimo įranga

 

 

 

5.

Dezinfekciniai kilimėliai asmenims ir transporto priemonėms

 

 

 

6.

Dezinfekciniai purkštuvai

 

 

 

7.

Plovimo, valymo, dezinfekcijos įranga ir priemonės

 

 

 

8.

Konteineriai gaišenoms laikyti

 

 

 

9.

Priemonės nuo graužikų, vabzdžių ir kitų kenkėjų (insekticidinės lempos, tinkleliai, graužikų naikinimo priemonės)

 

 

 

10.

Asmens higienos priemonės (vienkartiniai ar daugkartinio naudojimo darbo drabužiai ir avalynė) ir kt.

 

 

 

11.

Asmenų persirengimo patalpų įranga (dušai, rūbų spintos, skalbyklų įranga)

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

Prie paraiškos pridedami dokumentai:

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Puslapių sk.

1.       

Biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo įrodymo dokumentų originalai arba patvirtintos jų kopijos

 

2.       

........

 

3.       

........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašau suteikti pagalbą už biologinio saugumo priemonių įsigijimą _______________________________ Eur.

Patvirtinu, kad visa paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

Patvirtinu, kad susipažinau su šios pagalbos teikimo taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pagalbos teikimą, nuostatomis ir vykdysiu juose nustatytas sąlygas.

Patvirtinu, kad nesu susijęs (-usi) su kitomis įmonėmis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 2 dalyje, o jeigu esu susijęs (-usi), pateikiu dokumentus, kuriais patvirtinami ryšiai su kitomis įmonėmis.

Patvirtinu, kad nesu gavęs (-usi) neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka.

Įsipareigoju gavęs (-usi) Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) reikalavimą (raštą, pranešimą) dėl pagalbos (jos dalies) ir (arba) permokėtos pagalbos (jos dalies) grąžinimo, per reikalavime nurodytą terminą grąžinti Agentūrai jos išmokėtą ir (ar) permokėtą pagalbą (jos dalį).

Esu informuotas (-a), kad tuo atveju, jei patikros vietoje metu neturėsiu išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų, neteksiu teisės į pagalbą.

Esu informuotas (-a), kad jei per vienus metus nuo pagalbos skyrimo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) atstovams atlikus ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą nustatoma, kad ji neatitinka biologinio saugumo reikalavimų, VMVT atstovai apie tai informuos Agentūrą ir bus susigrąžinta valstybės pagalba.

Esu informuotas (-a), kad paraiškoje ir kituose Agentūrai pateiktuose dokumentuose esantys mano asmens ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi pagalbos administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gautų mano asmens ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių pagalbos administravimo klausimais.

Įsipareigoju 5 metus nuo pagalbos išmokėjimo saugoti visų dokumentų, susijusių su nacionalinės pagalbos gavimu, savivaldybės darbuotojų patvirtintas kopijas.

Įsipareigoju neparduoti ar kitaip neperduoti kitam asmeniui už pagalbos lėšas įsigyto turto (biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių) vienus metus nuo įsigijimo ir patikros vietoje metu parodyti jį Agentūros darbuotojams.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad informacija apie mano prašomą ir gautą pagalbą bus viešinama visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduota audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“),  apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą.

Esu informuotas (-a), kad duomenų valdytoja yra Agentūra.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais: asmens, teikiančio paramos paraišką tapatybės nustatymo, paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės, paramos viešinimo tikslais įgyvendinant Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“, Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą taisykles.

Patvirtinu, kad nesieksiu susigrąžinti PVM iš valstybės biudžeto, jei PVM pripažinta tinkama finansuoti išlaida.

 

                                                         _____________________            _____________________________________

Pareiškėjas (parašas)                                                       (vardas ir pavardė)