LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. RUGPJŪČIO 11 D. ĮSAKYMO

Nr. 690 „DĖL VALSTYBĖS PARAMOS TEIKIMO STUDIJOMS, AKADEMINIAM MOBILUMUI IR LITUANISTINIAM ŠVIETIMUI LIETUVOJE IR UŽSIENYJE“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1142

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymą Nr. 690 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“:

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Valstybės paramos teikimo užsieniečių ir užsienio lietuvių studijoms ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje tvarkos aprašą:

1.1. papildau 101 papunkčiu:

101. Jei skiriama ne viso mėnesio stipendija, jos dydis vienai dienai apskaičiuojamas viso mėnesio stipendijos sumą padalinus iš 30 dienų skaičiaus“;

1.2. pakeičiu 14.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.1. būti ne Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, tarp jų ir lietuvių kilmės užsienietis;“. 

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Valstybės paramos teikimo Lietuvos Respublikos piliečių studijoms, akademiniam mobilumui užsienyje tvarkos aprašą ir papildau 11 papunkčiu:

11. Valstybės parama pagal šį Aprašą taip pat gali būti teikiama Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, turintiems nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisę, ir jų šeimos nariams, Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, neturintiems nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisės, tačiau esantiems darbuotojais, savarankiškai dirbančiais, tokį statusą išlaikančiais asmenimis ar jų šeimos nariams, taip pat trečiųjų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisę.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                 Jurgita Petrauskienė