LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo nr. v-1194 „dėl kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

 

2018 m. vasario 6 d. Nr. V-109

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 5 dalimi,“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašą:

2.1. Pakeičiu 4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

4.4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį;“.

2.2. Papildau 4.9 papunkčiu:

4.9. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.“

2.3. Pakeičiu priedą:

2.3.1. Pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1. pirmasis kompetencijų vertinimo etapas: švietimo ir mokslo ministro įgaliota institucija (toliau – institucija) ir jos pasitelkti specialistai, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 1 metų vadybinių kompetencijų vertinimo patirtį (toliau – vertintojas), vertina aprašo 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 ir 5.2.2 papunkčiuose nurodytas kompetencijas. Šios kompetencijų dalies vertinimas nustatytas šiame priede;“.

2.3.2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Pretendentas, siekdamas įsivertinti šio priedo 4.1 papunktyje įvardytas kompetencijas, institucijai tiesiogiai, elektroniniu arba registruotu laišku pateikia:

 

6.1. prašymą įvertinti jo kompetencijas. Jei pretendentas prašyme nurodo, kad dalyvaus konkurse į švietimo įstaigos vadovo pareigas, tai pateikia teikto konkurso organizatoriui prašymo kopiją su žyma „Gauta“ ir gavimo data;

 

6.2. gyvenimo aprašymą, (Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priedas);

 

6.3. dokumentų, patvirtinančių, kad jis atitinka aprašo 4.1, 4.2, 4.4, 4.6 ir 4.7 papunkčiuose nustatytus reikalavimus, kopijas;

 

6.4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

 

6.5. sutikimą kreiptis į Valstybės tarnybos departamentą dėl bendrųjų mąstymo gebėjimų testo laikymo rezultatų, jei prašyme nurodė, kad toks testas buvo laikytas.“

 

2.3.3. Papildau 61 punktu:

 

61. Dokumentų originalai, pateikiami, teikiant dokumentus tiesiogiai arba kompetencijų vertinimo dieną prieš vertinimą, ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami.“

 

2.3.4. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

 

8. Skiriant vertinimo laiką, pirmenybė teikiama pretendentui, kuris jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse į švietimo įstaigos vadovo pareigas (toliau – konkursas). Jeigu pretendentas jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijoms vertinti jis turi registruotis per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos. Pretendentui nurodžius konkrečią konkurso datą, Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaita (toliau – vertinimo ataskaita) pateikiama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki nustatyto dokumentų pateikimo konkurso organizatoriui galutinio termino.“

 

2.3.5. Pakeičiu 10.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

10.5. kognityvinis testas atliekamas institucijos nurodytu laiku ir gali vykti kitoje institucijos nurodytoje vietoje nei šio priedo 10.2, 10.3, 10.4 papunkčiuose aprašytas vertinimas. Pretendentui pageidaujant gali būti įskaitomas Valstybės tarnybos departamente išlaikytas kognityvinis testas bendriesiems mąstymo gebėjimams įvertinti;“.

 

2.3.6. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Vertinimo ataskaitoje pateikiamas pretendento vertinamųjų kompetencijų apibendrintas įvertinimas, vertinamųjų kompetencijų įvertinimas (atitinka ar neatitinka Aprašo 7 punkto reikalavimą), kompetencijų apibūdinimas ir rekomendacijos kompetencijoms tobulinti. Vertinimo ataskaita pretendentui pateikiama per 15 darbo dienų po vertinimo dienos, išskyrus šio priedo 8 punkte numatytą atvejį.“

2.3.7. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Pakartotinai dalyvauti kompetencijų vertinime asmuo gali:

15.1. praėjus pusei metų nuo ankstesnio vertinimo, jei buvo įvertinta, kad pretendento kompetencijos neatitinka Aprašo 7 punkto reikalavimų;

15.2. ne ankščiau kaip po vienerių metų pateikęs motyvuotą vertinimo ataskaitos rekomendacijų kompetencijoms tobulinti įgyvendinimą pagrindžiantį prašymą, po šio priedo 15.1 papunktyje vykusio vertinimo. Sprendimą dėl kompetencijų vertinimo priima institucijos vadovas, atsižvelgdamas į sudarytos komisijos išvadą.“

2.3.8. Papildau 151 punktu:

151. Švietimo ir mokslo ministrui pripažinus, kad šiame priede nustatyta kompetencijų vertinimo procedūra buvo pažeista, institucija pakartotinai pretendento kompetencijas įvertina ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo švietimo ir mokslo ministro sprendimo priėmimo dienos.“

2.3.9. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Pretendentas, nesutinkantis su kompetencijų įvertinimu, per 10 darbo dienų nuo vertinimo ataskaitos gavimo dienos gali pateikti institucijos vadovui motyvuotą apeliaciją ir  vertinimo ataskaitos originalą. Pretendentas per apeliacijai pateikti skirtą laiką gali institucijoje susipažinti su jo užduočių atlikimo skaitmeniniu įrašu, užtikrinant vertinimo medžiagos ir užduočių viešo neskelbimo reikalavimus. Prašymą susipažinti su skaitmeniniu įrašu pateikia institucijai ne vėliau kaip 2 darbo dienos iki norimos susipažinimo su įrašu dienos. Susipažinimo su skaitmeniniu įrašu tvarką nustato institucijos vadovas.“

2.3.10. Pakeičiu 20.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.1. apeliaciją atmesti, palikti galioti kompetencijų įvertinimą ir gražinti pretendentui vertinimo ataskaitos originalą;“.

2.3.11. Pakeičiu 20.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.2. pakeisti pretendento kompetencijų įvertinimą ir išduoti naują vertinimo ataskaitą, kurios galiojimo laikas nustatomas vadovaujantis šio priedo 14 punktu.“

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                     Jurgita Petrauskienė