LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 658, 659, 660 IR 663 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. liepos 16 d. Nr. XIII-2331

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 658 straipsnio pakeitimas

Papildyti 658 straipsnio 1 dalį 7 punktu:

7) Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, nagrinėdamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodyto asmens prašymą, pripažįsta, kad įstatymas ar kitas Lietuvos Respublikos Seimo priimtas aktas, Respublikos Prezidento aktas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės aktas (ar jų dalis), kurio (kurios) pagrindu priimtas sprendimas patraukti asmenį administracinėn atsakomybėn, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat jeigu dėl šio prieštaravimo kyla pagrįstų abejonių dėl asmens patraukimo administracinėn atsakomybėn ir besitęsiantys šio asmens teisių ar laisvių pažeidimai gali būti ištaisyti tik atnaujinus bylą.“

 

2 straipsnis. 659 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 659 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) šio kodekso 658 straipsnio 1 dalies 6 ar 7 punkte nurodytais pagrindais – administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo, jo teisių perėmėjas ar kitas atstovas;“.

 

3 straipsnis. 660 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 660 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Prašymas atnaujinti administracinio nusižengimo bylą šio kodekso 658 straipsnio 1 dalies 6 ar 7 punkte nurodytais pagrindais paduodamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui per šešis mėnesius nuo tos dienos, kurią priimtas Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto sprendimas arba Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas, arba Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimas yra ar tapo galutinis.“

 

4 straipsnis. 663 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 663 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

663 straipsnis. Administracinio nusižengimo bylos atnaujinimas dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto sprendimo arba Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo, arba Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimo

1. Prašymas atnaujinti administracinio nusižengimo bylą šio kodekso 658 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytu pagrindu kartu su Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto sprendimu arba Europos Žmogaus Teisių Teismo galutiniu sprendimu ir jų vertimais į lietuvių kalbą paduodami Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

2. Prašymas atnaujinti administracinio nusižengimo bylą šio kodekso 658 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytu pagrindu paduodamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

3. Šio straipsnio 1 ar 2 dalyje nurodyto prašymo priėmimo ir administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo klausimas sprendžiamas, atnaujinta administracinio nusižengimo byla Lietuvos Aukščiausiajame Teisme nagrinėjama taikant atitinkamai Baudžiamojo proceso kodekso 459, 460 straipsnių nuostatas. Atnaujinęs administracinio nusižengimo bylą, teismas turi įgaliojimus sustabdyti toje byloje priimtų nutarimų ir nutarčių vykdymą.

4. Išnagrinėjęs atnaujintą administracinio nusižengimo bylą, teismas priima vieną iš šio kodekso 662 straipsnio 14 dalyje nurodytų sprendimų.

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda