LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 69 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. rugsėjo 23 d. Nr. XIV-537

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 69 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 69 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas ar jų modulius, stipendijų ar kitos materialinės paramos mokėjimą nustato Profesinio mokymo įstatymas.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2021 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda