ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugsėjo 8 d. Nr. T-301

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 7 straipsnio 7 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 7, 8 ir 9 dalimis, Lietuvos Respublikos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo, Šiaulių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. T-144 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Antanas Bezaras

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2020 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. T-301

 

 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato tėvų (globėjų), kurių vaikas (-ai) lanko Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes 4 val. ir daugiau, mokesčio dydžio už vaikų išlaikymą nustatymo sąlygas, atsakomybę ir kontrolę.

2. Aprašas skirtas asignavimų valdytojams, Šiaulių rajono savivaldybės (toliau– Savivaldybė) lopšeliams-darželiams ir bendrojo ugdymo mokykloms, tėvams (globėjams).

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. mokestis už vaikų maitinimą – mokestis, kurį sudaro išlaidos už produktus (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį);

3.2. mėnesinis mokestis už ugdymo reikmes – mokestis, kurį sudaro ugdymo reikmėms skirtos išlaidos, t. y. ugdymo, higienos priemonėms, medžiagoms patalpų funkcionavimui užtikrinti, renginiams organizuoti, inventoriui įsigyti ir kitoms reikmėms;

3.3. kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

MOKESČIO DYDŽIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NUSTATYMAS

 

4. Tėvai (globėjai) moka mokestį už vaiko išlaikymą ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuris sudaromas iš:

4.1. mokesčio už vaikų maitinimą (už kiekvieną lankytą dieną);

4.2. mėnesinio 7 Eur mokesčio ugdymo įstaigai už ugdymo reikmes (nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus).

5. Vienos dienos mokesčio dydis už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas, maitinimą nustatomas atsižvelgiant į vaiko amžių, buvimo grupėje laiką ir maitinimų skaičių:

5.1. 0–3 metų vaikams – 1,80 Eur (pusryčiai – 0,45 Eur, pietūs – 0,90 Eur, pavakariai – 0,45 Eur);

5.2. 3–7 metų vaikams – 2,00 Eur (pusryčiai – 0,50 Eur, pietūs – 1,00 Eur, pavakariai – 0,50 Eur).

6. Vaikai ugdomi 4 val. gali būti nemaitinami (vaikas atvedamas į grupę nuo 9 iki 9.30 val. ryto). Tėvai (globėjai), pageidaujantys, kad vaikas lankytų grupę 4 val. be maitinimo, pateikia raštišką prašymą.

7. Vaiko lankymas ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupę nurodant valandų ir maitinimų skaičių, įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu.

8. Mokestis už vaiko (-ų) maitinimą mažinamas 50 procentų, jeigu:

8.1. vaikas turi tik vieną iš tėvų (dėl vieno iš tėvų mirties ar vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė), pateikus raštišką prašymą ir tai patvirtinantį dokumentą;

8.2. šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir iki 24 metų, jeigu jie mokosi dieninėse visų tipų dieninio mokymo įstaigose), pateikus raštišką prašymą ir tai patvirtinančius dokumentus;

8.3. vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus raštišką prašymą ir tai patvirtinančius dokumentus;

8.4. vaikui nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumas, pateikus raštišką prašymą ir tai patvirtinantį dokumentą;

8.5. tėvas ar (ir) motina atlieka privalomąją pradinę arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, pateikus raštišką prašymą ir tai patvirtinantį dokumentą.

9. Mokestis už vaikų maitinimą nemokamas, kai:

9.1. vaikas nelanko grupės dėl ligos (ne mažiau kaip 3 darbo dienas iš eilės) pirmąją dieną po ligos, pateikus tėvų (globėjų) rašytinį prašymą dėl mokesčio už vaikų maitinimą netaikymo;

9.2. vaikas nelanko grupės per tėvų (globėjų) kasmetines, nemokamas atostogas ar vieno iš tėvų (globėjų) papildomo poilsio dieną, pateikus patvirtinamąjį dokumentą iš darbovietės apie tėvams (globėjams) suteiktas atostogas ir (ar) papildomą poilsio dieną;

9.3. vasaros mėnesiais (ne mažiau kaip 5 darbo dienas iš eilės), pateikus rašytinį prašymą ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas;

9.4. vaikas nelanko grupės tėvų (globėjų) ne darbo laiku, jiems nuolat dirbant pamainomis ar kintančiu grafiku, pateikus patvirtinamąjį dokumentą iš darbovietės, kad tėvas (globėjas) nuolat dirba pamainomis ar kintančiu grafiku;

9.5. šeima gauna socialinę pašalpą, pateikus įrodančią Socialinės paramos skyriaus pažymą;

9.6. tėvų (globėjų) pageidavimu vaikas nelanko grupės per mokinių rudens, Kalėdų, žiemos ir Velykų atostogas, pateikus rašytinį prašymą, ar įstaiga (grupė) laikinai uždaroma Šiaulių rajono savivaldybės tarybos ar jo įgalioto asmens sprendimu;

9.7. paskelbta ekstremalioji situacija, kelianti pavojų vaikų gyvybei ar sveikatai, nustatyta ypatingoji epideminė padėtis dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose, taip pat oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei;

9.8. vaikas nelanko įstaigos kitais nenumatytais atvejais, direktoriaus įsakymu (nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais, vienišo tėvo (motinos) ligos atveju ir kt.).

10. Mėnesinis mokestis ugdymo įstaigai už ugdymo reikmes nemokamas:

10.1. vasaros mėnesiais, kai ugdymo įstaiga nedirba;

10.2. vasaros mėnesiais, tėvams (globėjams) pateikus rašytinį prašymą dėl vaiko (-ų) vasaros atostogų iki einamųjų metų balandžio 30 d. ir vaikas nelanko įstaigos nei vienos dienos prašyme nurodytą mėnesį (-iais);

10.3. paskelbus karantiną ir (ar) ekstremaliąją situaciją Lietuvos Respublikoje ar Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje, jei vaikas (-ai) nelanko įstaigos nei vienos dienos per mėnesį.

11. Dokumentai (prašymai, pažymos ir kt.) dėl mokesčio už vaikų maitinimą mažinimo 50 procentų ar nemokėjimo pristatomi įstaigos direktoriui priimant vaiką į grupę, o vėliau – vieną kartą per metus iki einamųjų metų rugsėjo 25 d.

12. Prašyme dėl mokesčio už vaikų maitinimą mažinimo 50 procentų ar nemokėjimo tėvai (globėjai) raštu įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias mokesčio už vaikų maitinimą mažinimo 50 procentų ar nemokėjimo taikymo aplinkybes.

13. Mokestis už vaikų maitinimą mažinamas 50 procentų ar nemokamas nuo pirmosios mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą ir pateikia reikiamus dokumentus. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.

14. Paaiškėjus apie tai, kad mokestis už vaikų maitinimą sumažintas neteisėtai 50 procentų ar nemokamas, mokesčiai yra perskaičiuojami ir sumokami arba išieškomi ginčo tvarka.

15. Lengvatos taikymas įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu.

16. Mokestis už įskaitinį mėnesį sumokamas iki kito mėnesio 15 dienos.

17. Mokesčių administravimą vykdo Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras, vadovaudamasis šiuo Aprašu.

 

III SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ IR KONTROLĖ

 

18. Jei vaikas nelanko ikimokyklinio ugdymo grupės daugiau nei 1 mėnesį per mokslo metus iš eilės be pateisinamos priežasties, direktoriui raštu įspėjus tėvus (globėjus), vaikas išbraukiamas iš sąrašų.

19. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis už vaikų maitinimą ir ugdymo reikmes skaičiuojamas bendrąja tvarka.

20. Tėvams (globėjams) nesumokėjus nustatyto mokesčio už vaikų maitinimą bei mėnesinio mokesčio ugdymo įstaigai už ugdymo reikmes ir nepateisinus priežasčių per 5 darbo dienas po 18 punkte nustatyto termino pasibaigimo, įstaigos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų prieš tai raštu informavęs tėvus (globėjus).

21. Mokesčio už vaikų maitinimą bei mėnesinio mokesčio ugdymo įstaigai už ugdymo reikmes skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Įstaigos direktorius supažindina tėvus (globėjus) su šiuo Aprašu ir kontroliuoja, kad mokesčiai būtų teisingai suskaičiuoti ir sumokėti nustatytu laiku.

23. Mokesčių skaičiavimo ir surinkimo kontrolę vykdo Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir kitos Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įgaliotos institucijos.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Aprašas gali būti keičiamas ar papildomas Savivaldybės tarybos nario(-ių) ar Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus iniciatyva.

25. Aprašo pakeitimus ar naują redakciją tvirtina Savivaldybės taryba.

26. Aprašas viešai skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje.

27. Priežiūrą dėl Aprašo vykdymo atlieka Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.

_________________________