VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 8 D. ĮSAKYMO NR. V-253 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KOORDINAVIMO REGLAMENTŲ NUOSTATŲ, SUSIJUSIŲ SU TAIKYTINOS TEISĖS NUSTATYMU, ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 10 d. Nr. V-258   

Vilnius

 

Atsižvelgdama į 2020 m. vasario 27 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus įsakymą Nr. V-97 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus reorganizavimo“, pagal kurį nuo 2020 m. liepos 1 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos teisės ir pareigos, įskaitant ir funkcijas, susijusias su įsipareigojimų, kylančių iš Europos Sąjungos socialinės apsaugos koordinavimo reglamentų, vykdymu (kompetentingos įstaigos bei susižinojimo tarnybos funkcijos), pereis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui:

1. P a k e i č i u Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymą Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas):

1.1. Įsakymu patvirtinto Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašo:

1.1.1. 1 punktą išdėstau taip:        

1. Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato A1 pažymėjimų išdavimo už laikotarpį nuo 2010 m. gegužės 1 d. atvejus ir sąlygas, šių pažymėjimų išdavimo tvarką, asmenų, kuriems išduoti A1 pažymėjimai, pareigą informuoti apie pasikeitusias aplinkybes ir grąžinti išduotus pažymėjimus, išduotų A1 pažymėjimų panaikinimo, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus (toliau – Fondo valdybos Vilniaus skyrius) bendradarbiavimo su kitomis Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis, kitomis Lietuvos Respublikos (toliau – ir Lietuva) institucijomis ir kitų valstybių narių kompetentingomis įstaigomis tvarką.

Tvarkos aprašas taikomas išduodant A1 pažymėjimus Lietuvos Respublikos draudėjams ir apdraustiesiems – Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių, Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybių, Šveicarijos Konfederacijos ar kitos valstybės, kuriai taikomi Europos Sąjungos socialinio draudimo koordinavimo reglamentai, (toliau jos visos kartu – ir Valstybės narės) piliečiams, asmenims be pilietybės ir pabėgėliams, gyvenantiems ar dirbantiems vienoje iš Valstybių narių, kuriems yra ar buvo taikomi vienos ar daugiau Valstybių narių teisės aktai, laikino siuntimo dirbti į kitą Valstybę narę atveju ir darbo vienu metu Lietuvoje ir kitoje Valstybėje narėje (kitose Valstybėse narėse)  pagal darbo sutartį ir/ar savarankiškai atveju, taip pat trečiųjų šalių piliečiams, jei jie teisėtai gyvena Valstybės narės (išskyrus Daniją ir Jungtinę Karalystę) teritorijoje ir jų situacija visais atžvilgiais neapsiriboja viena Valstybe nare.“;

1.1.2. 4 punktą išdėstau taip:

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir kitos svarbios sąvokos:

4.1. A1 pažymėjimas – „Pažymėjimas dėl jo turėtojui taikomų socialinės apsaugos teisės aktų“.

4.2. Darbdavys – kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 16 straipsnyje.

4.3. Draudėjai – kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje.

4.4. EEE valstybės – Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija.

4.5.  E 101 formos pažyma – „Pažyma dėl taikytinų teisės aktų“.

4.6.  E 101 LT formos pažyma – „Pažyma dėl taikytinų teisės aktų“, kurioje pažymima, kad asmeniui taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

4.7. E 102 formos pažyma – „Pažyma dėl siuntimo dirbti arba savarankiškai dirbančio asmens veiklos termino pratęsimo“.

4.8. E 102 LT formos pažyma – „Pažyma dėl siuntimo dirbti arba savarankiškai dirbančio asmens veiklos termino pratęsimo“, kurioje pažymima, kad asmeniui jo siuntimo ar savarankiškos veiklos EEE valstybėje ar Šveicarijoje termino pratęsimo laikotarpiu taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

4.9. E 103 formos pažyma – „Pažyma dėl pasirinkimo teisės įgyvendinimo“.

4.10. E 103 LT formos pažyma – „Pažyma dėl pasirinkimo teisės įgyvendinimo“, kurioje pažymima, kad asmeniui taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

4.11. Fondo valdyba – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

4.12. Gyvenamoji vieta – kaip ji suprantama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.16 straipsnyje, Reglamento (EB) Nr. 883/2004 1 straipsnio j punkte, Reglamento (EB) Nr. 987/2009 11 straipsnyje.

4.13.  Įmonė, pradedanti veiklą Lietuvoje – įmonė, nuo kurios įregistravimo dienos Juridinių asmenų registre praėjo mažiau nei 12 mėnesių.

4.14. Kompetentinga valdžios institucija – kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 883/2004 1 straipsnio m punkte.

4.15. Kompetentinga įstaiga – kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 883/2004 1 straipsnio q punkte.

4.16. Kompetentinga valstybė – valstybė, kurios teisės aktai taikomi asmenims, laikinai siunčiamiems dirbti į kitą Valstybę narę, ar asmenims, vienu metu dirbantiems pagal darbo sutartį ir/ar užsiimantiems savarankiška veikla keliose Valstybėse narėse.

4.17. Lietuvos Respublikos kompetentinga įstaiga (toliau – Fondo valdybos Vilniaus skyrius) – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, vykdantis Europos Sąjungos socialinio draudimo koordinavimo reglamentuose numatytas Lietuvos Respublikos kompetentingos įstaigos funkcijas taikytinos teisės klausimais.

4.18. Lietuvos Respublikos kompetentinga valdžios institucija – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

4.19. Priimanti įmonė – Valstybės narės įmonė, į kurią darbuotojas siunčiamas laikinai dirbti ar kurioje laikinai užsiima veikla kaip savarankiškai dirbantis asmuo.

4.20. Priimanti dirbti valstybė – Valstybė narė, į kurią darbuotojas siunčiamas laikinai dirbti ar kurioje laikinai užsiima veikla kaip savarankiškai dirbantis asmuo.

4.21. Savarankiškai dirbantys asmenys – asmenys, išvardinti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje ar 5 straipsnyje.

4.22. Siuntimas dirbti – asmenų, dirbančių pagal darbo sutartį Valstybėje narėje, laikinas siuntimas dirbti darbdavio naudai į kitą Valstybę narę, taip pat savarankiškai dirbančių asmenų išvykimas vykdyti savarankišką veiklą į kitą Valstybę narę.

4.23. Struktūrizuotas dokumentas – A1 pažymėjimas, E 101, E 103 formos pažymos, patvirtintos Europos Bendrijų darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos 2005 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 202 dėl pavyzdinių formų, būtinų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 taikyti (OL 2006 L 77, p. 1), ir Reglamento (EB) 987/2009 1 straipsnio d punkte nurodyti struktūrizuoti elektroniniai dokumentai.

4.24. Vidaus valdymo veikla – įmonės vidaus administravimo veikla, kuria tiesiogiai nesiekiama gauti ekonominės naudos iš kitų juridinių ar fizinių asmenų (išskyrus savo darbuotojus).

4.25. Valstybė narė – ES valstybė narė, EEE valstybė, Šveicarijos Konfederacija ar kita valstybė, kuriai taikomi Europos Sąjungos socialinio draudimo koordinavimo reglamentai.

4.26. Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos ir (arba) vartojamos Reglamente (EB) Nr. 883/2004, Reglamente (EB) Nr. 987/2009, Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos sprendimuose ir kituose dokumentuose, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.“;

1.1.3. 6 punktą išdėstau taip:

6. Vertindamas siunčiamo dirbti asmens, kuriam atitinkamą laikotarpį nėra/nebuvo taikomi Lietuvos Respublikos pensijų, ligos, motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų ar nedarbo socialinio draudimo teisės aktai ir kuriam (už kurį) nėra/nebuvo prievolės mokėti privalomo sveikatos draudimo įmokų pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnį, ir kuris atitinkamą laikotarpį nėra/nebuvo Lietuvos Respublikos gyventojas, atitiktį Tvarkos aprašo 5.1 punkte nurodytam reikalavimui, Fondo valdybos Vilniaus skyrius papildomai privalo gauti ir įvertinti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos informaciją, ar tam asmeniui atitinkamą laikotarpį yra/buvo ar nėra/nebuvo taikomi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo teisės aktai kitu nei nurodyta šiame punkte pagrindu.“;

1.1.4. 8.4 papunktį išdėstau taip:

8.4. darbdavio pajamos iš veiklos Lietuvoje sudaro mažiau nei 10 procentų visų to darbdavio pajamų per pastaruosius 12 pilnų kalendorinių mėnesių iki darbuotojų siuntimo dirbti. Ši nuostata nėra taikoma įmonėms, pradedančioms veiklą Lietuvoje.

Darbdavio pajamų iš veiklos Lietuvoje dalis procentais skaičiuojama pagal Darbdavio, siunčiančio darbuotojus laikinai dirbti į užsienio valstybę, anketos duomenis, pagrįstus Fondo valdybos Vilniaus skyriui pateiktais (jo gautais) įrodymais (dokumentais, duomenimis): darbdavio pajamų, gautų iš Lietuvoje vykdytos veiklos, suma dalijama iš bendros darbdavio pajamų, gautų iš veiklos, vykdytos Lietuvoje ir užsienyje, sumos ir gauta suma dauginama iš 100. Esant darbdavio pateiktų dokumentų ir (ar) duomenų neatitikimui su valstybės registruose ir informacinėse sistemose esančiais duomenimis arba institucijų, įstaigų oficialiuose dokumentuose fiksuotais duomenimis ir išvadomis, vadovaujamasi atitinkamai valstybės registruose ir informacinėse sistemose esančiais duomenimis, institucijų, įstaigų oficialiuose dokumentuose fiksuotais duomenimis ir išvadomis.“;

1.1.5. 23 punktą išdėstau taip:

23. A1 pažymėjimus išduoda Fondo valdybos Vilniaus skyrius.

Draudėjų (darbdavių), kurie turi pareigą teikti socialinio draudimo pranešimus per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (toliau – EDAS), prašymai išduoti A1 pažymėjimą Fondo valdybos Vilniaus skyriui turi būti pateikiami per EDAS, vadovaujantis Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Fondo valdybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-665 „Dėl Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

Šio punkto antrojoje pastraipoje nenurodytų asmenų prašymai išduoti A1 pažymėjimus Fondo valdybos Vilniaus skyriui gali būti pateikiami tiesiogiai atvykus į įstaigą, atsiuntus paštu, per pasiuntinį, per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (toliau – E. pristatymo sistema), per EDAS, vadovaujantis Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklėmis, o apdraustųjų (darbuotojų) – per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (toliau – EGAS), vadovaujantis Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-780 „Dėl Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių ir Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos elektroniniu parašu pasirašyto dokumento specifikacijos EGAS V1.0 patvirtinimo.“ Teikiant prašymus taip pat vadovaujamasi Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-555 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Asmenų aptarnavimo taisyklės), tiek, kiek to nereglamentuoja šis Tvarkos aprašas.“;

1.1.6. 25.2 papunktį išdėstau taip:

25.2. Fondo valdybos direktoriaus patvirtintos formos darbdavio, siunčiančio darbuotojus laikinai dirbti į užsienio valstybę, anketą. Įmonė, nuolat (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) siunčianti darbuotojus dirbti į kitą valstybę narę, darbdavio užpildytą anketą pateikia kartą per metus arba Fondo valdybos Vilniaus skyriui paprašius;“;

1.1.7. 26 punkto pirmąją pastraipą išdėstau taip:

26. Savarankiškai dirbantis asmuo pateikia Fondo valdybos  Vilniaus skyriui Fondo valdybos direktoriaus patvirtintos formos prašymą išduoti pažymą apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą savarankiškai dirbančiam asmeniui, vykdančiam veiklą Lietuvoje, kuris vyksta vykdyti veiklos užsienio valstybėje, ir prideda:“;  

1.1.8. 27 punkto pirmąją pastraipą išdėstau taip:

27. Dviejose ir daugiau Valstybėse narėse vienu metu pagal darbo sutartį dirbantis ir/ar savarankiška veikla užsiimantis asmuo arba jo darbdavys pateikia Fondo valdybos Vilniaus skyriui Fondo valdybos direktoriaus patvirtintos formos prašymą išduoti pažymą(-as)/pažymėjimą(-us) apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui, vienu metu dirbančiam pagal darbo sutartį ir/ar užsiimančiam savarankiška veikla dviejose ir daugiau Valstybėse narėse ir prideda:“;

1.1.9. 271 punkto pirmąją pastraipą išdėstau taip:

271.  Vienoje Lietuvos Respublikoje registruotoje įmonėje tarptautinio pervežimo vairuotoju dirbantis asmuo arba jo darbdavys pateikia Fondo valdybos Vilniaus skyriui Fondo valdybos direktoriaus patvirtintos formos prašymą išduoti pažymėjimą(-us) apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui(-ims), dirbančiam(-tiems) vienoje Lietuvos Respublikoje registruotoje įmonėje tarptautinio pervežimo vairuotoju(-ais), priedą dėl kiekvieno asmens, dėl kurio teikiamas prašymas, ir prideda:“;

1.1.10. 28 punkto pirmąją pastraipą išdėstau taip:

28. Europos Bendrijų pagal sutartį dirbantis darbuotojas Fondo valdybos Vilniaus skyriui pateikia užpildytą prašymo išduoti pažymą apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą Europos Bendrijų pagal sutartį dirbančiam darbuotojui, pasirinkusiam, kad jam būtų taikomi Lietuvos valstybinio socialinio draudimo teisės aktai, formą ir prideda:“;

1.1.11. 30 punktą išdėstau taip:

30. Fondo valdybos Vilniaus skyrius sprendimą dėl prašymo išduoti A1 pažymėjimą privalo priimti per 20 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Fondo valdybos Vilniaus skyrius išsiunčia pareiškėjui užpildytą atitinkamą formą arba neigiamą sprendimą, išskyrus atvejus, kai prašymą pateikęs asmuo pageidauja juos atsiimti asmeniškai.“;

1.1.12. 31 punktą išdėstau taip:

31. Gavęs prašymą išduoti A1 pažymėjimą, Fondo valdybos Vilniaus skyrius per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo informuoja pareiškėją apie trūkstamus dokumentus (informaciją), reikalingus taikytinos teisės nustatymui ir tai patvirtinančio pažymėjimo išdavimui (tai yra dokumentus ir informaciją, išvardintus Tvarkos aprašo 25, 26, 27, 28, 29 punktuose, o esant reikalui – ir kitus dokumentus), ir paprašo juos pateikti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų, nurodydama konkrečią datą. Jei reikiamų dokumentų pareiškėjas nepateikia iki nurodyto termino pabaigos, A1 pažymėjimo išdavimo klausimas sprendžiamas remiantis pateiktais dokumentais. Tokiais atvejais sprendimas dėl prašymo išduoti A1 pažymėjimą priimamas per 20 darbo dienų nuo trūkstamų dokumentų pateikimo dienos, o jeigu pareiškėjas jų nepateikė, per 20 darbo dienų nuo termino trūkstamiems dokumentams pateikti pabaigos.“;

1.1.13. 35 punktą išdėstau taip:

35. Europos Bendrijų pagal sutartį dirbančiam darbuotojui, pasirinkusiam, kad jam būtų taikoma Lietuvos teisė, Fondo valdybos Vilniaus skyrius ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šio asmens kreipimosi dienos išduoda A1 pažymėjimą, patvirtinantį, kad jam taikomi Lietuvos valstybinio socialinio draudimo teisės aktai tol, kol jis pagal sutartį dirba Europos Bendrijų institucijose.“;

1.1.14. 36 punktą išdėstau taip:

36. Fondo valdybos Vilniaus skyrius, gavęs prašymą išduoti A1 pažymėjimą išimties tvarka pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 16 straipsnį, per 10 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos privalo įvertinti prašyme nurodytus argumentus, o nustatęs, kad jie yra pagrįsti – ir kreiptis į atitinkamos Valstybės narės kompetentingą įstaigą, prašydamas sutikimo taikyti Reglamento (EB) Nr. 883/2004 16 straipsnį. Jei Fondo valdybos Vilniaus skyrius nustato, kad toks prašymas nėra pagrįstas (nėra objektyvaus teisėtų interesų pažeidimo), sprendime dėl atsisakymo kreiptis į atitinkamos ES valstybės ar Šveicarijos kompetentingą įstaigą jis privalo nurodyti, kodėl pareiškėjo argumentai nepripažintini pagrįstais.

Gavęs kitos Valstybės narės sutikimą, kad darbo kitoje valstybėje metu pareiškėjui būtų taikomi Lietuvos valstybinio socialinio draudimo teisės aktai, Fondo valdybos Vilniaus skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas užpildo A1 pažymėjimą ir išsiunčia jį pareiškėjui.“;

1.1.15. 38 punktą išdėstau taip:

38. Pametus ar kitaip praradus A1 pažymėjimą, gali būti kreipiamasi į Fondo valdybos Vilniaus skyrių su prašymu išduoti pažymėjimo kopiją. Fondo valdybos Vilniaus skyrius, gavęs tokį prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda pažymėjimo kopiją.“;   

1.1.16. 39 punkto pirmąją pastraipą išdėstau taip:   

39. Siunčiamo dirbti asmens draudėjas privalo per 5 darbo dienas informuoti Fondo valdybos Vilniaus skyrių ir grąžinti jam ar bet kuriai kitai Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai (toliau – Fondo administravimo įstaiga) A1 pažymėjimus:“; 

1.1.17. 41 punktą išdėstau taip:

41. Siunčiamo dirbti asmens draudėjas privalo per 5 darbo dienas grąžinti Fondo valdybos Vilniaus skyriui ar bet kuriai kitai Fondo administravimo įstaigai A1 pažymėjimą, jei siunčiamo asmens nedraudiminių laikotarpių trukmė viršija penktadalį viso siuntimo laikotarpio.“;

1.1.18. 42 punkto pirmąją pastraipą išdėstau taip:

42. Asmuo, vienu metu dirbantis pagal darbo sutartį ir/ar užsiimantis savarankiška veikla dviejose ar daugiau Valstybėse narėse, turi per 5 darbo dienas informuoti Fondo valdybos Vilniaus skyrių apie darbo vienoje iš Valstybių narių atsiradusius pasikeitimus, jų atsiradimo datas ir grąžinti Fondo valdybos Vilniaus skyriui ar bet kuriai kitai Fondo administravimo įstaigai A1 pažymėjimą, jei:“; 

1.1.19. 43 punktą išdėstau taip:

43. Asmuo, vienu metu dirbantis dviejose ar daugiau Valstybėse narėse, privalo per 5 darbo dienas grąžinti Fondo valdybos Vilniaus skyriui ar bet kuriai kitai Fondo administravimo įstaigai A1 pažymėjimą, jei asmens nedraudiminių laikotarpių trukmė viršija penktadalį viso darbo dviejose ar daugiau Valstybėse narėse laikotarpio.“;

1.1.20. 431 punktą išdėstau taip:

431. Fondo administravimo įstaiga, išskyrus Fondo valdybos Vilniaus skyrių, gavusi asmenų ar jų darbdavių grąžintus A1 pažymėjimus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja apie tai Fondo valdybos Vilniaus skyrių, nurodydama grąžintų A1 pažymėjimų išdavimo datas ir numerius, ir organizuoja grąžintų A1 pažymėjimų saugojimą ir sunaikinimą.“;

1.1.21. 44 punkto pirmąją pastraipą išdėstau taip:

44. Fondo valdybos Vilniaus skyrius priima sprendimą dėl išduotų A1 pažymėjimų panaikinimo:“;

1.1.22. VI skyriaus pavadinimą išdėstau taip:

VI. FONDO VALDYBOS VILNIAUS SKYRIAUS BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGOMIS, KITOMIS LIETUVOS RESPUBLIKOS INSTITUCIJOMIS IR KITŲ VALSTYBIŲ KOMPETENTINGOMIS ĮSTAIGOMIS“;

1.1.23. 45 punktą išdėstau taip:

45. Fondo valdybos Vilniaus skyrius, priėmęs sprendimą neišduoti A1 pažymėjimo, tą pačią dieną išsiunčia šio sprendimo kopiją Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai (toliau šiame skyriuje – Fondo valdybos teritorinis skyrius), kurioje vykdoma draudėjo, kuris kreipėsi dėl A1 pažymėjimo išdavimo, apskaita, o jeigu draudėjo apskaita vykdoma Fondo valdybos Vilniaus skyriuje, - apie tokį sprendimą informuojamas Fondo valdybos Vilniaus skyriaus Registro skyrius.“;

1.1.24. 46.1 papunktį išdėstau taip:

46.1. Fondo valdybos Vilniaus skyrius pateikia informaciją apie išduotą pažymėjimą kitos Valstybės narės kompetentingai įstaigai;“;

1.1.25. 47 punktą išdėstau taip:

47. Panaikinęs A1 pažymėjimus, Fondo valdybos Vilniaus skyrius informuoja priimančios dirbti Valstybės narės kompetentingą įstaigą ir Fondo valdybos teritorinį skyrių, kuriame vykdoma draudėjo apskaita, o jeigu draudėjo apskaita vykdoma Fondo valdybos Vilniaus skyriuje, - apie tokį sprendimą informuojamas Fondo valdybos Vilniaus skyriaus Registro skyrius.“;

1.1.26. 48 punktą išdėstau taip:

48. Kai darbuotojas yra siunčiamas dirbti arba kai savarankiškai dirbantis asmuo laikinai vykdo veiklą Valstybėse narėse, kurios yra pareiškusios pageidavimą gauti informaciją apie tokius darbuotojus, Fondo valdybos Vilniaus skyrius pateikia informaciją apie išduotą A1 pažymėjimą tos Valstybės narės kompetentingai įstaigai.“;

1.1.27. 49 punktą išdėstau taip:

49. Fondo valdybos Vilniaus skyrius, gavęs kitos Valstybės narės kompetentingos įstaigos struktūrizuotą dokumentą dėl taikytinos teisės, patikrina, ar į Lietuvą atsiųstas dirbti darbuotojas arba asmuo, vienu metu dirbantis keliose Valstybėse narėse, yra apdraustas Lietuvoje privalomu valstybiniu socialiniu draudimu, ir, jei asmuo yra apdraustas, apie gautą struktūrizuotą dokumentą informuoja atitinkamą Fondo valdybos teritorinį skyrių, o jeigu draudėjo apskaita vykdoma Fondo valdybos Vilniaus skyriuje, - apie tokį sprendimą informuojamas Fondo valdybos Vilniaus skyriaus Registro skyrius.“;

1.1.28. 50 punktą išdėstau taip:

50. Fondo valdybos Vilniaus skyrius, gavęs kitos Valstybės narės kompetentingos įstaigos prašymą sudaryti susitarimą, kad atitinkamam asmeniui būtų taikomas Reglamento (EB) Nr. 883/2004 16 straipsnis, turi jį išnagrinėti ir išsiųsti atsakymą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.“;

1.1.29. VII skyriaus pavadinimą išdėstau taip:

VII. FONDO VALDYBOS VILNIAUS SKYRIAUS SPRENDIMŲ, VEIKSMŲ (NEVEIKIMO) APSKUNDIMO TVARKA“;

1.1.30. 51 punktą išdėstau taip:

51. Fondo valdybos Vilniaus skyriaus sprendimai, veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Fondo valdybai per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kurią suinteresuotas asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą (neatlikimą) ar sprendimo priėmimą, o skundai dėl nepriimto sprendimo – per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kurią baigėsi sprendimui priimti nustatytas terminas.“;

1.2. Įsakymu patvirtinto E 101 LT, E 102 LT, E 103 LT formų pažymų išdavimo pagal 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, judantiems Bendrijoje, tvarkos aprašo:

1.2.1. 1 punktą išdėstau taip:    

1. E 101 LT, E 102 LT, E 103 LT formų pažymų išdavimo pagal 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, judantiems Bendrijoje, tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja E 101 LT, E 102 LT, E 103 LT formų pažymų išdavimą už laikotarpį nuo 2010 m. gegužės 1 d. laikino siuntimo dirbti iš Lietuvos į Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybes ar Šveicarijos Konfederaciją (toliau ir Šveicarija) atveju, darbo vienu metu pagal darbo sutartį ir/ar vykdant savarankišką veiklą Lietuvoje ir EEE valstybėje ar Šveicarijoje atveju, sąlygas, šių formų pažymų išdavimo tvarką, asmenų, kuriems išduotos E 101 LT formos pažymos, pareigą informuoti apie pasikeitusias aplinkybes ir grąžinti išduotas pažymas, išduotų E 101 LT formos pažymų panaikinimo, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus (toliau – Fondo valdybos Vilniaus skyrius) bendradarbiavimo su kitomis Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis, kitomis Lietuvos Respublikos (toliau – ir Lietuva) institucijomis ir kitų valstybių kompetentingomis įstaigomis tvarką.“;

1.2.2. 4 punktą išdėstau taip:

4. „Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Darbdavys – kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 16 straipsnyje.

4.2. Draudėjai – kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje.

4.3. EEE valstybės – Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija.

4.4. E 101 formos pažyma – „Pažyma dėl taikytinų teisės aktų“.

4.5. E 101 LT formos pažyma – „Pažyma dėl taikytinų teisės aktų“, kurioje pažymima, kad asmeniui taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

4.6. E 102 formos pažyma – „Pažyma dėl siuntimo dirbti arba savarankiškai dirbančio asmens veiklos termino pratęsimo“.

4.7. E 102 LT formos pažyma – „Pažyma dėl siuntimo dirbti arba savarankiškai dirbančio asmens veiklos termino pratęsimo“, kurioje pažymima, kad asmeniui jo siuntimo ar savarankiškos veiklos EEE valstybėje ar Šveicarijoje termino pratęsimo laikotarpiu taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

4.8. E 103 formos pažyma – „Pažyma dėl pasirinkimo teisės įgyvendinimo“.

4.9. E 103 LT formos pažyma – „Pažyma dėl pasirinkimo teisės įgyvendinimo“, kurioje pažymima, kad asmeniui taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

4.10. Fondo valdyba – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

4.11. Gyvenamoji vieta – kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.16 straipsnyje.

4.12. Įmonė, pradedanti veiklą Lietuvoje – įmonė, nuo kurios įregistravimo dienos Juridinių asmenų registre praėjo mažiau nei 12 mėnesių.

4.13. Kompetentinga valdžios institucija – kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 straipsnio l punkte.

4.14. Kompetentinga įstaiga – kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 1 straipsnio o punkte.

4.15. Kompetentinga valstybė – valstybė, kurios teisės aktai taikomi asmenims, laikinai siunčiamiems dirbti į EEE valstybę ar Šveicarijos Konfederaciją, ar asmenims, vienu metu dirbantiems pagal darbo sutartį ir/ar užsiimantiems savarankiška veikla keliose valstybėse, kurioms taikomas Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71.

4.16. Lietuvos Respublikos kompetentinga įstaiga (toliau – Fondo valdybos Vilniaus skyrius) – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, vykdantis Europos Sąjungos socialinio draudimo koordinavimo reglamentuose numatytas Lietuvos Respublikos kompetentingos įstaigos funkcijas taikytinos teisės klausimais.

4.17. Lietuvos Respublikos kompetentinga valdžios institucija – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

4.18. Priimanti įmonė – EEE valstybės ar Šveicarijos įmonė, į kurią darbuotojas siunčiamas laikinai dirbti ar kurioje laikinai užsiima veikla kaip savarankiškai dirbantis asmuo.

4.19. Priimanti dirbti valstybė – EEE valstybė ar Šveicarijos Konfederacija, į kurią darbuotojas siunčiamas laikinai dirbti ar kurioje laikinai užsiima veikla kaip savarankiškai dirbantis asmuo.

4.20. Savarankiškai dirbantys asmenys – asmenys, išvardinti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje ar 4 straipsnio 5 dalyje.

4.21. Siuntimas dirbti – asmenų, dirbančių pagal darbo sutartį Lietuvoje, laikinas siuntimas dirbti darbdavio naudai į EEE valstybę ar Šveicarijos Konfederaciją, taip pat savarankiškai dirbančių asmenų išvykimas vykdyti savarankišką veiklą EEE valstybėje ar Šveicarijos Konfederacijoje.

4.22. Valstybė – EEE valstybė ar Šveicarijos Konfederacija.

4.23. Vidaus valdymo veikla – įmonės vidaus administravimo veikla, kuria tiesiogiai nesiekiama gauti ekonominės naudos iš kitų juridinių ar fizinių asmenų (išskyrus savo darbuotojus).

4.24. Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos ir (arba) vartojamos Reglamente (EEB) Nr. 1408/71, Reglamente (EEB) Nr. 574/72, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.“;

1.2.3. 7.4 papunktį išdėstau taip:

7.4. darbdavio pajamos iš veiklos Lietuvoje sudaro mažiau nei 10 procentų visų to darbdavio pajamų. Ši nuostata nėra taikoma įmonėms, pradedančioms veiklą Lietuvoje.

Darbdavio pajamų iš veiklos Lietuvoje dalis procentais skaičiuojama pagal Darbdavio, siunčiančio darbuotojus laikinai dirbti į užsienio valstybę, anketos duomenis, pagrįstus Fondo valdybos Vilniaus skyriui pateiktais (jo gautais) įrodymais (dokumentais, duomenimis): darbdavio pajamų, gautų iš Lietuvoje vykdytos veiklos, suma dalijama iš bendros darbdavio pajamų, gautų iš veiklos, vykdytos Lietuvoje ir užsienyje, sumos ir gauta suma dauginama iš 100. Esant darbdavio pateiktų dokumentų ir (ar) duomenų neatitikimui su valstybės registruose ir informacinėse sistemose esančiais duomenimis arba institucijų, įstaigų oficialiuose dokumentuose fiksuotais duomenimis ir išvadomis, vadovaujamasi atitinkamai valstybės registruose ir informacinėse sistemose esančiais duomenimis, institucijų, įstaigų oficialiuose dokumentuose fiksuotais duomenimis ir išvadomis.“;

1.2.4. 24 punktą išdėstau taip:

24. E 101 LT, E 102 LT, E 103 LT formų pažymas išduoda Fondo valdybos Vilniaus skyrius.

Draudėjų (darbdavių), kurie turi pareigą teikti socialinio draudimo pranešimus per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (toliau – EDAS), prašymai išduoti E 101 LT, E 102 LT arba E 103 LT formos pažymą Fondo valdybos Vilniaus skyriui turi būti pateikiami per EDAS, vadovaujantis Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Fondo valdybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-665 „Dėl Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

Šio punkto antrojoje pastraipoje nenurodytų asmenų prašymai išduoti E 101 LT, E 102 LT, E 103 LT formų pažymas Fondo valdybos Vilniaus skyriui gali būti pateikiami tiesiogiai atvykus į įstaigą, atsiuntus paštu, per pasiuntinį, per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (toliau – E. pristatymo sistema), per EDAS, vadovaujantis Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklėmis, o apdraustųjų (darbuotojų) – per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (toliau – EGAS), vadovaujantis Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-780 „Dėl Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių ir Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos elektroniniu parašu pasirašyto dokumento specifikacijos EGAS V1.0 patvirtinimo.“ Teikiant prašymus taip pat vadovaujamasi Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-555 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Asmenų aptarnavimo taisyklės), tiek, kiek to nereglamentuoja šis Tvarkos aprašas.“;

1.2.5. 26.2 papunktį išdėstau taip:

26.2. Fondo valdybos direktoriaus patvirtintos formos darbdavio, siunčiančio darbuotojus laikinai dirbti į užsienio valstybę, anketą. Įmonė, nuolat (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) siunčianti darbuotojus dirbti į Valstybę, darbdavio užpildytą anketą pateikia kartą per metus arba Fondo valdybos  Vilniaus skyriui paprašius;“;       

1.2.6. 27 punkto pirmąją pastraipą išdėstau taip:

27. Savarankiškai dirbantis asmuo pateikia Fondo valdybos Vilniaus skyriui Fondo valdybos direktoriaus patvirtintos formos prašymą išduoti pažymą(-as)/pažymėjimą(-us) apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą savarankiškai dirbančiam asmeniui, vykdančiam veiklą Lietuvoje, kuris vyksta vykdyti veiklos užsienio valstybėje, ir prideda:“;

1.2.7. 28 punkto pirmąją pastraipą išdėstau taip:

28. Dviejose ir daugiau Valstybėse vienu metu pagal darbo sutartį dirbantis ir/ar savarankiška veikla užsiimantis asmuo pateikia Fondo valdybos Vilniaus skyriui Fondo valdybos direktoriaus patvirtintos formos prašymą išduoti pažymą(-as)/pažymėjimą(-us) apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui, vienu metu dirbančiam pagal darbo sutartį ir/ar užsiimančiam savarankiška veikla Dviejose ir daugiau Valstybėse narėse, ir prideda:“;

1.2.8. 30 punktą išdėstau taip:

30. Europos Bendrijų pagalbinio personalo darbuotojas, pasirinkęs, kad jam būtų taikomi Lietuvos valstybinio socialinio draudimo teisės aktai, Fondo valdybos Vilniaus skyriui turi pateikti užpildytą E 103 formos pažymos A dalį. Asmuo, dirbantis diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, kuris naudojasi pasirinkimo teise pagal Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 16 straipsnį, per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią pradėjo dirbti atitinkamoje diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, turi informuoti Fondo valdybos Vilniaus skyrių apie tai, kokios valstybės teisės aktus jis pasirinko, pateikdamas užpildytą E 103 formos pažymos A dalį.“; 

1.2.9. 31 punktą išdėstau taip:

31. Fondo valdybos Vilniaus skyrius sprendimą dėl prašymo išduoti E 101 LT formos pažymas privalo priimti per 20 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Fondo valdybos Vilniaus skyrius išsiunčia pareiškėjui užpildytą atitinkamą formą arba neigiamą sprendimą, išskyrus atvejus, kai prašymą pateikęs asmuo pageidauja juos atsiimti asmeniškai.“;

1.2.10. 32 punktą išdėstau taip:

32. Gavęs prašymą išduoti E 101 LT, E 102 LT, E 103 LT formos pažymas, Fondo valdybos Vilniaus skyrius per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo informuoja pareiškėją apie trūkstamus dokumentus, reikalingus taikytinos teisės nustatymui ir tai patvirtinančių pažymų išdavimui (tai yra dokumentus, išvardintus Tvarkos aprašo 26, 27, 28, 29 punktuose, o esant reikalui – ir kitus dokumentus) ir paprašo juos pateikti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų, nurodydama konkrečią datą. Jei reikiamų dokumentų pareiškėjas nepateikia iki nurodyto termino pabaigos, E 101 LT, E 102 LT, E 103 LT formų pažymų išdavimo klausimas sprendžiamas remiantis pateiktais dokumentais.“;

1.2.11. 35 punktą išdėstau taip:

35. Fondo valdybos Vilniaus skyrius, gavęs įmonės ar savarankiškai dirbančio asmens prašymą išduoti E 102 LT formos pažymą, patikrina, ar siunčianti dirbti įmonė arba savarankiškai dirbantis asmuo atitinka siuntimo dirbti į užsienį sąlygas, ir persiunčia keturis užpildytos E 102 LT formos pažymos egzempliorius priimančios dirbti valstybės kompetentingai įstaigai.“;

1.2.12. 36 punktą išdėstau taip:

36. Asmeniui, dirbančiam diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, pasirinkusiam Lietuvos taikytiną teisę, Fondo valdybos Vilniaus skyrius ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šio asmens kreipimosi dienos išduoda jam E 103 LT formos pažymą, patvirtinančią, kad jam taikomi Lietuvos valstybinio socialinio draudimo teisės aktai tol, kol dirba minėtoje diplomatinėje atstovybėje arba konsulinėje įstaigoje.

Pasirinkimo teisė įsigalioja nuo įdarbinimo datos.

Jeigu asmuo atnaujina savo pasirinkimo teisę kalendorinių metų pabaigoje, toks pasirinkimas įsigalioja nuo kitų metų sausio 1 d.“;

1.2.13. 37 punktą išdėstau taip:

37. Europos Bendrijų pagalbinio personalo darbuotojui, pasirinkusiam, kad jam būtų taikoma Lietuvos teisė, Fondo valdybos Vilniaus skyrius ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šio asmens kreipimosi dienos išduoda E 103 LT formos pažymą, patvirtinančią, kad jam taikomi Lietuvos valstybinio socialinio draudimo teisės aktai tol, kol jis dirba Europos Bendrijų institucijose.“;

1.2.14. 38 punktą išdėstau taip:

38. Fondo valdybos Vilniaus skyrius, gavęs prašymą išduoti E 101 LT formos pažymą išimties tvarka pagal Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 17 straipsnį, per 10 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos privalo įvertinti prašyme nurodytus argumentus, o nustatęs, kad jie yra pagrįsti – ir kreiptis į atitinkamos Valstybės kompetentingą įstaigą, prašydamas sutikimo taikyti Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 17 straipsnį. Jei Fondo valdybos Vilniaus skyrius nustato, kad toks prašymas nėra pagrįstas (nėra objektyvaus teisėtų interesų pažeidimo), sprendime dėl atsisakymo kreiptis į atitinkamos Valstybės kompetentingą įstaigą privalo nurodyti, kodėl pareiškėjo argumentai nepripažintini pagrįstais.

Gavus kitos Valstybės sutikimą, kad darbo kitoje Valstybėje metu pareiškėjui būtų taikomi Lietuvos valstybinio socialinio draudimo teisės aktai, Fondo valdybos Vilniaus skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas užpildo E 101 LT formos pažymą ir išsiunčia ją pareiškėjui.“;

1.2.15. 40 punktą išdėstau taip:

40. Pametus ar kitaip praradus E 101 LT, E 102 LT, E 103 LT formos pažymas, gali būti kreipiamasi į Fondo valdybos Vilniaus skyrių su prašymu išduoti pažymos kopiją. Fondo valdybos Vilniaus skyrius, gavęs tokį prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda pažymos kopiją.“;

1.2.16. 41 punkto pirmąją pastraipą išdėstau taip:

41. Siunčiamo dirbti asmens draudėjas privalo per 5 darbo dienas informuoti Fondo valdybos Vilniaus skyrių ir grąžinti jam E 101 LT, E 102 LT formos pažymas:“;

1.2.17. 421 punktą išdėstau taip:

421. Siunčiamo dirbti asmens draudėjas privalo per 5 darbo dienas grąžinti Fondo valdybos  Vilniaus skyriui E 101 LT formos pažymą, jei siunčiamo asmens nedraudiminių laikotarpių trukmė viršija penktadalį viso siuntimo laikotarpio.“;

1.2.18. 43 punkto pirmąją pastraipą išdėstau taip:

43. Asmuo, vienu metu dirbantis pagal darbo sutartį ir/ar užsiimantis savarankiška veikla dviejose ir daugiau Valstybėse, turi per 5 darbo dienas informuoti Fondo valdybos Vilniaus skyrių apie darbo dviejose ir daugiau Valstybėse atsiradusius pasikeitimus, jų atsiradimo datas ir grąžinti Fondo valdybos Vilniaus skyriui E 101 LT formos pažymą, jei:“;

1.2.19. 431 punktą išdėstau taip:

431. Asmuo, vienu metu dirbantis dviejose ir daugiau Valstybėse, privalo per 5 darbo dienas grąžinti Fondo valdybos Vilniaus skyriui E 101 LT formos pažymą, jei asmens nedraudiminių laikotarpių trukmė viršija penktadalį viso darbo dviejose ar daugiau valstybių laikotarpio.“;

1.2.20. 44 punkto pirmąją pastraipą išdėstau taip:

44. Fondo valdybos Vilniaus skyrius priima sprendimą dėl išduotų E 101 LT formos pažymų panaikinimo:“;

1.2.21. VII skyriaus pavadinimą išdėstau taip:

VII. FONDO VALDYBOS VILNIAUS SKYRIAUS BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGOMIS, KITOMIS LIETUVOS RESPUBLIKOS INSTITUCIJOMIS IR KITŲ VALSTYBIŲ KOMPETENTINGOMIS ĮSTAIGOMIS;

1.2.22. 45 punktą išdėstau taip:

45. Fondo valdybos Vilniaus skyrius, priėmęs sprendimą neišduoti E 101 LT formos pažymos, tą pačią dieną išsiunčia šio sprendimo kopiją Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai (toliau šiame skyriuje – Fondo valdybos teritorinis skyrius), kurioje vykdoma draudėjo, kuris kreipėsi dėl E 101 LT formos pažymos išdavimo, apskaita, o jeigu draudėjo apskaita vykdoma Fondo valdybos Vilniaus skyriuje, - apie tokį sprendimą informuojamas Fondo valdybos Vilniaus skyriaus Registro skyrius.“;              

1.2.23. 46.1 papunktį išdėstau taip:

46.1. Fondo valdybos Vilniaus skyrius pateikia informaciją apie išduotos formos pažymą kitos Valstybės narės kompetentingai įstaigai;“

1.2.24. 47 punktą išdėstau taip:

47. Panaikinęs E 101 LT formos pažymas, Fondo valdybos Vilniaus skyrius informuoja priimančios dirbti Valstybės kompetentingą įstaigą ir Fondo valdybos teritorinį skyrių, kuriame vykdoma draudėjo apskaita, o jeigu draudėjo apskaita vykdoma Fondo valdybos Vilniaus skyriuje, - apie tokį sprendimą informuojamas Fondo valdybos Vilniaus skyriaus Registro skyrius.“;

1.2.25. 48 punktą išdėstau taip:

48. Fondo valdybos Vilniaus skyrius, gavęs kitos Valstybės kompetentingos įstaigos išduotą E 101 formos pažymą dėl taikytinos teisės, patikrina, ar į Lietuvą atsiųstas dirbti darbuotojas arba asmuo, vienu metu dirbantis dviejose ir daugiau Valstybėse, yra apdraustas Lietuvoje privalomu valstybiniu socialiniu draudimu, ir, jei asmuo yra apdraustas, apie gautą E 101 formos pažymą informuoja atitinkamą Fondo valdybos teritorinį skyrių, o jeigu draudėjo apskaita vykdoma Fondo valdybos Vilniaus skyriuje, - apie tokį sprendimą informuojamas Fondo valdybos Vilniaus skyriaus Registro skyrius.“;

1.2.26. 49 punktą išdėstau taip:

49. Fondo valdybos Vilniaus skyrius, gavęs Valstybės kompetentingos įstaigos prašymą sudaryti susitarimą, kad atitinkamam asmeniui būtų taikomas Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 17 straipsnis, turi jį išnagrinėti ir išsiųsti atsakymą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.“;

1.2.27. 50 punktą išdėstau taip:

50. Kai darbuotojas yra siunčiamas dirbti arba kai savarankiškai dirbantis asmuo laikinai vykdo veiklą valstybėse, kurios yra pareiškusios pageidavimą gauti informaciją apie tokius darbuotojus, Fondo valdybos Vilniaus skyrius siunčia išduotos E 101 LT formos pažymos kopiją tos valstybės kompetentingai įstaigai.“;

1.2.28. VIII skyriaus pavadinimą išdėstau taip:

VIII. FONDO VALDYBOS VILNIAUS SKYRIAUS SPRENDIMŲ, VEIKSMŲ (NEVEIKIMO) APSKUNDIMO TVARKA“;

1.2.29. 51 punktą išdėstau taip:

51. Fondo valdybos Vilniaus skyriaus sprendimai, veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Fondo valdybai per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kurią suinteresuotas asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą (neatlikimą) ar sprendimo priėmimą, o skundai dėl nepriimto sprendimo – per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kurią baigėsi sprendimui priimti nustatytas terminas.“;

1.3. išdėstau nauja redakcija Įsakymu patvirtintas formas (pridedamos):

1.3.1. Prašymo išduoti pažymą(-as)/pažymėjimą(-us) apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui(-ims), siunčiamam(-iems) dirbti į užsienio valstybę, formą;

1.3.2. Prašymo išduoti pažymą(-as)/pažymėjimą(-us) apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui(-ims), siunčiamam(-iems) dirbti į užsienio valstybę, priedo „Siunčiamo asmens anketa“ formą;

1.3.3. Darbdavio, siunčiančio darbuotojus laikinai dirbti į užsienio valstybę, anketos formą;

1.3.4. Prašymo išduoti pažymą(-as)/pažymėjimą(-us) apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą savarankiškai dirbančiam asmeniui, vykdančiam veiklą Lietuvoje, kuris vyksta vykdyti veiklos užsienio valstybėje, formą;

1.3.5. Prašymo išduoti pažymą(-as)/pažymėjimą(-us) apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui, vienu metu dirbančiam pagal darbo sutartį ir/ar užsiimančiam savarankiška veikla dviejose ar daugiau Valstybėse narėse, formą;

1.3.6. Prašymo išduoti pažymėjimą(-us) apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui(-ims), dirbančiam(-tiems) vienoje Lietuvos Respublikoje registruotoje įmonėje tarptautinio pervežimo vairuotoju(-ais), formą;

1.3.7. Prašymo išduoti pažymą apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą Europos Bendrijų pagal sutartį dirbančiam darbuotojui, pasirinkusiam, kad jam būtų taikomi Lietuvos valstybinio socialinio draudimo teisės aktai, formą;

1.4. papildau Įsakymą 2.3 papunkčiu:

2.3. šio įsakymo 1.3-1.7 papunkčiais patvirtintos formos naudojamos, kai atitinkami prašymai, anketos pagal šio įsakymo 1.1 ar 1.2 papunkčiuose nurodytus tvarkos aprašus gali būti teikiami ne per Fondo valdybos Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (toliau – EDAS) ar ne per Fondo valdybos Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (toliau – EGAS);“

1.5. papildau Įsakymą 2.4 papunkčiu:

2.4. EDAS draudėjo srityje ir EGAS naudotojo srityje paskelbtos šio įsakymo 1.3-1.7 papunkčiuose nurodytų prašymų, anketų formos gali skirtis nuo šio įsakymo 1.3-1.7 papunkčiais patvirtintų jų formų (dokumento struktūra, jos elementų skaičius, pavadinimai, pastabos ir panašiai);“

1.6. papildau Įsakymą 2.5 papunkčiu:

2.5. asmenys, kurie 1.3-1.7 papunkčiuose nurodytą prašymą, anketą privalo ar pageidauja teikti per EDAS arba EGAS, privalo naudoti tik atitinkamai EDAS ar EGAS esančias specialiąsias tų prašymų, anketų formas (pildyti jas tiesiogiai EDAS arba EGAS arba pateikti į EDAS arba EGAS užpildytą dokumentą per integruotas informacines sistemas).“

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.1 -1.3 papunkčiai įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

3. Įpareigoju:

3.1. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos vyriausiajam patarėjui, Fondo valdybos skyriams, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams ir kitoms Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;

3.2. Fondo valdybos Teisės skyrių šį įsakymą:

3.2.1. pateikti Teisės aktų registrui;

3.2.2. paskelbti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;

3.3. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrių paskelbti šį įsakymą Fondo valdybos interneto svetainėje.

 

Direktorė                                                                                                                 Julita Varanauskienė

 

 

Forma patvirtinta Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-253

(2020 m. birželio 10 d. įsakymo

Nr. V-258 redakcija)

 

(Prašymo išduoti pažymą(-as)/pažymėjimą(-us) apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui(-ims), siunčiamam(-iems) dirbti į užsienio valstybę, forma)

 

(SUDARYTOJO PAVADINIMAS/VARDAS PAVARDĖ)

(sudarytojo duomenys)

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Vilniaus skyriui

Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius

 

PRAŠYMAS išduoti PAŽYMĄ(-AS)/PAŽYMĖJIMĄ(-US) APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIO DRAUDIMO TEISĖS AKTŲ TAIKYMĄ
ASMENIUI(-IMS), SIUNČIAMAM(-IEMS) DIRBTI Į UŽSIENIO VALSTYBĘ

 

(data) Nr.      

 

PRAŠAU siunčiamam dirbti į užsienio valstybę1 asmeniui(-ims), nurodytam(-iems) priede (-uose) išduoti pažymą(-as) dėl taikomų teisės aktų (A1 pažymėjimą(-us)/E 101 LT formos pažymą (-as)/ E 102 LT formos pažymą(-as)

 

1. TEIKIU SIUNČIANČIO DARBDAVIO DUOMENIS

Pavadinimas/vardas, pavardė      

Kodas      

Draudėjo kodas      

Kontaktiniai duomenys

Adresas      

Telefonas      

Faksas      

El. paštas      

Pašto dėžutė      

Valstybė      

Pašto kodas      

Atsakingo asmens (darbdavio atstovo) duomenys

Pareigos, vardas, pavardė      

Telefono Nr.      

Fakso Nr.      

El. paštas      

 

2. KITA INFORMACIJA:

     

 

 

 

PRIEDŲ „SIUNČIAMO ASMENS ANKETA“ SKAIČIUS:  

    

PRIDEDAMA3:

1. Darbdavio, siunčiančio darbuotojus laikinai dirbti į užsienio valstybę, anketa. Jeigu darbdavys, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, anketą gali teikti kartą per metus ar Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui paprašius, prašome nurodyti, kada paskutinį kartą teikta anketa.      

     

 

Tvirtinu, kad man yra žinoma, jog siuntimo dirbti laikotarpiu galimi patikrinimai, ar siuntimas nėra pasibaigęs, ar yra mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ir išlieka tiesioginis ryšys tarp darbuotojo ir Lietuvos įmonės, kad turiu pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui ir grąžinti jam ar bet kuriai kitai Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai A1 pažymėjimą/E 101 LT formos pažymą/ E 102 LT formos pažymą, jei:

- siuntimas dirbti, dėl kurio buvo kreiptasi, neįvyko;

- siuntimas dirbti buvo nutrauktas, išskyrus atvejus, kai veiklos nutraukimas užsienio valstybėje, į kurią darbuotojas buvo siunčiamas, yra trumpalaikis, neviršijantis penktadalio viso siuntimo laikotarpio;

- siunčiamo asmens nedraudiminių laikotarpių trukmė viršija penktadalį viso siuntimo laikotarpio;

- išsiųsto dirbti asmens darbdavys išsiuntė šį asmenį dirbti į kitą priimančioje dirbti valstybėje esančią įmonę, nenurodytą prašyme;

- priimanti įmonė išsiuntė siunčiamą darbuotoją dirbti į kitą priimančioje dirbti valstybėje ar kitoje valstybėje esančią įmonę.

 

 

(Pareigos)                                              (Parašas)                                 (Vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paaiškinimai:

1 Užsienio valstybė – Europos Sąjungos valstybė narė, Europos ekonominės erdvės valstybė, Šveicarijos Konfederacija ar kita valstybė, kuriai taikomi Europos Sąjungos socialinio draudimo koordinavimo reglamentai.

2 Jei darbdavio adresas Lietuvoje nesutampa su buveinės registracijos vieta, prašome nurodyti abu adresus.

3 Prašome pridėti siunčiamų darbuotojų asmens dokumentų patvirtintas kopijas (jei siunčiamas asmuo nėra Lietuvos Respublikos pilietis), bendradarbiavimo sutarties su priimančia įmone (kitu priimančiu asmeniu), darbo sutarčių su siunčiamais darbuotojais, sutarčių, sudarytų su fiziniais ar juridiniais asmenimis dėl veiklos vykdymo Lietuvoje ir užsienyje, patvirtintas kopijas, jei siunčianti įmonė nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja - dvylikos praėjusių mėnesių laikotarpio iki darbuotojų siuntimo išrašomų sąskaitų faktūrų registro patvirtintą išrašą (kopiją).

 

 

Forma patvirtinta Valstybinio

socialinio draudimo fondo valdybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-253

(2020 m. birželio 10 d. įsakymo

Nr. V-258 redakcija)

 

 

(Prašymo išduoti pažymą(-as)/pažymėjimą(-us) apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui(-ims), siunčiamam(-iems) dirbti į užsienio valstybę, priedo forma)

 

Prašymo išduoti pažymą(-as)/pažymėjimą(-us) apie Lietuvos Respublikos

socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui(-ims),

siunčiamam(-iems) dirbti į užsienio valstybę

(priedo eilės numeris, jei priedų yra daugiau nei 1) priedas

 

SIUNČIAMO ASMENS ANKETA

 

PRAŠAU siunčiamam dirbti į užsienio valstybę1 asmeniui

 

išduoti pažymą dėl taikomų teisės aktų (A1 pažymėjimą/formą E 101 LT)

išduoti pažymą dėl taikomų teisės aktų (A1 pažymėjimą/formą E 101 LT), taikant siuntimo dirbti išimtį pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 16 str./Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 17 str.

išduoti pažymą dėl siuntimo dirbti termino pratęsimo (formą E 102 LT) pagal Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 14(1)(b) str.

 

Ar darbuotojas sutinka su šiuo prašymu2?                                                                     

Taip                                                      Ne

Darbuotojo parašas, vardas ir pavardė _____________      

 

1. SIUNČIAMO ASMENS DUOMENYS:

Pateiktas asmens dokumentas:

Pasas     Asmens tapatybės kortelė      Kitas (nurodykite) ________________     

Pavardė      

Vardas(-ai)      

Ankstesni vardai/pavardės      

Gimimo data      

Asmens kodas

Pilietybė      

Asmens dokumento išdavimo data      

Asmens dokumentas galioja iki      

Asmens dokumento serija ir numeris      

Asmens socialinio draudimo numeris

 

Kontaktiniai duomenys

Adresas      

Telefonas      

Faksas      

El. paštas      

Pašto dėžutė      

Valstybė      

Pašto kodas      

 

2. UŽSIENIO VALSTYBĖS (PRIIMANTI(-ČIOS)) ĮMONĖ(-ĖS) (kitas(-i) priimantis(-YS) asmuo(-Enys)/LAIVAS(-AI), Į KURĮ(-IUOS) ASMUO SIUNČIAMAS DIRBTI:

 

2.1. Pavadinimas/vardas, pavardė      

Kodas4      

Kontaktiniai duomenys

Adresas      

Pašto dėžutė      

Valstybė      

Pašto kodas      

Priimančios įmonės (kito priimančio asmens) ryšys su siunčiančia dirbti įmone (darbdaviu)

dukterinė įmonė3              patronuojanti įmonė3                  filialas, atstovybė

kita (prašome nurodyti ryšį su siunčiančia dirbti įmone/darbdaviu) _____________________

     

Laivo pavadinimas      

Laivo registracijos numeris      

Valstybė, su kurios vėliava plaukioja laivas      

 

2.2. Pavadinimas/vardas, pavardė      

Kodas4      

Kontaktiniai duomenys

Adresas      

Pašto dėžutė      

Valstybė      

Pašto kodas      

Priimančios įmonės (kito priimančio asmens) ryšys su siunčiančia dirbti įmone (darbdaviu)

dukterinė įmonė3              patronuojanti įmonė3                  filialas, atstovybė

kita (prašome nurodyti ryšį su siunčiančia dirbti įmone/darbdaviu) _____________________     

 

Laivo pavadinimas      

Laivo registracijos numeris      

Valstybė, su kurios vėliava plaukioja laivas      

 

2.3. Pavadinimas/vardas, pavardė      

Kodas4      

Kontaktiniai duomenys

Adresas      

Pašto dėžutė      

Valstybė      

Pašto kodas      

Priimančios įmonės (kito priimančio asmens) ryšys su siunčiančia dirbti įmone (darbdaviu)

dukterinė įmonė3              patronuojanti įmonė3                  filialas, atstovybė

kita (prašome nurodyti ryšį su siunčiančia dirbti įmone/darbdaviu) ______________________     

 

Laivo pavadinimas      

Laivo registracijos numeris      

Valstybė, su kurios vėliava plaukioja laivas      

 

3. DARBO UŽSIENIO VALSTYBĖJE LAIKOTARPIS

(DARBO LAIKOTARPIS, KURIAM PRAŠOMA IŠDUOTI PAŽYMĖJIMĄ)

nuo __________ iki ____________(prašome nurodyti tikslias datas: metus, mėnesį, dieną)

 

 

4. Siunčiamo asmens darbo sutartis yra/bus sudaryta su:

siunčiančiu darbdaviu                              priimančia įmone (kitu priimančiu asmeniu)5

_________________     

5. Valstybinio socialinio draudimo įmokas mokės:

siunčiantis darbdavys                              priimanti įmonė (kitas priimantis asmuo)5

_________________

kitas asmuo (jei pažymėjote šį variantą, nurodykite asmens duomenis):

Pavadinimas/vardas, pavardė      

Kodas4      

Kontaktiniai duomenys

Adresas      

Pašto dėžutė      

Valstybė      

Pašto kodas      

 

6. Siunčiamo dirbti asmens profesija, pareigos, darbo pobūdis: __________________________________________________________

 

7. Ar darbuotojas yra siunčiamas pakeisti kitus darbuotojus, KURIŲ SIUNTIMO dirbti laikotarpis BAIGĖSI?

Taip                                                      Ne

 

8. KITA INFORMACIJA

     

 

Paaiškinimai:

1 Užsienio valstybė – Europos Sąjungos valstybė narė, Europos ekonominės erdvės valstybė, Šveicarijos Konfederacija ar kita valstybė, kuriai taikomi Europos Sąjungos socialinio draudimo koordinavimo reglamentai.

2 Prašant taikyti siuntimo dirbti išimtį pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 16 str./Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 17 str., būtinas siunčiamo darbuotojo sutikimas. Jis gali būti išreikštas darbuotojui pasirašant Siunčiamo asmens anketoje arba (o jeigu prašymas teikiamas per EDAS, tai tik) pridedant darbuotojo pasirašytą sutikimą, kad prašoma taikyti siuntimo dirbti išimtį pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 16 str./Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 17 str.

3 Patronuojanti ar dukterinė įmonė – kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

4 Pildyti, jei žinomas.

5  jei pažymėjote šį variantą, nurodykite priimančios įmonės /kito priimančio asmens eilės numerį iš šios anketos 2 punkto.

 

 

 

Forma patvirtinta

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-253

(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2020 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. V-258 redakcija)

 

(Darbdavio, siunčiančio darbuotojus laikinai dirbti į užsienio valstybę, anketos forma)

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Vilniaus skyriui

Kalvarijų g. 147

LT-08221 Vilnius

 

DARBDAVIO, SIUNČIANČIO DARBUOTOJUS LAIKINAI DIRBTI Į UŽSIENIO VALSTYBĘ, ANKETA

 

(data) Nr.

 

1. DARBDAVIO LIETUVOJE DUOMENYS:

 

Pavadinimas/vardas, pavardė

 

 

Kodas

Draudėjo kodas

Kontaktiniai duomenys

 

Telefonas .......................................................

Adresas korespondencijai..............................

.......................................................................

Faksas........................ El. paštas...................

Pašto dėžutė ................................................

Pašto kodas .................................................

Atsakingo asmens (darbdavio atstovo) duomenys

Pareigos, vardas, pavardė

 

 

Telefono Nr.

Fakso Nr.

El. paštas

 

2. DARBDAVIO ĮREGISTRAVIMO/VEIKLOS PRADŽIOS DATA: ____________________

 

3. PRAŠOME NURODYTI, KIEK DARBUOTOJŲ YRA ĮDARBINTA:

 

3.1. bendras darbuotojų skaičius:

Lietuvoje ________________                            užsienyje ____________________

 

3.2. darbuotojų, dirbančių administracijoje, skaičius:

Lietuvoje ________________                            užsienyje ____________________

 

4. DARBDAVIO VEIKLOS POBŪDIS:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

5. AR DARBDAVYS VYKDĖ VEIKLĄ LIETUVOJE?

 

Taip, nuo ___________________ iki ________________                           Ne

 

Prašome aprašyti veiklą Lietuvoje per pastaruosius 12 mėnesių arba nuo darbdavio įregistravimo (veiklos pradžios) dienos, jei darbdavys įregistruotas (veikla pradėta vykdyti) mažiau nei prieš 12 mėnesių:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

6. LIETUVOS IR UŽSIENIO ASMENYS, SU KURIAIS DARBDAVYS, VYKDYDAMAS EKONOMINĘ VEIKLĄ, YRA SUDARĘS (VYKDĖ) SUTARTIS PER PASTARUOSIUS 12 MĖNESIŲ:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

7. DARBDAVIO PAJAMOS IŠ VEIKLOS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE

 

Darbdavio pajamos iš veiklos Lietuvoje, gautos per dvylika mėnesių iki darbuotojų siuntimo:

 

Data (metai, mėnuo)

Sandorio, pagal kurį gautos pajamos, data, numeris

Pajamų gavimą pagal sandorį įrodantys dokumentai (data, numeris)

Gautos pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

Darbdavio pajamos iš veiklos užsienyje, gautos per dvylika mėnesių iki darbuotojų siuntimo:

 

Data (metai, mėnuo)

Sandorio, pagal kurį gautos pajamos, data, numeris

Pajamų gavimą pagal sandorį įrodantys dokumentai (data, numeris)

Gautos pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

Darbdavio pajamų iš veiklos Lietuvoje dalis procentais nuo visų to darbdavio pajamų1:

________________________________________________________________________________

 

8. KITA INFORMACIJA2:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA3.

 

 

(Pareigos)                                                 (Parašas)                                    (Vardas, pavardė)

 

PAAIŠKINIMAI:

1 Darbdavio pajamų iš veiklos Lietuvoje dalis procentais skaičiuojama pagal šios anketos 7 skyriuje esančių lentelių duomenis, pagrįstus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui pateiktais (jo gautais) įrodymais (dokumentais, duomenimis): darbdavio pajamų, gautų iš Lietuvoje vykdytos veiklos, suma dalijama iš bendros darbdavio pajamų, gautų iš veiklos, vykdytos Lietuvoje ir užsienyje, sumos ir gauta suma dauginama iš 100. Ši nuostata nėra taikoma įmonėms, pradedančioms veiklą Lietuvoje. Esant darbdavio pateiktų dokumentų ir (ar) duomenų neatitikimui su valstybės registruose ir informacinėse sistemose esančiais duomenimis arba institucijų, įstaigų oficialiuose dokumentuose fiksuotais duomenimis ir išvadomis, vadovaujamasi atitinkamai valstybės registruose ir informacinėse sistemose esančiais duomenimis, institucijų, įstaigų oficialiuose dokumentuose fiksuotais duomenimis ir išvadomis

2 Šioje dalyje turi būti nurodyta, ar siunčiantis darbdavys pageidauja pasinaudoti išimtimi, leidžiančia dėl įmonės veiklos, vykdomos Lietuvoje, pobūdžio jai netaikyti nuostatų, reikalaujančių, kad darbdavio pajamos iš veiklos Lietuvoje sudaro mažiau nei 10 procentų visų to darbdavio pajamų, ir pateikti tokį veiklos pobūdį pagrindžiančias aplinkybes;

3 Prašome pridėti darbuotojo asmens dokumento patvirtintą kopiją (jei siunčiamas asmuo nėra Lietuvos Respublikos pilietis), bendradarbiavimo sutarties su priimančia įmone (kitu priimančiu asmeniu), darbo sutarčių su siunčiamais darbuotojais, sutarčių, sudarytų su fiziniais ar juridiniais asmenimis dėl veiklos vykdymo Lietuvoje ir užsienyje, patvirtintas kopijas, jei siunčianti įmonė nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja – dvylikos praėjusių mėnesių laikotarpio iki darbuotojų siuntimo išrašomų sąskaitų faktūrų registro patvirtintą išrašą (kopiją).

 

 

 

Forma patvirtinta

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-253

(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2020 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. V-258 redakcija)

 

(Prašymo išduoti pažymą(-as)/pažymėjimą(-us) apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą savarankiškai dirbančiam asmeniui, vykdančiam veiklą Lietuvoje, kuris vyksta vykdyti veiklos užsienio valstybėje, forma)

 

(SUDARYTOJO PAVADINIMAS/VARDAS PAVARDĖ)

(sudarytojo duomenys)

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Vilniaus skyriui

Kalvarijų g. 147

LT-08221 Vilnius

 

Prašymas išduoti pažymą(-as)/pažymėjimą(-us) apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą savarankiškai dirbančiam asmeniui, vykdančiam veiklą Lietuvoje, kuris vyksta vykdyti veiklos užsienio valstybėje, forma

 

(data) Nr.

 

PRAŠAU  

išduoti pažymą dėl taikomų teisės aktų (A1 pažymėjimą/formą E 101 LT)

išduoti pažymą dėl taikomų teisės aktų (A1 pažymėjimą/formą E 101 LT), taikant išimtį pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 16 str./Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 17 str.

išduoti pažymą dėl savarankiškai dirbančio asmens veiklos užsienyje termino pratęsimo (formą E 102 LT) pagal Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 14a (1)(b) str.

 

1. SAVARANKIŠKAI DIRBANČIO ASMENS DUOMENYS:  

Pateiktas asmens dokumentas:   

Pasas Asmens tapatybės kortelė Kitas (nurodykite) _____________________________

Pavardė

Vardas (-ai)

Ankstesni vardai/pavardės

Gimimo data

Asmens kodas

Pilietybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens dokumento išdavimo data

 

Asmens dokumento galiojimo data

Asmens dokumento serija ir numeris

Asmens socialinio draudimo numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktiniai duomenys

 

Lietuvoje:

 

 

 

Telefonas

.........

Faksas ......... El. paštas ......

Adresas

.........

Pašto dėžutė .........

....................

 

Pašto kodas .........

 

 

Užsienyje:

 

 

 

Telefonas

.........

Faksas ......... El. paštas ......

Adresas

.........

Pašto dėžutė .........

....................

 

Pašto kodas .........

Valstybė

.........

 

 

2. duomenys apie savarankišką veiklą lietuvoje

 

Pavadinimas

 

Kodas

Draudėjo kodas

 

Kontaktiniai duomenys

 

 

 

 

Telefonas

.........

Faksas ......... El. paštas ......

Adresas

.........

Pašto dėžutė .........

....................

 

Pašto kodas .........

Savarankiškai dirbančio asmens atstovo duomenys

 

 

 

Pareigos, vardas, pavardė

 

Telefono Nr.

Fakso Nr.

El. paštas

 

3. Užsienio VALSTYBĖS1 (priimanti) ĮMONĖ (kitas priimantis asmuo)/LAIVAS, kuriame asmuo vykdys savarankišką veiklą

 

Pavadinimas/vardas, pavardė

 

 

Kodas2

 

Kontaktiniai duomenys

 

 

 

 

Adresas

.........

Pašto dėžutė .........

....................

 

Pašto kodas .........

Valstybė

.........

 

Laivo pavadinimas

Laivo registracijos numeris

Valstybė, su kurios vėliava plaukioja laivas

 

 

jei dirbsite daugiau nei vienoje užsienio valstybėje arba daugiau nei vienoje PRIIMANČIOJE ĮMONĖJE (DAUGIAU NEI VIENAM PRIIMANČIAM ASMENIUI), PRAŠOME NURODYTI ŠIĄ INFORMACIJĄ:

 

Priimančių įmonių (kitų priimančių asmenų) duomenys

Pavadinimas/vardas, pavardė

 

Kodas2

 

 

Kontaktiniai duomenys

 

 

 

 

Adresas

.........

Pašto dėžutė .........

....................

 

Pašto kodas .........

Valstybė

.........

 

 

Pavadinimas/vardas, pavardė

 

Kodas2

 

 

Kontaktiniai duomenys

 

 

 

 

Adresas

.........

Pašto dėžutė .........

....................

 

Pašto kodas .........

Valstybė

.........

 

 

 

Pavadinimas/vardas, pavardė

 

Kodas2

 

 

Kontaktiniai duomenys

 

 

 

 

Adresas

.........

Pašto dėžutė .........

....................

 

Pašto kodas .........

Valstybė

.........

 

 

4. DARBO UŽSIENIO VALSTYBĖJE LAIKOTARPIS:

nuo ________________ iki ________________

 

5. Ar Jūs sudarysite darbo sutartį užsienio valstybėje?

Taip   Ne

 

 

6. Valstybinio socialinio draudimo įmokas mokės:

 

savarankiškai dirbantis asmuo   priimanti įmonė (kitas priimantis asmuo)   kitas asmuo

Jei „kitas asmuo“, nurodykite jo duomenis:

Pavadinimas/vardas, pavardė

 

Kontaktiniai duomenys

 

 

 

 

Adresas

.........

Pašto dėžutė .........

....................

 

Pašto kodas .........

Valstybė

.........

 

 

7. LIETUVOJE IR KITOJE UŽSIENIO VALSTYBĖJE VYKDOMOS VEIKLOS pobūdis:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

8. Ar jau vykdėte savarankišką veiklą Lietuvoje?

Taip, nuo _____________ iki ____________   Ne

 

9. Ar išlaikysite savo veiklai būtiną infrastruktūrą (studiją/dirbtuves/biurą ar kt.) Lietuvoje?

Taip   Ne

 

10. Ar tęsite socialinio draudimo įmokų mokėjimą Lietuvoje?

Taip    Ne

 

11. KITA INFORMACIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA3.

 

Tvirtinu, kad man yra žinoma, jog darbo kitoje užsienio valstybėje metu galimi patikrinimai, ar Lietuvoje išlaikoma savarankiškai veiklai būtina infrastruktūra (studija/dirbtuvės/biuras ar kt.), ar yra mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, kad turiu pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui ir jam ar bet kuriai kitai Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai grąžinti A1 pažymėjimą/E 101 LT formos pažymą, jei:

– neišvyksiu dirbti į prašyme nurodytas įmones;

– savarankiškas darbas kitoje užsienio valstybėje bus nutrauktas, išskyrus atvejus, kai veiklos nutraukimas priimančioje šalyje yra trumpalaikis, neviršijantis penktadalio viso siuntimo laikotarpio;

– jei nedraudiminių laikotarpių trukmė viršija penktadalį viso darbo užsienio valstybėje laikotarpio;

– priimančioje šalyje pradėsiu dirbti prašyme nenurodytoje įmonėje.

 

 

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paaiškinimai:

1Užsienio valstybė – Europos Sąjungos valstybė narė, Europos ekonominės erdvės valstybė, Šveicarijos Konfederacija ar kita valstybė, kuriai taikomi Europos Sąjungos socialinio draudimo koordinavimo reglamentai.

2 Pildyti, jei žinomas.

3Prašome pateikti savarankišką veiklą vykdančio asmens dokumento patvirtintą kopiją (jei savarankiškai dirbantis asmuo nėra Lietuvos Respublikos pilietis); dokumentus, įrodančius savarankiškai dirbančio asmens veiklą Lietuvoje ir užsienyje: sutarčių, sudarytų su fiziniais ar juridiniais asmenimis dėl veiklos vykdymo Lietuvoje, su priimančios dirbti valstybės įmone (kitu subjektu) sudarytos sutarties dėl darbų atlikimo patvirtintas kopijas, jei savarankišką veiklą vykdantis asmuo nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas – patvirtintas sąskaitų faktūrų kopijas.

 

 

Forma patvirtinta

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-253

(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2020 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. V-258 redakcija)

 

(Prašymo išduoti pažymą(-as)/pažymėjimą(-us) apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui, vienu metu dirbančiam pagal darbo sutartį ir/ar užsiimančiam savarankiška veikla dviejose ar daugiau Valstybėse narėse, forma)

 

(SUDARYTOJO PAVADINIMAS/VARDAS PAVARDĖ)

(sudarytojo duomenys)

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Vilniaus skyriui

Kalvarijų g. 147

LT-08221 Vilnius

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI PAŽYMĄ(-AS)/PAŽYMĖJIMĄ(-US) APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIO DRAUDIMO TEISĖS AKTŲ TAIKYMĄ ASMENIUI, VIENU METU DIRBANČIAM PAGAL DARBO SUTARTĮ IR/AR UŽSIIMANČIAM SAVARANKIŠKA VEIKLA DVIEJOSE AR DAUGIAU VALSTYBĖSE NARĖSE

 

(data) Nr.      

 

PRAŠAU išduoti pažymą(-as)/pažymėjimą(-us) apie Lietuvos socialinio draudimo teisės aktų taikymą:

pagal darbo sutartį dviejose ar daugiau Valstybėse narėse1 dirbančiam asmeniui

asmeniui, savarankiškai dirbančiam dviejose ar daugiau Valstybėse narėse

išduoti pažymą dėl taikomų teisės aktų (A1 pažymėjimą/formą E 101 LT), taikant išimtį pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 16 str./Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 17 str.

asmeniui, dirbančiam pagal darbo sutartį ir savarankiškai dviejose ar daugiau Valstybėse narėse

 

1. ASMENS DUOMENYS:

Pateiktas asmens dokumentas:

Pasas  Asmens tapatybės kortelė  Kitas (nurodykite)      

Pavardė      

Vardas (-ai)      

Ankstesni vardai/pavardės      

Gimimo data

     

Asmens kodas

Pilietybė

     

Asmens dokumento išdavimo data

     

Asmens dokumento galiojimo data

     

Asmens dokumento serija ir numeris

     

Asmens socialinio draudimo numeris

 

 

Kontaktiniai duomenys

 

 

 

 

Lietuvoje:

 

 

 

Telefonas      

Faksas       El. paštas      

Adresas      

Pašto dėžutė      

Pašto kodas   

 

   

Užsienyje:

 

 

 

Telefonas      

Faksas     El. paštas      

Adresas      

Pašto dėžutė      

Pašto kodas      

Valstybė      

 

 

2. DARBDAVIO (-IŲ) LIETUVOJE DUOMENYS/DUOMENYS APIE SAVARANKIŠKĄ VEIKLĄ LIETUVOJE:

 

 

Pavadinimas/vardas, pavardė     

 

Kodas      

 

Draudėjo kodas     

 

 

Kontaktiniai duomenys3

 

 

 

 

 

Telefonas      

 

 

 

Faksas       El. paštas      

 

Adresas      

 

 

 

Pašto dėžutė      

 

 

 

 

Pašto kodas      

 

Draudėjo atstovo duomenys

 

Pareigos, vardas, pavardė      

 

Telefono Nr.      

 

Fakso Nr.      

 

El. paštas      

 

 

Pavadinimas/vardas, pavardė      

 

Kodas      

 

Draudėjo kodas      

 

 

Kontaktiniai duomenys3

 

 

 

 

 

Telefonas

 

     

 

Faksas       El. paštas      

 

Adresas

 

 

 

Pašto dėžutė      

 

     

 

 

Pašto kodas      

 

Draudėjo atstovo duomenys

 

Pareigos, vardas, pavardė      

 

Telefono Nr.      

 

Fakso Nr.      

 

El. paštas      

 

 

Pavadinimas/vardas, pavardė      

 

Kodas      

 

Draudėjo kodas      

 

 

Kontaktiniai duomenys3

 

 

 

 

 

Telefonas

 

     

 

Faksas       El. paštas      

 

Adresas

 

     

 

Pašto dėžutė      

 

 

 

 

Pašto kodas      

 

Draudėjo atstovo duomenys

 

Pareigos, vardas, pavardė      

 

Telefono Nr.      

 

Fakso Nr.      

 

El. paštas      

 

 

 

 

3. DARBDAVIO (-IŲ) UŽSIENIO VALSTYBĖJE narėje DUOMENYS/ DUOMENYS APIE SAVARANKIŠKĄ VEIKLĄ UŽSIENYJE:

 

 

Pavadinimas/vardas, pavardė      

 

Kodas2      

 

 

Kontaktiniai duomenys

 

 

 

 

 

Adresas3

 

     

 

Pašto dėžutė      

 

 

 

 

Pašto kodas      

 

Valstybė

 

     

 

 

Laivo pavadinimas      

 

Laivo registracijos numeris      

 

Valstybė, su kurios vėliava plaukioja laivas      

 

 

 

Pavadinimas/vardas, pavardė      

 

Kodas2     

 

 

Kontaktiniai duomenys

 

 

 

 

 

Adresas3      

 

 

 

Pašto dėžutė      

 

 

 

 

Pašto kodas      

 

Valstybė

 

     

 

 

Laivo pavadinimas      

 

Laivo registracijos numeris      

 

Valstybė, su kurios vėliava plaukioja laivas      

 

 

 

Pavadinimas/vardas, pavardė      

 

Kodas2      

 

 

Kontaktiniai duomenys

 

 

 

 

 

Adresas3

 

     

 

Pašto dėžutė      

 

 

 

 

Pašto kodas      

 

Valstybė

 

     

 

 

Laivo pavadinimas      

 

Laivo registracijos numeris      

 

Valstybė, su kurios vėliava plaukioja laivas      

 

 

4. DARBO UŽSIENIO VALSTYBĖJE (-ĖSE) narėje (-ĖSE)  LAIKOTARPIS:

(DARBO LAIKOTARPIS, KURIAM PRAŠOMA IŠDUOTI PAŽYMĖJIMĄ)

Nuo       iki       (prašome nurodyti tikslias datas, metus, mėnesį, dieną)

 

5. DARBUOTOJAS ARBA SAVARANKIŠKĄ VEIKLĄ VYKDANTIS ASMUO DIRBA:

keliose valstybėse vienam darbdaviui

keliems darbdaviams vienoje valstybėje

keliose valstybėse skirtingiems darbdaviams

keliose valstybėse kaip savarankiškai dirbantis asmuo

kita (įrašyti)

 

6. PRAŠOME NURODYTI, KIEK DIENŲ PER MĖNESĮ/PER KETVIRTĮ/PER METUS JŪS DIRBATE KIEKVIENOJE VALSTYBĖJE:

     

 

7. DARBO UŽMOKESTIS IR/AR GAUTOS PAJAMOS ATSKIRAI KIEKVIENOJE VALSTYBĖJE:

     

 

8. VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKAS MOKĖS:

darbdavys (-iai)                                                        kitas asmuo

Jei darbdavys(-iai), nurodykite jo(jų)

numerius iš Prašymo 2 punkto

     

Jei „kitas asmuo“, nurodykite:

 

Pavadinimas/vardas, pavardė      

 

Kontaktiniai duomenys

 

 

 

 

Adresas      

Pašto dėžutė      

Pašto kodas      

Valstybė      

 

 

9. SAVARANKIŠKAI DIRBANČIO kitoje valstybėje narėje ASMENS PROFESIJA, PAREIGOS, DARBO POBŪDIS:

     

Nurodykite, kuriam statusui pagal vykdomos savarankiškos veiklos pobūdį kitoje valstybėje narėje priskirtumėte save, kaip savarankiškai dirbantį asmenį:

 

Individualios įmonės ar kito privataus neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas/ūkinės bendrijos narys

 

Asmuo, vykdantis individualią veiklą

Individuali veikla suprantama kaip gyventojo vykdoma savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį.

 

Ūkininkas

Ūkininkas – fizinis asmuo, kuris vienas arba su partneriais verčiasi žemės ūkio veikla ar miškininkyste ir jo ūkis yra įregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Kitoks statusas (pasirinkus šį variantą, prašom apibūdinti savo statusą):

     

 

 

10. KITA INFORMACIJA

 

     

 

 

 

 

PRIDEDAMA4.

     

Tvirtinu, kad man yra žinoma, jog turiu informuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių apie darbo užsienio valstybėje atsiradusius pasikeitimus ir grąžinti jam ar bet kuriai kitai Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai A1 pažymėjimą/E 101 LT formos pažymą, jei:

pasibaigia darbo sutartis su viena ar keliomis įmonėmis;

– pradedu dirbti ar vykdyti savarankišką veiklą kitoje užsienio valstybėje;

– įsidarbinu kitoje įmonėje;

nedraudiminių laikotarpių trukmė viršija penktadalį viso darbo dviejose ar daugiau valstybių laikotarpio.

 

(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAAIŠKINIMAI:

1 Valstybė narė – Europos Sąjungos valstybė narė, Europos ekonominės erdvės valstybė, Šveicarijos Konfederacija ar kita valstybė, kuriai taikomi Europos Sąjungos socialinio draudimo koordinavimo reglamentai.

2 Nurodyti, jei žinomas.

3 Jei darbdavio adresas nesutampa su buveinės registracijos vieta, prašome nurodyti abu adresus.

4 Prašome pateikti asmens dokumento patvirtintą kopiją (jei asmuo nėra Lietuvos Respublikos pilietis); sudarytų darbo sutarčių Lietuvoje ir kitoje užsienio valstybėje patvirtintas kopijas ir/arba savarankiškos veiklos vykdymą Lietuvoje ir kitoje užsienio valstybėje įrodančių dokumentų (sudarytų (vykdomų) sutarčių, susijusių su savarankiška veikla, kitų dokumentų) patvirtintas kopijas.

 

 

Forma patvirtinta

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-253

(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2020 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. V-258 redakcija)

 

(Prašymo išduoti pažymą apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą Europos Bendrijų pagal sutartį dirbančiam darbuotojui, pasirinkusiam, kad jam būtų taikomi Lietuvos valstybinio socialinio draudimo teisės aktai, forma)

 

(SUDARYTOJO VARDAS PAVARDĖ)

(sudarytojo duomenys)

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Vilniaus skyriui

Kalvarijų g. 147

LT-08221 Vilnius

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI PAŽYMĄ APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIO DRAUDIMO TEISĖS AKTŲ TAIKYMĄ EUROPOS BENDRIJŲ PAGAL SUTARTĮ DIRBANČIAM DARBUOTOJUI, PASIRINKUSIAM, KAD JAM BŪTŲ TAIKOMI LIETUVOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO TEISĖS AKTAI

 

(data) Nr.

 

 

1. ASMENS DUOMENYS:

Pateiktas asmens dokumentas1:

£[] Pasas £[] Asmens tapatybės kortelė £[] Kitas (nurodykite) ___________________________

 

Pavardė

Vardas (-ai)

Ankstesni vardai/pavardės

Gimimo data

Asmens kodas

Pilietybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens dokumento išdavimo data

Asmens dokumento galiojimo data

Asmens dokumento serija ir numeris

Asmens socialinio draudimo numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktiniai duomenys

 

Telefonas

.........

Faksas ......... El. paštas ......

Adresas

.........

Pašto dėžutė .........

.....................

 

Pašto kodas ..........

Valstybė

.........

 

 

 

 

 

 

 

2. EUROPOS BENDRIJŲ ĮSTAIGA2:

 

Pavadinimas

 

Kodas3

 

 

 

Adresas

.........

Pašto dėžutė .........

.....................

 

Pašto kodas ..........

Valstybė

.........

 

 

 

3. DARBO EUROPOS BENDRIJŲ ĮSTAIGOJE LAIKOTARPIS:

 

nuo _________________ iki _________________

 

4. PRAŠAU TAIKYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIO DRAUDIMO TEISĖS AKTUS, NES4:

 

£[] esu Lietuvos Respublikos pilietis

£[] pagal darbo sutartį dirbu Lietuvos Respublikoje

£[] laikotarpiu iki darbo Europos Bendrijų įstaigoje pradžios man galiojo Lietuvos valstybinio socialinio draudimo teisės aktai.

 

(Parašas)                                                          (Vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paaiškinimai:

1 Prašome pateikti asmens dokumento patvirtintą kopiją (jei asmuo nėra Lietuvos Respublikos pilietis).

2 Prašome pateikti sutarties, sudarytos su Europos Bendrijų įstaiga, patvirtintą kopiją.

3 Pildyti, jei žinomas.

4 Prašome nurodyti vieną iš išvardintų variantų.

 

 

Forma patvirtinta

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-253

(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2020 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. V-258 redakcija)

 

(Prašymo išduoti pažymėjimą(-us) apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui(-ims), dirbančiam(-tiems) vienoje Lietuvos Respublikoje registruotoje įmonėje tarptautinio pervežimo vairuotoju(-ais), forma)

 

(SUDARYTOJAS)

(sudarytojo duomenys)

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Vilniaus skyriui

Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius

 

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI PAŽYMĖJIMĄ(-US) APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIO DRAUDIMO TEISĖS AKTŲ TAIKYMĄ ASMENIUI(-IMS), DIRBANČIAM(-TIEMS) VIENOJE LIETUVOS RESPUBLIKOJE REGISTRUOTOJE ĮMONĖJE TARPTAUTINIO PERVEŽIMO VAIRUOTOJU(-AIS)

 

(data)Nr.

 

PRAŠAU išduoti A1 pažymėjimą(-us) dėl taikomų teisės aktų asmeniui(-ims), dirbančiam(-tiems) vienoje Lietuvos Respublikoje registruotoje įmonėje tarptautinio pervežimo vairuotoju(-ais), nurodytam(-iems) priede (-uose).

 

1. TEIKIU DARBDAVIO DUOMENIS

 

Pavadinimas/vardas, pavardė      

     Kodas

     Draudėjo kodas

Kontaktiniai duomenys

     Adresas1

     Telefonas

     Faksas

     El. paštas

Pašto dėžutė      

     Valstybė

     Pašto kodas

Atsakingo asmens (darbdavio atstovo) duomenys

Pareigos,      vardas, pavardė

Telefono Nr.      

     Fakso Nr.

     El. paštas

 

 

 

2. KITA INFORMACIJA:

     

 

PRIEDŲ „ASMENS ANKETA“ SKAIČIUS:

PRIDEDAMA2:

     

Tvirtinu, kad man yra žinoma, kad turiu pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui ir grąžinti jam ar bet kuriai kitai Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai A1 pažymėjimą, jei atsirado bent viena iš šių sąlygų:

- asmuo nebedirba pas prašymą pateikusį darbdavį tarptautinių pervežimų vairuotoju;

- asmuo papildomai įsidarbino pas kitą darbdavį;

- pasikeitė darbdavio registracijos valstybė;

- asmens nedraudiminių laikotarpių trukmė viršija penktadalį viso darbo dviejose ar daugiau Valstybėse narėse laikotarpio.

 

 

(Pareigos)                                  (Parašas)                                 (Vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paaiškinimai:

1 Jei darbdavio adresas Lietuvoje nesutampa su buveinės registracijos vieta, prašome nurodyti abu adresus.

2 Prašome pridėti darbuotojų, dėl kurių teikiamas prašymas, asmens dokumentų patvirtintas kopijas (jei asmuo nėra Lietuvos Respublikos pilietis), darbuotojams išduotų daugkartinių nacionalinių vizų patvirtintas kopijas (jei darbuotojas – užsienietis yra atvykęs ir gyvenantis Lietuvos Respublikoje darbo tikslais su daugkartine nacionaline viza).