r_NaujojiAkmene

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2020 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, SĄRAŠO IR

LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS, ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS

2020 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, DYDŽIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. T-147

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18, 37 punktais, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, sąrašą (pridedama).

2. Patvirtinti Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašą (pridedama).

3. Taikyti asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Akmenės rajono savivaldybėje, 170 Eur per metus fiksuotą pajamų mokesčio dydį, neribojant veiklos teritorijos, visoms veiklos rūšims, patvirtintoms šio sprendimo 1 punktu.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas taikomas įsigyjant verslo liudijimus 2020 metams.

5. Paskelbti šį sprendimą vietinėje spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt .

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vitalijus Mitrofanovas