Herbas.wmf

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO (VEIKLOS) 2018 METAIS ATASKAITAI

 

2019 m. kovo 28 d. Nr. TS-56

Kupiškis

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 341 punktu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės    2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-207 „Dėl Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano  įgyvendinimo (veiklos) 2018 metais ataskaitai (pridedama).

2. Paskelbti Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo (veiklos) 2018 metais ataskaitą Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                           Dainius Bardauskas