LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKANT ASMENS DUOMENIS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VALDOMUOSE REGISTRUOSE IR VALSTYBĖS INFORMACINĖSE SISTEMOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 12 d. Nr. 3-73

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 24 straipsnio 1 dalimi,

1.       T v i r t i n u Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašą (pridedama).

2.       P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymą Nr. 3-384 „Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir visus jo pakeitimus.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                               Jaroslav Narkevič

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2020 m. vasario 12  d.

įsakymu Nr. 3-73

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKANT ASMENS DUOMENIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VALDOMUOSE REGISTRUOSE IR VALSTYBĖS INFORMACINĖSE SISTEMOSE

TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – Susisiekimo ministerija) valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkomi asmens duomenys, prašymo dėl duomenų subjektų teisės (-ių) ir jos (-ų) įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo Susisiekimo ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarka.

2.       Aprašas taikomas įgyvendinant duomenų subjektų – asmenų, kurių asmens duomenys tvarkomi Susisiekimo ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose, teises.

3.       Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679).

4.       Aprašu turi vadovautis juridiniai asmenys, veikiantys kaip Susisiekimo ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų tvarkytojai (toliau – duomenų tvarkytojai).

5.       Duomenų subjekto teises, numatytas Aprašo 8 – 22 punktuose, Susisiekimo ministerijos vardu įgyvendina įgalioti duomenų tvarkytojai.

6. Duomenų tvarkytojai yra Lietuvos transporto saugos administracija, VĮ Registrų centras, viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra, Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

7.       Aprašas parengtas vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679.

 

II SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 

8.       Duomenų subjektas yra informuojamas apie savo asmens duomenų tvarkymą:

8.1. duomenų subjektų asmens duomenis tvarko duomenų valdytoja – Susisiekimo ministerija, juridinio asmens kodas 188620589, buveinės adresas Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius;

8.2. asmens duomenys Susisiekimo ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkomi susistemintuose rinkiniuose ir (arba) automatizuotomis priemonėmis;

8.3. Susisiekimo ministerijos valdomose valstybės informacinėse sistemose ir registruose tvarkomi šių duomenų subjektų grupių asmens duomenys šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais ir teisiniais pagrindais:

8.3.1. Pasienio kontrolės punktų informacinėje sistemoje (toliau – PKP IS) PKP IS naudojančių asmenų duomenys: prisijungimo duomenys (prisijungimo vardas, slaptažodis); vardas (vardai) ir pavardė (pavardės), fizinio asmens telefono ryšio numeris (jei yra), fizinio asmens elektroninio pašto adresas (jei yra), teisės aktų nustatyta tvarka suteikto prioriteto kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną pirmumo tvarka požymis ir pagrindas; rezervacijos ir virtualios Lietuvos Respublikos valstybės sienos kirtimo eilės duomenys; PKP IS elektroninės paslaugos duomenys; mokėjimo už PKP IS elektroninę paslaugą duomenys; PKP IS transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, duomenys ir kiti duomenys, nurodyti Pasienio kontrolės punktų informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3-653 „Dėl Pasienio kontrolės punktų informacinės sistemos nuostatų ir Pasienio kontrolės punktų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – PKP IS nuostatai), III skyriuje, tvarkomi PKP IS nuostatų I skyriuje nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais ir teisiniu pagrindu. PKP IS duomenų tvarkytoja – Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos. PKP IS duomenis gauna įmonės, teikiančios informacinės sistemos palaikymo paslaugas, įmonės, tiekiančios transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilių valdymo paslaugas, Lietuvos teritorinė muitinė, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos.

8.3.2. Nacionalinėje elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinėje sistemoje (toliau – E. siuntų pristatymo sistema): siuntėjų fizinių asmenų ir gavėjų fizinių asmenų duomenys: vardas (vardai) ir pavardė (pavardės), asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; fizinio asmens mirties data, jei asmuo miręs; juridinio asmens vadovo duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas), juridiniam asmeniui atstovaujančių įgaliotų asmenų ir atstovų duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas) ir įgaliojimu suteikiamos teisės ir pareigos, įgaliojimo terminas; valstybės tarnautojų duomenys (vardas, pavardė, valstybės tarnautojo kodas); elektroninio pristatymo dėžutės adresas; elektroninio pašto adresas; telefono ryšio numeris; duomenys apie išsiųstas ir (arba) gautas elektronines siuntas; elektroninės siuntos, E. siuntų pristatymo sistemos tvarkytojų darbuotojų arba tvarkytojų įgaliotų asmenų duomenys (vardas, pavardė, pareigos, elektroninio pašto adresas); siuntėjų atliktų mokėjimų duomenys ir kiti duomenys, nurodyti Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 914 „Dėl Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – E. pristatymo nuostatai), III skyriuje, tvarkomi E. pristatymo nuostatų I skyriuje nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais ir teisiniu pagrindu. Šios informacinės sistemos tvarkytojas – VĮ Registrų centras; informacinės sistemos duomenis gauna E. siuntų fizinio pristatymo paslaugos teikėjas (teikėjai), įmonės, teikiančios informacinės sistemos palaikymo paslaugas.

8.3.3. Traukinio mašinistų registre: fizinių asmenų, turinčių traukinio mašinisto pažymėjimą, asmens duomenys: identifikavimo kodas; asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data, gimimo vieta, pilietybė, gimtoji kalba, išsilavinimas, nuotrauka, parašo pavyzdys; gyvenamoji vieta, jei išvyko ar nuolat gyvena užsienyje, – valstybė, jeigu neturi gyvenamosios vietos, – savivaldybė, kurioje gyvena; kontaktiniai duomenys (pašto kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas); darbdavio suteiktas identifikavimo numeris; taikomi apribojimai (žyma dėl akinių ar kontaktinių lęšių nešiojimo; žyma dėl klausos aparato naudojimo); pažymėjimų duomenys; pažymėjimo praradimo duomenys; sveikatos tikrinimo rezultatų duomenys; vėlesnių sveikatos tikrinimų duomenys; papildomi sveikatos tikrinimų duomenys; profesinio psichologinio vertinimo duomenys; traukinio mašinisto egzaminų (testų) duomenys; pažymos apie išklausytus mokymus duomenys ir kiti duomenys, nurodyti Traukinio mašinistų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 3-423 „Dėl Traukinio mašinistų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ (toliau – Traukinio mašinistų registro nuostatai), III skyriuje, tvarkomi Traukinio mašinistų registro nuostatų I skyriuje nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais ir teisiniu pagrindu. Šio registro tvarkytoja – Lietuvos transporto saugos administracija.

8.3.4. Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registre: registro objektų savininkų ir valdytojų (fizinių asmenų) asmens duomenys: asmens kodas (Lietuvos Respublikos piliečių), gimimo data (asmenų be pilietybės ir kitų valstybių piliečių, deklaruojančių gyvenamąją vietą Lietuvoje ar registruojančių asmens civilinės būklės pasikeitimus Lietuvos Respublikos institucijose), vardas, pavardė, asmens tapatybės dokumento tipas ir valstybės, kurioje jis išduotas, pavadinimas, asmens tapatybės dokumento numeris, deklaruota gyvenamoji vieta (adresas) – nurodoma valstybės kodas, pašto indeksas, miestas, gatvė ir namo numeris; žyma, nurodanti ar asmuo paieškomas; duomenys apie Europos Bendrijos patikros deklaraciją pasirašiusį asmenį ar jo įgaliotą atstovą (fizinį asmenį) ar duomenys apie Lietuvos Respublikos patikros deklaraciją pasirašiusį asmenį ar jo įgaliotą atstovą (fizinį asmenį): asmens kodas (Lietuvos Respublikos piliečių), gimimo data (asmenų be pilietybės ir kitų valstybių piliečių, deklaruojančių gyvenamąją vietą Lietuvoje ar registruojančių asmens civilinės būklės pasikeitimus Lietuvos Respublikos institucijose), vardas, pavardė, asmens tapatybės dokumento tipas ir valstybės, kurioje jis išduotas, pavadinimas, tapatybės dokumento numeris, gyvenamoji vieta (adresas), nurodomas valstybės kodas, pašto indeksas, miestas, gatvė ir namo numeris; duomenys apie objektui registruoti pateiktus dokumentus, daiktines teises į registro objektą ir suvaržymus; registro objekto identifikavimo (registracijos) kodas; registro objekto pavadinimas; registro objekto identifikacijos numeris, suteiktas registro valdytojo nustatyta tvarka; duomenys apie registro objektą (registro objekto paskirtis; registro objekto pavadinimas (markė, modelis, serija, tipas, modifikacija); registro objekto pagaminimo data (metai) ir vieta (jį pagaminusios gamyklos pavadinimas arba kodas); registro objekto įsigijimo data (metai, mėnuo, diena); dokumento dėl registro objekto tinkamumo (netinkamumo) naudoti numeris ir kt. duomenys) ir kiti duomenys, nurodyti Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1468 „Dėl Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registro reorganizavimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Geležinkelių riedmenų registro nuostatai), III skyriuje, tvarkomi Geležinkelių riedmenų registro nuostatų I  skyriuje nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais ir teisiniu pagrindu. Šio registro tvarkytoja – Lietuvos transporto saugos administracija; duomenų gavėjai – Muitinės kriminalinė tarnyba.

8.3.5. Lietuvos Respublikos jūrininkų registre: registro objekto asmens duomenys: registro objekto identifikavimo kodas, asmens kodas (jeigu suteiktas Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo nustatyta tvarka), gimimo data, vardas (vardai) ir pavardė (pavardės), asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento tipas, numeris, išdavimo data, vieta, leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje numeris, išdavimo data ir vieta, galiojimo data, gyvenamoji vieta (užsieniečiams – deklaruota arba apskaityta gyvenamoji vieta Lietuvos Respublikoje), lytis, pilietybė (pilietybės), veido atvaizdas, parašas, mirties data, telefono numeris, randas (-ai) (nurodant konkrečią vietą), tatuiruotė (-s) (nurodant konkrečią vietą), apgamas (-ai) (nurodant konkrečią vietą), įgimta (-os) dėmė (-ės) ir kitos ypatingos žymės (nurodant konkrečią vietą), duomenys apie regą (darbe nešioti akinius; darbe nešioti kontaktinius lęšius) ir klausą (dirbti su klausos korekcijos priemonėmis); duomenys apie jūrinio laipsnio diplomą; duomenys apie jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimą; duomenys apie globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos radijo operatoriaus diplomą; duomenys apie užsienio valstybėje išduoto kompetencijos liudijimo pripažinimo patvirtinimą; duomenys apie jūrininko knygelę; duomenys apie registro objektui lengvatiniais leidimais suteikiamas pareigas; duomenys apie registro objekto įgytą jūrinę specialybę aukštojoje ar profesinėje mokykloje arba įgytą specialųjį pasirengimą mokymo įstaigoje; duomenys apie registro objekto baigtus specialiuosius kursus; duomenys apie registro objekto darbo laivuose stažą, duomenys apie registro objekto kvalifikacijos tobulinimą, duomenys apie duomenų teikėją, jeigu jis nėra registro objektas, kurio pateiktų duomenų ir dokumentų pagrindu registre įrašomi ir keičiami duomenys apie registro objektą (jūrininko duomenys (asmens kodas, gimimo data, vardas (-ai), pavardė (-ės)) ir kiti duomenys, nurodyti Lietuvos Respublikos jūrininkų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 1212 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrininkų registro“ (toliau – Jūrininkų registro nuostatai), III skyriuje, tvarkomi Jūrininkų registro nuostatų I skyriuje nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais ir teisiniu pagrindu. Šio registro tvarkytoja – Lietuvos transporto saugos administracija.

8.3.6. Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre: registro objektų savininkų ir naudotojų – fizinių asmenų duomenys: asmens kodas (arba gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas), vardas (vardai), pavardė (pavardės), gyvenamoji vieta (adresas); registro objekto identifikavimo kodas, registro objekto tipas, registro objekto nacionalinis ir registravimo ženklai, registro objekto serijos numeris, registro objekto pagaminimo metai; duomenys, susiję su registruoti pateiktais dokumentais, daiktinėmis teisėmis į registro objektą ir teisių suvaržymais; registro objekto techniniai duomenys ir kiti duomenys, nurodyti Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1680 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro įsteigimo ir Civilinių orlaivių registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Civilinių orlaivių registro nuostatai), III skyriuje, tvarkomi Civilinių orlaivių registro nuostatų I skyriuje nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais ir teisiniu pagrindu. Šio registro tvarkytoja – viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra; duomenų gavėjai – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

8.3.7. Civilinės aviacijos priežiūros paslaugų informacinėje sistemoje: fizinių asmenų teikiami duomenys, kurių pateikimo tikslas yra gauti tam tikrus leidimus, licencijas, pažymėjimus, patvirtinimus ir suderinimus pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus: vardas, pavardė, anksčiau turėtos pavardės, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, korespondencijos adresas, telefono ryšio numeris / numeriai, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, lytis, gimimo data, gimimo vieta, pilietybė, galiojančio asmens dokumento tipas, civilinės aviacijos specialistų sveikatos duomenys ir duomenų grupės: pretendento gauti sveikatos pažymėjimą informacija, prašymo lape pateikti duomenys, otorinolaringologo išvados lape pateikti duomenys, oftalmologo išvados lape pateikti duomenys, medicininės išvados lape pateikti duomenys, kiti papildomi duomenys apie sveikatos būklę, gydytojų, atlikusių sveikatos tyrimą, duomenys (vardas, pavardė, parašas), atitinkamos klasės sveikatos pažymėjimo ar keleivių salono įgulos nario medicininės pažymos atestacijai užpildyti duomenys, sveikatos pažymėjimo duomenys ir kiti duomenys, nurodyti Civilinės aviacijos priežiūros paslaugų informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 3-235 „Dėl Civilinės aviacijos priežiūros paslaugų informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Civilinės aviacijos priežiūros paslaugų IS nuostatai), III skyriuje, tvarkomi Civilinės aviacijos priežiūros paslaugų IS nuostatų I skyriuje nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais ir teisiniu pagrindu. Šios informacinės sistemos tvarkytoja – viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra.

8.3.8. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre: registro objektų savininkų ir valdytojų (fizinių asmenų) asmens duomenys: asmens kodas (Lietuvos Respublikoje registruotų asmenų), gimimo data (Lietuvos Respublikoje neregistruotų asmenų), vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens dokumento rūšis ir jį išdavusios valstybės pavadinimas, asmens dokumento serija ir numeris, gyvenamoji vieta (adresas), asmens, duomenų teikėjo vardu įgalioto pateikti registravimo dokumentus, duomenys (asmens kodas (Lietuvos Respublikoje registruotų asmenų), gimimo data (Lietuvos Respublikoje neregistruotų asmenų); vardas (-ai) ir pavardė (-ės); asmens dokumento rūšis ir jį išdavusios valstybės pavadinimas; asmens dokumento serija ir numeris; gyvenamoji vieta (adresas)), ir dokumento, kuriuo suteikiami įgaliojimai, numeris, registro objekto numeris – registro sugeneruotas (suteiktas) numeris, registro objekto identifikavimo kodas, tipas, modelis, kilmės šalis, pagaminimo metai, korpuso numeris, duomenys apie vidaus vandenų transporto priemonę, duomenys apie vidaus vandenų transporto priemonę, kuri įregistruojama registre, jeigu sudaroma nuomos be įgulos sutartis, duomenys apie statomą vidaus vandenų transporto priemonę, duomenys, susiję su registruoti pateiktais dokumentais, daiktinėmis teisėmis į registro objektą ir teisių suvaržymais ir kiti duomenys, nurodyti Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro reorganizavimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Vidaus vandenų laivų registro nuostatai), III skyriuje, tvarkomi Vidaus vandenų laivų registro nuostatų I skyriuje nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais ir teisiniu pagrindu. Šio registro tvarkytoja – Lietuvos transporto saugos administracija; registro duomenis gauna Centrinė hipotekos įstaiga, antstoliai, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba.

8.3.9. Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre: registro objektų savininkų ir valdytojų (fizinių asmenų) asmens duomenys: asmens kodas (Lietuvos Respublikos piliečiams), gimimo data (užsieniečiams), vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens dokumento rūšis, asmens dokumentą išdavusios valstybės kodas ir pavadinimas, asmens dokumento serija ir numeris, gyvenamoji vieta (adresas), atvykimo į gyvenamąją vietą data; jeigu asmuo išvyksta gyventi į užsienį, – išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data, jeigu nuolat gyvena užsienyje, valstybė; jeigu neturi gyvenamosios vietos ir yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – savivaldybė, kurioje gyvena; įgaliojimus, suteikiančio dokumento numeris, jeigu registravimo dokumentus duomenų teikėjo vardu pateikia jo įgaliotas asmuo; registro objekto identifikavimo kodas, suteiktas registro valdytojo nustatyta tvarka, registro objekto pavadinimas, registracijos numeris, registro objekto įregistravimo vieta (miestas, uostas), registro tvarkytojo pagal Registravimo taisykles išduodamo dokumento tipas, numeris, išdavimo data (metai, mėnuo, diena) ir galiojimo terminas (metai, mėnuo, diena); duomenys apie jūrų laivus; papildomi duomenys jūrų laivą laikinai įregistruojant registre, kai sudaroma laivo nuomos be įgulos sutartis; duomenys apie nebaigtus statyti jūrų laivus; duomenys, susiję su registruoti pateiktais dokumentais, daiktinėmis teisėmis į registro objektą ir teisių apribojimu ir kiti duomenys, nurodyti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1318 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro reorganizavimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Jūrų laivų registro nuostatai), III skyriuje, tvarkomi Jūrų laivų registro nuostatų I skyriuje nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais ir teisiniu pagrindu. Šio registro tvarkytoja – Lietuvos transporto saugos administracija; registro duomenis gauna Centrinė hipotekos įstaiga, Valstybinė mokesčių inspekcija ir jos apskritys, antstoliai, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba.

8.4. asmens duomenys kitiems tretiesiems asmenims teikiami, vadovaujantis tik Reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Susisiekimo ministerijos valdomų valstybės informacinių sistemų ir registrų nuostatuose nustatytais atvejais ir tvarka.

8.5. asmens duomenys gaunami iš kitų valstybės informacinių sistemų ar registrų Susisiekimo ministerijos valdomų valstybės informacinių sistemų ir registrų nuostatuose nustatytais atvejais ir tvarka.

8.6. Susisiekimo ministerijos valdomose valstybės informacinėse sistemose ir registruose tvarkomų asmens duomenų saugojimo terminai numatyti šiuos registrus ir valstybės informacines sistemas reglamentuojančiuose nuostatuose.

8.7. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad Susisiekimo ministerija leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi.

8.8. Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 77 straipsnio 1 dalimi.

8.9. Asmens duomenis, nurodytus Aprašo 8.3 papunktyje, duomenų subjektas pateikia, vadovaudamasis Susisiekimo ministerijos valdomų valstybės informacinių sistemų ir registrų nuostatuose nustatyta tvarka. Duomenų subjektui nepateikus savo asmens duomenų, kuriuos būtina pateikti, tokiu atveju nebus tenkinami duomenų subjekto prašymai ar jam suteiktos paslaugos.

9. Informacija apie Susisiekimo ministerijos valdomose valstybės informacinėse sistemose ir registruose esančių asmens duomenų tvarkymą, nurodyta Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsniuose, pateikiama žodžiu asmens duomenų gavimo metu, raštu asmens duomenų gavimo metu, Ministerijos interneto svetainėje www.sumin.lrv.lt.

10. Asmens duomenų rinkimo iš duomenų subjektų atveju duomenų subjektams informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama bendravimo su duomenų subjektu metu tokiu būdu, kokiu duomenų subjektas kreipiasi į duomenų tvarkytoją, veikiantį Susisiekimo ministerijos vardu, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas tokią informaciją jau turi ir tiek, kiek tos informacijos jis turi.

11. Asmens duomenis gaunant ne iš duomenų subjekto informacija, numatyta Aprašo 8 punkte, teikiama Reglamento (ES) 2016/679 14 straipsnio 3 dalyje nustatytais terminais. Ši informacija neteikiama Reglamento (ES) 2016/679 14 straipsnio 5 dalyje numatytais atvejais.

12. Duomenų subjektas, kreipęsis į Susisiekimo ministeriją ar duomenų tvarkytoją, veikiantį Susisiekimo ministerijos vardu, turi teisę gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su asmens duomenimis ir informacija, nurodyta Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnio 1 dalyje.

13. Duomenų tvarkytojas Susisiekimo ministerijos vardu pateikia tvarkomų asmens duomenų kopiją. Už bet kurias kitas duomenų subjekto prašomas kopijas duomenų tvarkytojas gali imti pagrįstą mokestį, nustatomą pagal administracines išlaidas. Kai duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis ir išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip, informacija pateikiama įprastai naudojama elektronine forma.

14. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Susisiekimo ministerija ar duomenų tvarkytojas, veikiantis Susisiekimo ministerijos vardu, nepagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, duomenų subjektas, pateikdamas papildomą pareiškimą, turi teisę reikalauti Susisiekimo ministeriją ar duomenų tvarkytoją, veikiantį Susisiekimo ministerijos vardu, papildyti neišsamius asmens duomenis.

15. Siekiant įsitikinti, kad tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, duomenų tvarkytojas, veikiantis Susisiekimo ministerijos vardu, gali duomenų subjekto paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

16. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Susisiekimo ministerija ar duomenų tvarkytojas, veikiantis Susisiekimo ministerijos vardu, nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, o duomenų tvarkytojas Susisiekimo ministerijos vardu yra įpareigotas nepagrįstai nedelsdamas ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnio 1 dalyje.

17. Aprašo 16 punktas yra netaikomas, esant Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnio 3 dalyje nurodytoms išimtims.

18. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Susisiekimo ministerija ar duomenų tvarkytojas, veikiantis Susisiekimo ministerijos vardu, apribotų duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje.

19. Kai duomenų tvarkymas yra apribotas pagal Aprašo 18 punktą, tokius asmens duomenis galima tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus duomenų subjekto sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos viešojo intereso priežasčių.

20. Duomenų subjektą, kurio prašymas apriboti duomenų tvarkymą pagal Aprašo 18 punktą buvo tenkintas, duomenų tvarkytojas Susisiekimo ministerijos vardu informuoja raštu, žodžiu, elektroninių ryšių priemonėmis prieš panaikinant apribojimą tvarkyti duomenis.

21. Kiekvienam duomenų gavėjui, kuriam buvo atskleisti asmens duomenys, duomenų tvarkytojas Susisiekimo ministerijos vardu praneša apie bet kokį asmens duomenų ištaisymą, ištrynimą arba tvarkymo apribojimą, vykdomą pagal Aprašo 14, 16 ir 18 punktus, nebent to padaryti nebūtų įmanoma arba tai pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektui paprašius, duomenų tvarkytojas Susisiekimo ministerijos vardu informuoja duomenų subjektą apie tuos duomenų gavėjus.

22. Susisiekimo ministerija ar duomenų tvarkytojas, veikiantis Susisiekimo ministerijos vardu, Aprašo 8.3 punkte nurodytose valstybės informacinėse sistemose ir registruose neatlieka asmens duomenų tvarkymo, dėl kurio duomenų subjektas gali įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą pagal Reglamento (ES) 2016/679 20 straipsnį, taip pat teisę nesutikti pagal Reglamento (ES) 2016/679 21 straipsnį.

 

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO

PATEIKIMAS

 

23. Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, Susisiekimo ministerijai ar duomenų tvarkytojui, veikiančiam Susisiekimo ministerijos vardu, turi pateikti prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis.

24. Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ar adresas, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš Aprašo 12 21 punktuose nurodytų teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

25. Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:

25.1. kreipdamasis žodžiu ar pateikdamas prašymą Susisiekimo ministerijos ar duomenų tvarkytojo, veikiančio Susisiekimo ministerijos vardu, darbuotojui, registruojančiam prašymą, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

25.2. pateikdamas prašymą paštu kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;

25.3. pateikdamas prašymą elektroniniu būdu turi pasirašyti jį kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

26. Duomenų subjektui nepatvirtinus savo asmens tapatybės, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.

27. Duomenų subjektas savo teises gali įgyvendinti pats arba per atstovą.

28. Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu į Susisiekimo ministeriją ar duomenų tvarkytoją, veikiantį Susisiekimo ministerijos vardu, kreipiasi asmens atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ar adresą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ar adresą, informaciją apie tai, kokią iš Aprašo 12 – 21 punktuose nurodytų duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Atstovo pateiktas prašymas turi atitikti Aprašo 23 – 25 punktų reikalavimus.

29. Kai yra abejojama prašymą pateikusio duomenų subjekto tapatybe, Susisiekimo ministerija ar duomenų tvarkytojas, veikiantis Susisiekimo ministerijos vardu, jei įmanoma, gali paprašyti duomenų subjekto pateikti papildomą informaciją, reikalingą norint patvirtinti jo tapatybę.

30. Duomenų subjektui nepateikus prašomos papildomos informacijos per Susisiekimo ministerijos ar duomenų tvarkytojo, veikiančio Susisiekimo ministerijos vardu, nurodytą terminą, duomenų subjekto prašymas dėl Aprašo 12 – 21 punktuose nurodytų duomenų subjekto teisių įgyvendinimo yra netenkinamas.

31. Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti Aprašo 1, 2, 3 ir 4 prieduose nurodytos formos prašymus.

32. Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Ministerijos duomenų apsaugos pareigūną. Siekiant užtikrinti Reglamento (ES) 2016/679 38 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą konfidencialumą, kreipiantis į Ministerijos duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta Ministerijos duomenų apsaugos pareigūnui.

 

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO

NAGRINĖJIMAS

 

33. Susisiekimo ministerija, gavusi duomenų subjekto ar jo atstovo prašymą dėl Aprašo 12 – 21 punktuose nurodytų duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, persiunčia jį nagrinėti per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos, išskyrus Aprašo 29 punkte numatytą atvejį, pagal kompetenciją duomenų tvarkytojui.

34. Duomenų tvarkytojas duomenų subjekto prašymo, kuris pateiktas nesilaikant Aprašo 23 – 25 punktuose nustatytų reikalavimų, nenagrinėja, jei duomenų tvarkytojo vadovas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip. Apie atsisakymo nagrinėti prašymą motyvus duomenų tvarkytojas Susisiekimo ministerijos vardu raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį per 5 darbo dienas.

35. Aprašo reikalavimus atitinkantį prašymą duomenų tvarkytojas Susisiekimo ministerijos vardu privalo išnagrinėti ir įgyvendinti duomenų subjekto teises, išskyrus Reglamento (ES) 2016/679 23 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus.

36. Duomenų tvarkytojas Susisiekimo ministerijos vardu nedelsdamas, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, pateikia duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo atitinkamai pagal Aprašo 12 21 punktus. Šis terminas prireikus duomenų tvarkytojo vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių. Duomenų tvarkytojas Susisiekimo ministerijos vardu per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuoja duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

37. Jei duomenų tvarkytojas Susisiekimo ministerijos vardu nesiima veiksmų pagal duomenų subjekto prašymą, duomenų tvarkytojas Susisiekimo ministerijos vardu nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, informuoja duomenų subjektą apie neveikimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pagal Reglamento (ES) 2016/679 77 straipsnio 1 dalį bei pasinaudoti teisių gynimo priemone pagal Reglamento (ES) 2016/679 79 straipsnį.

38. Duomenų tvarkytojas Susisiekimo ministerijos vardu atsakymą duomenų subjektui pateikia valstybine kalba duomenų subjekto pasirinktu būdu: registruota pašto siunta arba įteikiant asmeniškai. Duomenų tvarkytojas dėl objektyvių priežasčių negalėdamas pateikti atsakymo duomenų subjektui jo pasirinktu būdu, atsakymą pateikia registruotu paštu. Kai duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip.

39. Duomenų subjekto prašymu informacija jam gali būti suteikta žodžiu, prieš tai patikrinus duomenų subjekto asmens tapatybę.

40. Pagal Aprašo 8 punktą teikiama informacija ir visi pranešimai bei visi veiksmai pagal Aprašo 12 – 21 punktus yra nemokami. Kai duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, duomenų tvarkytojas gali imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdamas į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas, arba gali atsisakyti imtis veiksmų pagal gautą prašymą.

41. Duomenų tvarkytojas Susisiekimo ministerijos vardu, įgyvendindamas duomenų subjekto teises, užtikrina, kad nebūtų pažeista kitų asmenų teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.

42. Teikiant duomenų subjektui dokumentų kopijas ar kitą informaciją, turėtų būti teikiami tik su pačiu duomenų subjektu susiję asmens duomenys. Jeigu dokumentų kopijose ar kitoje informacijoje yra trečiųjų asmenų asmens duomenys, jie turi būti užtušuoti arba teikiamas šių dokumentų išrašas ir pan.

43. Duomenų tvarkytojas, veikiantis Susisiekimo ministerijos vardu, privalo pateikti Susisiekimo ministerijai dokumentų, kuriais informuojamas duomenų subjektas apie veiksmus, kurių imtasi gavus jo prašymą dėl bet kurios duomenų subjekto teisės, numatytos Aprašo 12 – 21 punktuose, įgyvendinimo, kopijas per 3 darbo dienas nuo tokių dokumentų išsiuntimo dienos.

44. Ministerijos veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Reglamento (ES) 2016/679 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L.Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.vdai.lrv.lt, taip pat Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

45. Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą, duomenų subjektas turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į Vilniaus miesto apylinkės teismą.