Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

sprendimas

Dėl pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2020–2022 metų programos ĮGYVENDINIMO 2021 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PAtvirtinimo

 

2021 m. birželio 23 d. Nr.T1-135

Pasvalys

 

 

reaVadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 18 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, 4 dalimi, Narkotinių ir psichotropinių medžiagų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), tabako ir alkoholio kontrolės koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1277 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), tabako ir alkoholio kontrolės koncepcijos patvirtinimo“, 26 punktu, Pasvalio rajono savivaldybės 2021 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sąmatos, patvirtintos Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T1-100 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2021 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir jos sąmatos patvirtinimo“ 2.4 punktu, Savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti komisijos nuostatų, patvirtintų Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. T1-255 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Neigiamų socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti komisijos nuostatų patvirtinimo“, 5.6 punktu, atsižvelgdama į Pasvalio rajono savivaldybės Neigiamų socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti komisijos  2021 m. birželio 4 d. protokolą Nr. TNK-1, Pasvalio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2020–2022 metų programos įgyvendinimo 2021 metų priemonių planą (pridedama).   

Sprendimas gali būti skundžiamas Pasvalio rajono savivaldybės tarybai (Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą, pareiškimą) paduodant Regionų apygardos administracinio teismo Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai) rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Gintautas Gegužinskas

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2021 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T1-135

 

pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2020–2022 metų programos

2021 metų priemonių planas

 

Uždaviniai

Priemonės

Vertinimo kriterijus (skaičius)

Lėšos, Eur

Atsakingi vykdytojai

Tikslas – stiprinti Pasvalio rajono savivaldybės gyventojų, ypač vaikų ir jaunimo, švietimą, aiškinant narkotikų, tabako ir alkoholio žalą asmenybei, šeimai ir visuomenei, gerinti saugumą ir sveikatą, mažinant priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimą, pasiūlą bei paklausą

1. Vykdyti priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencijos priemones, ypač tarp nepilnamečių

 

1.1. Vykdyti prevencines priemones ir informuotumą dėl elektroninių cigarečių ir kaitinamų tabako gaminių vartojimo žalos

Informacinių pranešimų skaičius (2)

 

Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras (toliau – Visuomenės sveikatos biuras)

1.2. Parengti straipsnius apie priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo žalą

Straipsnių skaičius (2)

 

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba (toliau – ŠPT), Visuomenės sveikatos biuras

1.3. Rengti ir įgyvendinti ugdymo įstaigų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinius planus

Ugdymo įstaigų, įgyvendinusių prevencinius planus skaičius (8)

 

Pasvalio rajono savivaldybės ugdymo įstaigos (toliau – ugdymo įstaigos), Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius (toliau – Švietimo ir sporto skyrius)

1.4. Atnaujinti ir išplatinti informaciją apie tai, kur galima kreiptis pagalbos, jei vartojamos psichoaktyviosios medžiagos

Išplatintų lankstinukų, plakatų skaičius (100)

 

Visuomenės sveikatos biuras, ŠPT, Pasvalio socialinių paslaugų centras

1.5. Organizuoti  protmūšius, viktorinas, konkursus, super klasės valandėlė  priklausomybių prevencijos tema

Renginių skaičius (7)

Dalyvių skaičius (160)

500 (ŠPT)

Visuomenės sveikatos biuras, Pasvalio sporto mokykla, Švietimo ir sporto skyrius, ŠPT

1.6. Organizuoti sportines varžybas, festivalius vaikų ir jaunimo užimtumui didinti

Dalyvių skaičius (100)

650 (VSB)

Pasvalio sporto mokykla (300) ir Visuomenės sveikatos biuras (350), Švietimo ir sporto skyrius

1.7. Dviračių žygis Pasvalio r. (Dienai be automobilio paminėti)

Dalyvių sk.

350 (VSB)

Visuomenės sveikatos biuras, NVO

1.8. Teikti pranešimus kaimo bendruomenėms apie priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo žalą

Pranešimų skaičius (6)

 

Visuomenės sveikatos biuras

2. Didinti priklausomų asmenų motyvaciją ir teikti jiems kompleksinę pagalbą

2.1. Apmokėti priklausomybės ligų gydymą socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir asmenims (gydymo, konsultavimo paslaugos, psichosocialinės reabilitacijos, kelionės išlaidos)

Asmenų, kuriems suteiktos paslaugos, skaičius (15)

1 000 (VSB)

Visuomenės sveikatos biuras, Pasvalio socialinių paslaugų centras, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijos (toliau – seniūnijos),

2.2. Psichologo, psichiatro paslaugos socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir asmenims po priklausomybės ligų gydymo

Asmenų, kuriems suteiktos paslaugos, skaičius (15)

Visuomenės sveikatos biuras, VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras  (toliau – Pasvalio PASPC), seniūnijos

2.3. Teikti pagalbą Psichikos dienos stacionare priklausomybių turintiems pacientams

Paslaugas gavusių asmenų skaičius (30)

 

Pasvalio PASPC

2.4. Užtikrinti Ankstyvosios intervencijos programos, patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro ir LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-60/V-39, įgyvendinimą

Paslaugas gavusių asmenų skaičius (10)

 

ŠPT, Visuomenės sveikatos biuras

2. 5. Teikti individualias konsultacijas siekiantiems mesti rūkyti

Konsultacijų skaičius (10)

 

Visuomenės sveikatos biuras

2.6. Užtikrinti Priklausomybių konsultanto paslaugų teikimą

Paslaugas gavusių asmenų skaičius (20)

 

Visuomenės sveikatos biuras

2.7. Užtikrinti projekto „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ įgyvendinimą

Renginių sk. (2)

Dalyvių sk. (60)

 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos ( toliau – Administracija) Socialinės paramos ir sveikatos skyrius

3. Kurti sveiką darbo, mokymosi, ugdymosi ir gyvenamąją aplinką

3.1. Kontroliuoti, kad būtų paisoma draudimo rūkyti Pasvalio rajone paskelbtose „Nerūkymo zonose“ ir tose vietose, kuriose pagal Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymą tai daryti draudžiama

Organizuota reidų (10)

 

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatas (toliau – Policijos komisariatas), ugdymo įstaigos

3.2. Skatinti ir palaikyti bendruomenių iniciatyvą  teikiant siūlymus dėl „Nerūkymo zonų“ steigimo

Pateiktų siūlymų skaičius (2)

 

Administracija, Savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti komisija (toliau – Komisija)

3.3. „Nerūkymo zonų“ ženklinimas (ženklinimo atnaujinimas, papildymas)

Atnaujintų ir naujai paženklintų vietų skaičius (15–20)

Visuomenės sveikatos biuras, seniūnijos

3.4. Gyventojų informavimas apie „Nerūkymo zonas“

Straipsnių skaičius (1)

 

Komisija, Visuomenės sveikatos biuras

3.5. Organizuoti ir teikti informaciją apie elektronines cigaretes ir kaitinamus tabako gaminius, jų daromą žalą žmogaus sveikatai ugdymo įstaigų bendruomenėms, vaikams ir jų tėvams.

Renginių skaičius (10)

 

 

Visuomenės sveikatos biuras, ugdymo įstaigos

4. Kelti programą vykdančių specialistų kvalifikaciją

4.1. Organizuoti seminarą specialistams, bendruomenių nariams, darbdaviams priklausomybių prevencijos tema

Dalyvių skaičius (30)

1500 (ŠPT)

Komisija, ŠPT, Visuomenės sveikatos biuras

4.2. Dalyvauti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento organizuojamuose seminaruose, mokymuose

Dalyvių skaičius (5)

 

Komisija

5. Vykdyti priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo paplitimo bei jų žalos sveikatai tyrimą

5.1. Vykdyti narkotinių medžiagų aptikimo aplinkoje tyrimą rajono ugdymo įstaigose

Patikrintų ugdymo įstaigų skaičius (10)

1000 (VSB)

Visuomenės sveikatos biuras, Policijos komisariatas, Komisija

6. Stiprinti Savivaldybės įstaigų, organizacijų, institucijų ir kt. bendradarbiavimą priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo mažinimo, kontrolės ir prevencijos srityse

6.1. Dalyvauti kitų institucijų organizuojamuose prevenciniuose, sveikatingumo renginiuose

Renginių skaičius (4)

 

Komisija, Visuomenės sveikatos biuras 

6.2. Į Pasvalio rajono savivaldybės Neigiamų socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti komisijos posėdžius kviestis Savivaldybės tarybos, nevyriausybinių organizacijų, įstaigų, bendruomenės narius

Posėdžių skaičius (2)

 

Komisija

Iš viso lėšų

5 000

Visuomenės sveikatos biuras (3 000),

ŠPT (2 000)