HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMO NR. D1-291 „DĖL GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 20 d. Nr. D1-192

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymą Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 344 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 347 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3415 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3418 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir įgyvendindamas 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų  ir panaikinanti kai kurias direktyvas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/851 bei 2019 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/1044, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB nustatomos duomenų apie atliekas skaičiavimo, tikrinimo ir teikimo taisyklės ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas C(2012) 2384, nuostatas:“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Gamintojų ir importuotojų registravimo taisykles:

2.1. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Sąvado subjektas Prašyme nurodęs, kad jis individualiai organizuoja buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą, kartu su užpildytu Prašymu naudodamasis GPAIS pateikia pagal Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 61 „Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių nustatymo“ (toliau – Dokumentų sudarymo taisyklės), sudaryto dokumento, įrodančio, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas (toliau – Dokumentas), skenuotą kopiją.“

2.2. Pripažįstu netekusiu galios 15.4 papunktį.

2.3. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Sąvado subjektas, nustojęs vykdyti vieno gaminių srauto ar kelių gaminių srautų arba visų gaminių srautų, nurodytų Taisyklių priedo 2 punkte, tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai veiklą, per GPAIS pateikia prašymą nutraukti registraciją Sąvade įrašytam gaminių srautui arba gaminių srautams, nurodydamas išregistravimo priežastis ir datą, nuo kurios pageidauja būti išregistruotas iš Sąvado. Prašymo dėl išregistravimo iš Sąvado pateikimo momentu Sąvado subjektas naudodamasis GPAIS turi būti pateikęs prašyme nurodyto gaminio (-ių) apskaitos metines ataskaitas už visus ataskaitinius metus, skaičiuojant nuo Sąvade nurodytos gaminio (-ių) tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai datos, taip pat turi būti nutraukta sutartis (-ys) su licencijuota gamintojų ir importuotojų organizacija arba užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriumi dėl gaminio (-ių) atliekų tvarkymo organizavimo, jei Sąvado subjektas tokią sutartį (-is) turėjo. Prašymas nagrinėjamas Taisyklių 17–19 punktuose nustatyta tvarka.“

2.4. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Sąvado subjektui pateikus Taisyklių 16 punkte nurodytą prašymą, apie pateiktą prašymą GPAIS išsiunčiamas pranešimas Agentūrai.“

2.5. Pripažįstu netekusiu galios 18 punktą.

2.6. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Agentūra per 10 darbo dienų nuo Taisyklių 16 punkte nurodyto prašymo gavimo dienos patikrina Taisyklių 16 punkte nurodytame prašyme pateiktus duomenis ir kitų reikalavimų įvykdymą ir:

19.1. nenustačiusi trūkumų pateiktame prašyme ir patikrinusi Taisyklių 16 punkte nurodytų kitų reikalavimų įvykdymą, patvirtina Sąvado subjekto prašymą. Apie Sąvado subjekto išregistravimą per GPAIS išsiunčiamas pranešimas išregistruotam Sąvado subjektui ir Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD); 

19.2. nustačiusi trūkumų prašyme ar neįvykdytus Taisyklių 16 punkte nurodytus kitus reikalavimus, atmeta prašymą išregistruoti iš Sąvado. Apie prašymo atmetimą ir atmetimo priežastis per GPAIS išsiunčiamas pranešimas prašymą pateikusiam Sąvado subjektui.“

2.7. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Jei Sąvado subjekto prašymo išregistruoti jį iš Sąvado nėra, paaiškėjus Taisyklių 15.3 papunktyje nurodytoms aplinkybėms arba gavus Taisyklių 15.1 ar 15.2 papunkčiuose nurodytą informaciją, Agentūra per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo ar šios informacijos gavimo per GPAIS išregistruoja Sąvado subjektą iš Sąvado. Apie išregistravimą GPAIS išsiunčiamas pranešimas išregistruotam Sąvado subjektui ir AAD.“

2.8. Pripažįstu netekusiu galios 21 punktą.

2.9. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Sąvado subjektas, nustojęs vykdyti atitinkamo gaminių srauto, nurodyto Taisyklių priedo 2 punkte, tam tikrų rūšių gaminių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai veiklą (pavyzdžiui, Sąvado subjektas registruotas kaip vykdantis apmokestinamųjų gaminių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai veiklą, nustoja vykdyti padangų tiekimo rinkai veiklą, bet tebevykdo kitų rūšių apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai veiklą), per GPAIS pakeičia registracijos Sąvade duomenis pateikdamas Prašymą Taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka.“

2.10. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 95 ir (ar) 96 straipsniuose, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 248, 249, 250, 252 ir (ar) 255 straipsniuose nustatyta tvarka.“

2.11. Pakeičiu priedo 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Gaminių rūšis:

5.1. alyvos rūšis:

5.1.1. variklio ir pavarų dėžės alyva (automobilių, aviacijos, jūrų, pramonės ir kitų sektorių alyva), išskyrus tepalus, triumų alyvą, biologiškai suyrančią alyvą ir dvitakčių variklių alyvą;

5.1.2. pramoninė alyva (mašininė alyva, hidraulinė alyva, turbinų alyva, transformatorių alyva, šilumą perduodanti alyva, kompresorių alyva, bazinė alyva), išskyrus tepalus, emulsijoms naudojamą alyvą, biologiškai suyrančią alyvą ir dvitakčių variklių alyvą;

5.1.3. pramoninė alyva (tik emulsija) (metalo apdirbimo alyva), išskyrus biologiškai suyrančią alyvą ir dvitakčių variklių alyvą;

5.1.4. biologiškai suyranti alyva (pagaminta augalinio aliejaus pagrindu), išskyrus dvitakčių variklių alyvą;

5.1.5. dvitakčių variklių alyva (naudojimo procese sudeganti alyva);

5.1.6. kita alyva (alyva, nepatenkanti į išvardintas alyvos rūšis);

5.2. transporto priemonės klasė pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 65 dalį;

5.3. elektros ir elektroninė įranga:

5.3.1. buitinė ar nebuitinė;

5.3.2. kategorija pagal Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

5.3.3. prekės ženklo pavadinimas;

5.3.4. einamaisiais metais planuojamas tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai kiekis (tonomis 6 skaitmenų po kablelio tikslumu);

5.4. baterijos ir akumuliatoriai:

5.4.1. tipas (baterija ar akumuliatorius);

5.4.2. rūšis pagal Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

5.4.3. cheminė sudėtis;

5.4.4. įmontuota ar neįmontuota;

5.4.5. prekės ženklo pavadinimas;

5.5. apmokestinamojo gaminio (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) rūšis:

5.5.1. motociklų ir lengvųjų automobilių padangos;

5.5.2. autobusų, krovininių automobilių, žemės ūkio, miško ūkio, orlaivių, statybos ir pramonės paskirties transporto priemonių padangos ir kitos padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg;

5.5.3. vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai, jų dalys ir komponentai;

5.5.4. vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai, jų dalys ir komponentai;

5.5.5. autotransporto priemonių amortizatoriai;

5.6. pakuotės:

5.6.1. pakuotės medžiagos rūšis pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.  348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

5.6.2. vienkartinė ar daugkartinė;

5.6.3. užstatinė ar neužstatinė.“

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Simonas Gentvilas