LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2012 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO NR. 3D-419 „DĖL DALIES GARANTINĖS ĮMOKOS KOMPENSAVIMO LIZINGU PERKANTIEMS SUBJEKTAMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2020 m.  balandžio 6 d. Nr. 3D-268

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymą Nr. 3D-419 „Dėl Dalies garantinės įmokos kompensavimo lizingu perkantiems subjektams taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL GARANTINĖS ĮMOKOS KOMPENSAVIMO LIZINGU PERKANTIEMS SUBJEKTAMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje su visais pakeitimais, 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi,

t v i r t i n u Garantinės įmokos kompensavimo lizingu perkantiems subjektams taisykles (pridedama).“

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo nuostatos taikomos administruojant po šio įsakymo įsigaliojimo pateiktus prašymus ir prašymus, pateiktus iki šio įsakymo įsigaliojimo tuo atveju, jei sprendimai dėl pagalbos suteikimo pagal pateiktus prašymus iki šio įsakymo įsigaliojimo nebuvo priimti.

 

Žemės ūkio ministras                                                                                       Andrius Palionis

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2020-03-30 raštu Nr. (9.8-35) 6V-403

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2012 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 3D-419

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 3D-268  redakcija)

 

GARANTINĖS ĮMOKOS KOMPENSAVIMO LIZINGU PERKANTIEMS SUBJEKTAMS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Garantinės įmokos kompensavimo lizingu perkantiems subjektams taisyklės (toliau –Taisyklės) reglamentuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos kompensuojant garantinę įmoką, kurią lizingu perkantys kaimo vietovėje veikiantys subjektai moka UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui (toliau – Bendrovė) už individualios garantijos suteikimą finansinės nuomos (lizingo) bendrovei dėl jų perkamos gamybinės įrangos ir (ar) įrenginių finansinės nuomos (lizingo) sutartyje nustatytos kainos dalies sumokėjimo (toliau – pagalba), teikimą iš valstybės biudžeto lėšų.

2. Pagal Taisykles pagalba teikiama vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje, su visais pakeitimais, ir 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai.

3. Pagalbos teikimo tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas kaimo vietovėje veikiantiems subjektams pasinaudoti finansinės nuomos (lizingo) bendrovių teikiamomis paslaugomis, įsigyjant gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. kaimo vietovėje veikiantis subjektas – ūkine ir (ar) komercine veikla kaimo vietovėje užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs sau priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;

4.2. žemės ūkio technika – traktoriai, universalios traktorių priekabos (puspriekabės), žemės ūkio mašinos, įrenginiai (gyvulininkystės, gamybinių patalpų (sandėlių, saugyklų, daržinių), darbų mechanizavimo proceso įrenginiai, kurie dažnai yra ne savarankiški vienetai, o technologinės linijos ar gamybinio proceso įrenginių dalis), įranga ir įtaisai žemės ūkio darbams atlikti. Prie žemės ūkio technikos kategorijos nepriskiriama įvairi technika, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio gamyboje, tačiau yra pagaminta įvairioms ūkio šakoms arba kitoms reikmėms (kelių transporto priemonės (krovininiai ir lengvieji automobiliai, autobusai, automobilių priekabos ir puspriekabės, motociklai), kitos transporto priemonės (laivai, orlaiviai ir kt.), kelių ir statybinės mašinos (kranai, keltuvai, greideriai), įvairūs ne žemės ūkio paskirties gamybinių patalpų įrenginiai (kompresoriai, autokrautuvai, plovimo, valymo mašinos ir kt.), komunalinė, buitinė, organizacinė ir kita technika);

4.3. kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme, reglamente (ES) Nr. 1408/2013, reglamente (ES) Nr. 1407/2013 ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

PAGALBOS SUTEIKIMO SĄLYGOS

 

5. Kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, investuojantiems į pirminę žemės ūkio produktų gamybą, pagalba teikiama vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1408/2013 nuostatomis, kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, investuojantiems į kitą veiklą – reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatomis.

6. Į pirminę žemės ūkio produktų gamybą investuojantiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, lizingu perkantiems žemės ūkio techniką, ir (ar) į kitą veiklą investuojantiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, lizingu perkantiems gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius, pagal šias Taisykles kompensuojama:

6.1. 80 proc. garantinės įmokos, išskyrus Taisyklių 6.2 papunktyje nurodytą atvejį;

6.2. 100 proc. garantinės įmokos, jei sprendimas dėl pagalbos skyrimo priimtas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

7. Garantinė įmoka nekompensuojama kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, perkantiems lizingu gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius, kuriems įsigyti teikiama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones.

8. Teikiant pagalbą turi būti tenkinamos reglamento (ES) Nr. 1408/2013 1 straipsnio arba reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio nuostatos.

9. Pagal Taisykles garantinė įmoka kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, investuojantiems į pirminę žemės ūkio produktų gamybą ir (ar) kitą veiklą (toliau – kaimo vietovėje veikiantys subjektai), kompensuojama:

9.1. jei pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais, I priedą jie laikomi maža ar vidutine įmone;

9.2. jei kaimo vietovėje veikiantis subjektas ir jo sutuoktinis nedalyvavo ir nedalyvauja Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano, patvirtinto Europos Komisijos 2004 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2004) 2949 (toliau – Kaimo plėtros 2004–2006 metų planas), priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ar 2007–2013 metų programos, patvirtintos 2007 m. spalio 19 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C (2007) 5076 (toliau – KPP), priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.

10. Garantinė įmoka kompensuojama, jei investicijomis siekiama vieno arba kelių iš šių tikslų:

10.1. gerinti bendrus ūkio veiklos rezultatus ir tvarumą, visų pirma, mažinant gamybos sąnaudas arba gerinant ir perorientuojant gamybą;

10.2. gerinti natūralią aplinką, higienos sąlygas arba gyvūnų gerovės standartus, su sąlyga, kad susijusiomis investicijomis laikomasi griežtesnių standartų nei galiojantieji ES standartai;

10.3. sukurti ir gerinti su ūkio plėtra, pritaikymu ir modernizavimu susijusią infrastruktūrą;

10.4. įgyvendinti su agrarine aplinkosauga ir klimato kaita susijusius tikslus.

11. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vienam kaimo vietovėje veikiančiam subjektui (įskaitant ir su šiuo kaimo vietovėje veikiančiu subjektu reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje ar reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus), suma atitinkamai veiklos sričiai per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali viršyti:

11.1. 20 000 Eur, kai investuojama į pirminę žemės ūkio produktų gamybą;

11.2. 200 000 Eur, kai investuojama į kitą veiklą.

12. Jei kaimo vietovėje veikiančiam subjektui suteikus pagalbą būtų viršytos Taisyklių 11 arba 13 punkte nurodytos ribos, priimant sprendimą dėl pagalbos suteikimo apskaičiuota pagalba sumažinama tiek, kad nebūtų pažeistas reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 ar reglamentas (ES) Nr. 1407/2013.

13. Bendra pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje veiklą vykdantiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams skiriamos nereikšmingos (de minimis) pagalbos, skiriamos vadovaujantis reglamentu (ES) Nr. 1408/2013, suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį neturi viršyti reglamento (ES) Nr. 1408/2013 I priede nurodytos nacionalinės ribos.

14. Jei kaimo vietovėje veikiantis subjektas vykdo veiklą keliuose sektoriuose, teikiama pagalba sumuojama vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1408/2013 5 straipsnio 1 ir 2 dalies arba reglamento (ES) Nr. 1407/2013 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

15. Jei dvi įmonės susijungia arba viena įsigyja kitą arba kai viena įmonė suskaidoma į dvi ar daugiau atskirų įmonių, apskaičiuojant, ar suteikus pagalbą subjektui nebus viršyta atitinkama viršutinė riba, turi būti taikomos reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 8 ir 9 dalies arba reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 8 ir 9 dalies nuostatos.

16. Pagalba negali būti teikiama toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jeigu suteikus pagalbą pagal Taisykles būtų viršytas paramos intensyvumas arba paramos suma, numatyta kituose paramos toms pačioms išlaidoms skyrimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

17. Kaimo vietovėje veikiantys subjektai Bendrovei moka garantinę įmoką už individualios garantijos suteikimą finansinės nuomos (lizingo) bendrovei dėl jų perkamos gamybinės įrangos ir (ar) įrenginių finansinės nuomos (lizingo) sutartyje nustatytos kainos dalies sumokėjimo.

18. Kaimo vietovėje veikiantys subjektai, norintys gauti garantinės įmokos kompensaciją, finansinės nuomos (lizingo) bendrovei pateikia:

18.1. garantinės įmokos kompensavimo perkant lizingu prašymą (prašymo forma skelbiama Bendrovės interneto svetainėje adresu www.garfondas.lt) (toliau – prašymas), kuriame pateikia:

18.1.1. informaciją apie bet kokią kitų institucijų tai pačiai gamybinei įrangai ir (ar) įrenginiams įsigyti suteiktą (pagal priimtą sprendimą planuojamą suteikti) paramą. Jei kaimo vietovėje veikiantis subjektas į kitas institucijas dėl paramos nesikreipė, patvirtina tai prašyme;

18.1.2. informaciją, kuri reikalinga siekiant užtikrinti, kad kaimo vietovėje veikiančiam subjektui teikiant pagalbą nebūtų pažeistos vienai įmonei, kaip ji apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje arba reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje, leistinos nereikšmingos (de minimis) pagalbos ribos;

18.1.3. jei dvi įmonės susijungia arba viena įsigyja kitą arba kai viena įmonė suskaidoma į dvi ar daugiau atskirų įmonių, – informaciją, reikalingą siekiant užtikrinti, kad nebūtų pažeistos pagalbos teikimo sąlygos, kaip nurodyta Taisyklių 15 punkte;

18.1.4. kitus duomenis, reikalingus įvertinti jų atitiktį šiose taisyklėse nustatytoms pagalbos teikimo sąlygoms, išskyrus Taisyklių 18.2 papunktyje nurodytą informaciją;

18.2. informaciją, reikalingą įvertinti kaimo vietovėje veikiančio subjekto atitiktį taisyklių 9.1 papunktyje nurodytam reikalavimui.

 

IV SKYRIUS

PAGALBOS SKYRIMAS IR IŠMOKĖJIMAS

 

19. Bendrovė, gavusi iš finansinės nuomos (lizingo) bendrovės dokumentus dėl individualios garantijos suteikimo ir garantinės įmokos kaimo vietovėje veikiančiam subjektui kompensavimo:

19.1. pagal kaimo vietovėje veikiančių subjektų pateiktus dokumentus ir informaciją, nurodytus 18 punkte, įvertina kaimo vietovėje veikiančio subjekto tinkamumą garantinės įmokos kompensacijai gauti;

19.2. apskaičiuoja už individualios garantijos suteikimą mokėtiną garantinės įmokos dydį;

19.3. vadovaudamasi Taisyklių 6 punktu apskaičiuoja kaimo vietovėje veikiančiam subjektui galimą skirti pagalbos sumą;

19.4. vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Suteiktos pagalbos duomenų tvarkymo taisyklės), patikrina informaciją, ar kaimo vietovėje veikiančiam subjektui (įskaitant ir su šiuo kaimo vietovėje veikiančiu subjektu reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje arba reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba, įskaitant pagal Taisykles mokėtiną pagalbos sumą, neviršija nustatytų nereikšmingos (de minimis) pagalbos ribų.

20. Priėmus sprendimą skirti pagalbą, kaimo vietovėje veikiantis subjektas tampa pagalbos gavėju.

21. Jei priimamas sprendimas skirti pagalbą, Bendrovė:

21.1. vadovaudamasi Registro nuostatais ir Suteiktos pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, per Registro nuostatuose nustatytą terminą pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui (toliau – Registras) informaciją apie pagalbos gavėjui suteiktą pagalbą. Registrui pateikti duomenys apie suteiktą pagalbą patikslinami Registro nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais;

21.2. per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pagalbos skyrimo priėmimo raštu informuoja pagalbos gavėją apie skiriamos pagalbos sumą ir tai, kad pagalba yra nereikšminga (de minimis), pateikdama aiškią nuorodą į reglamentą (ES) Nr. 1408/2013 arba reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, nurodydama jo pavadinimą bei skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numerį.

22. Jei priimamas sprendimas pagalbos neskirti, Bendrovė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia šį sprendimą subjektui. Sprendimas dėl pagalbos neskyrimo turi būti pagrįstas ir motyvuotas.

23. Pagalbos gavėjui sumokėjus garantinės įmokos dalį (be kompensuojamosios dalies), Taisyklių 6.1. papunktyje nurodytu atveju, ar Bendrovei priėmus sprendimą skirti pagalbą, Taisyklių 6.2 papunktyje nurodytu atveju, Bendrovė suteikia individualią garantiją finansinės nuomos (lizingo) bendrovei ir pateikia Žemės ūkio ministerijos administracijos padaliniui, atsakingam už biudžeto sudarymą, Pažymą apie lėšų poreikį lizingu perkančių subjektų garantinei įmokai kompensuoti (priedas).

24. Žemės ūkio ministerijos administracijos padalinys, atsakingas už biudžeto sudarymą, parengia pažymą apie lėšų poreikį lizingu perkančių subjektų garantinei įmokai kompensuoti (toliau – pažyma) ir pateikia ją Žemės ūkio ministerijos administracijos padaliniui, atsakingam už dokumentų, kurių pagrindu turi būti atliekami mokėjimai, perdavimą Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – Centras). Centras, gavęs pažymą, vadovaudamasis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“, parengia mokėjimo paraišką Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui (toliau – Valstybės iždo departamentas) dėl lėšų pagalbos gavėjų garantinei įmokai kompensuoti pervedimo į Bendrovės sąskaitą. Mokėjimo paraiška parengiama ir pateikiama Valstybės iždo departamentui per 5 darbo dienas nuo pažymos raštu gavimo dienos.

25. Pagalbos gavėjui pateikus prašymą, Bendrovė išduoda pažymą apie jam suteiktą pagalbą iš valstybės biudžeto lėšų.

 

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

26. Pagalbos gavėjai, gavę pagalbą pagal šias taisykles neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie jos neteisėto gavimo (sąmoningai pateikė klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Atsižvelgiant į einamaisiais metais pagalbai skiriamas lėšas, kompensuojama garantinės įmokos dalis gali būti mažinama.

29. Siekdama viešo ir skaidraus pagalbos panaudojimo, Bendrovė skelbia pagalbos gavėjų sąrašus ir sumas, išmokėtas kiekvienam pagalbos gavėjui iš valstybės biudžeto. Informacija apie pagalbos gavėjams kalendoriniais metais išmokėtą pagalbą paskelbiama iki kitų metų gegužės 31 d. Bendrovės tinklalapyje.

30. Bendrovė privalo saugoti visą su pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus ne trumpiau kaip 10 metų skaičiuojant nuo dienos, kai pagal Taisykles buvo skirta paskutinė individuali pagalba.

______________

 

 

 

Garantinės įmokos kompensavimo lizingu perkantiems subjektams taisyklių

priedas

 

 

(Pažymos apie lėšų poreikį lizingu perkančių subjektų garantinei įmokai kompensuoti forma)

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai

 

PAŽYMA

APIE LĖŠŲ POREIKĮ LIZINGU PERKANČIŲ SUBJEKTŲ GARANTINEI ĮMOKAI KOMPENSUOTI

 

__________ Nr. ____

(data)

____________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Sprendimas dėl individualios garantijos suteikimo (data, protokolo Nr.)

Finansinės nuomos (lizingo) sutartyje nurodyta turto kaina, Eur

Individualios garantijos suma, Eur

Garantinės įmokos dydis, proc.

Garantinės įmokos suma, Eur

Kompensuotina garantinė įmoka, Eur

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________

 

______________

Direktorius

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

_______

 

______________

Vyr. buhalteris

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)