Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių ir fiksuoto gyventojų pajamų mokesčio dydžių 2020 metams PAtvirtinimo

 

2019 m. birželio 26 d. Nr. T1-142

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1146 redakcija), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 333 „Dėl Verslo liudijimo formos ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti:

1.1.Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšis ir fiksuoto gyventojų pajamų mokesčio dydžius 2020 metams (pridedama).

1.2. Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2020 metams vykdomai veiklai, dydžių sąrašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 26 d. sprendimą Nr. T1-131 „Dėl Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių ir fiksuoto gyventojų pajamų mokesčio dydžių 2019 metams patvirtinimo“.

3. Sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Gintautas Gegužinskas

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T1-142

 

LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS 2020 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, DYDŽIŲ SĄRAŠAS

 

1. Lengvatų, kurios gali būti taikomos verslo liudijimus įsigyjantiems asmenims, rūšių ir jų dydžių sąrašas:

Kodas

Verslo liudijimus įsigyjantys asmenys, kuriems taikomos lengvatos

Lengvatos dydis (proc.)

101

gyventojai, sulaukę senatvės pensijos amžiaus

30

102

bedarbiai, registruoti teritorinėse darbo biržose

30

103

tėvai (įtėviai), auginantys tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų taip pat vyresnių, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma.

10

104

tėvai (motinos, įtėviai, įmotės), vieni auginantys vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine)studijų forma.

30

105

tėvai (įtėviai), auginantys neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis

100

106

mokiniai (studentai), jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma.

50

107

asmenys, turintys tradicinio amatininko statusą, kai įsigyja verslo liudijimą savo tradiciniam amatui

30

108

dirbantys (tarnaujantys) asmenys (įskaitant individualių įmonių savininkus, ūkinių bendrijų tikruosius narius, mažųjų bendrijų narius, gaunančius su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų)

0

109

neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

- 0–25 procentų darbingumo lygis (nedarbingas asmuo);

- sunkus neįgalumo lygis;

- didelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo yra sulaukęs senatvės pensijos amžiaus).

100

110

neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

- 30–40 procentų darbingumo lygis (iš dalies darbingas asmuo);

- vidutinis neįgalumo lygis;

- vidutinių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus).

100

111

neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

- 45–55 procentų darbingumo lygis (iš dalies darbingas asmuo);

- lengvas neįgalumo lygis;

- nedidelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus).

100

 

2. Gyventojui, patenkančiam į kelias šiame sąraše nurodytų asmenų grupes, taikoma viena jo pasirinkta lengvata.

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T1-142

 

VEIKLŲ, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, RŪŠYS IR FIKSUOTO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIAI 2020 METAMS

 

Kodas

Veiklos rūšies pavadinimas

Ryšys su ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (2 redakcija, toliau -EVRK)

Veiklos grupė

Fiksuotas pajamų mokesčio dydis (Eur) taikomas veiklai vykdomai:

neribojant veiklos teritorijos

Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus m., Kauno m., Klaipėdos m., Neringos, Palangos m., Panevėžio m., Šiaulių m., Vilniaus m. savivaldybių bei Marijampolės savivaldybės miesto teritoriją

Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje

 

1

2

3

4

5

6

7

002

Medienos ruoša, malkų gamyba, medienos ruošos paslaugų veikla, įskaitant rąstų vežimą miške

(įeina į EVRK klases 02.20; 02.40)

paslauga

684

180

180

003

Prekyba tik ne maisto produktais

( EVRK klasės 45.32; 47.82; 47.89;47.99; įeina į EVRK klasę 45.40)

prekyba

684

180

180

004

Prekyba

( EVRK klasės 47.81; 47.82; 47.89; 47.99)

prekyba

684

180

180

006

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų, išskyrus audiovizualinius kūrinius ir garso įrašus, nuoma

(EVRK klasės 77.21; 77.29)

paslauga

684

70

70

007

Kompiuteriniai žaidimai (už kiekvieną komplektą)

(įeina į EVRK klasę 62.09)

paslauga

684

70

70

008

Batų valymas

(įeina į EVRK klasę 96.09)

paslauga

684

70

70

009

Mokamųjų tualetų ir svėrimo paslaugos

(įeina į EVRK klasę 96.09)

paslauga

684

70

70

010

Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas

(įeina į EVRK klasę 55.20)

paslauga

684

180

180

012

Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

(EVRK klasė 13.10)

paslauga

684

70

70

013

Gatavų tekstilės dirbinių gamyba

(EVRK klasė 13.92)

gamyba

684

125

125

014

Drabužių siuvimas, taisymas 

(EVRK klasės 14.11–14.14; 14.19; įeina į EVRK klasę 95.29)

paslauga

684

70

70

015

Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba, taisymas 

(EVRK klasė 15.12; įeina į EVRK klasę 95.23)

paslauga

684

70

70

016

Avalynės taisymas

(įeina į EVRK klasę 95.23)

paslauga

684

70

70

017

Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, medinės taros, kitų medienos gaminių, čiužinių gamyba, remontas 

(EVRK klasės 16.22–16.24; 31.03; įeina į EVRK klases 16.29; 32.99; 33.19)

paslauga

 

684

250

250

018

 

Dirbinių iš kamštienos, šiaudų, pynimo medžiagų gamyba, vainikų, krepšelių, puokščių, šluotų, šepečių ir kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba (išskyrus apsauginės saugos įrangos gamybą)

(EVRK klasė 32.91; įeina į EVRK klases 15.12; 16.29;  22.19; 22.29; 25.99;  30.92; 32.99)

gamyba

 

 

 

684

70

70

019

Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba) 

(EVRK klasė 23.41)

gamyba

684

70

70

020

 

Betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba ir pastatymas, akmens pjaustymas, formavimas ir apdaila, įskaitant įrašų iškalimą (išpjovimą) paminkliniuose akmenyse

(EVRK klasė 23.69; įeina į EVRK klasę 23.70)

paslauga

 

684

250

250

021

 

Statybinių stalių ir dailidžių metalo dirbinių gamyba, įrankių, spynų ir vyrių gamyba, montavimas

(EVRK klasė 25.72; įeina į EVRK klases 25.12; 25.73; 43.29; 43.32)

paslauga

684

250

250

022

 

Žemės ir miškų ūkio traktorių ir kitų žemės ir miškų ūkio mašinų remontas

(įeina į EVRK klasę 33.12)

paslauga

684

125

125

023

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas 

(EVRK klasės 95.21; 95.23; 95.25; įeina į EVRK klases 95.22; 95.29)

paslauga

 

 

684

70

70

024

Elektrinių buities reikmenų taisymas

(EVRK klasė 95.21; įeina į EVRK klasę 95.22)

paslauga

684

125

125

025

Dirbinių iš gintaro ir jo pakaitalų gamyba

(įeina į EVRK klasę 32.13)

gamyba

684

70

70

026

Žvejybos reikmenų gamyba, trūklių lervų gaudymas 

(įeina į EVRK klases 03.12; 32.30)

paslauga

684

70

70

027

Žvakių ir kitų liejinių iš vaško gamyba 

(įeina į EVRK klasę 32.99)

gamyba

684

70

70

029

Fotografavimo veikla (išskyrus fotoreporterių veiklą)

(įeina į EVRK klasę 74.20)

paslauga

684

125

125

030

Knygų įrišimas, apdaila

(įeina į EVRK klasę 18.14)

paslauga

684

70

70

031

Kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla

(EVRK klasė 96.02, įeina į EVRK klasę 96.04)

paslauga

684

70

70

032

Muzikantų paslaugos (išskyrus koncertinę veiklą)

(įeina į EVRK klasę 90.01)

paslauga

684

125

125

033

 

Poilsio parkų ir paplūdimių veikla, poilsinių transporto priemonių, turistinės stovyklos paslaugų teikimas ir laisvalaikio pramogų įrangos, kaip integruotos pramogų paslaugų dalies, trumpalaikė nuoma

(įeina į EVRK klases 55.30; 93.29)

paslauga

 

684

180

180

034

 

Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, vaikų priežiūra, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas)

(įeina į EVRK klases 01.61; 02.20; 38.11; 56.21; 81.21; 81.30; 88;91; 96.01)

paslauga

 

 

684

70

70

035

Įrankių galandimas 

(įeina į EVRK klasę 25.62)

paslauga

684

70

70

036

Elektros variklių, generatorių, transformatorių remontas

(įeina į EVRK klasę 33.14)

paslauga

684

70

70

037

Kapaviečių priežiūra ir duobkasių paslaugos

(įeina į EVRK klasę 96.03)

paslauga

684

70

70

038

Krosnių, kaminų ir židinių valymas

(įeina į EVRK klasę 81.22)

paslauga

684

70

70

039

Meno kūrinių restauravimas

(įeina į EVRK klasę 90.03)

paslauga

684

70

70

040

Stiklo išpjovimas

(įeina į EVRK klasę 23.12)

paslauga

684

70

70

041

Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas

(EVRK klasė 95.25)

paslauga

684

70

70

042

Dviračių remontas

(įeina į EVRK klasę 95.29)

paslauga

684

70

70

043

Apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas

(įeina į EVRK klases 55.20; 55.90)

paslauga

684

180

180

044

 

Šviežių ir ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba, džiūvėsių ir sausainių gamyba

(EVRK klasė 10.72; įeina į EVRK klasę 10.71)

gamyba

684

70

70

045

Kailių išdirbimas ir dažymas, kailinių gaminių ir dirbinių gamyba

(EVRK klasė 14.20; įeina į EVRK klases 13.20; 13.91; 15.11)

paslauga

684

70

70

046

 

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba, megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba

(EVRK klasės 14.31; 14.39; įeina į EVRK klases 13.91; 14.19)

gamyba

684

70

70

047

Avalynės gamyba

(EVRK klasė 15.20; įeina į EVRK klasę 16.29)

gamyba

684

70

70

048

Baldų gamyba

(EVRK klasės 31.01–31.03; 31.09; įeina į EVRK klasę 29.32)

gamyba

 

684

180

180

050

Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas

(EVRK klasė 45.20; įeina į EVRK klasę 52.21)

paslauga

684

250

250

051

Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)

(įeina į EVRK klases 68.20;55.20;55.90)

paslauga

 

 

684

180

180

052

Žuvų, mėsos ir jų gaminių rūkymas

(įeina į EVRK klases 10.13; 10.20)

paslauga

684

70

70

053

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

(EVRK klasė 10.32)

paslauga

684

70

70

054

Grūdų malimas

(įeina į EVRK klasę 10.61)

paslauga

684

70

70

055

Raštinės mašinų, buhalterinių mašinų, kompiuterių ir elektroninės aparatūros priežiūra ir remontas

(įeina į EVRK klasę 33.12; EVRK klasė 95.11)

paslauga

684

125

125

056

Vertimo veikla (įskaitant nedidelės apimties spausdinimą)

(EVRK klasė 74.30; įeina į EVRK klasę 82.19)

paslauga

684

125

125

062

Juvelyrinių papuošalų gamyba ir taisymas

(įeina į EVRK klases 32.12; 95.25)

paslauga

684

70

70

063

Dirbtinės bižuterijos gamyba

(įeina į EVRK klasę 32.13)

gamyba

684

70

70

064

Filmavimas pramoginiuose renginiuose (išskyrus reportažų, informacinių laidų rengimą ir kitą žurnalistinio ar tiriamojo pobūdžio veiklą)

(įeina į EVRK klasę 74.20)

paslauga

684

125

125

065

Elektros įtaisų įrengimas pastatuose bei elektros įtaisų irengimas ir remontas

(įeina į EVRK klases 43.21; 43.22)

paslauga

684

125

125

067

Taikomosios dailės ir vaizduojamojo meno dirbinių gamyba

(įeina į EVRK klasę 90.03)

gamyba

684

125

125

068

Audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimas (prekyba ir (arba) nuoma)

(įeina į EVRK klases 47.89; 47.99; 77.22)

paslauga

684

70

70

069

Dovanų pakavimas

(įeina į EVRK klasę 82.92)

paslauga

684

70

70

071

Muzikos instrumentų taisymas

(įeina į EVRK klasę 95.29)

paslauga

684

70

70

073

Vonių restauravimas

(įeina į EVRK klasę 33.11)

paslauga

684

70

70

074

Siuvinėtų dirbinių gamyba ir taisymas

(įeina į EVRK klases 13.99; 95.29)

paslauga

684

70

70

075

Naminių gyvūnėlių kirpimas

(įeina į EVRK klasę 96.09)

paslauga

684

70

70

076

Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų gamyba

(įeina į EVRK klases 30.12; 30.99)

gamyba

684

70

70

077

 

Trenerių veikla, jei asmuo nėra sudaręs sporto veiklos sutarties (kontrakto)

(įeina į EVRK klasę 85.51)

paslauga

 

684

70

70

078

Veislinių naminių gyvūnėlių auginimas

(įeina į EVRK klasę 01.49)

gamyba

684

70

70

079

Knygų, žurnalų ir laikraščių nuoma

(įeina į EVRK klasę 77.29)

paslauga

684

70

70

080

Kilimų ir kiliminių gaminių taisymas 

(įeina į EVRK klasę 95.29)

paslauga

684

70

70

081

Diskotekos vedėjo veikla

(įeina į EVRK klasę 90.01)

paslauga

684

70

70

082

Turistų gidų veikla

(įeina į EVRK klasę 79.90)

paslauga

684

70

70

084

Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų remontas

(įeina į EVRK klases 33.15; 33.17 )

paslauga

684

70

70

085

Statybinės miško medžiagos auginimas (sodinimas, persodinimas, atsodinimas, retinimas)

(įeina į EVRK klasę 02.10)

paslauga

684

70

70

086

Miško daigynų veikla

(įeina į EVRK klasę 02.10)

gamyba

684

70

70

088

Medalių, medalionų gamyba

(įeina į EVRK klasę 32.12)

gamyba

684

70

70

089

Medvilninių ir lininių audinių audimas

(įeina į EVRK klasę 13.20)

gamyba

684

70

70

090

Kopijavimo, šviesoraščio, teksto dauginimo veikla

(įeina į EVRK klasę 82.19)

paslauga

684

70

70

091

Astrologijos veikla

(įeina į EVRK klasę 96.09)

paslauga

684

70

70

092

Laiptinių valymas

(įeina į EVRK klasę 81.21)

paslauga

684

70

70

093

Valčių nuoma

(EVRK klasė 77.21.10)

paslauga

684

70

70

094

Dviračių nuoma

(EVRK klasė 77.21.30)

paslauga

684

70

70

095

Tekstilės, juvelyrinių dirbinių, drabužių, avalynės nuoma

(įeina į EVRK klasę 77.29)

paslauga

684

70

70

096

Langų valymas

(įeina į EVRK klasę 81.21)

paslauga

684

70

70

098

Gelbėtojų veikla

(įeina į EVRK klasę 93.29)

paslauga

684

70

70

099

Ateinančių auklių, neįgalių ir kitų asmenų priežiūros veikla

(įeina į EVRK klases 88.10; 88.91)

paslauga

684

70

70

100

Kalvių (arklių kaustytojų) veikla

(įeina į EVRK klasę 01.62)

paslauga

684

70

70

101

Statybos baigimo apdailos ir valymo darbai

(EVRK klasės 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; įeina į EVRK klasę 43.39)

paslauga

684

250

250

102

Specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas)

(ERVK klasės 43.12; 43.91; įeina į EVRK klasę 43.99)

paslauga

 

 

 

684

250

250

103

Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla

(įeina į EVRK klases 85.51; 85.52; 85.59)

paslauga

684

180

180

104

Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas (išskyrus krosnių, aušinimo bokštų, dujų įrangos ir garo vamzdynų įrengimą)

(įeina į EVRK klasę 43.22)

paslauga

684

250

250

105

Aplinkos tvarkymas, gatvių valymas, sniego ir ledo šalinimas

(įeina į EVRK klasę 81.29; 81.30)

paslauga

684

70

70

Pastabos:

1. EVRK – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius.

2. Jeigu skliausteliuose nurodyta tik EVRK klasė , gyventojas gali verstis visų toje EVRK klasėje nurodytų rūšių veikla.

3. Jeigu skliausteliuose nurodyta, kad veiklos rūšis įeina į tam tikrą EVRK klasę, gyventojas gali verstis tik šiame sąraše įrašytos veiklos pavadinime nurodytos rūšies veikla, įeinančia į nurodytą EVRK klasę.

____________________