Title: Vytis - Description: Herbas Vytis

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

Įsakymas

DĖL ŽALIŲJŲ PIRKIMŲ ĮGYVENDINIMO 2021–2025 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2021 m. liepos 30 d. Nr. D1-448

Vilnius

 

Siekdamas įgyvendinti 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, 8 strateginio tikslo 8.5 uždavinio 8.5.4 rodiklį, atsižvelgdamas į Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 155.4 papunktį, Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 6.1.15 ir 6.1.16 papunkčiuose nurodytus veiksmus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“ 1 ir 2 punktus, norėdamas skatinti žaliųjų pirkimų vykdymą,

tvirtinu Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2021−2025 metų priemonių planą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Simonas Gentvilas

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. D1-448

 

ŽALIŲJŲ PIRKIMŲ ĮGYVENDINIMO 2021–2025 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

 

Uždavinys

Įgyvendinimo priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo terminas

1. Tobulinti perkančiųjų organizacijų, perkančiųjų subjektų ir subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos, tačiau įgyvendina pažangos lėšomis finansuojamas pažangos priemones ir (arba) projektus, naudojant pažangos lėšas (toliau kartu – pirkimų vykdytojai), kompetenciją žaliųjų pirkimų srityje, užtikrinti tinkamą konsultavimą žaliųjų pirkimų vykdymo klausimais

1.1. Viešųjų pirkimų tarnybos struktūroje įsteigti specializuotą žaliųjų viešųjų pirkimų vykdymo konsultacijų padalinį;

Viešųjų pirkimų tarnyba

Iki 2021 m. rugsėjo 30 d.

1.2. surengti mokymus pirkimų vykdytojams apie naujoves, susijusias su žaliaisiais viešaisiais pirkimais;

Viešųjų pirkimų tarnyba

 

Iki 2021 m. rugsėjo 30 d.

1.3. remiantis Europos Komisijos parengta Žaliųjų pirkimų mokymų programa ir (ar) Žaliųjų pirkimų mokymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. D1–122 „Dėl Žaliųjų pirkimų mokymo programos patvirtinimo“, atsižvelgiant į pirkimų vykdytojų poreikius, ne rečiau kaip kartą per ketvirtį organizuoti pirkimų vykdytojams bendruosius ir specializuotus mokymusseminarus žaliųjų pirkimų klausimais, dalintis šia informacija su tiekėjais;

Viešųjų pirkimų tarnyba

 

2021–2025 metai

1.4. įtraukti informaciją apie žaliųjų pirkimų vykdymą į pagal Viešųjų pirkimų profesionalumo stiprinimo planą rengiamas pirkimų specialistų mokymo programas, mokymo medžiagą ir nuotolinio mokymo modulius;

Viešųjų pirkimų tarnyba

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Aplinkos ministerija

Iki 2021 m. gruodžio 31 d.

1.5. konsultuoti žaliųjų viešųjų pirkimų klausimais;

Viešųjų pirkimų tarnyba

2021–2025 metai

1.6. parengti gaires ir (ar) rekomendacijas pirkimų vykdytojams, skirtas žaliųjų viešųjų pirkimų vykdymui, atsižvelgiant į aktualiausius pasikeitimus žaliųjų pirkimų reglamentavimo srityje;

Viešųjų pirkimų tarnyba

Iki 2021 m. gruodžio 31 d.

1.7. rengti ir platinti pirkimų vykdytojams, tiekėjams rekomendacinę ir metodinę medžiagą apie žaliuosius viešuosius pirkimus, rengti ir viešinti informaciją apie žaliųjų viešųjų pirkimų vykdymo gerąją praktiką;

Viešųjų pirkimų tarnyba

2021–2025 metai

1.8. parengti ir pateikti tipinę formuluotę asignavimų valdytojams dėl žaliųjų pirkimų reikalavimų įtraukimo į teisės aktus skiriant pažangos lėšų subjektams, kurie nėra perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai pagal Viešųjų pirkimų ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymus (toliau – neperkančioji organizacija), tačiau įgyvendina pažangos lėšomis finansuojamas pažangos priemones ir (arba) projektus;

Aplinkos projektų valdymo agentūra

Iki 2021 m. gruodžio 31 d.

1.9. sukurti žaliesiems pirkimams skirtą interneto svetainę arba paskelbti informaciją apie žaliuosius pirkimus Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje;

Viešųjų pirkimų tarnyba

Iki 2021 m. gruodžio 31 d.

1.10. žaliųjų pirkimų interneto svetainėje nuolat teikti informaciją apie žaliuosius pirkimus, kitą pirkimų vykdytojams, tiekėjams ir kitiems suinteresuotiems asmenims naudingą informaciją apie žaliuosius pirkimus.

Viešųjų pirkimų tarnyba

2022-2025

2. Tobulinti žaliųjų pirkimų teisinį reglamentavimą

2.1. atnaujinti prioritetinių prekių, paslaugų ir darbų (toliau kartu – produktai) grupių (statybos, elektros energija, degalai, baterijos, kt.) aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – įsakymas Nr. D1–508);

Aplinkos ministerija

Iki 2021 m. gruodžio 31d.

2.2. pagal Europos Komisijos žaliųjų pirkimų kriterijų rekomendacijas atnaujinti įsakymu Nr. D1508 patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijus ir siekti derinti šiuos kriterijus rinkos galimybėmis.

Aplinkos ministerija

Iki 2022 m. gruodžio 31 d.

3. Skatinti informacijos apie žaliuosius pirkimus sklaidą ir stiprinti bendradarbiavimą su rinkos dalyviais (pirkimų vykdytojais, tiekėjais)

3.1. parengti naujienlaiškį pirkimų vykdytojams, platinti jį ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, informuojant apie žaliųjų pirkimų aktualijas;

Viešųjų pirkimų tarnyba

Aplinkos ministerija

2021–2025 metai

3.2. įgyvendinant Europos Komisijos finansuojamą projektą (angl. „LIFE Integrated projects 2020 Climate Action“) parengti Žaliųjų pirkimų sklaidos ir komunikacijos strategiją;

Viešųjų pirkimų tarnyba

Aplinkos projektų valdymo agentūra

2022 m. I ketvirtis

3.3. įgyvendinti Žaliųjų pirkimų sklaidos ir komunikacijos strategiją;

Viešųjų pirkimų tarnyba

Aplinkos projektų valdymo agentūra

2022–2025 metai

3.4. įgyvendinant Europos Komisijos finansuojamą projektą (angl. „LIFE Integrated projects 2020 Climate Action“) suorganizuoti mugę, skirtą žaliųjų pirkimų vykdytojams ir tiekėjams;

Viešųjų pirkimų tarnyba

2022 m. IV ketvirtis

3.5. sudaryti ir viešai skelbti įmonių sąrašą, kurios įdiegė Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS);

Aplinkos apsaugos agentūra

 

Iki 2021 m. gruodžio 31 d.

 

3.6. informuoti CPO LT kataloge esančius tiekėjus apie pasikeitimus žaliųjų pirkimų srityje ir konsultuoti apie tokių produktų įtraukimą į katalogus;

CPO LT

2021–2025 metai

3.7. plėsti žaliųjų pirkimų specialistų tinklo, su kuriuo dalijamasi informacija apie pasikeitimus žaliųjų pirkimų srityje, veiklą.

Aplinkos ministerija

2021–2025 metai

4. Tobulinti informacines sistemas, kuriose vykdomi viešieji pirkimai, ir užtikrinti tinkamą informacijos apie žaliuosius pirkimus rinkimą ir sisteminimą

 

4.1. pakeisti Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymą Nr. 1S-80 „Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“ papildant ataskaitų formas klausimais dėl žaliųjų pirkimų vykdymo, atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį reglamentavimą žaliųjų viešųjų pirkimų srityje;

Viešųjų pirkimų tarnyba

Iki 2021 m. gruodžio 31 d.

4.2. papildyti Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ dėl žaliųjų pirkimų reikalavimų įrašymo į pirkimo dokumentus;

Viešųjų pirkimų tarnyba

Iki 2021 m. gruodžio 31 d.

4.3. atsižvelgiant į pasikeitusi teisinį reglamentavimą žaliųjų viešųjų pirkimų srityje, atnaujinti Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą, papildant ataskaitų formas klausimais dėl žaliųjų pirkimų vykdymo;

Viešųjų pirkimų tarnyba

Iki 2021 m. gruodžio 31 d.

4.4. į kuriamą viešųjų pirkimų informacinę sistemą „Saulė“ integruoti įrankius, kuriais palengvinamas žaliųjų viešųjų pirkimų vykdymas ir ataskaitų teikimas;

Viešųjų pirkimų tarnyba

2023 m.

4.5. išplėsti žaliųjų pirkimų reikalavimus atitinkančių produktų pasiūlą CPO LT elektroniniame kataloge pasiūlant produktus, kurie atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus ir (arba) kriterijus, visuose prekių, paslaugų ir darbų CPO LT centralizuotų pirkimų moduliuose.

CPO

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

2023 m.

5. Stebėti žaliųjų pirkimų vykdymo pažangą

5.1. sukurti viešųjų pirkimų rodiklių stebėsenos švieslentę, kurioje būtų integruoti konkrečių pirkimo vykdytojų žaliųjų viešųjų pirkimų vykdymo pažangos rodikliai ir sudaryti galimybę šiuos rodiklius stebėti realiu laiku;

Viešųjų pirkimų tarnyba

Iki 2022 m. kovo 31 d.

5.2. vykdyti pirkimų vykdytojų apklausą per e-pilietį ar kitą informacinę sistemą, siekiant įvertinti žaliųjų pirkimų sistemos veiksmingumą;

Aplinkos ministerija

kiekvienų metų IV ketvirtis

5.3. teikti praėjusių kalendorinių metų ataskaitas apie žaliųjų pirkimų vykdymo pažangą Aplinkos ministerijai;

Viešųjų pirkimų tarnyba

iki kiekvienų metų balandžio 30 d.

5.4 teikiant metines Viešųjų pirkimų tarnybos veiklos ataskaitas, kartu pateikti Vyriausybei susistemintą informaciją apie žaliųjų pirkimų vykdymo pažangos rezultatus;

Viešųjų pirkimų tarnyba

iki kiekvienų metų balandžio 30 d.

5.5. teikti Aplinkos ministerijai susistemintą informaciją apie neperkančiųjų organizacijų praėjusiais kalendoriniais metais vykdytus žaliuosius pirkimus, įgyvendinant pažangos lėšomis finansuojamus projektus;

Aplinkos projektų valdymo agentūra

 

kiekvienų metų I ketvirtis

5.6. teikti Vyriausybei praėjusių kalendorinių metų informaciją apie neperkančiųjų organizacijų praėjusiais kalendoriniais metais vykdytus žaliuosius pirkimus, įgyvendinant pažangos lėšomis finansuojamus projektus;

Aplinkos ministerija

kiekvienų metų II ketvirtis

5.7. gavus iš Viešųjų pirkimų tarnybos informaciją apie

nepakankamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133

„Dėl Žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“ 1 punkte nurodytų reikalavimų

įgyvendinimo pažangą, per vieną mėnesį pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl papildomų

privalomų priemonių žaliųjų pirkimų vykdymui skatinti ir sistemai tobulinti sukūrimo;

Aplinkos ministeriją

2021–2025

5.8. organizuoti apdovanojimus, kurių metu įvertinami daugiausia žaliųjų pirkimų įvykdę pirkimų vykdytojai;

Aplinkos ministerija

kiekvienų metų II ketvirtis

5.9. pagal kompetenciją rengti ir teikti informaciją, ataskaitas žaliųjų pirkimų klausimais Jungtinių Tautų organizacijai, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijoms ir kitiems subjektams;

Viešųjų pirkimų tarnyba

Aplinkos ministerija

2021–2025 metai

5.10. pagal kompetenciją dalyvauti Europos Komisijos ir kitų tarptautinių institucijų darbo grupių posėdžiuose žaliųjų pirkimų klausimais.

Aplinkos ministerija

2021–2025 metai

 

___________________________