LIETUVOS RESPUBLIKOS

BANKŲ ĮSTATYMO NR. IX-2085 16 IR 34 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. lapkričio 16 d. Nr. XIII-729

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 16 straipsnio 7 dalį.

 

2 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 34 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Bent vienas banko administracijos vadovas turi mokėti lietuvių kalbą.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė