PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS, PAVELDOSAUGOS IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIAUS VISUOMENĖS INFORMAVIMO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės       d. Nr. AP-

Pakruojis

                  

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-177 patvirtinta Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodika,

t v i r t i n u Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus visuomenės informavimo specialisto, pareigybės aprašymą (pridedama).

            Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                                    Erika Kižienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės  administracijos direktoriaus

                                                                                                2017 m. gegužės  d. įsakymu Nr.

                                                                                                

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

KULTŪROS, PAVELDOSAUGOS IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIAUS

VISUOMENĖS INFORMAVIMO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1.      Pakruojo rajono savivaldybės administracijos (toliau – administracija) Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus (toliau – skyrius) visuomenės informavimo specialistas, pareigybės grupė – 3.

2.      Pareigybės lygis – A.

                  

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3.      Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1.     turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

3.2.     išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, visuomenės informavimą;

3.3.     sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų derinimo tvarką;

3.4.     sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.5.mokėti dirbti su Microsoft Office programų paketais;

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

       4. Visuomenės informavimo specialisto funkcijos:

       4.1. rengia ir platina informaciją apie savivaldybės veiklą žiniasklaidai, kitiems viešosios informacijos gavėjams; rengia publikacijas, spaudos konferencijas;

       4.2. ruošia ir įgyvendina visuomenės informavimo apie savivaldybę sistemą, atlieka rezultatų analizę; teikia siūlymus viešosios nuomonės gerinimui;   

       4.3. stebi ir analizuoja visuomenės   informavimo priemonių viešėją informaciją apie savivaldybę, informuoja savivaldybės vadovybę apie visuomenės informavimo priemonėse skelbiamą klaidinančią informaciją arba kritinę medžiagą, susijusią su savivaldybės veikla ir savivaldybės institucijų priimtais sprendimais;

       4.4. rengia ir teikia visuomenės informavimo priemonėms pareiškimus, išaiškinimus, klaidingos informacijos paneigimus;

       4.5. renka, rengia informaciją apie savivaldybės veiklą, publikuojamą savivaldybės interneto svetainėje;

       4.6. dalyvauja savivaldybės organizuojamuose renginiuose, rengia medžiagą spaudai, renka ir kaupia savivaldybės renginių ir įvykių fotografijų archyvą;

       4.7. rengia ir pateikia spausdinimui kasmetines savivaldybės ataskaitas;

       4.8. rūpinasi savivaldybės administracijos spaudos prenumerata;

       4.9. dalyvauja pagal kompetenciją komisijų, darbo grupių veikloje;

       4.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

________________________

 

 

 

Susipažinau

__________________________

                 (parašas)

_______________________________

            (Vardas ir pavardė)

_______________________________

                   (data)