LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo nr. 3d-507

„dėl lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2017 m. birželio 30 d. Nr. 3D-447

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pripažįstu netekusiu galios 7.1.4 papunktį.

2. Pakeičiu 30.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

30.2. užpildžius elektroninę formą asmeniškai, jeigu tai fizinis asmuo, ar per įgaliotą asmenį, jeigu tai juridinis asmuo, ŽŪMIS portalo interneto prieigoje adresu https://zumis.lt, jeigu tokia galimybė yra suteikta. Paramos paraišką pildant elektroniniu būdu ŽŪMIS portale, ji turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val. Kai paramos paraišką teikia įgaliotas asmuo, pareiškėjo asmeniui suteiktas įgaliojimas turi būti pateiktas Mokėjimo agentūrai likus ne mažiau nei 3 (trims) darbo dienoms iki paramos paraiškų pateikimo termino pabaigos. Paramos paraiška gali būti teikiama gavus iš Mokėjimo agentūros informaciją, kad įgaliojime nurodytam asmeniui suteikta atstovavimo teisė. Prie elektroninės paramos paraiškos užpildytos formos pridedami dokumentai turi būti elektroninės formos (popierinis dokumentas turi būti nuskenuotas). Elektroninės paramos paraiškos formos laukų išdėstymas ir pavadinimai gali skirtis nuo spausdintinės (popieriuje teikiamos) versijos. Jeigu dėl ŽŪMIS gedimo paskutiniąją kvietime teikti paramos paraiškas nurodyto laikotarpio dieną nepavyksta pateikti paramos paraiškos ir Agentūra apie ŽŪMIS neveikimą paskelbia interneto tinklalapiuose www.nma.lt ir https://zumis.lt, paramos paraišką, jos priedus bei motyvuotą prašymą su įrodymais, kad paramos paraiškos nepavyko pateikti dėl ŽŪMIS gedimo paskutiniąją kvietimo laikotarpio dieną, per 3 (tris) darbo dienas nuo paskutinės kvietimo dienos pareiškėjas gali pateikti spausdintine forma Agentūrai adresais, nurodytais interneto tinklalapyje www.nma.lt. Agentūra per 10 (dešimt) darbo dienų išnagrinėja pareiškėjo pateiktą motyvuotą prašymą ir priima sprendimą dėl paramos paraiškos priėmimo ar nepriėmimo ir apie tai informuoja pareiškėją.“

3. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. Jeigu dėl paramos paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos, trūkstamų dokumentų, Mokėjimo agentūra negali įvertinti paramos paraiškos, ji turi paprašyti pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus ir (arba) informaciją. Mokėjimo agentūra pareiškėjui prašymą pateikti papildomus dokumentus ir (arba) informaciją išsiunčia raštu ir (arba) elektroniniu paštu, arba per informacines sistemas, jeigu asmuo sutiko, kad informacija jam būtų teikiama tokiu būdu. Prašyme pateikti papildomus dokumentus ir (arba) informaciją turi būti nurodytas 5–10 darbo dienų terminas, priklausomai nuo prašomos pateikti informacijos apimties. Prašyme pateikti papildomus dokumentus ir (arba) informaciją nurodytas terminas gali būti pratęstas, jeigu pareiškėjas dėl prašomų dokumentų ir (arba) informacijos turi kreiptis į viešojo administravimo subjektą (-us), kuriam (-iems) taikomi ilgesni terminai, nurodyti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.“

4. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Jeigu paklausimas pareiškėjui siunčiamas dėl atitikties projektų atrankos kriterijui (-ams) ir į šį paklausimą pareiškėjas neatsako, laikoma, kad pareiškėjas neatitinka projektų atrankos kriterijaus (-ų) (paramos paraiškos atrankos vertinimas tęsiamas toliau). Jeigu paklausimas pareiškėjui siunčiamas dėl atitikties paramos paraiškos tinkamumo sąlygai (-oms) ir į šį paklausimą pareiškėjas neatsako, laikoma, kad pareiškėjas neatitinka tinkamumo sąlygos (-ų) (paramos paraiška atmetama, apie priimtą sprendimą atmesti paramos paraišką Mokėjimo agentūra informuoja pareiškėją, nurodydama atmetimo priežastis).“

5. Pakeičiu 56 punktą ir jį išdėstau taip:

56. Paramos paraiškų pirmumo eilė sudaroma įvertinus visų to paties kvietimo metu gautų paramos paraiškų atitiktį atrankos kriterijams pagal paramos paraiškoje, jos prieduose ir registruose esančią informaciją. Paramos paraiškų pirmumo eilė sudaroma per 30 darbo dienų nuo paramos paraiškų rinkimo laikotarpio pabaigos (į šį terminą įskaičiuojamas paklausimų pareiškėjams laikas ir papildomo vertinimo, atliekamo pagal šių Taisyklių 57¹ punktą, laikas). Sudarius paramos paraiškų pirmumo eilę, ji skelbiama Mokėjimo agentūros interneto tinklalapyje nurodant paramos paraiškos registracijos numerį. Paramos paraiškų pirmumo eilėje paramos paraiškos sugrupuojamos į šias dalis: paramos paraiškas, kurioms pagal suteiktus atrankos kriterijų balus, visiškai pakanka žemės ūkio ministro įsakymu skirtos paramos sumos; vienodą atrankos kriterijų balų skaičių surinkusias paramos paraiškas, kurių daliai užtenka žemės ūkio ministro įsakymu skirtos paramos sumos; paramos paraiškas, kurioms pagal suteiktus atrankos kriterijų balus nepakanka žemės ūkio ministro įsakymu skirtos paramos sumos. Jei Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad paramos paraiškų atrankos vertinimas atliekamas po tinkamumo skirti paramą vertinimo, pirmiau atliekamas paraiškų tinkamumo vertinimas.“

6. Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. Paramos paraiškų pirmumo eilėje esančios paramos paraiškos, kurioms pagal suteiktus atrankos kriterijų balus ir papildomo vertinimo, atlikto pagal šių Taisyklių 57¹ punktą, rezultatus (jeigu toks vertinimas buvo atliekamas), pakanka žemės ūkio ministro įsakymu skirtos paramos sumos, yra teikiamos tinkamumo skirti paramą vertinimui.“

7. Papildau nauju 57¹ punktu: 

57¹. Vienodą atrankos kriterijų balų skaičių surinkusios paramos paraiškos, kurių daliai užtenka žemės ūkio ministro įsakymu skirtos paramos sumos, papildomai vertinamos pagal Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus kriterijus, išdėstytus pirmumo eile (toliau – papildomas vertinimas), jeigu Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytas papildomas vertinimas. Tais atvejais, kai atlikus papildomą vertinimą daliai paramos paraiškų trūksta lėšų arba Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse nenustatytas papildomas vertinimas, kreipiamasi į Programos valdymo komitetą, kuris priima sprendimą dėl papildomų lėšų skyrimo arba neskyrimo vienodą atrankos kriterijų balų skaičių surinkusioms paramos paraiškoms (jeigu Programos valdymo komitetas priima sprendimą neskirti papildomų lėšų joms finansuoti, paramos paraiškos atmetamos).“

8. Papildau nauju 57² punktu:

57². Paramos paraiškos, kurioms pagal suteiktus atrankos kriterijų balus nepakanka žemės ūkio ministro įsakymu skirtos paramos sumos, atmetamos. Apie priimtą sprendimą atmesti paramos paraišką Mokėjimo agentūra informuoja pareiškėją, nurodydama atmetimo priežastį.

9. Pripažįstu netekusiu galios 60 punktą.

10. Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

65. Tinkamumo skirti paramą vertinimo metu nustatoma bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma ir lyginamoji paramos dalis, taip pat didžiausias tinkamų finansuoti išlaidų dydis ir lyginamoji paramos dalis pagal atskiras investicijas.“

11. Papildau nauju 65¹ punktu: 

65¹. Tinkamumo skirti paramą vertinimo metu nustatyta netinkamų finansuoti išlaidų suma naudojama kitam paramos paraiškų kvietimui pagal Programos priemonę, veiklos sritį ar veiklą (jeigu tai numatyta).“

12. Pakeičiu 68 punktą ir jį išdėstau taip:

68. Jei Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodyta, kad parama pagal priemonę mokama nepažeidžiant valstybės pagalbos reikalavimų, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1), Mokėjimo agentūra, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl suteiktos Valstybės pagalbos registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“, 11 punktu ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, patikrina informaciją apie visą per einamuosius ir dvejus ankstesnius mokestinius metus pareiškėjo ir su juo susijusių ūkio subjektų (o pareiškėjo reorganizacijos atveju – taip pat ir iki reorganizacijos buvusių ūkio subjektų) gautą de minimis pagalbą ir ar bendra de minimis pagalbos suma neviršija leidžiamo de minimis pagalbos dydžio. Jei pareiškėjui suteikus apskaičiuotą de minimis pagalbos dydį būtų viršijama bendra leistina de minimis pagalbos suma, negali būti suteikiama net ta de minimis pagalbos dalis, kuri šios sumos neviršija.“

13. Papildau nauju 69¹ punktu:

69¹. Investicijų kainos laikomos pagrįstomis paramos paraiškos pateikimo metu ir vėliau nereikalaujama atlikti pirkimo procedūrų, jeigu (turi būti išpildytos visos sąlygos):

69¹.1. pareiškėjas nėra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą;

69¹.2. su paramos paraiška pateiktą mažiausios kainos komercinį pasiūlymą paramos paraiškos vertinimo metu Mokėjimo agentūra pripažįsta tinkamu;

69¹.3. pagal su paramos paraiška pateiktą mažiausios vertės komercinį pasiūlymą konkrečios investicijos – prekės arba paslaugos – įsigijimo vertė yra ne didesnė negu 58 000 (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) Eur be PVM, arba darbų įsigijimo vertė yra ne didesnė negu 145 000 (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) Eur be PVM;

69¹.4. mažiausią kainą nurodančio komercinio pasiūlymo konkretūs pagrindines technines savybes apibūdinantys techniniai parametrai įrašyti į paramos sutartį ar sprendimą skirti paramą.“

14. Pakeičiu 124 punktą ir jį išdėstau taip:

124. Mokėjimo agentūra tikrina mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti, atlieka administracinius patikrinimus ir nustato tinkamų finansuoti išlaidų sumą. Tinkamų finansuoti išlaidų suma ir paramos lyginamoji dalis pagal atskiras investicijas negali viršyti paramos paraiškos vertinimo metu nustatyto didžiausio tinkamų finansuoti išlaidų dydžio ir lyginamosios paramos dalies pagal atskiras investicijas. Jeigu paramos gavėjo pateiktame mokėjimo prašyme trūksta duomenų, reikalingų įvertinti padarytų išlaidų tinkamumą, Mokėjimo agentūra paprašo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) atlieka patikrą vietoje. Per ne ilgesnį nei 10 darbo dienų (tačiau, vadovaujantis protingumo principu, prireikus, Mokėjimo agentūra gali nustatyti ilgesnį terminą) nepateikus reikiamų dokumentų ar nepatikslinus duomenų, mokėjimo prašymas yra vertinamas pagal turimus duomenis. Jei per nustatytą terminą paramos gavėjas nepateikia prašomos informacijos dėl išlaidų tinkamumo arba jo pateikta informacija ir (arba) Mokėjimo agentūros atliktos patikros vietoje išvados nepagrindžia išlaidų tinkamumo, tokios išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti.“

15. Pakeičiu 133 punktą ir jį išdėstau taip:

133. Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas, kai avansas nėra EK tinkamos deklaruoti išlaidos, gali būti taikomas biudžetinių įstaigų ir viešųjų juridinių asmenų, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas arba Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymas, įgyvendinamiems projektams arba jų daliai, kurių toks paramos gavėjas negali pradėti įgyvendinti iš nuosavų lėšų.“

16. Pakeičiu 164.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

164.2. jeigu nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

įstatymą, prekes, paslaugas arba darbus turi įsigyti neviršydami nustatytų įkainių, o jei įkainiai nenustatyti – pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintą pirkimų vykdymo tvarką, išskyrus išimtį nurodytą šių Taisyklių 69¹ punkte. “

17. Pakeičiu 172 punktą ir jį išdėstau taip:

172. Kai remiantis Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika nustatoma, kad paramos gavėjas iki paramos skyrimo, projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpių metu galimai neteisėtai sukūrė tokiai paramai gauti reikalingas sąlygas, taikomos atitinkamos sankcijos, kaip numatyta Taisyklių VIII skyriaus trečiajame skirsnyje ir informuojamos teisėsaugos institucijos bei VI.“

18. N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu patvirtinta paramos paraiškų atrankos tvarka taikoma paraiškoms, pateiktoms nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                       Bronius Markauskas