KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ NESIMOKANČIŲ VAIKŲ IR MOKYKLOS NELANKANČIŲ MOKINIŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 27 d Nr. A-4295

Kaunas

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 7 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 2 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 4 d. nutarimu Nr. 889 „Dėl Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 19 d. įsakymą Nr. V- 24 „Dėl Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos nuostatų ir Duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių apskaitos tvarkos aprašą (pridedama).

2. S k i r i u:

2.1. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę Jolantą Ganusauskienę Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių apskaitos tvarkytoja, atsakinga už apskaitos vykdymo koordinavimą, duomenų rinkimą, tvarkymą ir duomenų saugos užtikrinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

2.2. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę Euriką Stankevičienę Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokyklos nelankančių mokinių apskaitos tvarkytoja, atsakinga už mokyklos nelankančių mokinių apskaitos vykdymo koordinavimą, duomenų rinkimą, tvarkymą, bendradarbiavimą su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir duomenų saugos užtikrinimą teisės aktų nustatyta tvarka.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. A-3511 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 2 dieną.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Vilius Šiliauskas

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. gruodžio 27 d.

įsakymu Nr. A-4295

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ NESIMOKANČIŲ VAIKŲ IR MOKYKLOS NELANKANČIŲ MOKINIŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių apskaitos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje gyvenančių nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių apskaitos (toliau – apskaita) organizavimo tvarką.

2. Aprašo tikslas – nustatyti Savivaldybės teritorijoje gyvenančius nesimokančius vaikus ir mokyklos nelankančius mokinius, skatinti institucijų bendradarbiavimą siekiant padėti tėvams (įtėviams, globėjams, rūpintojams) vykdyti jų pareigą užtikrinti vaikų mokymąsi pagal privalomojo švietimo programas.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Mokykla Savivaldybės teritorijoje veikianti bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

3.2. Mokyklos nelankantis mokinys – įregistruotas Mokinių registre vaikas iki 16 metų, kurio deklaruota gyvenamoji vieta yra Savivaldybės teritorijoje, arba vaikas, įrašytas į Savivaldybės gyvenamosios vietos nedeklaravusių  asmenų apskaitą, tačiau per mėnesį be pateisinamos priežasties neatvykęs į mokyklą praleido daugiau kaip pusę pamokų arba ugdymui skirtų valandų.

3.3. Mokyklos nelankančių mokinių apskaitos tvarkytojas – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo, kuris organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės teritorijoje gyvenančių ir mokyklos nelankančių mokinių apskaitos vykdymą, mokyklos nelankančių mokinių mokyklos nelankymo priežasčių nustatymą ir mokyklos nelankančių mokinių faktinės gyvenamosios vietos nustatymą.

 

3.4. Nesimokantis vaikas – neįregistruotas Mokinių registre vaikas iki 16 metų, kurio deklaruota gyvenamoji vieta yra Savivaldybės teritorijoje, arba vaikas, įrašytas į Savivaldybės gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

3.5. Nesimokančių mokinių informacinė sistema (toliau – NEMIS) – Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema, kurios duomenis apie nesimokančius vaikus atnaujina Nacionalinė švietimo agentūra, veikianti pagal Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-515 „Dėl Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos nuostatų ir Duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“. 

3.6. Savivaldybės teritorijoje gyvenantis vaikas – vaikas, kurio deklaruota gyvenamoji vieta yra Savivaldybės teritorijoje, arba vaikas, įrašytas į Savivaldybės gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

3.7. Vaikų apskaitos tvarkytojas – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo, kuris organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės teritorijoje gyvenančių nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių apskaitos vykdymą, mokyklos nelankančių mokinių mokyklos nelankymo priežasčių nustatymą, nesimokančių vaikų nesimokymo priežasčių nustatymą, nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių faktinės gyvenamosios vietos nustatymą ir gautų duomenų surašymą į NEMIS šios sistemos nuostatų nustatyta tvarka.

4. Duomenų teikėjai ir dirbantys su NEMIS yra atsakingi už duomenų saugos užtikrinimą teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

NESIMOKANČIŲ VAIKŲ IR (AR) MOKYKLOS NELANKANČIŲ MOKINIŲ APSKAITA

 

5. Vaikų apskaitos tvarkytojas:

5.1. organizuoja ir koordinuoja duomenų apie nesimokančius vaikus, jų faktinę gyvenamąją vietą rinkimą ir tvarkymą, nesimokančių vaikų nesimokymo priežasčių nustatymą;

5.2. iki einamųjų metų gruodžio 1 d. teikia NEMIS įtrauktų Savivaldybės teritorijoje gyvenančių nesimokančių vaikų sąrašus pagal seniūnijas (1 priedas) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriui, seniūnijoms;

5.3. prireikus kreipiasi į kitų savivaldybių administracijas ir įstaigas dėl duomenų apie nesimokančio vaiko faktinę gyvenamąją vietą ir jo nesimokymo priežastis;

5.4. surinktą informaciją apie nesimokančius vaikus ir jų nesimokymo priežastis iki einamųjų metų vasario 2 dienos įrašo į NEMIS.

6. Mokyklos nelankančių mokinių apskaitos tvarkytojas:

6.1. turėdamas pagrįstų duomenų, kad gali būti pažeidžiamos vaiko teisės ir geriausi interesai, informaciją apie stuaciją ir veiksmus, kurių ėmėsi siekdamas išsiaiškinti situaciją ir ją spręsti, perduoda Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriui ir (ar) kreipiasi į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, kad šie imtųsi teisės aktuose numatytų veiksmų, kai yra gautas pranešimas apie galimą vaiko teisių pažeidimą;

6.2. tais atvejais, kai turima pagrįstos informacijos apie galimus vaiko teisių pažeidimus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 80 straipsnyje (tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų) vengimas leisti į mokyklą vaiką iki 16 metų mokytis arba kliudymas vaikui iki 16 metų mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas), atlikus teisės aktais paskirtas funkcijas vaiko teisių apsaugos srityje, informaciją apie galimą vaiko teisių pažeidimą (pažeidimo aplinkybes, tai pagrindžiančius faktus ir priemones, kurių imtasi situacijai išsiaiškinti ir išspręsti) perduoda Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentui, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriui, Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, kad šie imtųsi veiksmų, nurodytų teisės aktuose, kai yra gautas pranešimas apie vaiko teisių pažeidimą; 

6.3. esant poreikiui kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo arba koordinuotos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vaikams ir jų tėvams (įtėviams, globėjams, rūpintojams) skyrimo;

6.4. esant poreikiui vaikui ir jo šeimai gauti kompleksinę pagalbą, kreipiasi su prašymu paskirti atvejo vadybininką į Savivaldybės įstaigą, kuriai Savivaldybė suteikė įgaliojimus teikti socialines paslaugas šeimoms ir koordinuoti atvejo vadybos procesą.

7. Seniūnija:

7.1. kasmet iki gegužės 2 dienos pateikia vaikų apskaitos tvarkytojui ir mokykloms vaikų, kuriems tais kalendoriniais metais sukanka 6 metai, sąrašus ir juos patikslina iki einamųjų mokslo metų pradžios – rugpjūčio 31 dienos;

7.2. nedelsdama, per 3 darbo dienas, informuoja mokyklas apie naujai į seniūniją atvykusius gyventi vaikus.

8. Kauno miesto socialinių paslaugų centras:

8.1. bendradarbiaudamas su vaikų tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais) ir vietos bendruomene surenka ir iki einamųjų metų sausio 6 dienos teikia vaikų apskaitos tvarkytojui informaciją apie nesimokančių vaikų faktinę gyvenamąją vietą ir jų nesimokymo priežastis, nurodo informacijos šaltinį;

8.2. nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių paieškoje dalyvaujantis atstovas, gavęs iš vaikų apskaitos tvarkytojo duomenis apie nesimokančius vaikus iš šeimų, aplanko tas šeimas, surašo aktus (pagal 2 priedą) ir patvirtintas jų kopijas pateikia vaikų apskaitos tvarkytojui iki einamųjų metų sausio 6 dienos. 

9. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs informaciją apie mokyklos nelankančius mokinius, nustato, ar nėra pažeidžiama vaiko teisė mokytis, prireikus taiko poveikio priemones Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

10 . Mokyklos direktorius:

10.1. paskiria atsakingą asmenį organizuoti ir koordinuoti pamokų lankomumo apskaitą, kaupti ir tvarkyti šiuos NEMIS duomenis, susijusius su mokyklos nelankančių vaikų apskaita:

10.1.1. mokyklos nelankančio mokinio praleistų pamokų per mėnesį skaičių ir priežastį (-is);

10.1.2. pokalbio (-ių) su mokyklos nelankančiu mokiniu ar jo tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais), šeimos nariais datą (-as), mokyklos atstovo, dalyvavusio pokalbyje, vardą, pavardę ir pareigų pavadinimą, pokalbio dalyvį (-ius) (tėvas, motina, įtėvis, globėjas, rūpintojas, vaikas, kaimynas ir pan.), mokyklos nelankymo priežastį (-is), pastabą (-as);

10.1.3. duomenis įrašiusio asmens vardą, pavardę, duomenų įrašymo datą;

10.2. įsakymu patvirtina pamokų (ugdymo dienų) lankomumo apskaitos tvarkos aprašą, parengtą bendradarbiaujant su mokyklos bendruomene;

10.3. pamokų (ugdymo dienų) lankomumo apskaitos tvarkos apraše nustato:

10.3.1. pamokų (ugdymo dienų) praleidimo pateisinimą:

10.3.1.1. oficialiu rašytiniu tėvų (įtėvių globėjų, rūpintojų) paaiškinimu abiem pusėms priimtinu (sutartu) būdu:

10.3.1.1.1. dėl mokinio ligos, vizito pas gydytoją (esant būtinybei nustatyti, ar nepiktnaudžiaujama tėvų (globėjų, rūpintojų) paaiškinimais, mokykla gali prašyti ligą patvirtinančio fakto išrašo);

10.3.1.1.2. dėl kitų svarbių šeimyninių aplinkybių (dėl artimųjų ligos, mirties, nelaimės ar nelaimingo atsitikimo vykstant ir pan.);

10.3.1.1.3. tik būtinu atveju mokiniui išvykstant su tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais) poilsiauti ne daugiau kaip 5 ugdymo dienas per mokslo metus;

10.3.1.2. oficialiu kitų institucijų (sporto, muzikos, dailės mokyklų ir pan. bei visuomeninių

organizacijų) dokumentu;

10.3.1.3. tiksliniu iškvietimu (į policijos komisariatą, teismą ir kt. pateikus klasės vadovui

liudijantį dokumentą);

10.3.1.4. mokyklos direktoriaus įsakymu, mokiniui dalyvaujant įvairiuose atstovavimo mokyklai (miestui ar respublikai) renginiuose (tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, rajono, miesto ar progimnazijos organizuojamuose konkursuose, olimpiadose, konferencijose, sporto varžybose, festivaliuose ir pan.), klasių vadovų organizuojamose ir su mokyklos administracija suderintose išvykose;

10.3.1.5. mokyklos direktoriaus įsakymu dėl ugdymo plano pakeitimų (nepalankių oro sąlygų, ekstremalių situacijų, epidemijos ir pan.);

10.3.2. pateisinamų pamokų skaičių;

10.3.3. praleistų pamokų (ugdymo dienų) pateisinimą patvirtinančius dokumentus, jų pateikimo tvarką (mokyklos nelankymą gali pateisinti tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai), atleidimą nuo fizinio ugdymo pamokos po ligos atvykusiam vaikui taip pat gali pateisinti tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai), pateikdami rašytinį paaiškinimą, naudodamiesi e. dienynu, SMS žinute ar telefonu;

10.3.4. pamokų lankomumo kontrolės būdus ir kontrolę vykdančius asmenis;

10.3.5. pamokų (ugdymo dienų) nelankymo priežasčių nustatymo būdus, pamokų (ugdymo dienų) praleidimo prevencines priemones ir pagalbos organizavimo mokyklos nelankantiems mokiniams (nelankantiems ir dėl pateisinamų, ir dėl nepateisinamų priežasčių) būdus, kurie turi būti numatyti ir mokyklos ugdymo plane;

10.3.6. pranešimo apie ligą ir praleistas pamokas (ugdymo dienas) pateisinančių dokumentų pateikimo terminus (apie ligą turi būti informuojama tą pačią dieną);

10.4. pasirašytinai supažindina su pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašu klasių vadovus, švietimo pagalbos specialistus, mokytojus; klasių vadovai pasirašytinai supažindina su pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašu mokinių tėvus (įtėvius, globėjus, rūpintojus) ir mokinius;

10.5. skelbia pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašą mokyklos interneto svetainėje;

10.6. užtikrina mokiniui reikalingos mokymo(si) (ugdymo(si) švietimo pagalbos teikimą mokykloje;

10.7. jeigu išnaudotos visos švietimo pagalbos mokiniui teikimo galimybės, raštu kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios priežiūros priemonės skyrimo arba koordinuotos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vaikams ir jų tėvams (įtėviams, globėjams, rūpintojams) skyrimo;

10.8. raštu informuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyrių, jei mokyklai kyla įtarimų, kad pažeidžiama vaiko teisė mokytis ar kitos teisės;

10.9. užtikrina Mokinių registrui teikiamos informacijos apie mokykloje besimokančius mokinius tikslumą;

10.10. bendradarbiauja su vaikų apskaitos tvarkytoju, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, seniūnijomis, mokinių tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais), aiškindamasis mokinių mokyklos nelankymo priežastis;

10.11. ugdymo (mokymo) sutartyje įtvirtina:

10.11.1. tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) ir mokyklos susitarimus dėl pamokų (ugdymo dienų) lankomumo apskaitos;

10.11.2. tėvų  (įtėvių, globėjų, rūpintojų) pareigą nedelsiant informuoti mokyklą, jeigu vaikas negali atvykti į mokyklą;

10.11.3. tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) įsipareigojimus susitartais terminais ir būdais pateisinti vaikų praleistas pamokas (ugdymo dienas);

10.11.4. tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) atsakomybę už piktnaudžiavimą tėvų valdžia, neveikimą vaiko labui, jei nesilaikoma ugdymo (mokymo) sutarties ir (ar) pamokų (ugdymo dienų) lankomumo apskaitos tvarkos aprašo reikalavimų ar piktnaudžiaujama nustatytais susitarimais dėl vaikų praleistų pamokų (ugdymo dienų) pateisinimo.

11. Klasių vadovai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai:

11.1. tvarko lankomumo apskaitos dokumentus, praleistas pamokas (ugdymo dienas) pateisinančius dokumentus;

11.2. bendradarbiaudami su dalykų mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais) koordinuoja mokymo pagalbos teikimą pamokas (ugdymo dienas) praleidusiems mokiniams mokyklos ugdymo plane nustatyta tvarka.

12. Mokyklos vaiko gerovės komisija:

12.1. atlieka mokinių lankomumo analizę pagal klasės vadovo, priešmokyklinio ugdymo pedagogo pateiktus lankomumo apskaitos dokumentus;

12.2. planuoja ir organizuoja priemones lankomumui gerinti;

12.3. atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

13. Švietimo pagalbos specialistai:

13.1. bendradarbiaudami su klasių vadovais ar priešmokyklinio ugdymo pedagogais, mokinių tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais) ir kitomis įstaigomis, aiškinasi, vertina pamokas (ugdymo dienas) praleidusių mokinių tokio elgesio priežastis ir sprendžia, kaip jas pašalinti;

13.2. mokyklos ugdymo plane nustatyta tvarka teikia švietimo pagalbą pamokas (ugdymo dienas) praleidusiems mokiniams ir jų tėvams (įtėviams, globėjams, rūpintojais);

13.3. konsultuoja klasių vadovus, dalykų mokytojus, priešmokyklinio ugdymo pedagogus;

13.4. pagal poreikį planuoja ir įgyvendina priemones lankomumui gerinti;

13.5. organizuoja ir vykdo vaikų ir tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) apklausas, susijusias su mokinių adaptacija, savijauta, saugumu mokykloje, žalingais įpročiais, planuoja ir įgyvendina prevencinę veiklą, siekdami užtikrinti mokinių adaptaciją mokykloje, saugumą, žalingų įpročių prevenciją.

14. Jei tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai) nesilaiko Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatų, mokykla turi teisę kreiptis į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyrių, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentą.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

________________________________

 

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje

gyvenančių nesimokančių vaikų ir mokyklos

nelankančių mokinių apskaitos tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Nesimokančių vaikų sąrašo forma)

 

NESIMOKANČIŲ VAIKŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Asmens kodas

Vardas

Pavardė

Deklaruota gyvenamoji vieta

Nesimokymo priežastys (išvykęs į užsienį, kt. priežastys)

Mokykla, į kurią nusiųstas mokytis

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pareigos)                                          (Parašas)                                                  (Vardas ir pavardė)

(Data)

 

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje

gyvenančių nesimokančių vaikų ir mokyklos

nelankančių mokinių apskaitos tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Apsilankymo nesimokančio vaiko namuose akto forma)

 

APSILANKYMO NESIMOKANČIO VAIKO NAMUOSE AKTAS

 

20________ Nr. _______

Kaunas

 

1. Vaiko vardas, pavardė ______________________________________________________

2. Asmens kodas ____________________________________________________________

3. Deklaruota gyvenamoji vieta ________________________________________________

4. Nesimokymo priežastys

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Pokalbyje dalyvavo

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

6. Pastabos

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7. Aktas surašytas 2 egzemplioriais – 1 egzempliorius įteikiamas vaiko atstovui.

 

Esu informuotas, kad:

per 10 darbo dienų privalau kreiptis į artimiausią mokyklą pagal gyvenamąją vietą, kad būtų užtikrinta vaiko teisė į mokslą;

per 5 darbo dienas nuo šio akto surašymo dienos turiu pranešti, kurią mokyklą vaikas lankys, paieškoje dalyvaujančiam atstovui ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(paieškoje dalyvaujančio atstovo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys)

 

________________________________________________________________________________

(vaiko atstovo vardas, pavardė) (parašas)

 

________________________________________________________________________________

(paieškoje dalyvavusio asmens vardas, pavardė, parašas)