http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 2 D. ĮSAKYMO Nr. 1K-2 „DĖL TIPINĖS PIRMINĖS AMBULATORINĖS ODONTOLOGINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR ŠIŲ PASLAUGŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS TRIŠALĖS SUTARTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. vasario 8 d. Nr. 1K-39

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 2 d. įsakymą Nr. 1K-2 „Dėl tipinės Pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis trišalės sutarties patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu šio įsakymo 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. P a v e d u teritorinėms ligonių kasoms, pasirašant tipinę trišalę sutartį, įrašyti (keisti / papildyti) pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugas į šios sutarties priedą, atsižvelgiant į galiojantį Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo.“

1.2. Pakeičiu šiuo įsakymu patvirtintą tipinę Pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis trišalę sutartį (toliau – Sutartis):

1.2.1. Pakeičiu Sutarties I skyrių ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

SUTARTIES OBJEKTAS

 

1. Sutartimi PAASPĮ įsipareigoja užtikrinti, kad asmenys, apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustieji, apdraustasis) ir prisirašę prie šios PAASPĮ, gautų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis apmokamas odontologines paslaugas OASPĮ. Savo ruožtu OASPĮ įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis draudžiamiesiems privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – draudžiamieji, draudžiamasis) ir apdraustiesiems, prisirašiusiems prie PAASPĮ, teikti odontologines paslaugas ir pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti (organizuoti ir suteikti) į įstaigą besikreipiantiems asmenims būtinąją medicinos pagalbą. Tuo tarpu TLK įsipareigoja PSDF biudžeto lėšomis apmokėti šiame skyriuje nurodytas OASPĮ odontologines paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka.“

1.2.2. Pakeičiu Sutarties 2.1 punktą ir jį išdėstau taip:

2.1. turėti licencijas, suteikiančias teisę teikti odontologines paslaugas, nurodytas Sutarties priede, ir šias paslaugas teikti tik minėtame priede nurodytais veiklos adresais;“.

1.2.3. Pakeičiu Sutarties 2.2 punktą ir jį išdėstau taip:

2.2. teikiant odontologines paslaugas vadovautis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Viešojo administravimo įstatymu, Sveikatos draudimo įstatymu, Odontologijos praktikos įstatymu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Sveikatos sistemos įstatymu, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Civiliniu kodeksu, kitais įstatymais, Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 370 „Dėl Apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, kitais Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais šių paslaugų teikimą ir jų išlaidų apmokėjimą;“.

1.2.4. Pakeičiu Sutarties 2.5 punktą ir jį išdėstau taip:

2.5. užtikrinti asmens duomenų apsaugą vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu;“.

1.2.5. Pakeičiu Sutarties 2.7 punktą ir jį išdėstau taip:

2.7. nedelsiant kreiptis į TLK ar PAASPĮ, jei kyla neaiškumų dėl asmens apdraustumo, jo teisės gauti odontologines paslaugas ar kitų klausimų dėl Sutarties vykdymo;“.

1.2.6. Pakeičiu Sutarties 2.8 punktą ir jį išdėstau taip:

2.8. nemokamai skelbti OASPĮ patalpose (pacientams gerai matomose vietose – registratūroje, priėmimo kambaryje ar pan.) išsamų aktualios redakcijos valstybės laiduojamų (nemokamų) asmens sveikatos priežiūros paslaugų (odontologinių paslaugų, teikiamų pagal šią sutartį) sąrašą, šių paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas (būtina informuoti, kad šios paslaugos yra apmokamos PSDF biudžeto lėšomis ir teikiamos be jokio papildomo mokesčio, išskyrus odontologinių medžiagų ir priemonių kainas) bei skelbti TLK parengtą informaciją;“.

1.2.7. Pakeičiu Sutarties 2.12 punktą ir jį išdėstau taip:

2.12. iki kiekvieno mėnesio 10 dienos:

2.12.1. teisės aktų nustatyta tvarka įvesti tikslius duomenis apie ataskaitinį mėnesį suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas į „Sveidra“ ir (ar) Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos (toliau – EVIS) Dantų protezavimo posistemį. Jei ataskaitinio mėnesio duomenys įvedami į šias informacines sistemas vėliau dėl jų veiklos sutrikimų, tai nebus laikoma vėlavimu;

2.12.2. pateikti TLK ataskaitas (VLK nustatytos formos), kurių negeneruoja „Sveidra“ (šios ataskaitos skelbiamos VLK interneto svetainėje adresu http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/sutarciu-sudarymas/), šiais būdais: pristatant į TLK ir gaunant jų gavimo patvirtinimą arba išsiunčiant paštu, registruotu laišku, faksu, per kurjerius, elektroniniu paštu (turi būti patvirtinamas jų gavimas), per E. pristatymo sistemą;

2.12.3. pateikti sąskaitas (-ą) už ataskaitiniu laikotarpiu (kalendorinis mėnesis) suteiktas Sutartyje numatytas odontologines paslaugas. Šiose sąskaitose nurodoma:

2.12.3.1. sąskaitose už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurioms numatytų sutartinių lėšų sumos nefiksuojamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir TLK sutartyse, o tvirtinamos TLK direktoriaus įsakymu ir skelbiamos TLK interneto svetainėje, nurodoma mokėtina lėšų suma už visas faktiškai suteiktas šias paslaugas;

2.12.3.2. sąskaitose už Europos Sąjungos valstybių narių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos Konfederacijos apdraustiesiems suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas nurodoma lėšų suma už teisės aktų nustatyta tvarka faktiškai suteiktas paslaugas;“.

1.2.8. Pakeičiu Sutarties 2.20 punktą ir jį išdėstau taip:

2.20. grąžinti neteisėtai gautas lėšas už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei apdraustajam arba draudžiamajam jos turėjo būti apmokėtos PSDF biudžeto lėšomis;“.

1.2.9. Pakeičiu Sutarties 2.22 punktą ir jį išdėstau taip:

2.22. atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą. Jei įstaiga laiku neatlygina žalos, turi būti mokami delspinigiai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;“.

1.2.10. Pakeičiu Sutarties 2.23 punktą ir jį išdėstau taip:

2.23. užtikrinti, kad Sutarties  priede išvardytas odontologines paslaugas teiktų specialistai, nurodyti „Sveidros“ posistemyje METAS (Medicinos elektroninė tobulinimo administravimo sistema) (toliau – posistemis METAS), o duomenys apie specialistus, turinčius teisę teikti sutartyje numatytas odontologines  paslaugas ir (ar) išrašyti kompensuojamųjų vaistų bei medicinos pagalbos priemonių (toliau – MPP) receptus, bei duomenys apie jų darbo krūvio pasikeitimus būtų įvedami į posistemį METAS arba jame patikslinami ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo šių duomenų pasikeitimo;“.

1.2.11. Pakeičiu Sutarties 2.25 punktą ir jį išdėstau taip:

2.25. užtikrinti, kad dėl ūmios ligos odontologinės paslaugos būtų suteikiamos apdraustiesiems jų kreipimosi į OASPĮ dieną, o dėl lėtinių ligų – ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo jų kreipimosi į OASPĮ dienos;“.

1.2.12. Papildau Sutartį 3.5 punktu:

3.5. teikti OASPĮ informaciją apie prisirašiusius prie PAASPĮ gyventojus.“

1.2.13. Pakeičiu Sutarties VIII skyrių ir jį išdėstau taip:

VIII SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

 

8.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaroma ir aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

8.2. Pasikeitus teisės aktams arba įsigaliojus naujiems teisės aktams, reglamentuojantiems OASPĮ ir PAASPĮ veiklą, susijusią su Sutarties vykdymu, Sutarties šalys vadovaujasi teisės aktų ar jų pakeitimų nuostatomis nuo šių teisės aktų įsigaliojimo dienos be papildomo raštiško šalių Sutarties papildymo.

8.3. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata negalioja, nes neatitinka įstatymų ir teisės aktų reikalavimų ar Sutarties tikslo bei kai kurių jos nuostatų, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šiuo atveju netinkama nuostata turi būti koreguojama ar pakeičiama taip, kad atitiktų įstatymų ir teisės aktų reikalavimus, taip pat Sutarties tikslą ir kitas jos nuostatas.

8.4. Nutraukus Sutartį ar jai baigus galioti, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su šalių atsakomybe ir tarpusavio atsiskaitymu, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad Sutartis būtų visiškai įvykdyta.

8.5. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti per 30 kalendorinių dienų, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal TLK buveinės vietą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.6. Sutartis sudaroma 3 egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties šaliai;

8.7. Sutarties neatsiejama dalis yra priedas „Pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūra.“

1.2.14. Pakeičiu Sutarties 1 priedą „Pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros asmens paslaugų nomenklatūra“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedamas).

1.2.15. Panaikinu Sutarties 2 priedą „Pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros asmens paslaugų nomenklatūra“.

2. P a s i l i e k u šio įsakymo vykdymo kontrolę sau.

3. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas                                                                 Viačeslavas Zaksas

 

 

Pirminės ambulatorinės odontologinės

sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių

paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo

sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis

trišalės sutarties

priedas

 

PIRMINĖS AMBULATORINĖS ODONTOLOGINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
NOMENKLATŪRA

 

____________________________________________________________________________

 

(Odontologinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

 

 

(Įstaigos ID –...................)

 

________________

 

(Data)

 

 

________________________________________________

 

(Veiklos adresas)

 

 

Eil. Nr.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto straipsnio kodas pagal šio biudžeto išlaidų klasifikaciją

Paslaugų grupė ir jai priskiriamų paslaugų pavadinimai

Paslaugos kodas

1

01 01

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

2

Pirminės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

3

 

Gydytojo odontologo paslauga

6

4

 

Odontologo, teikiančio pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, profilaktinis tikrinimas vaikams

3142

5

 

Odontologo, teikiančio pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, profilaktinis tikrinimas suaugusiems

3143

6

 

Burnos higienistas

3598

7

01 01 02

Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių gydytojų, slaugytojų ir akušerių teikiamos skatinamosios paslaugos

8

 

Moksleivių paruošimo mokyklai paslaugos

9

 

Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo odontologo paslauga

3286

10

 

Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo odontologo padėjėjo paslauga

3287

11

 

Vaikų nuolatinių krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis skatinamosios paslaugos

12

 

4 dantų dengimas silantais

1921

13

 

3 dantų dengimas silantais

1922

14

 

2 dantų dengimas silantais

1923

15

 

1 danties dengimas silantais

1924

16

 

Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos

17

01 01 02

Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas draudžiamiesiems iki 18 m., neįtrauktiems į prirašytų prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gyventojų sąrašą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą)

3204

18

05 06 01

Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas asmenims iki 18 m., pateikusiems Europos sveikatos draudimo kortelę ar ją pakeičiantį sertifikatą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą)

3206

 

 

 

 

Teritorinės ligonių kasos

atsakingojo asmens pareigos, vardas, pavardė

 

 

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos

atsakingojo asmens pareigos, vardas, pavardė

 

 

Odontologinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos

atsakingojo asmens pareigos, vardas, pavardė