STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRYPTIES STUDIJŲ AKREDITAVIMO

 

2021 m. lapkričio 19 d. Nr. SV6-26

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-835 (nauja redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1535), 37 punktu,

akredituoju Vytauto Didžiojo universiteto pasiekimų sporto krypties pirmosios pakopos studijas iki artimiausio pasiekimų sporto studijų krypties studijų vertinimo.

 

 

Direktorius                                                                                                         Almantas Šerpatauskas