HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl Lietuvos respublikos aplinkos minIstro 2015 m. Gruodžio 10 d. įsakymo nr. d1-901 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.04:2015 „STATYBOS PRODUKTŲ, NETURINČIŲ DARNIŲJŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ, EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMAS, TIKRINIMAS IR DEKLARAVIMAS. BANDYMŲ LABORATORIJŲ IR SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMAS. NACIONALINIAI TECHNINIAI ĮvertinimaI IR TECHNINIO VERTINIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMAS IR PASKELBIMAS“ PATVIRTINIMO“

pakeitimo

 

2019 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-718

Vilnius

 

 

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“:

1.   Papildau 4.10 papunkčiu:

4.10. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą.“

2.   Papildau 161 punktu:

161. Kai statybos produkto nėra Reglamentuojamų statybos produktų sąraše ir jam nėra parengto darniojo standarto ar Europos techninio įvertinimo, gamintojas pasirenka statybos produktui taikytiną techninę specifikaciją (jeigu kituose teisės aktuose nėra reikalavimo taikyti konkrečią techninę specifikaciją ar nenustatytos vertintinos statybos produkto esminės charakteristikos ar jų eksploatacinės savybės, bandymo metodai, sąlygojantys konkrečios techninės specifikacijos taikymą), kurioje privalo būti nurodytos visos su esminiais statinių reikalavimais susijusios esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį, ir taiko techninėje specifikacijoje nurodytą eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemą, atitinkančią vieną iš Reglamento V skyriuje nurodytų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemų.

Jeigu eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema taikomoje techninėje specifikacijoje nenustatyta ar ji savo turiniu tiksliai neatitinka vienos iš Reglamento V skyriuje nurodytų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemų, gamintojas pasirenka vieną iš Reglamento V skyriuje nurodytų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemų.“

3.   Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Bandymų laboratorija ar sertifikavimo įstaiga (toliau – Įstaiga), pageidaujanti tapti paskirtąja įstaiga, pateikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai prašymą būti paskirtąja įstaiga, prideda Nacionalinio akreditacijos biuro išduotą akreditavimo pažymėjimą, liudijantį Įstaigos akreditavimo sritį, Įstaigos veiklos civilinės atsakomybės draudimo kopiją ir informaciją apie darbuotojų nešališkumą.“

4.   Papildau 171 punktu:

171. Kol konkrečioje srityje Lietuvoje nėra akredituotos Įstaigos, gali būti paskirta neakredituota Įstaiga. Tokiu atveju Įstaiga, pageidaujanti tapti paskirtąja įstaiga, pateikia Aplinkos ministerijai prašymą būti paskirtąja įstaiga ir dokumentus, įrodančius jos atitiktį Reglamento VII skyriuje nustatytiems reikalavimams.

Įstaiga, akredituota statybos produktų, kuriems reikalavimai nustatyti Europos vertinimo dokumente (toliau EVD) (arba ETAG, naudojamame kaip EVD), srityje, pageidaujanti tapti paskirtąja įstaiga, kai šios srities produktai turi nacionalinius techninius įvertinimus, vietoje dokumentų, įrodančių jos atitiktį Reglamento VII skyriuje nustatytiems reikalavimams, gali pateikti Nacionalinio akreditacijos biuro išduotą akreditavimo pažymėjimą, liudijantį, kad įstaiga akredituota atlikti tokių statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūras pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] reikalavimus, Įstaigos veiklos civilinės atsakomybės draudimo kopiją ir informaciją apie darbuotojų nešališkumą.“

5.   Papildau 172 punktu:

172. Įstaiga negali būti paskirta atlikti dalį eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos procedūrų.“

6.  Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Aplinkos ministerija, gavusi asmenų skundus, prašymus ar esant pagrįstoms abejonėms, kad paskirtoji įstaiga neatitinka Reglamento VII skyriaus reikalavimų, išnagrinėja gautą informaciją. Aplinkos ministerija, nustačiusi, kad paskirtoji įstaiga neatitinka Reglamento VII skyriuje nustatytų  reikalavimų ir tai nesusiję su neatitiktimi akreditavimo reikalavimams, atsižvelgdama į nustatytų reikalavimų pažeidimų pobūdį ir svarbą, priima sprendimą, kad paskirtoji įstaiga per nurodytą terminą, kuris neturi būti trumpesnis nei 10 darbo dienų, pašalintų nustatytų reikalavimų pažeidimus. Jeigu paskirtoji įstaiga per nurodytą terminą nustatytų reikalavimų pažeidimų nepašalina, Aplinkos ministerija priima motyvuotą sprendimą sustabdyti paskirtosios įstaigos paskyrimo galiojimą atlikti tą veiklą ir nustato ne trumpesnį kaip mėnesio ir ne ilgesnį kaip 3 mėnesių terminą nustatytų reikalavimų pažeidimų pašalinimui. Aplinkos ministerija priimto sprendimo kopiją per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo įsigaliojimo dienos išsiunčia paskirtajai įstaigai.“

7.   Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Jeigu paskirtoji įstaiga per nurodytą terminą nustatytų reikalavimų pažeidimų nepašalina ir nepateikia Aplinkos ministerijai nustatytų reikalavimų pažeidimų pašalinimą įrodančių dokumentų ar informacijos, Aplinkos ministerija priima sprendimą panaikinti tokios paskirtosios įstaigos paskyrimo galiojimą.“

8.   Papildau 211 punktu:

211. Aplinkos ministerija, gavusi asmenų skundus, prašymus ar kilus pagrįstoms abejonėms dėl paskirtosios įstaigos neatitikties akreditavimo reikalavimams, per 5 darbo dienas šią informaciją perduoda Nacionaliniam akreditacijos biurui ir sprendimą dėl paskirtosios įstaigos paskyrimo galiojimo sustabdymo, paskyrimo galiojimo sustabdymo panaikinimo, paskyrimo galiojimo panaikinimo priima gavusi Nacionalinio akreditacijos biuro raštišką informaciją apie jo priimtus sprendimus.“

9.   Papildau 241 punktu:

241. Jeigu paskirtosios įstaigos paskyrimo galiojimas panaikinamas ar Įstaiga, kaip paskirtoji įstaiga, savo veiklos nebevykdo ir nėra jos teisių ir pareigų perėmėjo, ji užtikrina dokumentų, susijusių su paskirtosios įstaigos sritimis ir funkcijomis, patvirtintomis aplinkos ministro įsakymu, saugojimą Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka [4.10], kad ne trumpiau kaip 10 metų nuo dokumentų nagrinėjimo ar išdavimo dienos būtų galima su jais susipažinti prašymą pateikusiai rinkos priežiūros institucijai ar Aplinkos ministerijai. Paskirtoji įstaiga ne vėliau kaip per mėnesį nuo paskyrimo galiojimo panaikinimo ar paskirtosios įstaigos veiklos nutraukimo informuoja Aplinkos ministeriją apie dokumentų saugojimo būdą ir vietą.“

10. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Jeigu paskirtoji įstaiga sudaro subrangos sutartį dėl tam tikrų su trečiųjų šalių užduotimis vertinant ir tikrinant eksploatacinių savybių pastovumą susijusių užduočių atlikimo arba naudojasi subrangovų ar paskirtosios įstaigos filialo paslaugomis, ji užtikrina, kad subrangovas arba paskirtosios įstaigos filialas atitiktų Reglamento 25–27 punktuose nustatytus reikalavimus.

Paskirtoji įstaiga prisiima visą atsakomybę už subrangovų ar paskirtosios įstaigos filialų atliktas užduotis.“

11. Papildau 281 punktu:

281. Paskirtoji įstaiga informuoja Aplinkos ministeriją (išskyrus atvejus, nurodytus 211 punkte) apie akreditavimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Nacionalinio akreditacijos biuro sprendimo priėmimo.“

12. Pakeičiu 86 punktą ir jį išdėstau taip:

86. Aplinkos ministerija, Reglamento 84 ir 85 punktuose nurodytais atvejais gavusi paskirtos TVĮ dokumentus ar dokumentų kopijas, sprendžia, ar klausimą dėl paskirtos TVĮ atitikties Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams teikti svarstyti komisijai. Aplinkos ministerijai nusprendus klausimą dėl paskirtos TVĮ atitikties Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams teikti svarstyti komisijai, jis įforminamas aplinkos viceministro, kuruojančio statybos sritį, pavedimu. Sprendimas dėl paskirtos TVĮ atitikties Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams priimamas Reglamento 88–102 punktuose nustatyta tvarka.“

13. Pakeičiu 87 punktą ir jį išdėstau taip:

87. Aplinkos ministerija, gavusi asmenų skundus dėl paskirtos TVĮ atitikties Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams, prašymus ar kilus pagrįstoms abejonėms dėl paskirtos TVĮ atitikties Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams, išnagrinėja gautą informaciją ir sprendžia, ar klausimą dėl paskirtos TVĮ atitikties Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams teikti svarstyti komisijai. Aplinkos ministerijai priėmus sprendimą klausimą dėl paskirtos TVĮ atitikties Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams teikti svarstyti komisijai, jis įforminamas aplinkos viceministro, kuruojančio statybos sritį, pavedimu. Sprendimas dėl paskirtos TVĮ atitikties Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams priimamas Reglamento 88–102 punktuose nustatyta tvarka.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                       Kęstutis Mažeika