KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DETALIOJO PLANO koregavimo rengimo PROCEDŪROS NUTRAUKIMO

 

2017 m. lapkričio     d. Nr. A-

Kelmė 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 23 punktu ir atsižvelgdamas į UAB „Girilis“ 2017 m. lapkričio 7 d. raštu pateiktą prašymą „Dėl Kelmės rajono tarybos 1997-09-10 sprendimu Nr. 82 patvirtinto kvartalo tarp V. Pūtvio-Putvinskio ir S. Nėries gatvių, Kelmėje detaliojo plano, teritorijoje tarp V. Putvinskio ir S. Nėries gatvių kartu su žemės sklypais V. Putvinskio g. 2 (kadastrinis Nr. 5422/0006:315), V. Putvinskio g. 2A (kadastrinis Nr. 5422/0006:316) ir V. Putvinskio g. 4 (kadastrinis Nr. 5422/0006:12), Kelmėje, koregavimo“:

1.    Nusprendžiu nutraukti Kelmės rajono tarybos 1997-09-10 sprendimu Nr. 82 patvirtinto detaliojo plano koregavimo rengimo procedūrą, pradėta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), teritorijų planavimo dokumento rengimo Nr. K-VT-54-16-342.

2.    Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 2 d. įsakymą Nr. A-763 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;

2.2. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 19 d. įsakymą Nr. A-808 „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“;

2.3. 2016 m. rugpjūčio 22 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. SŽ-501;

2.4. Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2016 m. rugsėjo 1 d.. išduotas Teritorijų planavimo sąlygas Nr. REG10543.

3.    Įpareigoju Architektūros ir urbanistikos skyrių šį įsakymą paskelbti Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorė

Irena Sirusienė