Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 25 D. NUTARIMO NR. 817 „DĖL ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 24 d. Nr. 168

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Ūkininkų ūkių registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“:

1. Papildyti nauju 10.28 papunkčiu:

10.28. Registro valdytojui nusprendus, susistemina pakartotinai naudoti tinkamus Registro dokumentus ir sudaro skaitmeninių dokumentų rinkinius;“.

2. Buvusį 10.28 papunktį laikyti 10.29 papunkčiu.

3. Papildyti 251 punktu:

251. Jei nuo paskutinio ūkio duomenų atnaujinimo iki paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos (toliau – paraiška) pateikimo dienos ūkyje neįvyko pokyčių, Registro duomenų teikėjas gali Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro tvirtinamų paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių nustatyta tvarka patvirtinti faktą, kad ūkio duomenys nepasikeitė, teikdamas einamųjų metų paraišką Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.“

4. Papildyti 49.5 papunkčiu:

49.5. Paraiškų priėmimo informacinės sistemos – šių nuostatų 251 punkte nurodytas Registro duomenų teikėjo patvirtinimas, kad ūkyje nuo paskutinio ūkio duomenų atnaujinimo dienos neįvyko pokyčių.“

5. Papildyti 721 punktu:

721. Pakartotinai naudoti tinkami Registro dokumentai, susisteminti į skaitmeninių dokumentų rinkinius, skelbiami Dokumentų rinkinių portale Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir Dokumentų rinkinių portalo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 24 „Dėl Dokumentų rinkinių portalo steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.“

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                             Ingrida Šimonytė

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                           Kęstutis Navickas