LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2003 m. spalio 9 d. įsakymo nr. Įsak-1407 „DĖL PAREIGYBIŲ, KURIAS ATLIEKANT DARBAS YRA LAIKOMAS PEDAGOGINIU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2021 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-1561

Vilnius

 

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymą Nr. ĮSAK-1407 „Dėl Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašas nauja redakcija nedėstomas):

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAREIGYBIŲ, KURIAS ATLIEKANT DARBAS YRA LAIKOMAS PEDAGOGINIU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 68 straipsnio 7 dalimi,

t v i r t i n u Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašą (pridedama).“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašą:

2.1. pakeičiu tvirtinimo žymą ir ją išdėstau taip:

„PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro 2003 m.

spalio 9 d. įsakymu Nr. ĮSAK-1407“;

2.2. pakeičiu 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4. judesio korekcijos specialistas“;

2.3. pripažįstu netekusiu galios 1.17 papunktį;

 

2.4. pakeičiu 2 punkto pirmąją pastraipą  ir ją išdėstau taip:

2. BENDROJO UGDYMO MOKYKLOJE;

2.5. pakeičiu 2.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.7. judesio korekcijos specialistas“;

2.6. pripažįstu netekusiu galios 2.25 papunktį;

 

2.7. pakeičiu 2.27 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.27. karjeros specialistas“;

2.8. pripažįstu netekusiu galios 3.21 papunktį;

 

2.9. papildau 3.24 papunkčiu:

3.24. karjeros specialistas“;

2.10. pakeičiu 5 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

5. KOLEGIJOJE“;

2.11. pakeičiu 6 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

6. UNIVERSITETE“;

2.12. pripažįstu netekusiu galios 7.27 papunktį;

 

2.13. pakeičiu 9 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

9. PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE“;

2.14. pripažįstu netekusiu galios 9.12 papunktį;

 

2.15. papildau 9.13 papunkčiu:

9.13. karjeros specialistas“;

2.16. pripažįstu netekusiu galios 10.15 papunktį;

 

2.17. pripažįstu netekusiu galios 12.14 papunktį;

 

2.18. papildau 12.15 papunkčiu:

12.15. karjeros specialistas“;

2.19. pakeičiu pastabą ir ją išdėstau taip:

Pastabos:

1. Meninio ugdymo mokytoju ar pedagogu laikomi iliustruotojas, choreografas, režisierius, grafikas, tapytojas, skulptorius, keramikas ir kiti specialistai, dirbantys analogišką darbą tiesiogiai su asmenimis, kurie mokosi.

2. Jei švietimo teikėjas vykdo ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo programas, gali būti steigiamos Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo 1 punkte nurodytos pareigybės, išskyrus nurodytas 1.2 ir 1.3 papunkčiuose.

3. Jei švietimo teikėjas vykdo profesinio mokymo programas, gali būti steigiamos Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo 3 punkte nurodytos pareigybės, išskyrus nurodytas 3.2, 3.3, 3.4 ir 3.22 papunkčiuose.

4. Jei švietimo teikėjas vykdo neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programas) švietimo programas, gali būti steigiamos Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo 7 punkte nurodytos pareigybės, išskyrus nurodytas 7.2 ir 7.3 papunkčiuose.

3. Nustatau, kad šio įsakymo 2.3, 2.6, 2.8, 2.12, 2.14, 2.16 ir 2.17 papunkčiai įsigalioja 2026 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                    Jurgita Šiugždinienė