LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. RUGPJŪČIO 24 D. SPRENDIMO NR. V-1927 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE“  PAKEITIMO

 

2021 m. lapkričio 18 d. Nr. V-2625

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“:

1.   Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Rekomenduoti ugdymo įstaigose ugdomiems vaikams ir mokiniams, išskyrus tuos, kurie atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakyme Nr. V-1946 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis darbuotojams neatliekami sveikatos patikrinimai, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, nustatymo“ nurodytas sąlygas (toliau – mokiniai, kuriems testavimas nereikalingas), dalyvauti periodiniame profilaktiniame testavime. Testavime šio sprendimo 81 punkte nustatytais atvejais rekomenduojama dalyvauti norintiems testuotis ugdymo įstaigų darbuotojams (įskaitant ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą ir neformalųjį vaikų švietimą, vykdomą toje pačioje ugdymo įstaigoje, kurioje organizuojamas testavimas tos pačios ugdymo įstaigos mokiniams) ir mokiniams, kuriems testavimas nereikalingas, išskyrus persirgusius asmenis, kuriems mažiau nei prieš 90 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) diagnozuota atlikus PGR ar antigeno testą.“

2.  Pakeičiu 8 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

8. Savikontrolės tyrimą ir (ar) šio sprendimo 81 punkte nustatytais atvejais vykdomą testavimą ugdymo įstaigoje atlikti šiais etapais:“.

3.  Pripažįstu netekusiu galios 8.5 papunktį.

4.  Papildau 81 punktu:

81. Nustačius teigiamą tyrimo rezultatą:

81.1. PGR ar kaupinio PGR tyrimo atveju, taikomos Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Izoliacijos taisyklės);

81.2. teigiamo savikontrolės tyrimo atveju, sąlytį turėjusiems asmenims rekomenduojama testuotis savikontrolės greitaisiais antigeno testais Izoliacijos taisyklių nustatyta tvarka ir dažnumu.“

5.  Pakeičiu 10.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.4. prieš pradedant vykdyti testavimą ugdymo įstaigoje informuoti kiekvienos grupės ar klasės bendruomenę apie planuojamo vykdyti testavimo organizavimą, jo tikslą, atlikimo eigą, rezultatų interpretavimą, asmens duomenų tvarkymą. Vykdant kaupinių PGR, savikontrolės tyrimą ir (ar) šio sprendimo 81 punkte nustatytais atvejais vykdomą testavimą, gauti pasirašytus mokinių atstovų ar vyresnių nei 16 metų amžiaus mokinių sutikimus / nesutikimus dėl dalyvavimo tyrime (šio sprendimo priedas „Pavyzdinė sutikimo / nesutikimo dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti forma“);“.

6.  Pakeičiu 12.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

12.3. kai vykdomas savikontrolės tyrimas ir (ar) šio sprendimo 81 punkte nustatytais atvejais vykdomas testavimas:“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                 Arūnas Dulkys