LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL REKOMENDACIJŲ MOKYKLOMS DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO KRITERIJŲ IR VEIKSMŲ, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE

 

PATVIRTINIMO

 

 

2017 m. rugpjūčio 3 d.

Nr. V-625

Vilnius

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. XII-2629 „Dėl apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje užtikrinimo“ 3 straipsnį:

 

1. T v i r t i n u Rekomendacijas mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje (pridedama).

 

2. Šis įsakymas įsigalioja  2017 m. rugsėjo 1 dieną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūros ministrė,

 

pavaduojanti Švietimo ir mokslo ministrę

Liana Ruokytė-Jonsson