HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO 2014−2020 M. PLANO ĮGYVENDINIMO

 

2014 m. gruodžio 1 d. Nr. D1-967 

Vilnius

 

Vadovaudamasis Valstybinio atliekų tvarkymo 2014−2020 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“, 290, 291, 292, 293 ir 294 punktais:

1. T v i r t i n u:

1.1 Valstybinio atliekų tvarkymo 2014−2020 metų plano įgyvendinimo priemonių ir atsakingų vykdytojų sąrašą (1 priedas);

1.2 Valstybinio atliekų tvarkymo 2014−2020 metų plano įgyvendinimo vertinimo kriterijų ir atsakingų vykdytojų sąrašą (2 priedas).

2. P a v e d u:

2.1 Aplinkos ministerijos savarankiškų struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų vadovams pagal kompetenciją įtraukti vykdytinas priemones ir joms įgyvendinti numatytus veiksmus į metinius veiklos planus;

2.2 Aplinkos ministerijos Atliekų departamentui koordinuoti Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano ir jame numatytų priemonių vykdymą;

2.3 Aplinkos ministerijos savarankiškiems struktūriniams padaliniams ir pavaldžioms įstaigoms pasibaigus biudžetiniams metams iki kitų metų vasario 1 d. pateikti Aplinkos ministerijos Atliekų departamentui ataskaitas, kaip vykdomos Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plane numatytos priemonės. Ataskaitose turi būti pateikiama praėjusių ir ankstesnių metų informacija, taip pat nurodomos priežastys, kodėl priemonės neįgyvendintos;

2.4 Aplinkos ministerijos savarankiškiems struktūriniams padaliniams ir pavaldžioms įstaigoms iki vasario 1 d. pateikti Aplinkos ministerijos Atliekų departamentui duomenis apie Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano įgyvendinimo vertinimo kriterijų rodiklius;

2.5 Aplinkos ministerijos Atliekų departamentui kasmet iki birželio 1 d. organizuoti viešą Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano pasiekimų ataskaitos pristatymą valstybinį atliekų tvarkymą reguliuojančioms institucijoms ir kitiems atliekų tvarkymo sistemos dalyviams.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Trečiokas

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 

1 priedas

 

VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO 2014–2020 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ IR ATSAKINGŲ VYKDYTOJŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo data

1.

1.1.1. priemonės numatytos Valstybinėje atliekų prevencijos programoje, patvirtintoje aplinkos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. D1-782 „Dėl Valstybinės atliekų prevencijos programos patvirtinimo“

Aplinkos ministerijos Atliekų departamentas

2014–2020 metai

2.

2.1.1. Lietuvos Respublikos Seimui pritarus Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIP-1428, parengti Įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų, nustatančių mokestį už sąvartynuose šalinamas atliekas, projektus

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų projektų valdymo skyrius,

Aplinkos ministerijos Ekonomikos ir tarptautinių ryšių departamentas

2015 metai

3.

2.1.2. vykdyti sąvartynuose šalinamų atliekų apskaitos ir mokesčio už sąvartynuose šalinamas atliekas apskaičiavimo kontrolę

Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba,

Regionų aplinkos apsaugos departamentai

2015–2020 metai

4.

2.1.3. įvertinti mokesčio už atliekų deginimo arba bendro atliekų deginimo įrenginiuose naudojamas energijai gauti atliekas įvedimo tikslingumą

Aplinkos ministerijos Atliekų departamentas

2016–2017 metai

5.

2.1.4. įvertinti mokesčio už mechaninio ir (ar) mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose apdorojamas atliekas įvedimo tikslingumą

Aplinkos ministerijos Atliekų departamentas

2016–2017 metai

6.

2.1.5. parengti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų pakeitimų, nustatančių privalomąjį užstatą vienkartinėms gėrimų pakuotėms, projektus

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyrius

 

2014 metai

7.

2.1.6. įvertinti galimybes taikyti teisines, ekonomines ir kitas priemones gamintojams ir importuotojams, tiekiantiems rinkai pakuotes, kurių atliekas perdirbančių technologijų nėra arba kurias perdirbti sudėtinga

Aplinkos ministerijos Atliekų departamentas

2018 metai

8.

2.2.1. parengti pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių atliekas energijai gaminti naudojančių ūkio subjektų pareigas ir iš atliekų gaminamos energijos kainodarą

Energetikos ministerija,

Aplinkos ministerijos Atliekų departamentas

2015–2016 metai

9.

2.2.2. reglamentuoti atliekas energijai gaminti naudojančių ūkio subjektų ir valstybės/savivaldybių susitarimų dėl ilgalaikių atliekas energijai gaminti naudojančių ūkio subjektų įsipareigojimų atliekų deginimo srityje sudarymo sąlygas

Aplinkos ministerijos Atliekų departamentas,

Energetikos ministerija

2015–2016 metai

10.

2.3.2. parengti mažos apimties kompostavimo tvarką, nustatyti joje kompostavimo vietų įrengimo, žaliųjų atliekų tvarkymo reikalavimus

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyrius

2015 metai

11.

2.3.4. parengti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimų, nustatančių maisto/virtuvės atliekų rūšiuojamojo surinkimo reikalavimus, projektus

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento

Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyrius

2016 metai

12.

2.3.6. teikti finansinę paramą bandomiesiems biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo (ir tvarkymo) projektams, apimantiems visuomenės švietimą ir gerosios praktikos sklaidą

Aplinkos ministerijos Atliekų departamentas,

Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamentas,

Savivaldybės

2015–2016 metai

13.

2.4.4. parengti aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1004 „Dėl Reikalavimų regioniniams ir savivaldybių atliekų tvarkymo planams patvirtinimo“ pakeitimo projektą – įpareigoti įtraukti tekstilės ir pavojingųjų atliekų surinkimo priemones į regioninius ir (ar) savivaldybių atliekų tvarkymo planus

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyrius

2014 metai

14.

2.5.1. parengti komposto, raugo, pagamintų iš biologiškai skaidžių atliekų, kokybės reikalavimus (kriterijus) ir naudojimo rekomendacijas

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyrius,

Žemės ūkio ministerija

2014–2015 metai

15.

2.5.2. nustatant ar keičiant produktų grupių, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašus, įvertinti galimybes ir numatyti atliekų perdirbimo ar kitokio naudojimo kriterijus, taip pat produktų, pagamintų iš atliekų, naudojimo kriterijus (sąrašai peržiūrimi kasmet ir prireikus rengiami jų pakeitimai)

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyrius,

Aplinkos ministerijos Viešųjų pirkimų skyrius,

Aplinkos apsaugos agentūra

2014–2020 metai

16.

2.6.1. parengti aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą – nustatyti draudimą sąvartynuose šalinti nuotekų dumblą

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyrius

2014 metai

17.

3.2.3. sudaryti tarpinstitucinę ekspertų darbo grupę medicininių atliekų tvarkymo klausimams spręsti (ypatingą dėmesį skiriant anatominėms atliekoms) ir pasiūlymams dėl šių atliekų tvarkymo tobulinimo parengti

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyrius,

Sveikatos apsaugos ministerija

2014–2015 metai

18.

3.2.6. efektyvinti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonių, neturinčių leidimo, ir nelegalaus vežimo kontrolę

Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba,

Regionų aplinkos apsaugos departamentai

2014–2020 metai

19.

3.2.7. efektyvinti pavojingųjų atliekų tvarkymo įmonių ir įmonių, importuojančių ir (ar) eksportuojančių pavojingąsias atliekas, kontrolę

Aplinkos apsaugos agentūra,

Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba,

Regionų aplinkos apsaugos departamentai

2014–2020 metai

20.

3.2.8. parengti biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo priemonių planą (atsižvelgiant į šių atliekų apdorojimo metu gautų produktų naudojimo galimybes), numatyti jame skatinimo priemones ir (ar) mokslinius tyrimus

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyrius

Ūkio ministerija,

Žemės ūkio ministerija

2015–2016 metai

21.

3.2.9. parengti komunalinių nuotekų valymo metu susidariusio ir saugojimo aikštelėse sukaupto senojo dumblo sutvarkymo galimybių studiją – išanalizuoti galimus dumblo sutvarkymo būdus ir finansavimo šaltinius (pavyzdžiui, Europos Sąjungos ir valstybės paramą)

Aplinkos ministerijos

Atliekų departamento Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyrius,

Vandenų departamentas,

Ūkio ministerija

2015–2016 metai

22.

3.2.10. parengti aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo projektą – nustatyti, kad visos nuotekų valymo metu susidariusios atliekos (pavyzdžiui, gaudyklėse susidarę riebalai) būtų perduodamos atliekų tvarkytojams ir tvarkomos laikantis atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumo

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyrius,

Aplinkos ministerijos Vandenų departamentas

2014 metai

23.

3.2.11. parengti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai“, patvirtinto aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2001 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“, pakeitimo projektą – papildyti dumblo naudojimo miškininkystėje kriterijais

Aplinkos ministerijos

Atliekų departamento Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyrius,

Aplinkos ministerijos Miškų departamentas

2014–2015 metai

24.

3.2.12. sudaryti darbo grupę, kuri teiktų pasiūlymus dėl gamintojo atsakomybės principo įgyvendinimo, alyvos atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo bei sugriežtinimo, galimų ekonominių ir administracinių priemonių taikymo (išanalizuotų mokesčio už aplinkos teršimą alyvos atliekomis, privalomo užstato alyvai nustatymo ir kitų ekonominių ir administracinių priemonių, užtikrinančių efektyvų alyvos atliekų surinkimą ir tvarkymą, taikymo galimybes, kitas ekonomines ir administracines priemones, kurių taikymas užtikrintų efektyvų alyvos atliekų surinkimą ir tvarkymą)

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyrius

Energetikos ministerija,

Ūkio ministerija

2014–2015 metai

25.

3.3.1. atlikti nacionalinės paramos atliekų tvarkymui Lietuvoje efektyvumo tyrimus

Finansų ministerija,

Aplinkos ministerijos Atliekų departamentas, Aplinkos ministerijos Ekonomikos ir tarptautinių ryšių departamentas,

Ūkio ministerija

2015 metai

26.

3.3.2. rengti kasmetines išsamias Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo ataskaitas pagal atskiras programas atliekų srityse

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas

2014–2020 metai

27.

4.1.1. sukurti ir įdiegti bendrą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų projektų valdymo skyrius

2018 metai

28.

4.1.2. pakeisti Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, – papildyti Atliekų sąrašą nacionaliniais atliekų kodais

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyrius

2014–2015 metai

29.

4.1.3. parengti statistinio modeliavimo duomenų gavimo metodų taikymo Lietuvoje galimybių studiją

Aplinkos ministerijos Atliekų departamentas

2020 metai

30.

4.1.4. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyti atliekų susidarymo ir tvarkymo ataskaitų tikrinimo ir ataskaitų taisymo ūkio subjektų iniciatyva procedūras, įpareigoti ūkio subjektus pataisyti klaidingus pateiktų ataskaitų duomenis arba parengti naują teisės aktą, kuriame būtų reglamentuotos visos gaminių ir pakuočių apskaitos ataskaitų teikimo, tikrinimo bei taisymo ir su gaminių ir pakuočių apskaita susijusių deklaracijų tikrinimo procedūros

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyrius,

Aplinkos apsaugos agentūra

2014–2015 metai

31.

4.1.5. pakeisti Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, – įpareigoti prekiautojus atliekomis vykdyti taip pat ir nepavojingųjų atliekų apskaitą ir teikti ataskaitas

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyrius

 

2014–2015 metai

32.

4.1.6. parengti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių tarpvalstybinio atliekų pervežimo informacijos ir dokumentų teikimą, pakeitimų projektus – nustatyti, kad tarpvalstybinio atliekų pervežimo garantijų derinimo dokumentai, notifikacija, vežimo formos ir informacija apie atliekų išvežimą pagal supaprastintas procedūras turi būti teikiami elektroniniu būdu

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyrius

 

 

2014–2015 metai

33.

4.2.1. parengti Lietuvoje ir kitose šalyse taikomų gaminių atliekų perdirbimo technologijų ir teismų praktikos analizę, siekiant tiksliau apibrėžti sudėtinių gaminių atliekų perdirbimo ir kitas atliekų tvarkymo būdų sąvokas, prireikus parengti atitinkamų teisės aktų pakeitimų projektus

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyrius,

Ūkio ministerija

2015 metai

34.

4.2.2. pakeisti Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-863 „Dėl Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, – papildyti nuostatomis dėl paruošimo naudoti pakartotinai ir perdirbti užduoties skaičiavimo ir duomenų teikimo

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyrius

 

2015 metai

35.

4.2.3. parengti aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-661 „Dėl Regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio juose vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą – nustatyti reikalavimus tirti į mechaninio ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius patenkančių atliekų sudėtį, patikslinti mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo metodiką, siekiant gauti patikimus atliekų sudėties duomenis (pavyzdžiui, siekiant nustatyti nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį ir panašiai)

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyrius

 

2014–2015 metai

36.

5.1.1. sudaryti darbo grupę svarbiems gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų tvarkymo klausimams spręsti, periodiškai organizuoti jos posėdžius aktualiems pavojingųjų, medicininių, žemės ūkio ir kitų atliekų tvarkymo klausimams spręsti

Aplinkos ministerijos Atliekų departamentas,

Sveikatos apsaugos ministerija,

Ūkio ministerija,

Žemės ūkio ministerija

2015–2020 metai

37.

5.1.2. sudaryti darbo grupę ir parengti maisto/virtuvės atliekų susidarymo ir tvarkymo kontrolės stiprinimo rekomendacijas, prireikus organizuoti bendrus su kitomis kontroliuojančiomis institucijomis maisto/virtuvės atliekų susidarymo ir tvarkymo įmonių patikrinimus

Aplinkos apsaugos agentūra,

Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba,

Regionų aplinkos apsaugos departamentai,

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Aplinkos ministerijos Atliekų departamentas

2014–2016 metai

38.

5.1.3. parengti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo, susijusio su valstybiniu atliekų tvarkymo reglamentavimu, projektą – peržiūrėti institucijų funkcijas ir numatyti atsakomybę už neatlikimą

Aplinkos ministerijos Atliekų departamentas,

Ūkio ministerija,

Žemės ūkio ministerija,

Sveikatos apsaugos ministerija, Energetikos ministerija,

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, savivaldybės

2016 metai

39.

5.2.1. atlikti pasirinktų atliekų srautų, kuriems taikomas gamintojo atsakomybės principas ir (ar) nustatytos atliekų tvarkymo užduotys, susidarymo, surinkimo ir tolesnio tvarkymo, atliekų tvarkymo užduočių vykdymo, atliekų tvarkymo sistemų efektyvumo tyrimus

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyrius

 

2015–2020 metai

40.

5.2.2. vykdyti nepavojingųjų atliekų sąvartynų eksploatavimo kontrolę, griežtinti šalinamų atliekų kontrolę

Aplinkos apsaugos agentūra,

Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba

Regionų aplinkos apsaugos departamentai

2014–2020 metai

41.

5.2.3. atlikti atliekų (įskaitant pavojingųjų) tyrimų (identifikavimo) laboratorijos poreikio analizę, numatyti atitinkamus tokios laboratorijos įkūrimo veiksmus

Aplinkos apsaugos agentūra,

Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba,

Aplinkos ministerijos Atliekų departamentas

2014–2015 metai

42.

5.2.4. peržiūrėti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo užduotis gamintojams ir importuotojams, atsižvelgiant į baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo tikslus ir sistemos efektyvumą

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyrius

2014–2015 metai

43.

5.2.5. peržiūrėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas pakuočių atliekų surinkimo, perdirbimo ir (ar) kitokio naudojimo užduotis gamintojams ir importuotojams, atsižvelgiant į pakuočių atliekų tvarkymo tikslus ir sistemos efektyvumą

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyrius

2014 metai

44.

5.2.6. peržiūrėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, paruošimo naudoti pakartotinai, perdirbimo ir naudojimo užduotis gamintojams ir importuotojams, atsižvelgiant į elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo tikslus ir sistemos efektyvumą

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyrius

 

2014 metai

45.

5.3.1. parengti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo, užtikrinančio savivaldybių atskaitomybę ir atsakomybę už komunalinių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą, projektą ir atitinkamos tvarkos aprašą

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų projektų valdymo skyrius

 

2014 metai

46.

5.3.2. parengti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo, numatančio baudas už alyvos atliekų deginimą nesilaikant atliekų deginimo aplinkosaugos reikalavimų, projektą

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyrius,

 

2015 metai

47.

5.3.3. pakeisti Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, – nustatyti papildomus atskirų gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų srautų (įskaitant verslo atliekas) surinkimo ir tvarkymo reikalavimus

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyrius

 

2014–2015 metai

48.

5.4.1. Ministro Pirmininko potvarkiu sudaryti tarpinstitucinę darbo grupę naudotų transporto priemonių ir jų dalių bei eksploatuoti netinkamų transporto priemonių įvežimo ir tvarkymo kontrolei užtikrinti ir pasiūlymams dėl teisės aktų tobulinimo teikti

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyrius, Aplinkos apsaugos agentūra,

Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba,

Susisiekimo ministerija,

Valstybinė mokesčių inspekcija,

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos,

Vidaus reikalų ministerija,

Valstybės įmonė „Regitra“

2014 metai

49.

5.4.2. parengti ir Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinti Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių identifikavimo ir įvežimo (importo) kontrolės tvarkos aprašą

Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba

2014–2015 metai

50.

5.4.3. išnagrinėti teisės aktus, reglamentuojančius gaminių ir pakuočių gamintojų ir importuotojų organizacijų veiklą, kontrolę ir licencijavimo procesus, ir prireikus parengti jų pakeitimų projektus

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyrius,

Aplinkos apsaugos agentūra

2014–2015 metai

51.

5.4.4. sertifikuoti gaminių ir pakuočių gamintojų ir importuotojų organizacijų licencijavimo procesą ir už licencijavimą atsakingą instituciją (padalinį) – nustatyti bendruosius nepriklausomos kontrolės įstaigos kompetencijos kriterijus ir jos vykdomos gaminių ir pakuočių gamintojų ir importuotojų organizacijų licencijavimo veiklos (pagal LST EN ISO/IEC 17020:2012 ir kitus standartus) kriterijus

Aplinkos apsaugos agentūra

2014–2015 metai

52.

6.1.1. atnaujinti Informavimo apie aplinką ir Lietuvos gyventojų aplinkosauginio švietimo skatinimo programą, patvirtintą aplinkos ministro 2004 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. D1-317 „Dėl Informavimo apie aplinką ir Lietuvos gyventojų aplinkosauginio švietimo skatinimo programos patvirtinimo“, – numatyti priemones visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo srityje, vykdyti kryptingas nacionalinio informavimo ir visuomenės švietimo priemones akcentuojant:

antrinių žaliavų (pakuočių atliekų) rūšiavimo svarbą, naudą, surinkimo priemones ir jų teikiamą naudą;

nelegalaus alyvos atliekų naudojimo neigiamas pasekmes aplinkai ir visuomenės sveikatai, galimybes tinkamai tvarkyti alyvos atliekas (tikslinėms grupėms: transporto priemonių savininkams ir valdytojams, transporto priemonių remontą ir priežiūrą atliekantiems ūkio subjektams, visuomenei);

buityje susidarančių pavojingųjų atliekų, įskaitant baterijų ir akumuliatorių atliekas, rūšiuojamojo surinkimo svarbą;

biologiškai skaidžių atliekų šalinimo poveikį aplinkai, rūšiuojamojo surinkimo svarbą ir naudą;

farmacinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo svarbą;

eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, padangų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų nelegalaus importo ir tvarkymo padarinius, susijusius su aplinkosauga;

atliekų naudojimo energijai gauti tvarkymo būdo vietą pagal atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumą (bendruomenės, visuomenė);

produktų gamybą iš atliekų ir šių produktų naudojimą;

elektros ir elektroninės įrangos gamintojų, importuotojų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo įmonių bendradarbiavimo svarbą;

Aplinkos ministerijos Visuomenės informavimo projektų valdymo skyrius, Visuomenės informavimo skyrius,

Aplinkos ministerijos Atliekų departamentas

2014–2020 metai

53.

6.1.3. bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bendrus visuomenės švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir atliekų tvarkymo klausimais projektus

Aplinkos ministerijos Visuomenės informavimo projektų valdymo skyrius, Visuomenės informavimo skyrius,

Atliekų departamentas,

Nevyriausybinės aplinkosaugos organizacijos,

Savivaldybės

2014–2020 metai

54.

6.1.4. atlikti visuomenės pasitikėjimo atliekų tvarkymo sistema tyrimus

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų prevencijos ir tvarkymo skyrius

2014–2020 metai

55.

6.2.1. dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir konferencijose, seminaruose, darbiniuose susitikimuose; organizuoti susitikimus su kitų valstybių institucijomis, organizuoti bendrus renginius su savivaldybių, atliekų surinkėjų ir tvarkytojų asociacijomis, skleisti gerąją bendradarbiavimo patirtį Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje

Aplinkos ministerijos Atliekų departamentas,

Aplinkos apsaugos agentūra,

Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba,

Savivaldybės

2014–2020 metai


 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 

2 priedas

 

VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO 2014–2020 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJŲ IR ATSAKINGŲ VYKDYTOJŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijus

Atsakingi vykdytojai

1.

Bendras atliekų kiekis bendrojo vidaus produkto (BVP) vienetui, tonų / mln. litų

Aplinkos ministerijos Atliekų departamentas,

Ūkio ministerija

2.

Padidėjęs visuomenės pasitikėjimas atliekų tvarkymo sistema, procentais

Aplinkos ministerijos Atliekų departamentas, Visuomenės informavimo projektų valdymo skyrius, Visuomenės informavimo skyrius

3.

Vienam gyventojui tenkantis komunalinių atliekų kiekis, neviršijantis Europos Sąjungos vidurkio, kilogramais

Aplinkos ministerijos Atliekų departamentas

4.

Visų per metus susidariusių atliekų dalis, kurią sudaro perdirbtos ar kitaip panaudotos komunalinės atliekos, procentais

Aplinkos ministerijos Atliekų departamentas

5.

Komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų kiekis, kuris būtų paruošiamas naudoti pakartotinai ir perdirbti, procentais

Aplinkos ministerijos Atliekų departamentas

6.

Iki 2018 metų sukurta bendra gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos sistema, leidžianti vykdyti atliekų srautų judėjimo kontrolę ir užtikrinti operatyvius ir patikimus duomenis

Aplinkos ministerijos Atliekų departamentas

7.

Sąvartynuose pašalintų gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų (išskyrus fosfogipso atliekas) kiekis, procentais

Aplinkos apsaugos agentūra,

Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba,

Regionų aplinkos apsaugos departamentai

8.

Atliekų tvarkymo sistemos ūkio subjektų konsultacijų ir patikrinimų skaičiaus santykis, procentais

Aplinkos apsaugos agentūra,

Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba,

Regionų aplinkos apsaugos departamentai

9.

Padidėjęs komunalines atliekas rūšiuojančių gyventojų skaičius, procentais

Aplinkos ministerijos Atliekų departamentas, Visuomenės informavimo projektų valdymo skyrius, Visuomenės informavimo skyrius

10.

Padidėjęs gyventojų informuotumas atliekų tvarkymo srityje, procentais

Aplinkos ministerijos Atliekų departamentas, Visuomenės informavimo projektų valdymo skyrius, Visuomenės informavimo skyrius