LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. SPALIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-833 „dėl 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ 08.2.1-CPVA-R-908 PRIEMONĖS „KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ ATNAUJINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 19 d. Nr. 1V-147

Vilnius

 

 

Pakeičiu 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-833 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Pagal Aprašą skiriamų ES struktūrinių fondų lėšų paskirstymas regionams:

Regiono pavadinimas

ES struktūrinių lėšų suma, Eur

Alytus

3 267 017

Kaunas

7 050 925

Klaipėda

7 031 349

Marijampolė

3 567 846

Panevėžys

5 304 320

Šiauliai

5 887 107

Tauragė

1 556 574

Telšiai

3 204 605

Utena

76 1600

Vilnius

10 155 960

Iš viso

47 787 303.“

 

2. Pakeičiu 9.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.1. ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, pagal regionus:

Regiono pavadinimas

2014 metai

2015 metai

2016 metai

2017 metai

2018 metai

2019 metai

2020 metai

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

Alytus

0

0

0

0

1 929 505

1 337 512

0

3 267 017

Kaunas

0

0

0

756 649

6 294 276

0

0

7 050 925

Klaipėda

0

0

0

0

3 501 099

3 530 250

0

7 031 349

Marijampolė

0

0

0

0

2 607 775

960 071

0

3 567 846

Panevėžys

0

0

0

1 127 124

4 177 196

0

0

5 304 320

Šiauliai

0

0

0

725 000

5 162 107

0

0

5 887 107

Tauragė

0

0

0

727 103

829 471

0

0

1 556 574

Telšiai

0

0

0

2 001 015

1 203 590

0

0

3 204 605

Utena

0

0

0

761 600

0

0

0

761 600

Vilnius

0

0

0

2 704 668

4 059 789

3 391 503

0

10 155 960

Iš viso

0

0

0

8 803 159

29 764 808

9 219 336

0

47 787 303.“

 

3. Pakeičiu 9.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.2. ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus:

Regiono pavadini-mas

2014 metai

2015 metai

2016 metai

2017 metai

2018 metai

2019 metai

2020 metai

2021 metai

2022 metai

2023 metai

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

Alytus

0

0

0

0

558 276

500 788

1 633 508

490 053

84 392

0

3 267 017

Kaunas

0

0

0

24 616

717 939

3 120 046

2 115 278

846 111

226 935

0

7 050 925

Klaipėda

0

0

0

0

587 146

2 146 147

2 953 166

1 125 016

219 874

0

7 031 349

Marijam-polė

0

0

0

0

16 199

143 038

1 962 315

1 248 746

197 548

0

3 567 846

Panevėžys

0

0

0

182 314

1 482 785

986 704

1 750 426

795 648

106 443

0

5 304 320

Šiauliai

0

0

0

0

521 480

1 998 114

2 354 843

883 066

129 604

0

5 887 107

Tauragė

0

0

0

399 843

395 180

387 535

374 016

0

0

0

1 556 574

Telšiai

0

0

0

6 792

817 917

1 178 870

801 151

320 461

79 414

0

3 204 605

Utena

0

0

0

253 023

508 577

0

0

0

0

0

761 600

Vilnius

0

0

0

376 750

1 753 023

3 233 864

3 046 788

1 523 394

222 141

0

10 155 960

Iš viso

0

0

0

1 243 338

7 358 522

13 695 106

16 991 491

7 232 495

1 266 351

0

47 787 303.“

 

 

 

 

Teisingumo ministras,

pavaduojantis vidaus reikalų ministrą                                                                       Elvinas Jankevičius