RIETAVO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RIETAVO KOMUNALINIS ŪKIS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO

 

2022 m. balandžio 28 d. Nr. T1-59

Rietavas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 6 punktu, 11 straipsnio 3 punktu, 22 straipsnio 5 dalimi, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. O3E- 500 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rietavo komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ ir atsižvelgdama į UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ 2022 m. balandžio 14 d. raštą Nr. 85 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rietavo komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“, Rietavo savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Nustatyti UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.1. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 3,75 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,64 Eur/m3;

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 2,11 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,91 Eur/m3;

1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,99 Eur/m3;

1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,21 Eur/m3.

1.2. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 3,69 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,61 Eur/m3;

1.2.2. nuotekų tvarkymo – 2,08 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,91 Eur/m3;

1.2.2.2. nuotekų valymo – 0,97 Eur/m3;

1.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,20 Eur/m3.

1.3. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 3,82 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,74 Eur/m3;

1.3.2. nuotekų tvarkymo – 2,08 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,91 Eur/m3;

1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,97 Eur/m3;

1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,20 Eur/m3.

1.4. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade arba individualių gyvenamųjų namų bendrijos įvade  – 3,68 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,60 Eur/m3;

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 2,08 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,91 Eur/m3;

1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,97 Eur/m3;

1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,20 Eur/m3.

1.5. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą – 0,095 Eur/m3;

1.6. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą – 0,096 Eur/m3;

1.7. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą – 0,008 Eur/m3;

1.8. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą – 0,038 Eur/m3.

2. Nustatyti, kad:

2.1. šio sprendimo 1 punkte nurodytas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos suderintos trejų metų laikotarpiui nuo šių kainų įsigaliojimo dienos;

2.2. pirmaisiais bazinių kainų galiojimo metais taikomos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos lygios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinėms kainoms.

3. Pripažinti netekusiais galios Rietavo savivaldybės tarybos:

3.1. 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T1-55 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rietavo komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinių kainų nustatymo“ 1.6.-1.14. papunkčius;

3.2. 2021 m. sausio 28 d. sprendimą Nr. T1-1 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rietavo komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinių kainų nustatymo“.

4. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2022 m. birželio 1 dienos.

Sprendimas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Antanas Černeckis