LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO NR. VIII-2043
1, 6, 10 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. lapkričio 18 d. Nr. XIV-662

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Keliams, jų projektavimui, tiesimui ir priežiūrai, kelio statiniams, įrenginiams, techninėms eismo reguliavimo priemonėms keliamus reikalavimus ir su tuo susijusias kelių savininkų bei kitų institucijų, valstybės įmonių ir akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos pareigas nustato Lietuvos Respublikos kelių įstatymas.“

 

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) nustatant Vyriausybės įgaliojimus, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės įmonių ir akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos kompetenciją eismo saugumo užtikrinimo srityje;“

 

3 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 10 straipsnio 11 dalies pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

11. Užtikrindama eismo saugumą, akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija:“.

2. Pripažinti netekusiu galios 10 straipsnio 11 dalies 3 punktą.

 

4 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 11 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Saugias eismo sąlygas valstybinės reikšmės keliuose užtikrinančių eismo saugumo priemonių įgyvendinimą koordinuoja Susisiekimo ministerija arba jos įgaliota viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra, organizuoja akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija. Savivaldybės ar kiti juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys – kelių savininkai ar valdytojai, atlikdami priskirtąsias funkcijas, užtikrina vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse saugias eismo sąlygas, įgyvendindami juose eismo saugumo priemones.“

2. Pakeisti 11 straipsnio 7 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) Susisiekimo ministerijos nustatytais atvejais suderinti eismo organizavimą su Susisiekimo ministerija ar jos įgaliota institucija, įstaiga arba akcine bendrove Lietuvos automobilių kelių direkcija.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. sausio 2 d.

2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras iki 2023 m. sausio 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_51e94577d0044dc086c7121a5bca7196_end