Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016 M. SPALIO 5 D. NUTARIMO NR. 998 „DĖL VALSTYBĖS PARAMOS PRIEGLOBSČIO GAVĖJŲ INTEGRACIJAI TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 7 d. Nr. 1094

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimą Nr. 998 „Dėl Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir preambulę išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 108 straipsniu ir siekdama įgyvendinti 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeisti 2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2. Prieglobsčio gavėjų integracija (toliau – integracija) abipusis prieglobsčio gavėjų ir priimančiosios valstybės bei visuomenės adaptacijos procesas, užtikrinantis prieglobsčio gavėjų pareigų prisiėmimą, jų teises ir lygias galimybes dalyvauti kuriant valstybės gerovę ir naudotis valstybės bei visuomenės ištekliais darbo rinkos, švietimo, sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, politinio ir pilietinio dalyvavimo srityse ir mažinantis prieglobsčio gavėjų socialinę nelygybę ir atskirtį, pažeidžiamumą ir išnaudojimą.

2.2. Pakeisti 2.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.5. Valstybės parama prieglobsčio gavėjų integracijai (toliau – parama integracijai) – visuma valstybės teikiamų priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti prieglobsčio gavėjų ir jų šeimų narių integraciją.

2.3. Papildyti 2.51 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

2.5.1 Individualus integracijos planas – prieglobsčio gavėjui ar (ir) jo šeimos nariams parengtas individualus planas, kuriame, įvertinus individualius prieglobsčio gavėjo ar (ir) jo šeimos narių poreikius bei potencialą, numatomos socialinės, sveikatos priežiūros, švietimo, psichologinės ir kitokios pagalbos bei įgalinimo priemonės, padedančios prieglobsčio gavėjui ar (ir) jo šeimos nariams integruotis, ir nustatomi individualūs prieglobsčio gavėjo ar (ir) jo šeimos narių integracijos pažangos vertinimo rodikliai.“

2.4. Pakeisti 3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri koordinuoja ir prižiūri paramos integracijai teikimą, analizuoja su integracija susijusius socialinius procesus ir rengia teisės aktų projektus, siekdama užtikrinti veiksmingą paramos integracijai teikimą;“.

2.5. Pakeisti 3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kuri užtikrina prieglobsčio gavėjų ugdymąsi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas, teikia prieglobsčio gavėjams informaciją apie studijas aukštosiose mokyklose;“.

2.6. Pakeisti 3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.3. Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba), kuri organizuoja ir prižiūri pagalbos įsidarbinant procesą, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimą ir darbo rinkos paslaugų teikimą Užimtumo tarnyboje paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo laikotarpiu;“.

2.7. Pakeisti 3.6.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.6.10 bendradarbiauja su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Migracijos departamentu, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Užimtumo tarnyba, policijos įstaigomis, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis savo kompetencijai priklausančiais klausimais;“.

2.8. Pakeisti 3.6.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.6.11. organizuoja dokumentų, patvirtinančių prieglobsčio gavėjų išsilavinimą, kvalifikaciją ir kompetencijas, vertimą, tvirtinimą ir pateikimą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliotai institucijai ir Užimtumo tarnybai;“.

2.9. Papildyti 3.6.12 papunkčiu:

3.6.12. kartu su prieglobsčio gavėju ar (ir) jo šeimos nariais parengia ir, pasikeitus aplinkybėms, atnaujina individualų integracijos planą prieglobsčio gavėjo gyvenimo centre laikotarpiui; pasibaigus prieglobsčio gavėjo gyvenimo centre laikotarpiui, individualų integracijos planą ir informaciją apie prieglobsčio gavėjo ar (ir) jo šeimos narių integracijos pažangą perduoda integraciją įgyvendinančiai institucijai. Individualaus integracijos plano prieglobsčio gavėjui ar (ir) jo šeimos nariams parengimo, atnaujinimo ir integracijos stebėsenos bei pažangos vertinimo tvarkos aprašą tvirtina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras;“.

2.10. Pakeisti 3.8.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.8.1. turi teisę iki integracijos savivaldybės teritorijoje pradžios susitikti su prieglobsčio gavėju, gyvenančiu centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose, gauti iš centro prieglobsčio gavėjo ar (ir) jo šeimos narių individualų integracijos planą, informaciją apie jo įgyvendinimo eigą ir individualią prieglobsčio gavėjo ar (ir) jo šeimos narių integracijos pažangą;“.

2.11. Pakeisti 3.8.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.8.3. kartu su prieglobsčio gavėju ar (ir) jo šeimos nariais parengia ir, pasikeitus aplinkybėms, atnaujina individualų integracijos planą ir teikia centrui ataskaitas apie individualią prieglobsčio gavėjo ar (ir) jo šeimos narių integracijos pažangą (pirmoji ataskaita teikiama po 6 mėn. nuo Aprašo 3.6.4 papunktyje nurodytos sutarties dėl paramos integracijai teikimo pasirašymo dienos, kitos ataskaitos – prieš komisijos posėdį, kuriame svarstomas paramos integracijai pratęsimas, atnaujinimas arba nutraukimas);“.

2.12. Pakeisti 3.8.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.8.6. įvertinusi individualaus integracijos plano įgyvendinimo eigą, teikia centrui pasiūlymus ir išvadas dėl paramos integracijai pratęsimo, atnaujinimo arba nutraukimo;“.

2.13. Pakeisti 3.8.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.8.8. organizuoja socialinių, teisinių, sveikatos, ugdymo ir kitų paslaugų teikimą, siekdama įgalinti prieglobsčio gavėją ar (ir) jo šeimos narius dalyvauti įgyvendinant individualų integracijos planą;“.

2.14. Pakeisti 3.8.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.8.9. perveda į prieglobsčio gavėjo nurodytą asmeninę sąskaitą per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotą kredito įstaigą ar kitą mokėjimo paslaugų teikėją lėšas, nurodytas Aprašo 24 punkte.“

2.15. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17. Integraciją įgyvendinanti institucija lėšas, nurodytas Aprašo 24 punkte, perveda į prieglobsčio gavėjo nurodytą asmeninę sąskaitą per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotą kredito įstaigą ar kitą mokėjimo paslaugų teikėją.“

2.16. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Jeigu per Aprašo 11 punkte nustatytą laikotarpį prieglobsčio gavėjui ar (ir) jo šeimos nariams nepavyksta integruotis, komisija gali šį laikotarpį pratęsti. Bendras integracijos laikotarpis centre, kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose ir savivaldybės teritorijoje negali būti ilgesnis kaip 36 mėnesiai. Sprendimą dėl paramos integracijai savivaldybės teritorijoje trukmės pratęsimo komisija priima per vieną mėnesį nuo prieglobsčio gavėjo prašymo integraciją įgyvendinančiai institucijai pateikimo dienos, remdamasi jo prašymu, integraciją įgyvendinančios institucijos pasiūlymais ir išvadomis. Prašymas pratęsti paramą integracijai savivaldybės teritorijoje turi būti pateiktas integraciją įgyvendinančiai institucijai ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki skirtos paramos integracijai savivaldybės teritorijoje teikimo pabaigos.“

2.17. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19. Jei pratęsiamas paramos integracijai savivaldybės teritorijoje teikimas, taikomi Aprašo 24.2 papunktyje nurodytos mėnesinės pašalpos būtiniausioms reikmėms – maistui, drabužiams, visuomeniniam transportui, higienos reikmėms, būsto nuomai ir komunalinėms paslaugoms – apmokėti (toliau – mėnesinė pašalpa), dydžiai:

19.1. nuo 50 iki 70 procentų iki 7 mėnesio teikiamos paramos integracijai dydžio, atsižvelgiant į individualią prieglobsčio gavėjo ar (ir) jo šeimos narių pažangą įgyvendinant individualų integracijos planą, jeigu parama integracijai savivaldybėje gaunama nuo 13 iki 18 mėnesio imtinai;

19.2. nuo 30 iki 50 procentų iki 7 mėnesio teikiamos paramos integracijai dydžio, atsižvelgiant į individualią prieglobsčio gavėjo ar (ir) jo šeimos narių pažangą įgyvendinant individualų integracijos planą, jeigu parama integracijai savivaldybėje gaunama nuo 19 iki 36 mėnesio imtinai.

2.18. Pakeisti 23.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

23.5. vertinami profesiniai gebėjimai ir asmeninės savybės, teikiamos darbo rinkos paslaugos ir vykdomos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės, kurių įgyvendinimą organizuoja Užimtumo tarnyba; prieglobsčio gavėjų įgytos kompetencijos vertinamos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;“.

2.19. Pripažinti netekusiu galios 23.7 papunktį.

2.20. Pripažinti netekusiu galios 23.8 papunktį.

2.21. Pripažinti netekusiu galios 23.9 papunktį.

2.22. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

24. Prieglobsčio gavėjai paramos integracijai savivaldybės teritorijoje laikotarpiu iš integracijos lėšų turi teisę:

24.1. gauti vienkartinę išmoką įsikurti (būtiniausiems baldams ir namų apyvokos reikmenims įsigyti):

24.1.1. nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai, sulaukę pilnametystės, – 11 valstybės remiamų pajamų dydžių;

24.1.2. vienas asmuo arba 2 asmenų šeima – 4 valstybės remiamų pajamų dydžių;

24.1.3. 3–4 asmenų šeima – 6 valstybės remiamų pajamų dydžių;

24.1.4. 5–6 asmenų šeima – 7 valstybės remiamų pajamų dydžių;

24.1.5. 7 ir daugiau asmenų šeima – 8 valstybės remiamų pajamų dydžių;

24.2. gauti mėnesinę pašalpą:

24.2.1. iki 7 mėnesių – 2 valstybės remiamų pajamų dydžių vienam asmeniui, nuo 8 iki 12 mėnesio imtinai – nuo 50 iki 100 procentų iki 7 mėnesio teikiamos paramos integracijai dydžio vienam asmeniui, atsižvelgiant į individualią prieglobsčio gavėjo integracijos pažangą įgyvendinant individualų integracijos planą;

24.2.2. iki 7 mėnesių – 3 valstybės remiamų pajamų dydžių 2 asmenų šeimai, nuo 8 iki 12 mėnesio imtinai – nuo 50 iki 100 procentų iki 7 mėnesio teikiamos paramos integracijai dydžio 2 asmenų šeimai, atsižvelgiant į individualią prieglobsčio gavėjo ar (ir) jo šeimos narių integracijos pažangą įgyvendinant individualų integracijos planą;

24.2.3. iki 7 mėnesių – 4 valstybės remiamų pajamų dydžių 3 asmenų šeimai, nuo 8 iki 12 mėnesio imtinai – nuo 50 iki 100 procentų iki 7 mėnesio teikiamos paramos integracijai dydžio 3 asmenų šeimai, atsižvelgiant į individualią prieglobsčio gavėjo ar (ir) jo šeimos narių integracijos pažangą įgyvendinant individualų integracijos planą;

24.2.4. jeigu šeimoje yra daugiau kaip trys asmenys, ketvirtam ir kiekvienam kitam asmeniui kas mėnesį iki 7 mėnesių papildomai skiriama 0,5 valstybės remiamų pajamų dydžio mėnesinė pašalpa, nuo 8 iki 12 mėnesio imtinai – nuo 50 iki 100 procentų iki 7 mėnesio teikiamos paramos integracijai dydžio, atsižvelgiant į individualią prieglobsčio gavėjo ar (ir) jo šeimos narių integracijos pažangą įgyvendinant individualų integracijos planą;

24.3. gauti 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio pašalpą mokyklinio amžiaus vaikams būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti;

24.4. gauti kompensaciją vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti, kas mėnesį jam apmokant faktines išlaidas, bet ne didesnes kaip 1,6 bazinės socialinės išmokos dydžio;

24.5. gauti kas mėnesį mokamą gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dalies kompensaciją, kurios dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti  įstatymu. Ši kompensacija mokama už praėjusį kalendorinį mėnesį, jei sudaryta gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis;

24.6. komisijos sprendimu gauti kitas paramos integracijai priemones, įvertinus individualią prieglobsčio gavėjo ar (ir) jo šeimos narių integracijos pažangą pagal Integracijos plane nustatytus integracijos pažangos vertinimo rodiklius.“

2.23. Pripažinti netekusiu galios 25 punktą.

2.24. Pripažinti netekusiu galios 27 punktą.

2.25. Pakeisti 29.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

29.3. 190 valandų lietuvių kalbos mokymo kursai, atitinkantys Europos Tarybos kalbos mokėjimo aprašų A2 lygį ir I valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos reikalavimus suaugusiesiems (kai kuriais atvejais pagal besimokančiųjų prašymą – B1 lygį ir II valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos reikalavimus suaugusiesiems), jei prieglobsčio gavėjas, pasiekęs A1 kalbos mokėjimo lygį, lieka centre arba kitose centro suteiktose gyvenamosiose patalpose ilgiau kaip vieną mėnesį. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimą Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kursams pasibaigus, prieglobsčio gavėjai, kuriems teikiama parama integracijai, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka laiko I valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzaminą (kai kuriais atvejais pagal besimokančiųjų prašymą – ir II valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzaminą).“

2.26. Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

32. Pilnamečiai prieglobsčio gavėjai turi teisę mokytis bendrojo ugdymo ir profesinėse mokyklose švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.“

2.27. Pakeisti 37 punktą ir jį išdėstyti taip:

37. Prieglobsčio gavėjas, kuriam reikia valstybės pagalbos įsidarbinant, įsiregistruoja Užimtumo tarnyboje.“

2.28. Pakeisti 39.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

39.2. per paskutinius 6 mėnesius prieglobsčio gavėjui tris kartus paskirtos administracinės nuobaudos ir (ar) administracinio poveikio priemonės už administracinių nusižengimų, nurodytų Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse, padarymą, jis pripažintas kaltu įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu, kol teistumas neišnykęs.

2.29. Pakeisti 40.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

40.2. per paskutinius 6 mėnesius prieglobsčio gavėjui tris kartus paskirtos administracinės nuobaudos ir (ar) administracinio poveikio priemonės už administracinių nusižengimų, nurodytų Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse, padarymą, jis pripažintas kaltu įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu, kol teistumas neišnykęs.“

3. Pavesti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui iki šio nutarimo 2 punkto įsigaliojimo patvirtinti Individualaus integracijos plano prieglobsčio gavėjui ar (ir) jo šeimos nariams parengimo, atnaujinimo ir integracijos stebėsenos bei pažangos vertinimo tvarkos aprašą.

4. Nustatyti, kad šio nutarimo 2 punkto nuostatos taikomos sutartims dėl paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo, sudarytoms po šio nutarimo 2 punkto įsigaliojimo.

5. Šio nutarimo 2 punktas įsigalioja 2020 m. spalio 15 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                              Linas Kukuraitis