VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-07-03 ĮSAKYMO NR. 40-348 „DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 11 d.   Nr.  40-284/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

k e i č i u  Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 40-348 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“:

1Išdėstau 9.1 papunktį taip:

9.1. sveikatos priežiūros įstaigos išduotą pažymą apie nėštumą (likus 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos);“.

2. Išdėstau 11.4 papunktį taip:

11.4. jei pagal praėjusių kalendorinių metų vidutines mėnesio pajamas bendrai gyvenantys asmenys arba globėjas (rūpintojas) ir su juo bendrai gyvenantys asmenys neturėjo teisės gauti išmokos vaikui, pajamoms sumažėjus, pateikti per praėjusius 12 kalendorinių mėnesių arba per praėjusius 3 kalendorinius mėnesius iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų gautų pajamų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, dydį patvirtinančius dokumentus;“.

3Išdėstau 20 punktą taip:

20. Asmenys dokumentus, reikalingus išmokai skirti ir išmokėti, gali pateikti elektroniniu būdu per valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiamą elektroninę paslaugą, atsiųsti registruotu paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pasirašytus saugiu elektroniniu parašu arba tiesiogiai atvykę į Vilniaus miesto savivaldybės bendrą klientų aptarnavimo centrą.“

4. Išdėstau 21.6 papunktį taip:

21.6. per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai paskirta vienkartinė išmoka vaikui ar vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, gavėjo pasirinktu būdu (paštu ar elektroniniu paštu) informuoja gavėją apie išmokos skyrimą.“

5. Išdėstau 211.4 papunktį taip:

211.4. per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai vaiko laikinosios priežiūros išmoka išmokėta, gavėjo pasirinktu būdu (paštu ar elektroniniu paštu) informuoja gavėją apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo.“

6. Išdėstau 22.2 papunktį taip:

22.2. per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo gavėjo pasirinktu būdu (paštu ar elektroniniu paštu) informuoja gavėją apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo.“

7. Išdėstau 23 punktą taip:

23. Socialinių išmokų skyrius, priėmęs prašymą ir visus reikiamus dokumentus vienkartinei išmokai įsikurti skirti, per 5 darbo dienas:

23.1. atlieka Tvarkos aprašo 21.1 ir 21.2 papunkčiuose nurodytus veiksmus;

23.2. rengia, derina su atsakingais Socialinių išmokų skyriaus darbuotojais ir išleidžia Socialinių išmokų skyriaus vedėjo įsakymą dėl išmokos skyrimo, per Dokumentų valdymo sistemą „Avilys“ teikia jį Socialinės paramos centrui;

23.3. rengia ir tvirtina sistemoje „Parama“ sprendimą išmokai skirti arba neskirti;

23.4. per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos gavėjo pasirinktu būdu (paštu ar elektroniniu paštu) informuoja gavėją apie išmokos skyrimą;

23.5. formuoja vienkartinės išmokos įsikurti gavėjo asmens bylą, į kurią įsega prašymą, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas dokumentų kopijas ir kitus su Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytos išmokos skyrimu, neskyrimu ir mokėjimu susijusius dokumentus.“

8. Papildau 241 punktu:

241. Socialinės paramos centras, per Dokumentų valdymo sistemą „Avilys“ gavęs Tvarkos aprašo 23.2 papunktyje nurodytą įsakymą apie vienkartinės išmokos įsikurti skyrimą, per 5 darbo dienas susisiekia su gavėju ir aptaria pagalbos Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytos išmokos panaudojimo Įstatyme nustatytiems tikslams poreikį ir vykdomą lėšų kontrolę.“

9. Išdėstau 37 punktą taip:

37. Vienkartinės išmokos įsikurti gavėjas, naudojantis išmoką mokesčiams už nuomojamo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas, Socialinės paramos centrui turi pateikti būstą administruojančios organizacijos pažymą apie įsiskolinimo ar einamojo mėnesio mokėjimo dydį bei laisvos formos prašymą apmokėti skolą ar einamojo mėnesio mokėjimo dydį.“

10. Išdėstau 40 punktą taip:

40. Socialinės paramos centras išankstinio apmokėjimo sąskaitas ir sąskaitas faktūras teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriui (toliau – Klientų aptarnavimo skyrius) registruoti. Užregistruotos išankstinio apmokėjimo sąskaitos ir sąskaitos faktūras grąžinamos Socialinės paramos centrui, kuris tarnybiniu pranešimu perduoda jas apmokėti Apskaitos skyriui.“

11. Papildau 411 punktu ir jį išdėstau taip:

411. Esant poreikiui, kai vienkartinės išmokos įsikurti gavėjas negali savarankiškai atsiimti prekių iš prekių teikėjo, Socialinės paramos centro direktoriaus įgaliotas darbuotojas tarpininkauja išmokos gavėjui atsiimant prekes bei gaunant sąskaitas faktūras pagal išankstinio apmokėjimo dokumentus. Kartu su vienkartinės išmokos įsikurti gavėju prekes ir sąskaitas faktūras iš prekių tiekėjo atsiima Socialinės paramos centro direktoriaus įgalioti darbuotojai.“

12. Pripažįstu netekusiu galios 47 punktą.

13. Išdėstau 48 punktą taip:

48. Vienkartinės išmokos įsikurti gavėjas, kuriam yra likęs mažesnis negu 2 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinės išmokos įsikurti likutis, Socialinės paramos centrui teikia laisvos formos prašymą dėl likučio pervedimo į asmeninę sąskaitą. Jei prašymas nepateikiamas, vienkartinės išmokos įsikurti likutis pervedamas į vienkartinės išmokos įsikurti gavėjo asmeninę sąskaitą, jei ji buvo nurodyta pirminiame prašyme skirti išmoką, per Įstatyme nurodytą terminą (24 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo skirti išmoką priėmimo dienos).“

14. Išdėstau 49 punktą taip:

49. Socialinės paramos centras per 10 darbo dienų nuo Tvarkos aprašo 48 punkte nurodyto prašymo gavimo dienos, o jei prašymas nepateiktas, likus 20 darbo dienų iki termino vienkartinei išmokai įsikurti išmokėjimo pabaigos, teikia Apskaitos skyriui per Dokumentų valdymo sistemą „Avilys“ tarnybinį pranešimą dėl vienkartinės išmokos įsikurti likučio išmokėjimo gavėjui, nurodant jame vienkartinės išmokos įsikurti gavėjo vardą, pavardę, jo atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį, likučio dydį ir Socialinių išmokų skyriaus vedėjo įsakymo, kuriuo asmeniui paskirta vienkartinė išmoka įsikurti, datą ir numerį.

15. Pripažįstu netekusiu galios 50 punktą.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                   Adomas Bužinskas