LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL pasirengimo VAKCINACIJAI COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina  

 

2020 m. gruodžio 4 d. Nr. V-2819

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 punktu, 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 11 straipsniu, 22 straipsnio 2 dalimi ir 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir siekdamas užtikrinti tinkamą imunizacijos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimą, n u s p r e n d ž i u:

Pavesti savivaldybių administracijų direktoriams iki 2020 m. gruodžio mėn. 11 d.:

1.  Paskirti savivaldybės vakcinacijos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina koordinatorių (savivaldybės gydytoją ar kitą administracijos darbuotoją) ir jam pavesti:

1.1.    koordinuoti vakcinacijos procesą savivaldybėje;

1.2.    koordinuoti vakcinacijos procesus vakcinaciją COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizuojančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – vakcinaciją organizuojanti ASPĮ);

1.3.    užtikrinti sklandų prioritetinėms grupėms priklausančių asmenų skiepijimą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina;

1.4.    bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija įgyvendinant vakcinaciją COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina.

2.  Paskirti vieną (ar kelias) savivaldybės (ar kelių savivaldybių) teritorijoje vakcinaciją organizuojančią ASPĮ, kuri:

2.1.    užtikrintų sklandų prioritetinėms grupėms priklausančių asmenų paskiepijimą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina;

2.2.    gebėtų per 120 val. nuo vakcinos pristatymo paskiepyti prioritetinėms grupėms priklausančius savivaldybės gyventojus pilnai sunaudojant bent 1 pakuotę, kurioje numatomos 975 dozės, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos;

2.3.    įgyvendinant vakcinaciją bendradarbiautų su kitomis savivaldybėje paskirtomis vakcinaciją organizuojančiomis ASPĮ ir su paslaugų teikimą organizuojančiomis ASPĮ, nurodytomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ priede.

3.  Pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai (el. paštu [email protected]) užpildytą šio sprendimo priedo elektroninį variantą (Word formatu).

 

 

 

Laikinai sveikatos apsaugos ministro pareigas einantis – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Aurelijus Veryga