LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Ekonomikos ir inovacijų MINISTRO
2020 M. gegužės 13 D. ĮSAKYMO NR. 4-306 „Dėl priemonės „palūkanų kompensavimas
SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2022 m. liepos 20 d. Nr. 4-883

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 4-306 „Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 3.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.6. Investicinė paskola – paskola, kurios ne mažiau kaip 51 proc. sumos numatyta skirti paskolos gavėjo investicijoms į jo ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, tinkamą finansuoti pagal Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo 11 punktą, o likusią dalį – apyvartinėms lėšoms papildyti.“

1.2Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Pagal Aprašą bus kompensuojama iki 95 proc. už paskolas, paimtas nuo 2020 m. sausio 1 d., sumokėtų palūkanų. Kai kompensacija skiriama už paskolą, paimtą elektromobiliui, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme, įsigyti, kompensuojama už ne didesnę nei 35 000 (trisdešimt penkių tūkstančių) eurų (įskaitant PVM) dydžio paskolos dalį. Kai kompensacija skiriama už paskolą, paimtą komercinės paskirties automobiliui (komercinės paskirties automobiliu laikomas lengvasis automobilis, kuris transporto priemonės techniniame pase žymimas kaip N1 klasės) įsigyti, kompensuojama už ne didesnę nei 25 000 (dvidešimt penkių tūkstančių) eurų (įskaitant PVM) dydžio paskolos dalį.

1.3. Pakeičiu 10.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.2. pareiškėjui paskola suteikta pagal paskolos sutartį, sudarytą su finansų tarpininku, turinčiu galiojančią sutartį su INVEGA dėl bendradarbiavimo, įgyvendinant palūkanų kompensavimo priemones. Bendradarbiavimo sutartis su finansų tarpininku pasirašoma, jei INVEGA, atlikusi finansų tarpininko tinkamumo bendradarbiauti kompensuojant palūkanas paskolų gavėjams vertinimą, nustato, kad finansų tarpininkas atitinka visus jam keliamus reikalavimus, nustatytus INVEGOS generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamoje Finansų tarpininkų, su kuriais INVEGA sudaro sutartis dėl palūkanų kompensavimo, vertinimo metodikoje (toliau – Metodika), kuri skelbiama INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt. Metodikoje įtvirtinami reikalavimai dėl finansų tarpininko patirties teikiant Aprašo 3.11 papunktyje nurodytas paskolas, finansų tarpininko pajamų iš finansinių paslaugų teikimo veiklos dydžio, finansų tarpininko apskaitos ir vidaus kontrolės sistemų, personalo, valdymo ir organizacinės struktūros, finansų tarpininko gebėjimo atlikti bendradarbiavimo sutartyje nustatytus veiksmus bei perduotas funkcijas, susijusias su teisingų duomenų parengimu, teikimu ir saugojimu, finansų tarpininko gebėjimo valdyti su Priemonės įgyvendinimu susijusias rizikas. Šiame papunktyje nurodytas tinkamumo bendradarbiauti kompensuojant palūkanas paskolų gavėjams vertinimas nėra atliekamas kredito įstaigoms, kaip jos apibrėžtos Finansų įstaigų įstatyme. Bendradarbiavimo sutartimi finansų tarpininkas įsipareigoja teikti INVEGAI duomenis ir dokumentus apie paskolos sutarties sąlygas, paskolų gavėjų atliktus mokėjimus pagal paskolų sutartis, sumokėtas palūkanas, grąžintas paskolos lėšas. Finansų tarpininkų, sudariusių su INVEGA bendradarbiavimo sutartis, sąrašas pateiktas interneto svetainėje www.invega.lt. Šio papunkčio nuostatos netaikomos, kai pareiškėjui paskolą yra suteikusi INVEGA pagal finansinę priemonę „Startuok“, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 4-970 „Dėl Finansinės priemonės „Startuok“, finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, schemos patvirtinimo“.“

1.4. Pakeičiu 10.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.4. paskolos sutartis yra pasirašyta ne anksčiau kaip 2020 m. sausio 1 d. arba, jei pagal anksčiau nei 2020 m. sausio 1 d. pasirašytas paskolos sutartis suteikiamas naujas finansavimas naujai investicijai (turimos paskolos trukmės ar dydžio keitimas nėra laikomas naujo finansavimo suteikimu), paskolos sutarties pakeitimas dėl naujo finansavimo suteikimo pasirašytas po 2020 m. sausio 1 d.

1.5. Pakeičiu 10.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.5. paskola nėra skirta šioms pareiškėjo veikloms vykdyti: „Nekilnojamojo turto operacijos“ (veiklos kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.), patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK 2 red.), 68.1-68.3 grupę), „Krovininis kelių transportas“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 49.41 klasę) ir „Krovininių automobilių nuoma“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 77.12.10 poklasį), kai paskolos skirtos krovinių vežimo transporto priemonėms įsigyti, „Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 01 skyrių (išskyrus 01.6), „Miškininkystė ir medienos ruoša“ (veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 02.1 grupę, 02.3 grupę, 02.30.10 poklasį, 02.30.20 poklasį), „Žvejyba ir akvakultūra“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 03 skyrių), „Ginklų ir šaudmenų gamyba ir (ar) jų specializuota mažmeninė prekyba“ (veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 25.4 grupę ir 47.78.30 poklasį), „Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 92 skyrių), „Finansinė ir draudimo veikla“ (veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 64 skyrių, 65 skyrių, 66 skyrių), „Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir maišymas“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 11.01 klasę), „Alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 46.34.10 poklasį), „Tabako gaminių gamyba (ar) jų didmeninė prekyba (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 12 skyrių ir 46.35 klasę)“.

1.6. Papildau 10.10 papunkčiu:

10.10. pareiškėjui ir jo naudos gavėjui, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje, arba fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių naudai bus naudojama paskola, nėra taikomos sankcijos (bet kokios prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargas ar kitos ribojančios priemonės), kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Europos Sąjunga, Lietuvos Respublika, Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė (įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų Iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biurą (angl. The Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury), Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė.

1.7. Pakeičiu 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.1. pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos nekilnojamam turtui pirkti ir (ar) statyti ir (ar) investicijoms į pastato (statinio) esminį pagerinimą, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, siekiant šį turtą parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, įskaitant turto nuomą ir panaudą, o ne naudoti savo veikloje (nekilnojamojo turto naudojimu savo veikloje laikomi atvejai, kai ne mažiau kaip 60 proc. įsigyjamo turto ketinama panaudoti paskolos gavėjo ekonominei veiklai vykdyti), taip pat gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto pirkimui arba statybai ir (ar) investicijoms į gyvenamosios paskirties pastato (statinio) esminį pagerinimą, kaip apibrėžta Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kai:

11.1.1. pareiškėjas yra verslininkas;

11.1.2. pareiškėjas yra juridinis asmuo ir jo vykdoma veikla nėra galima gyvenamosios paskirties patalpose, vadovaujantis Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, II skyriumi;“.

1.8. Pakeičiu 11.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.2. pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos šiems automobiliams įsigyti:

11.2.1. ne komercinės paskirties automobiliui (ne komercinės paskirties automobiliu laikomas lengvasis automobilis, kuris transporto priemonės techniniame pase žymimas kaip M1 klasės). Šis draudimas netaikomas pareiškėjams, kurių pagrindinė ir faktiškai vykdoma veikla yra automobilių nuoma, taip pat vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi, ir pavėžėjimas, taip pat tais atvejais, kai įsigyjamos specialiosios paskirties transporto priemonės, kaip jos apibrėžtos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų, patvirtintų Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“, 18 punkte (toliau – specialiosios paskirties transporto priemonės). Laikoma, kad automobilių nuomos veikla faktiškai yra vykdoma tada, kai tokios paslaugos yra viešai siūlomos rinkai;

11.2.2. nenaujam (nenauju automobiliu laikomas automobilis, kuris yra nuvažiavęs daugiau kaip 6 000 km arba nuo jo eksploatavimo pradžios (pagal Transporto priemonių eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl Transporto priemonių eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijų patvirtinimo“) yra praėję daugiau kaip 6 mėn.) komercinės paskirties automobiliui. Šis draudimas netaikomas, kai įsigyjamos specialiosios paskirties transporto priemonės;

11.2.3. naujam (nauju automobiliu laikomas automobilis, kuris nėra nuvažiavęs daugiau kaip 6 000 km arba nuo jo eksploatavimo pradžios (pagal Transporto priemonių eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl Transporto priemonių eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijų patvirtinimo“) yra praėję ne daugiau kaip 6 mėn.) komercinės paskirties automobiliui, kurio vertė vienai transporto priemonei pagal automobilio pirkimo–pardavimo sutartį viršija 40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) eurų (įskaitant PVM) arba viršija 60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) eurų (įskaitant PVM), kai įsigyjami elektromobiliai. Šis draudimas netaikomas, kai įsigyjamos specialiosios paskirties transporto priemonės.

1.9. Pakeičiu 11.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.3. pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos paskolai trečiajam asmeniui suteikti, trečiųjų asmenų ir (ar) paskolos gavėjo skoliniams įsipareigojimams (paskoloms, sąskaitos kreditams (angl. „overdrafts“), faktoringams, akredityvams, banko garantijoms) refinansuoti (padengti), išskyrus atvejus, kai paskolos lėšomis refinansuotos paskolos gavėjo investicijos atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo. Laikoma, kad investicijų atlikimo momentas yra galutinio atsiskaitymo už investicijas diena.

1.10. Papildau 11.52 papunkčiu:

11.52. pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra naudojamos finansuoti investicijoms, atliekamoms ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.11. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. INVEGA duomenis apie suteiktą de minimis pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui teikia ir tikslina vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“.“

1.12. Papildau 381 papunkčiu:

381. Pareiškėjas, gavęs palūkanų kompensavimą, bet norintis jo atsisakyti, pateikia INVEGAI rašytinį laisvos formos prašymą nutraukti palūkanų kompensavimą arba atsisakyti visos pagal dotacijos sutartį suteiktos de minimis pagalbos sumos. Gavusi prašymą, INVEGA ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nutraukia su pareiškėju pasirašytą dotacijos sutartį ir pareiškėjui nekompensuojamos palūkanos, sumokėtos po dotacijos sutarties nutraukimo. Jei atsisakoma visos pagal dotacijos sutartį suteiktos de minimis pagalbos sumos, pareiškėjas turi grąžinti INVEGAI visas pagal dotacijos sutartį gautas palūkanų kompensavimo sumas.

2. Nustatau, kad:

2.1. iki šio įsakymo įsigaliojimo uždarajai akcinei bendrovei „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) pateiktos paraiškos dėl palūkanų kompensavimo vertinamos ir administruojamos pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusį teisinį reguliavimą, išskyrus šio įsakymo 2.2 papunktyje nustatytą atvejį;

2.2. šio įsakymo 1.12 papunktis taikomas pareiškėjams, pateikusiems paraiškas dėl palūkanų kompensavimo iki ir po šio įsakymo įsigaliojimo ir dėl kurių yra priimti INVEGA sprendimai dėl palūkanų kompensavimo.

 

 

 

Finansų ministrė, pavaduojanti

ekonomikos ir inovacijų ministrą                                                                                 Gintarė Skaistė