HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. SAUSIO 4 D. ĮSAKYMO NR. D1-14 „DĖL MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. birželio 2 d. Nr. D1-490

Vilnius

 

P a k e i č i u Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 6 punktą ir išdėstau jį taip:

6. Vienu metu galima naudoti ne daugiau kaip 5 bučiukus ar samtelius vėžiams gaudyti ir 4 kitus mėgėjų žvejybos įrankius. Žvejodamas iš vandens transporto priemonės vienas žvejys vienu metu gali naudoti ne daugiau kaip 2 meškeres, išskyrus atvejus, kai žvejojama iš inkaru ar kitomis priemonėmis sustabdytos vandens transporto priemonės. Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 6 vienetų, išskyrus stintų žvejybą nuo ledo, kai bendras kabliukų skaičius gali būti 12 vienetų. Dvišakis ar trišakis kabliukas laikomas vienu. Rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymui bučiukų ir samtelių kiekis neribojamas, šiuos vėžius taip pat leidžiama gaudyti rankomis ir graibštais, tačiau tokios žvejybos metu visi sugauti plačiažnypliai ir siauražnypliai vėžiai turi būti nedelsiant paleisti į tą patį vandens telkinį.“.

2. Pakeičiu 7 punktą ir išdėstau jį taip:

7. Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti 1 šamą, ne daugiau kaip 2 vienetus salačių, ūsorių, 3 vienetus ungurių, margųjų upėtakių, kiršlių, ne daugiau kaip 5 vienetus vėgėlių, sterkų, lydekų, šapalų, meknių (bendras šiame punkte nurodytų žuvų kiekis negali viršyti 5 vienetų), ne daugiau kaip 50 vienetų vėžių (išskyrus rainuotuosius ir žymėtuosius vėžius, kurių sugavimo kiekis ir dydis neribojamas). Vienos žvejybos metu sugautų žuvų bendras svoris negali viršyti 5 kg, o Kuršių mariose – 7 kg, neskaitant stintų, kurių leidžiama sugauti 10 kg, paskutinės sugautos žuvies svorio ir išskyrus atvejus, kai vienos žuvies svoris didesnis už šiame punkte nustatytą normą. Kiekvienas asmuo, užsiimantis mėgėjų žvejyba, savo sugautą laimikį privalo laikyti atskirai nuo kitų asmenų laimikio, į laimikį neįskaitomos žuvys, įrašytos į Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių Aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – Invazinių rūšių sąrašas), ir žuvys, kurios sugautos gyvybingos nedelsiant paleidžiamos atgal į vandens telkinį.“.

3. Pakeičiu 10.5. papunktį ir išdėstau jį taip:

10.5. vykdyti povandeninę žūklę neturint žūklės vietoje ryškiai matomo plūduro, naudoti kitų nei unguriai žuvų povandeninei žūklei dvišakius ar daugiašakius strėlių antgalius.“.

4. Pakeičiu 11.7. papunktį ir išdėstau jį taip:

11.7. arčiau kaip 10 m atstumu nuo Žvejybos įrankių ženklinimo taisyklėmis nustatyta tvarka pažymėtų tinklinių ne mėgėjų žvejybos įrankių;“.

5. Papildau nauju 11.14. papunkčiu, buvusius 11.14. – 11.16 papunkčius atitinkamai laikau 11.15-11.17 papunkčiais:

11.14. nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. taisyklių 5 priede nurodytuose upių ruožuose. Kai upės ruožas yra nurodytas tik viename upės krante, galima žvejyba iš valčių, išskyrus atvejus, kai valtis yra inkaru ar kita priemone sustabdoma vienoje vietoje tame ruože;“

6. Papildau 11.17 papunkčiu:

11.17. nuo saulės laidos iki patekėjimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje) Taisyklių 3 priede nurodytuose upių ruožuose.“

7. Pakeičiu 12.3. papunktį ir išdėstau jį taip:

12.3. mažesnes nei šių dydžių žuvis ir vėžius (žuvys matuojamos nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo, vėžiai – nuo galvos smaigalio pradžios iki ištiestos uodegos plokštelės galo):

12.3.1. šamus (Silurus glanis) 75 cm;

12.3.2. lašišas (Salmo salar) 65 cm;

12.3.3. šlakius (Salmo trutta trutta) 65 cm;

12.3.4. salačius (Aspius aspius) 55 cm;

12.3.5. vėgėles (Lota lota) 45 cm;

12.3.6. ūsorius (Barbus barbus) 45 cm;

12.3.7. sterkus (Sander lucioperca) 45 cm;

12.3.8. lydekas (Esox lucius) 45 cm;

12.3.9. kiršlius (Thymallus thymallus) 30 cm;

12.3.10. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) 30 cm;

12.3.11. šapalus (Leuciscus cephalus) 30 cm;

12.3.13. meknes (Leuciscus idus) 30 cm;

12.3.14. lynus (Tinca tinca) 25 cm;

12.3.15. karpius (Cyprinus carpio) 40 cm;

12.3.16. Baltuosius amūrus (Ctenopharyngodon idella) 40 cm;

12.3.17. Marguosius plačiakakčius (Artistichtys nobilis) 40 cm;

12.3.18. plačiažnyplius vėžius (Astacus astacus) 10 cm;

12.3.19. siauražnyplius vėžius (Astacus leptodactylus) 10 cm.“

8. Pakeičiu 15 punktą ir išdėstau jį taip:

 

15. Povandeninė limituota žūklė leidžiama šiuose valstybiniuose vandens telkiniuose:

 

Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

Savivaldybė

Plotas, ha

Pastabos

1.

Alaušas

Utenos

1071,8

 

2.

Asveja

Molėtų, Švenčionių

978,2

Povandeninė žūklė leidžiama ežero dalyje nuo Dubingių tilto iki Žingių tilto

3.

Baltieji Lakajai

Molėtų

699,8

Povandeninė žūklė leidžiama iki 2015 m. sausio 1 d.

4.

Didžiulis (Daugų)

Alytaus

912,7

 

5.

Drūkšiai

Zarasų

3204,9

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje

6.

Vištytis

Vilkaviškio

 

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje

7.

Elektrėnų tvenkinys

Elektrėnų

1389,6

 

 

9. Papildau 2 priedą 881 punktu:

 

„881.

Kražantė (Kelmės miesto I tvenkinys – žiotys)

Dubysa

Dubysos“

 

10. Pakeičiu 3 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

11. Papildau nauju 5 priedu „Upių ruožai, kuriuose mėgėjų žvejyba uždrausta nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d.“ (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Valentinas Mazuronis


 

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

3 priedas

 

 

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA NUO RUGSĖJO 16 D. IKI SPALIO 15 D. DRAUDŽIAMA NETURINT ŽVEJO MĖGĖJO KORTELIŲ AR NEMOKAMOS ŽVEJYBOS TEISĖS

 

 

Eil.

Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

1.

Neris

nuo Jonavos J. Ralio gatvės tilto iki Lietuvos ir Baltarusijos valstybinės sienos

2.

Žeimena

nuo žiočių iki Lakajos žiočių

3.

Vilnia

nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos

4.

Šventoji

nuo žiočių iki tilto kelyje Kavarskas – Kurkliai ir nuo Kavarsko užtvankos iki Virintos žiočių

5.

Siesartis

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

6.

Širvinta

nuo žiočių iki Liukonių tilto

7.

Dubysa

nuo žiočių iki Kražantės žiočių

8.

Jūra

nuo žiočių iki Tauragės Versmės gimnazijos

9.

Minija

nuo Lankupių iki Salanto žiočių

10.

Veiviržas

nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda – Šilutė tilto

11.

Akmena–Danė

nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos

12.

Šventoji (pajūrio)

nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos“

Pastaba: draudžiama žvejoti Taisyklių 5 priede nurodytose upių vietose.

__________________________


Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

5 priedas

 

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA

NUO RUGSĖJO 16 D. IKI SPALIO 15 D.

 

Eil. Nr.

Upė

Vieta

1.

*Nemunas

Dubysos upės žiotyse ir 500 m žemyn palei dešinįjį krantą

Jūros upės žiotyse ir 500 m žemyn palei dešinįjį krantą

Neries upės žiotyse ir 500 m žemyn palei dešinįjį krantą

2.

Neris

Bezdonės upės žiotyse ir 100 m žemyn

Bražuolės upės žiotyse ir 100 m žemyn

Dūkštos upės žiotyse ir 100 m žemyn 

Laukystos upės žiotyse ir 100 m žemyn 

Lokio upės žiotyse ir 100 m žemyn 

Lomenos upės žiotyse ir 100 m žemyn 

Musės upės žiotyse ir 100 m žemyn 

Nemenčios upės žiotyse ir 100 m žemyn 

Riešės upės žiotyse ir 100 m žemyn 

Šešuvos upės žiotyse ir 100 m žemyn 

Šventosios upės žiotyse ir 500 m žemyn

Veršupio upės žiotyse ir 100 m žemyn 

Veržuvos upės žiotyse ir 100 m žemyn 

Vilnios upės žiotyse ir 500 m žemyn

Vokės upės žiotyse ir 100 m žemyn

Žalesos upės žiotyse ir 100 m žemyn 

Žeimenos upės žiotyse ir 500 m žemyn

Žiežmaros upės žiotyse ir 100 m žemyn  

3.

Šventoji

Armonos upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Siesarties upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Storės upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Širvintos upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Virintos upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Žuvintės upės žiotyse ir 100 m žemyn  

4.

Dubysa

Dratvinio upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Lapišės upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Luknės upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Šventupio upės žiotyse ir 100 m žemyn  

5.

Jūra

Akmenos upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Ežeruonos upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Šešuvio upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Šunijos upės žiotyse ir 100 m žemyn  

6.

Minija

Agluonos upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Alanto upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Babrungo upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Salanto upės žiotyse ir 100 m žemyn   

Sausdravo upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Veiviržo upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Vieštovės upės žiotyse ir 100 m žemyn   

Žvelsos upės žiotyse ir 100 m žemyn  

7.

Šventoji (pajūrio)

Kulšės upės žiotyse ir 100 m žemyn  

8.

Žeimena

Lakajos upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Meros upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Sarios upės žiotyse ir 100 m žemyn  

 

*Nemuno upėje prie Jūros, Dubysos ir Neries upių žiočių ir 500 m žemyn galima žvejoti nuo kairiojo kranto, taip pat iš plaukiančių valčių.

 

________________________