Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. LIEPOS 21 D. NUTARIMO nR. 1133 „dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimO Nr. 804 „dėl nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ PAKEITIMO

 

2016 m. vasario 10 d. Nr. 125
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimą Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 3 dalimi ir siekdama skatinti žaliųjų viešųjų pirkimų vykdymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme apibrėžtos perkančiosios organizacijos, atlikdamos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, kuriems nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai, turi taikyti šiuos kriterijus, skaičiuojant pagal skaičių ir pagal vertę, ne mažiau kaip 40 procentų tokių pirkimų 2016 metais, ne mažiau kaip 45 procentams – 2017 metais, ne mažiau kaip 45 procentams – 2018 metais, ne mažiau kaip 50 procentų – 2019 metais ir ne mažiau kaip 50 procentų – 2020 metais, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra prekių, neteikiamos paslaugos ar neatliekami darbai, atitinkantys žaliesiems pirkimams nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus, taip pat tais atvejais, kai jų taikymo išimtys numatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ir kituose teisės aktuose.“

3. Pripažinti netekusiais galios 3 ir 4 punktus.

 

 

 

Ūkio ministras, pavaduojantis

Ministrą Pirmininką                                                                         Evaldas Gustas

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Kęstutis Trečiokas