Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LAIKINOSIOS APSAUGOS Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo

 

2022 m. kovo 16 d. Nr. 224

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) 92 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 94 straipsnio 5 dalies 4 punktu, atsižvelgdama į 2022 m. kovo 4 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2022/382, kuriuo pagal Direktyvos 2001/55/EB 5 straipsnį nustatoma, kad iš Ukrainos yra perkeltųjų asmenų masinis srautas, ir pradedama taikyti laikinoji apsauga, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Suteikti laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje nuo 2022 m. kovo 4 d. iki 2023 m. kovo 4 d. asmenims:

1.1. 2022 m. vasario 24 d. ar vėliau pasitraukusiems (perkeltiems) iš Ukrainos dėl Rusijos karinės agresijos, kurie yra:

1.1.1. Ukrainos piliečiai, kurių gyvenamoji vieta iki 2022 m. vasario 24 d. buvo Ukrainoje, arba

1.1.2. asmenys be pilietybės ir trečiųjų šalių piliečiai, kurie nėra Ukrainos piliečiai ir kurie iki 2022 m. vasario 24 d. Ukrainoje naudojosi tarptautine apsauga arba lygiaverte nacionaline apsauga, arba

1.1.3. šio nutarimo 1.1.1 ir 1.1.2 papunkčiuose nurodytų asmenų šeimos nariai, kaip jie apibrėžti Sprendimo (ES) 2022/382 2 straipsnio 4 dalyje, arba

1.1.4. asmenys be pilietybės arba trečiųjų šalių piliečiai, kurie nėra Ukrainos piliečiai ir kurie iki 2022 m. vasario 24 d. teisėtai nuolat gyveno Ukrainoje turėdami galiojantį leidimą nuolat gyventi Ukrainoje, ir jų negalima saugiai ir ilgam laikui grąžinti į kilmės šalį ar kitą valstybę, kuri juos priima;

1.2. ne anksčiau kaip 2022 m. sausio 24 d. laikinai išvykusiems iš Ukrainos ir teisėtai buvusiems Europos Sąjungos teritorijoje ar kitoje trečiojoje šalyje, kai jie atitinka šio nutarimo 1.1.1–1.1.4 papunkčiuose nurodytas sąlygas ir į Lietuvos Respubliką atvyko iki 2022 m. gegužės 1 d.

2. Nustatyti, kad asmenys, kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje:

2.1. Įstatymo 94 straipsnio 5 dalies 4 punkte nurodytą informaciją teikia Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

2.2. turi teisę nemokamai gyventi valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ar kitų organizacijų pasiūlytose apgyvendinimo vietose. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija administruoja apgyvendinimo vietų sąrašą ir koordinuoja asmenų, kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, apgyvendinimą.

 

 

Ministras Pirmininkė                                                                                          Ingrida Šimonytė

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                      Agnė Bilotaitė