LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2010 M.
SPALIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 1-297 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. 1-307

Vilnius

 

P a k e i č i u Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Papildau nauju 29.13 papunkčiu:

29.13. vartotojui siunčiamose šilumos ir karšto vandens tiekėjų atsiskaitymo dokumentuose (sąskaitose), teikiamose sutartyse ar jų pakeitimuose – nuoroda į valstybės institucijų skelbiamų vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas;“

2. Papildau nauju 29.14 papunkčiu:

29.14. vartotojo prašymu tiekėjai raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis pateikia aiškias ir suprantamas prognozes dėl ateinančių metų šilumos kainų, išreikštų euro centais už kilovatvalandę, ir (ar) karšto vandens kainų, išreikštų eurais ir euro centais už kubinį metrą.“

3. Pakeičiu 129.21 papunktį ir jį išdėstau taip:

129.21. savininko arba vartotojo prašymu, vartotojo nurodytam energijos taupymo paslaugų teikėjui teikti informaciją apie vartotojo suvartotos energijos už šilumą atsiskaitymo dokumentus (sąskaitas) ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą;“

4. Papildau nauju 129.22 papunkčiu:

129.22. vartotojo prašymu raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis teikti aiškias ir suprantamas prognozes dėl ateinančių metų šilumos kainų, išreikštų euro centais už kilovatvalandę;

5. Papildau nauju 129.23 papunkčiu:

129.23. tiekėjo interneto svetainėje arba savitarnos svetainėje pateikti nuorodą į valstybės institucijų skelbiamų vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas;“

6. Papildau nauju 129.24 papunkčiu:

129.24. šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir be papildomo mokesčio suteikti šilumos vartotojams slaptažodžius, kad šie galėtų elektroninių ryšių priemonėmis bet kuriuo metu susipažinti su šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis.“

7. Papildau nauju 132.13 papunkčiu:

132.13. reikalauti, kad šilumos tiekėjas vartotojo nurodytam energijos taupymo paslaugų teikėjui teiktų informaciją apie vartotojo suvartotos energijos už šilumą atsiskaitymo dokumentus (sąskaitas) ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą;“

8. Papildau nauju 132.14 papunkčiu:

132.14. reikalauti, kad šilumos tiekėjas raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis teiktų aiškias ir suprantamas prognozes dėl ateinančių metų šilumos kainų, išreikštų euro centais už kilovatvalandę.“

9. Pakeičiu 138.16 papunktį ir jį išdėstau taip:

138.16. pagal faktinį šilumos energijos suvartojimą pastate kiekvieną mėnesį nustatyti santykinius šilumos pastatui šildyti, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklius, vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta skaičiavimo metodika, analizuoti gautus duomenis, ir pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, teikti juos pastato savininkui arba valdytojui, o savininko arba vartotojo prašymu, vartotojo nurodytam energijos taupymo paslaugų teikėjui;

10. Pakeičiu 231.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

231.13. savininko arba vartotojo prašymu, vartotojo nurodytam energijos taupymo paslaugų teikėjui teikti informaciją apie vartotojo suvartotos šilumos energijos karštam vandeniui ruošti atsiskaitymo dokumentus (sąskaitas) ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą;“

11. Papildau nauju 231.14 papunkčiu:

231.14. vartotojui siunčiamose atsiskaitymo dokumentuose (sąskaitose), teikiamose sutartyse ar jų pakeitimuose pateikti nuorodą į valstybės institucijų skelbiamų vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas;“

12. Papildau nauju 231.15 papunkčiu:

231.15. vartotojo prašymu raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis teikti aiškias ir suprantamas prognozes dėl ateinančių metų karšto vandens kainų, išreikštų eurais ir euro centais už kubinį metrą;“

13. Papildau nauju 231.16 papunkčiu:

231.16. karšto vandens vartotojo prašymu teikti kitas Taisyklėse nurodytas paslaugas.“

14. Papildau nauju 234.10 papunkčiu:

234.10. reikalauti, kad karšto vandens tiekėjas vartotojo nurodytam energijos taupymo paslaugų teikėjui teiktų informaciją apie vartotojo suvartotos šilumos energijos karštam vandeniui ruošti atsiskaitymo dokumentus (sąskaitas) ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą;“

15. Papildau nauju 234.11 papunkčiu:

234.11. reikalauti, kad karšto vandens tiekėjas raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis teiktų aiškias ir suprantamas prognozes dėl ateinančių metų karšto vandens kainų, išreikštų eurais ir euro centais už kubinį metrą.“

16. Pakeičiu 6 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

17. Papildau 8 priedą nauju 39.12 papunkčiu:

39.12. savininko arba vartotojo prašymu, vartotojo nurodytam energijos taupymo paslaugų teikėjui teikti informaciją apie vartotojo suvartotos šilumos energijos karštam vandeniui ruošti atsiskaitymo dokumentus (sąskaitas) ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą;“

18. Papildau 8 priedą nauju 39.13 papunkčiu:

39.13. tiekėjo interneto svetainėje arba savitarnos svetainėje pateikti nuorodą į valstybės institucijų skelbiamų vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas;“

19. Papildau 8 priedą nauju 39.14 papunkčiu:

39.14. vartotojo prašymu raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis teikti aiškias ir suprantamas prognozes dėl ateinančių metų karšto vandens kainų, išreikštų eurais ir euro centais už kubinį metrą.“

20. Papildau 8 priedą nauju 40.7 papunkčiu:

40.7. reikalauti, kad karšto vandens tiekėjas vartotojo nurodytam energijos taupymo paslaugų teikėjui teiktų informaciją apie vartotojo suvartotos šilumos energijos karštam vandeniui ruošti atsiskaitymo dokumentus (sąskaitas) ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą;“

21. Papildau 8 priedą nauju 40.8 papunkčiu:

40.8. reikalauti, kad karšto vandens tiekėjas raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis teiktų aiškias ir suprantamas prognozes dėl ateinančių metų karšto vandens kainų, išreikštų eurais ir euro centais už kubinį metrą.“

22. Papildau 9 priedą nauju 39.12 papunkčiu:

39.12. savininko arba vartotojo prašymu, vartotojo nurodytam energijos taupymo paslaugų teikėjui teikti informaciją apie vartotojo suvartotos šilumos energijos karštam vandeniui ruošti atsiskaitymo dokumentus (sąskaitas) ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą;“

23. Papildau 9 priedą nauju 39.13 papunkčiu:

39.13. tiekėjo interneto svetainėje arba savitarnos svetainėje pateikti nuorodą į valstybės institucijų skelbiamų vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas;“

24. Papildau 9 priedą nauju 39.14 papunkčiu:

39.14. vartotojo prašymu raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis teikti aiškias ir suprantamas prognozes dėl ateinančių metų karšto vandens kainų, išreikštų eurais ir euro centais už kubinį metrą.“

25. Papildau 9 priedą nauju 40.7 papunkčiu:

40.7. reikalauti, kad karšto vandens tiekėjas vartotojo nurodytam energijos taupymo paslaugų teikėjui teiktų informaciją apie vartotojo suvartotos šilumos energijos karštam vandeniui ruošti atsiskaitymo dokumentus (sąskaitas) ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą;“

26. Papildau 9 priedą nauju 40.8 papunkčiu:

40.8. reikalauti, kad karšto vandens tiekėjas raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis teiktų aiškias ir suprantamas prognozes dėl ateinančių metų karšto vandens kainų, išreikštų eurais ir euro centais už kubinį metrą.“

 

 

 

L. e. energetikos ministro pareigas                         Rokas Masiulis

 


 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

6 priedas

 

(Pranešimo formos pavyzdys)

 

MOKĖJIMO UŽ ŠILUMĄ IR (AR) KARŠTĄ VANDENĮ PRANEŠIMAS

 

I. ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS VARTOTOJUI PATEIKIAMA PRIVALOMA INFORMACIJA

 

1. Vartotojo rekvizitai

 

Ataskaitinis laikotarpis nuo 20__ m. _______ d._______ iki 20__ m. _______ d.

 

Ataskaitinis laikotarpis nuo 20__ m. _______        d._______ iki 20__ m. _______         d.

 

· Šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo (mokėtojo) kodas

· Mokėtojo vardas, pavardė

· Mokėtojo adresas: gatvė, namas, butas, pašto indeksas, miestas

· Mokėtojo buto (patalpų) naudingasis (šildomas) plotas – __ m2

· Mokėtojo buto (kitų patalpų) sąlyginis šildomas plotas – ___ m2

· Sumokėti iki 200__ m. _______       d.

· Daugiabučio namo įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenys: nuo __ MWh iki __ MWh, skirtumas __ MWh*

· Butų ir kitų patalpų savininkų deklaruotas karšto vandens kiekis _____ m3*

· Butų ir kitų patalpų savininkams priskirtas pagal normatyvus suvartoto su karštu vandeniu geriamo vandens kiekis ___ m3*

· Daugiabučio namo geriamo vandens apskaitos karštam vandeniui ruošti prietaiso rodmenys: nuo _ m3 iki __ m3, skirtumas __ m3*

· Dienolaipsniai per ataskaitinį mėnesį – ___ parų skaičius x ºC*

· Šilumos kiekis šildymui per ataskaitinį laikotarpį _____ kWh/m2/dienolaipsniui*

· Vidutinis šilumos kiekis, tenkantis namo 1 m2 naudingojo ploto per ataskaitinį laikotarpį ___ kWh/ m2*

· Vidutinis šilumos kiekis, kuris praėjusiais metais tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, teko namo 1 m2 naudingojo ploto ___ kWh/ m2*

· Šilumos kiekis, priskirtas butams ir kitoms patalpoms šildyti _____ kWh*

·  Šilumos kiekis, priskirtas bendrosioms reikmėms _____ kWh*

· Šilumos kiekis, priskirtas geriamajam vandeniui šildyti  _____ kWh*

· Perduotos per karšto vandens sistemą priskirtas šilumos kiekis _____ kWh*

· Šilumos kiekis, kuris praėjusiais metais tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu buvo priskirtas geriamajam vandeniui šildyti  _____ kWh*

·  Praėjusiais metais tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu perduotos per karšto vandens sistemą priskirtas šilumos kiekis _____ kWh*

Ataskaitinis laikotarpis nuo 20__ m. _______        d._______ iki 20__ m. _______         d.

 

*Informacija, gavus vartotojo tinkamą patvirtinimą, gali būti teikiama tik elektroniniu būdu.

 

2. Informacija apie mokėjimą už ataskaitinį laikotarpį

 

 

Pavadinimas

Mato

vnt.

Kiekis

Vieneto kaina

be PVM,

Eur

Galiojantis PVM, Eur

Suma

su PVM, Eur

Buto (patalpų) šildymas

kWh

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma bendrosioms reikmėms

kWh

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma karšto vandens temperatūrai palaikyti

kWh

 

 

 

 

Suvartotas karštas vanduo

m3

 

 

 

 

Karšto vandens apskaitos prietaiso aptarnavimo mokestis

vnt.

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

3. Mokėjimo už ataskaitinį laikotarpį ataskaita

 

Ataskaitinio laikotarpio ataskaita

Pradžios likutis, Eur

 

Sumokėta, Eur

 

Delspinigiai, Eur

 

Perskaičiuota iš ankstesnio mokėjimo suma, Eur

 

Apskaičiuota, Eur

 

Kompensacija už šildymą, Eur

 

Kompensacija už karštą vandenį, Eur

 

Pabaigos likutis, Eur

 

 

Mokėti iš viso, Eur

 

 

4. Šilumos vartotojo ir karšto vandens vartotojo deklaruota ataskaitinio laikotarpio informacija

 

Mokėdamas už šilumą, šilumos vartotojas turi deklaruoti

Registruotų (deklaruotų) gyventojų skaičius (jeigu pasikeitė)

*

 

Pavadinimas

nuo

iki

skirtu-mas

 

Karšto vandens skaitiklio Nr. 1 rodmenys, m3

*

 

 

 

Karšto vandens skaitiklio Nr. 2 rodmenys, m3

*

 

 

 

Karšto vandens skaitiklio Nr. 3 rodmenys, m3

*

 

 

 

Buto šilumos skaitiklio rodmenys, MWh

*

 

 

 

 

Pastabos:

1. Jeigu šilumos tiekėjas kartu su mokėjimo už šilumą pranešimu pateikia šilumos vartotojui banko tipines įmokų priėmimo dokumentų formas su skaitiklių rodmenų deklaravimo langeliais, mokėjimo už šilumą pranešimo 4 punkto atskirai nurodyti nereikia.

2. Mokėtojo buto (kitų patalpų) sąlyginis šildomas plotas rašomas, jeigu jis naudojamas pastate suvartotai šilumai išdalyti.

 

II. Papildoma informacija, pateikiama šilumos VARTOTOJUI ir (ar) karšto vandens vartotojui, ir (ar) VALDYTOJUI TEISĖS AKTE (TAISYKLIŲ 1 PRIEDO 49 PUNKTAS), taisyklėse ir šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nustatyta tvarka

 

5. Duomenys apie bendrą pastate šilumos suvartojimą ir šilumai paskirstyti naudojami duomenys

 

Gyvenamojo namo butų ir kitų šildomų patalpų naudingasis (sąlyginis) plotas __ m2 arba tūris ___ m3

Butų (patalpų) savininkų pasirinktas (taikomas pagal standartines sąlygas) šilumos paskirstymo buitiniams šilumos vartotojams metodas – ___

 

6. Informacija (6.1 arba 6.2 papunktis) apie šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo mokėjimą už ataskaitinį laikotarpį:

6.1. šilumos vartotojui pasirinkus vienanarę kainą

 

 

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Vieneto kaina

be PVM, Eur

Suma

be PVM, Eur

PVM mokesčio dydis,

Eur

Suma

su PVM, Eur

Kompensuoto PVM dydis,

Eur

Perskaičiuota suma

Eur

Suma su mokėtinu PVM,

Eur

Buto (patalpų) šildymas

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma bendrosioms reikmėms

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma, perduota per karšto vandens sistemą 

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma geriamajam vandeniui šildyti

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. šilumos vartotojui pasirinkus dvinarę kainą

 

 

Pavadinimas

Mato

vnt.

Kiekis

Vieneto kaina

be PVM,

Eur

Suma

be PVM, Eur

PVM mokesčio dydis,

Eur

Suma

su PVM, Eur

Kompensuoto PVM dydis,

Eur

Perskaičiuota suma

Eur

Suma su mokėtinu PVM,

Eur

Buto (patalpų) šildymas

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma bendrosioms reikmėms

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma, perduota per karšto vandens sistemą 

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma geriamajam vandeniui šildyti

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvinarės kainos pastovioji dalis

kW

 

 

 

 

 

 

 

 

Šilumos pardavimas bute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Šilumos vartotojo ir (ar) karšto vandens vartotojo mokėjimo už ataskaitinį laikotarpį ataskaita

 

Ataskaitinio laikotarpio ataskaita

Pradžios likutis, Eur

 

Sumokėta, Eur

 

Delspinigiai, Eur

 

Detalizuoti skaičiavimai, už ką mokama

 

Perskaičiuota suma, Eur

 

Detalizuoti skaičiavimai, už ką ir kiek mokama

 

Apskaičiuota, Eur

 

Kompensacija už šildymą, Eur

 

Kompensacija už karštą vandenį, Eur

 

 

 

Pabaigos likutis, Eur

 

 

Mokėti iš viso, Eur

 

 

8. Informacija šilumos vartotojui ir (ar) karšto vandens vartotojui apie mokėjimą už ataskaitinį laikotarpį (pateikiama, jeigu taip nustatyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje)

 

Kiti šilumos tiekėjo administruojami mokėjimai

 

Pavadinimas

Mato

vnt.

Kiekis

Vieneto kaina

be PVM, Eur

*Suma

be PVM, Eur

*PVM mokesčio dydis, Eur

*Suma

su PVM, Eur

*Kompensuoto PVM dydis

Eur

*Perskaičiuota suma, Eur

Iš viso su PVM,

Eur

Geriamas vanduo karštam vandeniui ruošti

m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Karštas vanduo

m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Karšto vandens pardavimas bute

Eur/butui/mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

Eur/m2

 

 

 

 

 

 

 

 

Šilumos paskirstymo (daliklių) sistemos priežiūra

Eur/m2

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildoma paslauga

Eur/butui/mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildoma paslauga

Eur/butui/mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Informacija buitiniam šilumos vartotojui apie šildymo daliklių rodmenis ir koeficientų skaičiavimus (pateikiama, jeigu taip nustatyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje)

 

Bute (patalpoje) įrengtų daliklių rodmenų nuskaitymo ir skaičiavimo duomenys

(pateikiami, esant bute įrengtai šilumos daliklių rodmenų registravimo sistemai)

Patalpa

Daliklio markė

Daliklio Nr.

Nuskai-tymo data

Rodmenys

Rodmenų įvertinimo faktorius K

Suvarto-jimo dalis

(7*8)

nuo

iki

skirtu-mas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

Daugiabučio namo butuose (patalpose) įrengtų visų šilumos daliklių rodmenų suma

 

 

Butui taikomas priskyrimo koeficientas KBŠD=__

 

 

 

Butui (patalpai) tenkančio šilumos kiekio skaičiavimas

(pateikiamas, esant bute įrengtai šilumos daliklių rodmenų registravimo sistemai)

Butui (patalpai) nustatyti koeficientai: KQ=__, KT=__, KC=__, KLAF=__

Rodmenų įvertinimo faktorius K= KQ * KT * KC * KLAF

Šildymo sąnaudų dalių nustatymas

Butui priskirtini koeficientai

Butui tenkantis šilumos kiekis, kWh

 

%

kWh

Koeficientas

Koeficiento vertė

Reguliuojamas šilumos kiekis

 

 

KBŠD

 

 

Nereguliuojamas šilumos kiekis

 

 

KBŠA

 

 

Iš viso namui

 

Iš viso butui

 

Butui taikomas priskyrimo koeficientas KBŠA=__

 

 

 

_____________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)                              (parašas)                                                   (vardas ir pavardė)

 

10. Pildant sąskaitas pateikiama šilumos kaina Eur/kWh susideda iš keturių skaičių po kablelio.

11. Sąskaita apskaičiuojama nurodyta seka – kiekis dauginamas iš kainos, o gauta suma dauginama iš galiojančios PVM dalies (procentais).

12. Informacija apie sunaudotą karštą vandenį vartotojui pateikiama kubinio metro šimtosiomis dalimis.

13. Visi reikšmių apvalinimai atliekami vadovaujantis aritmetinėmis apvalinimo taisyklėmis.