VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2016 M. RUGPJŪČIO 26 D. ĮSAKYMO NR. B1-678 „DĖL LABDARAI IR PARAMAI SKIRTO MAISTO TVARKYMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugsėjo 10 d. Nr. B1-777

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymą Nr. B1-678 „Dėl Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LABDARAI IR PARAMAI SKIRTO MAISTO TVARKYMO APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 178/2002, nustatančiu maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiu Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiu su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 652/2014 (OL 2014 L 189, p. 1), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 853/2004, nustatančiu konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 113/2014 (OL 2014 L 307, p. 28), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 854/2004, nustatančiu specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, valstybinės kontrolės taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 75), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. birželio 13 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 633/2014 (OL 2014 L 175, p. 6), Lietuvos Respublikos maisto įstatymu, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-288 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais bei siekdamas mažinti maisto švaistymą ir užtikrinti labdarai ir paramai skirto maisto saugą:

1. T v i r t i n u pridedamą Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo aprašą.

2. P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                                    Darius Remeika

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. B1-678

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2018 m. rugsėjo 10 d.

įsakymo Nr. B1- 777 redakcija)

 

LABDARAI IR PARAMAI SKIRTO MAISTO TVARKYMO APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendruosius reikalavimus labdarai ir paramai skirtam maistui ir su maistu besiliečiantiems gaminiams ir medžiagoms bei labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo subjektams.

2. Aprašas taikomas labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo subjektams, išskyrus labdaros organizacijas ir fizinius asmenis, tiekiančius maistą bendruomenių, mokyklų, bažnyčių ar kitų organizacijų rengiamuose labdaros renginiuose.

3. Už labdarai ir paramai skirto maisto saugą ir kokybę atsakingi labdarai ir paramai skirtą maistą tiekiantys ir paramą gaunantys maisto tvarkymo subjektai.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Labdarai ir paramai skirtas maistas – maistas, tiekiamas labdaros ar paramos gavėjui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu.

4.2. Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo subjektas – maisto tvarkymo subjektas, tvarkantis labdarai ir paramai skirtą maistą ir jį tiekiantis labdaros ar paramos gavėjui.

4.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI LABDARAI IR PARAMAI SKIRTAM MAISTUI IR SU MAISTU BESILIEČIANTIEMS GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS

 

5. Labdarai ir paramai gali būti tiekiamas visas maistas, įskaitant gatavus maisto produktus, iš dalies pagamintus maisto produktus ar maisto produktų sudedamąsias dalis, išskyrus Aprašo 10 punkte nurodytą maistą.

6. Labdarai ir paramai skirtas maistas turi būti saugus vartoti.

7. Labdarai ir paramai skirtam maistui pakuoti ir kitaip su juo liestis turi būti naudojami tik tam tikslui skirti, nekenkiantys žmonių sveikatai ir atitinkantys teisės aktų nustatytus reikalavimus su maistu besiliečiantys gaminiai ir medžiagos.

8. Labdarai ir paramai išimtinai gali būti perduodamas:

8.1. supakuotas maistas, kurio minimalus tinkamumo vartoti terminas, nurodytas žymoje „Geriausias iki ...“, yra pratęstas pagal „Maisto produktų, kurių minimalus tinkamumo vartoti terminas, nurodytas žymoje „Geriausias iki ...“, yra pasibaigęs, vertinimo ir galiojimo terminų pratęsimo rekomendacijas“, nustatytas Aprašo priede (toliau – Rekomendacijos). Už labdarai ir paramai skirto maisto minimalaus tinkamumo vartoti termino pratęsimą pagal Rekomendacijas atsakingi labdarai ir paramai skirtą maistą tiekiantys ir paramą gaunantys maisto tvarkymo subjektai;

8.2. neatitinkantis ženklinimo reikalavimų, klaidingai paženklintas maistas. Tokiu atveju labdaros gavėjams turi būti pateikta ištaisyta ir teisinga privaloma ženklinimo informacija;

8.3. maistas, neatitinkantis deklaruojamos kokybės reikalavimų, neperrūšiuoti vaisiai ir daržovės;

8.4. maistas, kurio pakuotės pažeidimai negali turėti įtakos maisto saugai;

8.5. grąžintas iš kitų maisto tvarkymo subjektų, konfiskuotas, sulaikytas, iš eismo įvykio vietos surinktas vežtas supakuotas maistas ir kitas maistas, kurį tiekti labdarai ir paramai leidžia Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) atsakingi pareigūnai, įvertinę jo saugą;

8.6. viešojo maitinimo įmonių pagamintas maistas, laikantis Lietuvos higienos normoje HN 15:2005 „Maisto higiena“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“, jam nustatytų maisto tvarkymo reikalavimų. Atvėsintas karštas maistas gali būti tiekiamas labdarai ir paramai ne ilgiau kaip 24 valandas po pagaminimo ir laikant jį ne aukštesnėje kaip +4 °C temperatūroje;

8.7. fasuoti maisto produktai iš viešojo maitinimo įmonių (pvz., padažai, krekeriai, sausainiai ir kt.), paženklinti žyma „Geriausias iki ...“;

8.8. A kategorijos kiaušiniai, praėjus 21 dienai po kiaušinių padėjimo. Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo subjektai, prieš kiaušinius patiekdami galutiniams vartotojams, juos privalo tinkamai termiškai apdoroti, kad būtų užtikrinta jų sauga.

9. Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai gali būti tiekiami labdarai ir paramai, laikantis Lietuvos higienos normos HN 107:2013 „Specialios mitybinės paskirties maisto produktai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 666 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2013 „Specialios mitybinės paskirties maisto produktai“ patvirtinimo“, 26.8 ir 26.9 papunkčių reikalavimų.

10. Labdarai ir paramai negali būti tiekiami:

10.1. maisto produktai, kurių tinkamumo vartoti terminas, nurodytas žymoje „Tinka vartoti iki ...“, yra pasibaigęs;

10.2. alkoholiniai gėrimai;

10.3. namuose pagaminti maisto produktai, jei maisto tvarkymo subjektui VMVT nustatyta tvarka nebuvo suteiktas leidimas tokiai veiklai vykdyti;

10.4. maisto produktai, kurių pakuotės pažeidimai gali turėti įtakos jo saugai (pvz., surūdijusios konservų dėžutės);

10.5. jūros gėrybės (moliuskai, vėžiagyviai).

11. Sudėtingais ir neaiškiais labdarai ir paramai skirto maisto tiekimo atvejais maistą tiekti labdarai ir paramai leidžia VMVT atsakingi pareigūnai, įvertinę jo saugą.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI LABDARAI IR PARAMAI SKIRTO MAISTO TVARKYMO SUBJEKTAMS

 

12. Vadovaudamiesi Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, labdaros ir paramos fondai, paramos maisto produktais teikimo iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo organizacijos, maisto produktų dalijimą vykdančios rajonų savivaldybių administracijos, seniūnijos, kitos labdarą ir paramą teikiančios organizacijos, taip pat labdaros valgyklos, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, reguliariai vykdantys veiklą, susijusią su labdarai ir paramai skirtu maistu, turi registruoti savo veiklą teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Kai vykdoma veikla, susijusi su gyvūniniu maistu, kuriam nustatyti temperatūros režimai, vadovaujantis Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, fiziniam ar juridiniam asmeniui suteikiamas veterinarinis patvirtinimas.

14. Labdarai ir paramai skirtas maistas visais tiekimo etapais turi būti tvarkomas laikantis bendrųjų ir specialiųjų maisto produktų higienos reikalavimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

15. Prieš tiekdami labdarai ir paramai skirtą maistą, labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo subjektai turi įvertinti tokio maisto partijos vientisumą, ar nepažeistos maisto produktų pakuotės, ar nesimato išorinių fizinių produktų pakitimų, jei produktai tiekiami nesupakuoti, ar buvo užtikrintos būtinos tvarkymo, laikymo ir vežimo sąlygos (temperatūra, drėgmė ir kt.).

16. Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo subjektai turi įvertinti ir gali nepriimti dovanojamų maisto produktų:

16.1. kurie gali sukelti pavojų galutiniams vartotojams (pvz., produktų, kurių pažeistos pakuotės ar pakitusios savybės);

16.2. kurių tinkamumo vartoti terminas, nurodytas žymoje „Tinka vartoti iki ...“, labai greitai baigsis, todėl labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo subjektai nespės jų tinkamai paskirstyti galutiniams vartotojams, kad jie galėtų tuos produktus suvartoti iki pasibaigiant tinkamumo vartoti terminui.

17. Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo subjektai turi sudaryti ir saugoti labdaros ir paramos teikimo sutartis, kuriomis įforminami maisto tiekėjų ir maisto gavėjų vaidmenys ir atsakomybė visais maisto perskirstymo etapais.

18. Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo subjektai turi saugoti labdarai ir paramai skirto maisto priėmimo ir perdavimo dokumentus, kuriuose yra atsekamumui reikalinga informacija, vienerius metus ar ilgiau, bet ne trumpiau, negu baigsis maisto produktų tinkamumo vartoti terminas.

19. Užtikrindami labdarai ir paramai skirto maisto atsekamumą, labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo subjektai turi saugoti ir, kontrolės institucijoms paprašius, pateikti šią informaciją:

19.1. tiekėjo vardą, pavardę (pavadinimą) ir adresą bei pateiktų produktų identifikavimo duomenis;

19.2. gavėjo vardą, pavardę (pavadinimą) ir adresą bei pristatytų produktų identifikavimo duomenis;

19.3. sandorio (pristatymo) datą ir, prireikus, laiką;

19.4. gautą labdarai ir paramai skirto maisto kiekį.

20. Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo subjektai privalo informuoti kompetentingas institucijas apie nesaugų ar galimai nesaugų maistą ir jo pašalinimą iš rinkos, kaip tai numatyta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakyme Nr. B1-308 „Dėl informacijos apie nesaugų ar galimai nesaugų maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus teikimo“.

21. Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo subjektai turi kuo greičiau perduoti labdarai ir paramai skirtą maistą labdaros ir paramos gavėjams, laikytis sandėlio prekių rotacijos reikalavimų ir užtikrinti, kad sandėlyje nebūtų laikomas maistas, netinkamas vartoti.

22. Maistas, kuriam nustatyti laikymo temperatūros režimai, į labdaros produktų paketus turi būti dedamas prieš pat išdalijimą (bet ne anksčiau kaip prieš 1 valandą), kad maistas nesugestų, ir apie tai turi būti įspėti labdaros ir paramos gavėjai.

23. Priimantys labdarai ir paramai skirtą maistą subjektai, laikydamiesi bendrųjų ir specialiųjų maisto produktų higienos reikalavimų, gali jį perpakuoti, perfasuoti ar perrūšiuoti, tačiau privalo užtikrinti privalomos maisto produktų ženklinimo informacijos pateikimą labdaros ir paramos gavėjams valstybine kalba.

24. Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo subjektai, priimantys labdarai ir paramai skirtą maistą, negali keisti maisto produkto informacijos, jei pakeitus informaciją vartotojai būtų suklaidinti arba kitaip sumažėtų galutinių vartotojų apsauga ir jų galimybės rinktis, remiantis pateikiama informacija. Maisto tvarkymo subjektai atsako už visus jų daromus maisto produkto informacijos pakeitimus.

25. Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo subjektai, tiekiantys labdarai ir paramai skirtą maistą, kuris nėra skirtas galutiniams vartotojams arba viešojo maitinimo paslaugas teikiančioms įmonėms, užtikrina, kad tiems kitiems maisto tvarkymo subjektams būtų pateikta pakankamai informacijos savo įsipareigojimams, susijusiems su tikslios informacijos apie maistą pateikimu, vykdyti, pvz., jei ši informacija nenurodyta ant maisto produkto pakuotės, ją būtų galima pateikti labdarai ir paramai skirto maisto priėmimo ir perdavimo dokumentuose.

26. Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo subjektai, tiekiantys labdarai ir paramai skirtą maistą, kurių tinkamumo vartoti terminas nurodytas žymoje „Tinka vartoti iki …“, maisto bankams ir kitoms labdaros organizacijoms, turi užtikrinti, kad būtų likę pakankamai laiko juos saugiai perskirstyti, o galutiniams vartotojams saugiai suvartoti iki tinkamumo vartoti termino, nurodyto žymoje „Tinka vartoti iki …“, pabaigos.

27. Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo subjektai, prieš priimdami maistą, kurio minimalus tinkamumo vartoti terminas, nurodytas žymoje „Geriausias iki ...“, yra pasibaigęs, turi įsitikinti, ar tinkamomis sąlygomis jis buvo laikytas, įvertinti maisto produktų pakuotes ir pačių produktų būklę. Jei kyla abejonių dėl maisto saugos ir kokybės, būtina atlikti laboratorinius tyrimus maisto saugos ir kokybės rodikliams, nurodytiems Rekomendacijose, įvertinti.

28. Tiekiant maistą, kurio minimalus tinkamumo vartoti terminas, nurodytas žymoje „Geriausias iki ...“, yra pratęstas, vadovaujantis Rekomendacijomis, labdaros ir paramos gavėjams, privaloma ant pakuotės pateikti aiškią nuorodą, kad produkto minimalus tinkamumo vartoti terminas yra pratęstas, ir suteikti labdaros ir paramos gavėjams galimybę jo atsisakyti.

29. Jei maistas yra sušaldytas, tai galutiniams vartotojams rekomenduojama jį tiekti taip pat sušaldytą. Jei maisto vartojimo instrukcijoje nurodyta, kad maistas gali būti atitirpintas ar iš dalies atitirpintas, tada jo ženklinimo informacijoje būtina pateikti nuorodą, kad maisto produktas turi būti suvartotas per parą po atitirpinimo ir negali būti pakartotinai užšaldomas.

30. Labdaros valgyklos, priimančios iš kitų labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo subjektų maistą, kurio tinkamumo vartoti terminas, nurodytas žymoje „Tinka vartoti iki ...“, baigiasi tą pačią dieną, turi iš jo pagamintą patiekalą patiekti galutiniams vartotojams per parą po tinkamumo vartoti termino pabaigos.

31. Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo subjektai, priimantys iš kitų labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo subjektų maistą, kurio minimalus tinkamumo vartoti terminas, nurodytas žymoje „Geriausias iki ...“, buvo pratęstas, vadovaujantis Rekomendacijomis, turi jį ar iš jo pagamintą patiekalą patiekti galutiniams vartotojams iki Rekomendacijose nustatyto minimalaus tinkamumo vartoti termino pabaigos.

32. Savanoriai, liečiantys tik supakuotą maistą ir nesantys darbo ar kitais santykiais susiję su labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo subjektais, turi laikytis asmens higienos ir dėvėti tinkamus, švarius ir, kur yra reikalinga, darbo drabužius. Prieš pradėdami darbą su maistu, savanoriai turi pasirašytinai patvirtinti, kad neserga ar nėra nešiotojai tokių ligų, kurios gali būti perduodamos per maistą ar kurios gali susargdinti, pvz., neturi infekcinių žaizdų, odos uždegimų, opų ar neviduriuoja. Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo subjektai turi savanorius pasirašytinai supažindinti su pagrindinėmis maisto tvarkymo higienos taisyklėmis.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. VMVT teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuoja Aprašo reikalavimų laikymąsi.

34. Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo subjektai, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

Labdarai ir paramai skirto maisto

tvarkymo aprašo

priedas

 

MAISTO PRODUKTŲ, KURIŲ MINIMALUS TINKAMUMO VARTOTI TERMINAS, NURODYTAS ŽYMOJE „GERIAUSIAS IKI ...“, YRA PASIBAIGĘS,

VERTINIMO IR GALIOJIMO TERMINŲ PRATĘSIMO REKOMENDACIJOS

 

Maisto produktų grupė

Maisto produktų savybės ir maisto produktų pavyzdžiai

Galimi gedimo požymiai, dėl kurių maisto produktai negali būti tiekiami rinkai

Rekomenduojami laboratoriniai tyrimai maisto produktų gedimo požymiams nustatyti

Rekomenduojamas maisto produktų minimalaus tinkamumo vartoti termino, nurodyto žymoje „Geriausias iki… “, pratęsimas

Arbata, kava

 

Užteršti aruodiniais kenkėjais, pakitęs kvapas ir skonis

Jusliniai tyrimai

Iki 1 metų

Tirpūs milteliai, turintys mažai riebalų

Tirpūs, pvz., tirpi kava, prieskonių mišiniai, pudingai

Pakitęs kvapas ir skonis

Jusliniai tyrimai

Javai (išskyrus avižas), ankštiniai augalai ir jų produktai, krakmolas

Sausi, birūs, pvz., miltai, kruopos, dribsniai, makaronai

Drėgni, užteršti aruodiniais kenkėjais, pakitęs kvapas ir skonis

Užkrėstumo aruodiniais kenkėjais tyrimai,

jusliniai tyrimai,

drėgmės kiekio nustatymo tyrimai

Saldainiai (kieti), kramtomoji guma

Kieti, pvz., dražė, minkštos konsistencijos, pvz., saldainiai iš pomadinės masės, įvairi kramtomoji guma

Pakitęs kvapas ir skonis, sulipę

Jusliniai tyrimai

Sirupai, sirupai su priedais

Tiršti, gali būti naudojami kaip užpilai, sudėtyje turintys daug cukrų (daugiau kaip 50 proc. sausosios medžiagos svorio)

Pakitęs kvapas ir skonis

Melasa ir kiti sirupai

 

Pakitęs kvapas ir skonis

Medaus gaminiai

Pvz., medaus gaminiai su riešutais, uogomis

Pakitęs kvapas ir skonis

Konservuotas maistas (skardinėse, stiklainiuose)

Pvz., mėsos, žuvies, kondensuoto pieno, daržovių, vaisių, uogų, prieskoninių žolelių, grybų produktai, sriubos, salotos, uogienės

Skardinių pažeidimai (pvz., rūdys),

išsipūtę dangteliai, pakitęs kvapas ir skonis

Ultraaukšta temperatūra apdoroti (UAT) fasuoti gaivieji gėrimai ir sultys

 

Pakitęs kvapas ir skonis, pakuočių pažeidimai

Actas

Spalva priklauso nuo acto rūšies, pvz., maistinis actas

Drumzlės, gleivės, pakitusi spalva, nuosėdos

Jusliniai tyrimai

Neribojamas

Cukrus

Sausas, birus, spalva priklauso nuo cukraus rūšies, pvz., baltasis cukrus

Pakitęs kvapas ir skonis

Jusliniai tyrimai

Neribojamas

Druska, druska su priedais

 

Pakitęs kvapas ir skonis

Jusliniai tyrimai

Neribojamas

Avižos ir jų produktai, javų miltų mišiniai su priedais

Pvz., avižiniai dribsniai, kruopos, miltų mišinys picai

Drėgni, užteršti aruodiniais kenkėjais, pakitęs kvapas ir skonis

Užkrėstumo aruodiniais kenkėjais tyrimai,

jusliniai tyrimai,

drėgmės kiekio nustatymo tyrimai

Iki 2 mėnesių

Tirpūs milteliai, turintys daug riebalų

Tirpūs, sausi, pvz., sausos sriubos, sausi padažai, pieno milteliai, kakavos ir kakavos gėrimo milteliai

Pakitęs kvapas ir skonis

Jusliniai tyrimai

Padažai, užpilai, pagardai, majonezo tipo padažai

Pvz., kečupai, salotų užpilai, garstyčios, aliejiniai padažai, majonezai su priedais ir be jų

Pakitęs kvapas ir skonis

Jusliniai tyrimai

Aliejai, kepimo riebalai

 

Apkartę,

padidėjęs laisvųjų riebalų rūgščių kiekis

Laisvųjų riebalų rūgščių kiekio nustatymo tyrimai,

peroksidų kiekio nustatymo tyrimai,

jusliniai tyrimai

Sausainiai

Trapūs, sausi, be greitai gendančių įdarų ar papuošimų, pvz., sausainiai, džiūvėsiai, krekeriai

Pakitęs kvapas ir skonis,

užteršti aruodiniais kenkėjais

Jusliniai tyrimai

Javainiai, traškučiai ir kiti panašūs produktai

 

Jusliniai tyrimai

Džiovinti vaisiai, daržovės, prieskoniai, jūros dumbliai, grybai, riešutai, sėklos ir kiti panašūs produktai, iš jų pagaminti sausi užkandžiai

 

Pakitę kvapas, skonis, spalva,

užteršti aruodiniais kenkėjais, supeliję

Užkrėstumo aruodiniais kenkėjais tyrimai,

jusliniai tyrimai,

drėgmės kiekio nustatymo tyrimai

Sausi želė, kisieliai, pudingai, konditeriniai papuošimai ir kiti panašūs gaminiai

 

Pakitęs kvapas ir skonis

Jusliniai tyrimai

Saldūs užtepai iš kakavos, riešutų, sėklų

Pvz., riešutų sviestas, šokoladiniai kremai

Apkartę, pakitęs kvapas ir skonis

Jusliniai tyrimai

Šokoladas ir jo gaminiai

Pvz., šokoladas su įdaru arba be įdaro, šokolado gaminiai su įdarais

Pakitęs kvapas ir skonis

Greito paruošimo produktai

Pvz., sriubos, sausos košės

Apkartę

Fasuoti gaivieji gėrimai ir sultys, vanduo

 

Pakitęs kvapas ir skonis, pakuočių pažeidimai

Jusliniai tyrimai

Ultraaukšta temperatūra apdoroti (UAT) pieno produktai

Pvz., pienas, grietinėlė

Pakitęs kvapas ir skonis, pakuočių pažeidimai

Jusliniai tyrimai

Maisto papildai

 

Pakitusi spalva, išvaizda, sumažėjęs maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį ar fiziologinį poveikį, kiekis

Jusliniai tyrimai, laboratoriniai veikliųjų medžiagų kiekių nustatymo tyrimai

Iki 2 mėnesių, perskaičiavus rekomenduojamą suvartoti kiekį ir papildomai paženklinus pakuotę

Duona, pyrago gaminiai

Su negreitai gendančiais įdarais ar be jų

Supeliję, drėgni, sudžiūvę, pakitęs kvapas ir skonis

Drėgmės kiekio nustatymo tyrimai, jusliniai tyrimai

Rekomenduojama laikyti ne ilgiau nei 5 dienas

Margarinas

Tepūs, pvz., tepieji riebalų mišiniai, margarinas

Pakitęs kvapas ir skonis

Jusliniai tyrimai

Rekomenduojama laikyti ne ilgiau nei 5 dienas

Šaldyti maisto produktai

 

Pakitusi išvaizda, kvapas, apdžiūvę, apkartę

Jusliniai tyrimai

Iki 2 mėnesių

Kiti, aukščiau nenurodyti, gyvūniniai produktai

Pvz., vytintas kumpis, kietieji sūriai

Supeliję, pakitęs kvapas ir skonis

Jusliniai tyrimai

Iki 2 savaičių

_________________