LIETUVOS RESPUBLIKOS

DOKUMENTŲ IR ARCHYVŲ ĮSTATYMO NR. I-1115 2, 5 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-2240

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Oficialusis elektroninis dokumentas – Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės, valstybės įgalioto asmens informacinių technologijų priemonėmis sudarytas, patvirtintas ar gautas elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu ir įtrauktas į apskaitą.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 16 dalį ir ją išdėstyti taip:

16. Oficialusis dokumentas – valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės, valstybės įgalioto asmens sudarytas, patvirtintas ar gautas dokumentas, įtrauktas į apskaitą.“

3. Buvusią 2 straipsnio 11 dalį laikyti 16 dalimi.

4. Buvusias 2 straipsnio 12, 13, 14, 15 ir 16 dalis laikyti atitinkamai 11, 12, 13, 14 ir 15 dalimis.

5. Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:

17. Priėjimas prie dokumentų – teisė susipažinti su dokumentais įstatymų nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) tvirtina Dokumentų saugojimo paslaugos licencijavimo tvarkos aprašą;“.

 

3 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

18 straipsnis. Dokumentų tvarkymo paslaugos teikėjų registravimas ir dokumentų saugojimo paslaugos licencijavimas

1. Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, (toliau šiame straipsnyje – fizinis asmuo) arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kitoje valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padalinys ir (arba) kitoje užsienio valstybėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys (toliau šiame straipsnyje – juridinis asmuo), Lietuvos Respublikoje pradėję teikti dokumentų tvarkymo paslaugą, ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo dokumentų tvarkymo paslaugos teikimo pradžios Lietuvos vyriausiajam archyvarui turi pateikti prašymą dėl jo įrašymo į Dokumentų tvarkymo paslaugos teikėjų sąrašą (toliau – prašymas). Fizinis asmuo ar juridinis asmuo (toliau šiame straipsnyje – asmuo), per nustatytą terminą nepateikęs prašymo, pasibaigus šiam terminui, negali teikti dokumentų tvarkymo paslaugos.

2. Prašymas gali būti pateikiamas per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybą. Prašyme turi būti nurodytas fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas. Asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos įrašomas į Dokumentų tvarkymo paslaugos teikėjų sąrašą ir apie tai paskelbiama Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto svetainėje. Jeigu prašyme nurodyti ne visi privalomi pateikti duomenys, kreipiamasi į asmenį, įrašytą į Dokumentų tvarkymo paslaugos teikėjų sąrašą (toliau – dokumentų tvarkymo paslaugos teikėjas), su prašymu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti trūkstamą informaciją. Jei per nustatytą laiką asmuo tokios informacijos nepateikia, jis per 2 darbo dienas išbraukiamas iš Dokumentų tvarkymo paslaugos teikėjų sąrašo.

3. Kai gaunama informacija apie dokumentų tvarkymo paslaugos teikėjo mirtį arba likvidavimą, kai dokumentų tvarkymo paslaugos teikėjas praneša apie savo veiklos nutraukimą ar jo prašymu arba kai per nustatytą terminą dokumentų tvarkymo paslaugos teikėjas nepateikia visos privalomos pateikti informacijos, nurodytos šio straipsnio 2 dalyje, Lietuvos vyriausiasis archyvaras ne vėliau kaip per 2 darbo dienas išbraukia jį iš Dokumentų tvarkymo paslaugos teikėjų sąrašo.

4. Asmuo, siekiantis įgyti teisę Lietuvos Respublikoje teikti dokumentų saugojimo paslaugą, Lietuvos vyriausiajam archyvarui turi pateikti pranešimą apie ketinimą teikti dokumentų saugojimo paslaugą arba kitos valstybės narės kompetentingos institucijos išduotus dokumentus, įrodančius, kad jis turi teisę teikti dokumentų saugojimo paslaugą pagal tos valstybės narės teisės aktus. Dokumentų saugojimo paslaugos licencijavimo tvarkos aprašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

5. Dokumentų saugojimo paslaugą teikti gali šio straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys, atitinkantys šiuos reikalavimus:

1) fizinis asmuo arba juridinio asmens vadovas neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo už sunkius ar labai sunkius tyčinius nusikaltimus ar nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai;

2) fizinis asmuo arba juridinio asmens darbuotojas, atsakingas už licencijuojamą dokumentų saugojimo paslaugą, privalo turėti ne trumpesnę kaip vienų metų darbo patirtį dokumentų saugojimo paslaugos teikimo ir (ar) dokumentų valdymo srityje;

3) asmuo privalo turėti įrengtas dokumentų saugyklas, atitinkančias Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų saugojimo reikalavimus.

6. Laikoma, kad licencija teikti dokumentų saugojimo paslaugą yra išduota kitą darbo dieną nuo pranešimo apie ketinimą teikti dokumentų saugojimo paslaugą pateikimo Lietuvos vyriausiajam archyvarui arba nuo pranešime apie ketinimą teikti dokumentų saugojimo paslaugą nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu pranešimo apie ketinimą teikti dokumentų saugojimo paslaugą pateikimo Lietuvos vyriausiajam archyvarui diena.

7. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba asmens atitiktį šio straipsnio 5 dalyje nustatytiems reikalavimams įvertina ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie ketinimą teikti dokumentų saugojimo paslaugą gavimo dienos. Šis terminas Lietuvos vyriausiojo archyvaro motyvuotu sprendimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

8. Dokumentų saugojimo licencijos turėjimą rodo įrašas skelbiamame Dokumentų saugojimo licencijų turėtojų sąraše.

9. Licencija galioja neterminuotai.

10. Lietuvos vyriausiasis archyvaras, nustatęs, kad licencijos turėtojas neatitinka šio straipsnio 5 dalyje nustatytų reikalavimų (išskyrus atvejį, kai šio straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytų reikalavimų neatitinka licencijos turėtojas – fizinis asmuo), privalo įspėti apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą.

11. Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu:

1) licencijos turėtojas, įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą dėl šio straipsnio 10 dalyje nurodytų pažeidimų, per nurodytą terminą (ne vėliau kaip per 20 darbo dienų) jų nepašalina;

2) licencijos turėtojas laikinai sustabdo dokumentų saugojimo paslaugos teikimą ir kreipiasi į Lietuvos vyriausiąjį archyvarą dėl licencijos galiojimo sustabdymo;

3) licencijos turėtojas už licencijos įgijimą nesumoka valstybės rinkliavos.

12. Sustabdžius licencijos galiojimą dėl šio straipsnio 11 dalies 1 ar 3 punkte nurodytų pažeidimų, licencijos turėtojas juos turi pašalinti ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo licencijos galiojimo sustabdymo dienos ir tol, kol nebus pašalinti pažeidimai, licencijos turėtojas turi teisę vykdyti iki licencijos galiojimo sustabdymo sudarytas dokumentų saugojimo paslaugų sutartis, tačiau negali sudaryti naujų sutarčių dėl dokumentų saugojimo paslaugos teikimo. Pašalinęs nustatytus pažeidimus, licencijos turėtojas informuoja Lietuvos vyriausiąjį archyvarą, kuris ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos patikrina, ar pažeidimai pašalinti, panaikina licencijos galiojimo sustabdymą (jeigu pažeidimai pašalinti) arba atsisako panaikinti galiojimo sustabdymą (jeigu pažeidimai nepašalinti) ir apie tai praneša licencijos turėtojui.

13. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu:

1) licencijos turėtojas nutraukia dokumentų saugojimo paslaugos teikimą ir kreipiasi į Lietuvos vyriausiąjį archyvarą dėl licencijos galiojimo panaikinimo;

2) juridinis asmuo, turintis licenciją, likviduojamas arba fizinis asmuo, turintis licenciją, mirė;

3) licencijos turėtojas per 60 darbo dienų nuo licencijos galiojimo sustabdymo nepašalina nustatyto (nustatytų) pažeidimo (pažeidimų);

4) licencijos turėtojas, kurio licencijos galiojimas sustabdytas, sudaro naujas sutartis dėl dokumentų saugojimo paslaugos teikimo;

5) paaiškėja, kad licencijos turėtojas – fizinis asmuo – neatitinka šio straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytų reikalavimų.

14. Lietuvos vyriausiasis archyvaras sustabdo ar panaikina licencijos galiojimą ir praneša licencijos turėtojui apie licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo aplinkybių, nurodytų šio straipsnio 11 ar 13 dalyje, paaiškėjimo dienos.

15. Dokumentų saugojimo veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą atlieka Lietuvos vyriausiasis archyvaras arba jo pavedimu valstybės archyvai.

16. Licencijos turėtojas turi teisę apskųsti sprendimus dėl licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo panaikinimo, atsisakymo panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 1 straipsnį ir 4 straipsnio 5 dalį, įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2016 m. liepos 1 d.

3. Licencijų teikti dokumentų tvarkymo paslaugą, išduotų iki 2016 m. balandžio 30 d., galiojimas panaikinamas 2016 m. gegužės 1 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba dokumentų tvarkymo paslaugos teikimo veiklą vykdančius asmenis iki 2016 m. balandžio 30 d. įrašo į šio įstatymo 3 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą Dokumentų tvarkymo paslaugos teikėjų sąrašą. Su licencijomis teikti dokumentų tvarkymo ir (ar) saugojimo paslaugą susiję prašymai, gauti iki 2016 m. balandžio 30 d., dėl kurių nėra priimti sprendimai, nagrinėjami šio įstatymo 3 straipsnyje išdėstytame Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka.

4. Šio įstatymo 3 straipsnyje išdėstytame Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 18 straipsnyje nustatyti pažeidimų šalinimo ir licencijos galiojimo panaikinimo, nepašalinus nustatytų pažeidimų, terminai, prasidėję iki šio įstatymo įsigaliojimo, skaičiuojami pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatas.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2016 m. sausio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė