LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2020 M. SUSIETOSIOS PARAMOS UŽ PIENINES KARVES DYDŽIO PATVIRTINIMO

 

 

2020 m. rugsėjo 11 d. Nr. 3D-645

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 13 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2019/288, 52 straipsniu bei atsižvelgdamas į 2015–2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymu  Nr. 3D-9 „Dėl 2015–2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo“, 9 punktą,

n u s t a t a u, kad 2020 m. susietosios paramos už pienines karves dydis – 128,86 Eur už pieninę karvę.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                  Andrius Palionis