LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TIKSLINIŲ IR PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 25 d. Nr. V-2122

Vilnius

 

1.  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą 
Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1.1. Pakeičiu 1.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2.1. ASPĮ darbuotojams, studentams, atliekantiems praktiką ASPĮ, ir ASPĮ patalpose veiklą vykdančių vaistinių darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su pacientais (toliau – ASPĮ darbuotojai), pacientams šio sprendimo 3.1,  3.2.1 ir 3.2.2 papunkčiuose nurodytais atvejais;“.

1.2. Pakeičiu 4.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1.4. per savaitę, kai savivaldybė priskiriama mažos rizikos savivaldybėms, turi būti ištiriama nuo 2 iki 5 proc. ASPĮ ar socialinės globos įstaigos darbuotojų, kai savivaldybė priskiriama didelės rizikos savivaldybėms – nuo 15 iki 20 proc. ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ASPĮ ir nuo 40 iki 50 proc. stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ASPĮ ar socialinės globos įstaigos darbuotojų.“

1.3. Pakeičiu 5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.4. šio sprendimo 1.1.4 papunktyje nurodytiems asmenims –Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre, Užsieniečių registracijos centrą arba Pabėgėlių priėmimo centrą aptarnaujančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – įstaigos). Kai ėminiai sprendimo 1.1.4 papunktyje nurodytiems asmenims imami šiose įstaigose, tyrimai atliekami Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje. Šių įstaigų nedarbo metu ar dėl didelio darbo krūvio nesant galimybės ėminių paėmimą organizuoti jose, šio sprendimo 1.1.4 papunktyje nurodytiems asmenims ėminiai imami savivaldybių mobiliuose punktuose, registraciją vykdant per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą.“

2. N u s t a t a u, kad šio sprendimo 1.1 papunktis įsigalioja 2020 m. rugsėjo 28 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                         Aurelijus Veryga